O barvách popředí a pozadí

Photoshop používá barvu popředí pro malování, vyplnění nebo vytažení výběrů a barvu pozadí při vytváření přechodů a pro vyplnění odstraňovaných ploch obrazu. Barvy popředí a pozadí používají také některé filtry pro speciální efekty.

Novou barvu popředí nebo pozadí můžete určit pomocí nástroje kapátko, panelu Barvy, panelu Vzorník nebo pomocí dialogového okna Výběr barvy Adobe.

Výchozí barva popředí je černá a výchozí barva pozadí je bílá. (V alfa kanálu je výchozí barva popředí bílá a výchozí barva pozadí černá.)

Video tip | Vytvoření zkratky pro dialogové okno Výběr barvy

Video tip | Vytvoření zkratky pro dialogové okno Výběr barvy
Scott Kelby

Volba barvy v paletě nástrojů

V paletě nástrojů je platná barva popředí zobrazena v horním poli vzorku barvy, platná barva pozadí v dolním poli.

Pole barvy popředí a pozadí na panelu nástrojů
Pole barvy popředí a pozadí na panelu nástrojů

A. Ikona výchozích barev B. Ikona záměny barev C. Pole barvy popředí D. Pole barvy pozadí 
 • Chcete-li změnit barvu popředí, klepněte na horní pole vzorku barvy v paletě nástrojů, a pak zvolte barvu v dialogovém okně pro výběr barvy Adobe.
 • Chcete-li změnit barvu pozadí, klikněte na dolní pole výběru barvy na panelu nástrojů a zvolte barvu v dialogovém okně Výběr barvy Adobe.
 • Chcete-li zaměnit barvy popředí a pozadí, klikněte na ikonu záměny barev na panelu nástrojů.
 • Chcete-li obnovit výchozí barvy popředí a pozadí, klikněte na panelu nástrojů na ikonu výchozích barev.

Výběr barev pomocí nástroje kapátko

Nástroj kapátko nabere neboli navzorkuje barvu a nastaví ji jako novou barvu popředí nebo pozadí. Barvu můžete vzorkovat z aktivního obrazu nebo odkudkoliv z obrazovky.

 1. Vyberte nástroj Kapátko .
 2. Výběrem volby v nabídce Vzorek na pruhu voleb změníte velikost vzorku kapátka:

  Bodový vzorek

  Načte přesnou hodnotu z obrazového bodu, na který klepnete.

  Průměr 3 x 3, Průměr 5 x 5, Průměr 11 x 11, Průměr 31 x 31, Průměr 51 x 51, Průměr 101 x 101

  Načte průměrnou hodnotu z určeného počtu obrazových bodů v oblasti, kde kliknete.

  Nástroj Kapátko v aplikaci Photoshop
  Výběr barvy popředí pomocí nástroje kapátko

 3. Zvolte jeden z následujících příkazů z nabídky Vzorek:

  Všechny vrstvy

  Vzorkuje barvu ze všech vrstev v dokumentu.

  Platné vrstvy

  Vzorkuje barvu ze všech aktivních vrstev.

 4. Chcete-li nástroj kapátko ohraničit kroužkem, který zobrazí náhled navzorkované barvy nad současnou barvou pozadí, vyberte volbu Zobrazit kruh vzorkování. (Tato volba vyžaduje rozhraní OpenGL. Viz Zapnutí rozhraní OpenGL a optimalizace nastavení GPU.)
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat novou barvu popředí, klepněte v obrazu. Nebo umístěte ukazatel nad obraz, stiskněte tlačítko myši a táhněte kamkoli na obrazovce. Pole vybrané barvy popředí se v průběhu tažení dynamicky mění. Novou barvu vyberte uvolněním tlačítka myši.

  • Chcete-li vybrat novou barvu pozadí, klepněte v obraze se stisknutou klávesou Alt. Nebo umístěte ukazatel nad obraz, stiskněte Alt, pak stiskněte tlačítko myši a táhněte kamkoli na obrazovce. Pole vybrané barvy pozadí se v průběhu tažení dynamicky mění. Novou barvu vyberte uvolněním tlačítka myši.

  Poznámka:

  Chcete-li při používání kteréhokoli nástroje pro malování dočasně použít nástroj kapátko k výběru barvy popředí, podržte klávesu Alt.

Dialog pro výběr barvy Adobe – přehled

V dialogu pro výběr barvy Adobe volíte barvy pomocí čtyř barevných modelů: HSB, RGB, Lab a CMYK. Pomocí dialogu pro výběr barvy Adobe můžete nastavit barvu popředí, barvu pozadí a barvu textu. Můžete také nastavit cílové barvy pro různé nástroje, příkazy a volby.

Dialog pro výběr barvy lze nakonfigurovat tak, aby umožňoval pouze výběr barev, které jsou součástí palety bezpečné pro web, nebo výběr z určitých barevných systémů. K výběru barev pro použití v obrazech HDR (s vysokým dynamickým rozsahem) také můžete použít dialog pro výběr barvy HDR.

Pole barvy v dialogovém okně pro výběr barvy Adobe zobrazuje složky barvy v barevném režimu HSB, RGB a Lab. Pokud znáte číselné hodnoty požadované barvy, můžete je zadat do textových polí. Můžete také použít posuvník barev a pole barev, kde se zobrazí náhlad barvy, kterou vybíráte. Při nastavování barvy pomocí barevného pole a posuvníku se číselné hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pole barvy vpravo od posuvníku barvy zobrazuje upravenou barvu v horní části a původní barvu v dolní části. U barvy se zobrazí výstraha, pokud barva není bezpečná webová  nebo je mimo gamut pro tisk (netisknutelná) .

Dialog Výběr barvy v aplikaci Photoshop
Dialog Výběr barvy Adobe

A. Vybraná barva B. Původní barva C. Přizpůsobená barva D. Výstražná ikona pro barvu mimo gamut E. Výstražná ikona u barvy, která není bezpečná pro web F. Zobrazí pouze barvy bezpečné pro web G. Pole barvy H. Posuvník barev I. Hodnoty barvy 

Poznámka:

Když vyberete barvu v dialogu pro výběr barvy Adobe, zobrazí se zároveň její číselné hodnoty pro HSB, RGB, Lab, CMYK a hexadecimální zápis. To je užitečné pro zobrazení toho, jak barvu popisují různé barevné modely.

Přestože Photoshop standardně používá dialog Výběr barvy od společnosti Adobe, můžete používat i jiný dialog pro výběr barvy, když si ho nastavíte v předvolbách. K výběru barev můžete používat například vestavěnou barevnou paletu vašeho operačního systému nebo zásuvný modul Výběr barev od jiného výrobce.

Zobrazení dialogového okna Výběr barvy

 • Na panelu nástrojů klikněte na pole pro výběr barvy popředí nebo pozadí.
 • Na panelu Barvy klepněte na pole výběru Nastavit barvu popředí nebo Nastavit barvu pozadí.

  Dialog pro výběr barvy je také dostupný v případě, že vám některé funkce umožňují zvolit barvu. Například klepnutím na vzorek barvy v pruhu voleb u některých nástrojů nebo na kapátko v některých dialogových oknech pro přizpůsobení barev.

Výběr barvy v dialogovém okně Výběr barvy Adobe

Barvu můžete zvolit zadáním hodnot barevných složek do textových polí HSB, RGB a Lab nebo pomocí posuvníku a pole barev.

Chcete-li zvolit barvu pomocí posuvníku a pole barev, klepněte do posuvníku nebo nastavte jednu barevnou složku posunutím trojúhelníku posuvníku. Pak přemístěte kruhovou značku nebo klepněte do pole barev. Tím nastavíte zbylé dvě barevné složky.

Při nastavování barvy pomocí barevného pole a posuvníku se číselné hodnoty pro různé modely barev odpovídajícím způsobem mění. V obdélníku vpravo od posuvníku barev se v horní polovině zobrazí nová barva a v dolní polovině původní barva. U barvy se zobrazí výstraha, pokud barva není bezpečná webová  nebo je mimo gamut .

Poznámka:

Můžete zvolit barvu z oblasti mimo okno dialogu pro výběr barvy Adobe. Když přemístíte ukazatel nad okno dokumentu, změní se na nástroj kapátko. Pak můžete vybrat barvu klepnutím do obrazu. Vybraná barva se zobrazí v dialogu pro výběr barvy Adobe. Nástroj kapátko můžete přemístit kamkoliv na pracovní plochu, když klepnete do obrazu a pak podržíte tlačítko myši. Uvolněním tlačítka myši pak můžete vybrat barvu.

Volba barvy pomocí modelu HSB

Při použití barevného modelu HSB se odstín určuje v barevném poli jako úhel od 0° do 360°, který odpovídá umístění v barevném kole. Sytost a jas se určují v procentech. V barevném poli se sytost odstínu zvětšuje zleva doprava a jas se zvyšuje zdola nahoru.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe vyberte volbu O a pak zadejte číselnou hodnotu do textového pole O nebo vyberte odstín v posuvníku barev.
 2. Nastavte sytost a jas klepnutím do barevného pole, přesunutím kruhové značky nebo zadáním číselných hodnot do textových polí s a J.
 3. (Volitelně) Vyberte volbu s nebo J, abyste zobrazili sytost nebo jas barvy v barevném poli pro provedení dalších úprav.

Volba barvy pomocí modelu RGB

Určete barvu zadáním hodnoty její červené, zelené a modré složky.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte číselné hodnoty do textových polí R, G a B. Určete hodnoty složek v rozsahu 0 až 255 (0 je zcela bez barvy, 255 je stoprocentní barva).
 2. Chcete-li barvu vybrat vizuálně pomocí posuvníku a barevného pole, klepněte na R, G nebo B a pak nastavte posuvník a barevné pole.

  Barva, na kterou klepnete, se zobrazí v posuvníku s hodnotou 0 (nulové množství této barvy) dole a hodnotou 255 (maximální množství této barvy) nahoře. Barevné pole zobrazuje rozsah pro zbývající dvě složky – jednu na vodorovné ose a druhou na svislé ose.

Výběr barvy pomocí modelu Lab

Při výběru barvy na základě barevného modelu Lab určuje hodnota L světlost (luminanci) barvy. Hodnota A určuje, jak je barva červená nebo zelená. Hodnota B určuje, jak je barva modrá nebo žlutá.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte hodnoty pro L (od 0 do 100) a pro A a B (od -128 do +127).
 2. (Volitelně) Nastavte barvu pomocí posuvníku nebo barevného pole.

Volba barvy pomocí modelu CMYK

Barvu můžete určit zadáním hodnot jednotlivých složek v procentech azurové, purpurové, žluté a černé.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte hodnoty v procentech pro C, M, Y a K nebo zvolte barvu pomocí posuvníku a barevného pole.

Volba barvy zadáním hexadecimální hodnoty

Můžete zvolit barvu zadáním hexadecimální hodnoty, která definuje složky R, G a B v barvě. Tři dvojice čísel jsou vyjádřeny v hodnotách od 00 (minimální světlost) do ff (maximální světlost). Například 000000 je černá, ffffff je bílá a ff0000 je červená.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte hexadecimální hodnotu do textového pole #.

Výběr barvy při malování

Výběr barvy na obrazovce umožňuje rychlý výběr barev při malování v okně dokumentu, v němž představují vhodný kontext barvy obrazu.

Poznámka:

Výběr barvy na obrazovce vyžaduje rozhraní OpenGL. (Viz Zapnutí rozhraní OpenGL a optimalizace nastavení GPU.)

Volba typu výběru barvy na obrazovce

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).

 2. Chcete-li zobrazit svislý pruh výběru, vyberte z nabídky výběru barev na obrazovce možnost Pruh odstínu. Chcete-li zobrazit kruhový výběr, vyberte možnost Kolo odstínu.

Určení barvy ve výběru barvy na obrazovce

 1. Vyberte nástroj pro malování.

 2. Stiskněte klávesy Shift+Alt a klikněte pravým tlačítkem (systém Windows) nebo stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Apple (systém Mac OS).

 3. Zobrazte výběr barvy kliknutím v okně dokumentu. Přetažením vyberte odstín a šero barvy.

  Poznámka:

  Po klepnutí v okně dokumentu můžete stisknuté klávesy uvolnit. Chcete-li během výběru dalšího odstínu zachovat vybrané šero, stiskněte dočasně mezerník. Podobně postupujte při výběru šera.

Výběr barev pomocí nástroje na obrazovce v aplikaci Photoshop
Určení barvy pomocí výběru barvy na obrazovce

A. Barevný stín B. Odstín 

Poznámka:

Pokud chcete vybrat barvu z obrazu, podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), čímž získáte přístup k nástroji kapátko.

Výběr bezpečných webových barev

Jako bezpečné webové barvy se označuje 216 barev používaných v prohlížečích bez ohledu na platformu. Při zobrazování obrazu na 8bitové obrazovce se v prohlížeči všechny barvy v obraze změní na tyto barvy. Těchto 216 barev je podmnožinou systémové 8 bitové palety Mac OS. Když budete pracovat jen s těmito barvami, můžete si být jisti, že při zobrazování vašich obrazů pro Web se na systémech zobrazujících v 256 barvách nepoužije rozklad barev.

Výběr bezpečných webových barev v dialogu Výběr barvy Adobe

 1. V levém dolním rohu dialogu pro výběr barev Adobe vyberte volbu Pouze webové barvy. Každá barva, kterou vyberete s touto volbou, bude bezpečná webová barva.

Změna ne-webové barvy na bezpečnou webovou barvu

Pokud vyberete barvu, která není bezpečná pro web, objeví se vedle rámečku barvy v dialogu Výběr barvy Adobe výstražná kostka .

 1. Kliknutím na výstražnou kostku vyberte nejbližší bezpečnou webovou barvu. (Pokud se výstražná kostka neobjeví, je zvolená barva bezpečná webová barva.)

Výběr bezpečné webové barvy pomocí panelu Barvy

 1. Zobrazte panel Barvy klepnutím na záložku panelu Barvy nebo příkazem Okna > Barvy.
 2. Zvolte metodu výběru bezpečné webové barvy:
  • Z nabídky v panelu Barvy zvolte Spektrum webových barev. Každá barva, kterou vyberete s touto volbou, bude bezpečná webová barva.

  • Z nabídky v panelu Barvy zvolte Posuvníky webových barev. Standardně se jezdce webových barev při tažení přitahují na bezpečné webové barvy (které jsou označené dílky). Chcete-li potlačit výběr bezpečných webových barev, táhněte jezdce se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

  Pokud zvolíte barvu, která není bezpečná pro web, objeví se nad barevným spektrem na levé straně panelu Barvy výstražná kostka . Klikněte na výstražnou kostku a vyberte nejbližší webovou barvu.

Výběr ekvivalentu CMYK pro netisknutelnou barvu

Některé barvy v barevných modelech RGB, HSB a Lab nelze vytisknout, protože jsou mimo gamut a nemají ekvivalent v modelu CMYK. Když v panelu Barvy nebo v dialogu pro výběr barvy Adobe zvolíte netisknutelnou barvu, zobrazí se výstražný trojúhelník. Pole barvy pod trojúhelníkem zobrazuje nejbližší ekvivalent CMYK.

Poznámka:

Pokud používáte posuvníky webových barev, výstražný trojúhelník není na panelu Barvy dostupný.

 1. Chcete-li zvolit nejbližší ekvivalent v paletě CMYK, klikněte v dialogu Výběr barvy nebo na panelu Barvy na výstražný trojúhelník .

  Tisknutelné barvy jsou určeny aktuálním pracovním prostorem CMYK definovaným v dialogovém okně Nastavení barev.

Výběr přímé barvy

Dialog Výběr barvy Adobe umožňuje zvolit barvy z knihoven barev PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, systému barev Toyo Color Finder™ 1050, ANPA-Color™ a HKS® a Průvodce barvami DIC.

Abyste zajistili, že na výsledném výtisku bude požadovaná barva, poraďte se s tiskařem nebo s odborníkem z grafického studia a zvolte barvu podle vytištěného vzorku barvy. Výrobci doporučují, abyste si každoročně pořizovali nové vzorníky barev, a tím kompenzovali blednutí tiskových barev a jiná poškození.

Poznámka:

Photoshop tiskne přímé barvy na výtažky CMYK (jako výtažkové barvy), a to v každém barevném režimu kromě Duplexu. Chcete-li tisknout skutečné výtažky přímých barev, vytvořte kanály přímých barev.

 1. Otevřete dialog pro výběr barvy Adobe a klepněte na Knihovny barev.

  V dialogovém okně Jiné barvy se zobrazí barva, která je nejbližší vybrané barvě v dialogu pro výběr barvy Adobe.

 2. Z nabídky Sada zvolte knihovnu barev. Popis knihoven barev najdete níže.
 3. Zadáním čísla barvy nebo tažením trojúhelníků podél posuvníku najděte požadovanou barvu.
 4. Klikněte na vzorek barvy v seznamu.

Knihovny přímých barev

Dialogo pro výběr barvy Adobe podporuje následující knihovny barev:

ANPA-COLOR

Běžně se používá při tisku novin. Vzorník ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book obsahuje vzorky barev ANPA.

DIC, průvodce barvami

Běžně se používá pro tiskové projekty v Japonsku. Další informace můžete získat od firmy Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Tokio, Japonsko.

FOCOLTONE

Obsahuje 763 barev CMYK. Barvy Focoltone pomáhají vyhnout se při předtiskové přípravě vytváření přesahů barev (trappingu) a problémům se soutiskem, protože ukazují přetisky, kterými jsou barvy tvořeny. Vzorník barev se specifikacemi pro výtažkové a přímé barvy, tabulky přetisků a vzorky barev na štítcích pro označování návrhů dodává firma Focoltone. Další informace můžete získat od firmy Focoltone International, Ltd., Stafford, Velká Británie.

Vzorník HKS

Používá se pro tiskové projekty v Evropě. Každá barva má určený ekvivalent CMYK. Můžete vybrat HKS E (pro tisk na souvislý pás papíru), HKS k (pro lesklý papír pro umělecké tisky), HKS N (pro dřevitý papír) a HKS z (pro novinový papír). Pro každou knihovnu jsou k dispozici vzorníky barev. Knihovny a vzorníky výtažkových barev HKS Process byly přidány do nabídky knihoven barev.

PANTONE®

Barvy, které se používají pro reprodukci přímých barev. Systém PANTONE MATCHING SYSTEM umí reprodukovat 1 114 barev. Vzorníky a štítky barev PANTONE se tisknou na lakované, nelakované a matové papíry, aby se zajistila přesná vizualizace tištěných výsledků a lepší kontrola při tisku. Plné barvy PANTONE můžete tisknout ve CMYK. Pro porovnání plných barev PANTONE s jejich nejbližší ekvivalentní výtažkovou barvou použijte vzorník PANTONE solid to process. Pod každou barvou jsou vytištěny hodnoty rastrů CMYK v procentech. Další informace můžete získat od firmy Pantone, Inc., Carlstadt, New Jersey (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050

Obsahuje více než 1000 barev založených na nejběžnějších tiskových barvách používaných v Japonsku. Výtažkové vzorníky a knihovny TOYO Process Color Finder byly přidány do nabídky knihoven barev. Vzorník TOYO Color Finder 1050 obsahuje vytištěné vzorky barev Toyo a je k dostání v tiskárnách a obchodech s grafickými potřebami. Další informace můžete získat od firmy Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., v Tokiu, Japonsko.

TRUMATCH

Poskytuje předvídatelné mapování barev CMYK s více než 2000 dostupnými, počítačově generovanými barvami. Barvy TRUMATCH pokrývají celé spektrum viditelných barev CMYK v rovnoměrných krocích. Vzorník Trumatch Color zobrazuje až 40 odstínů a tónů pro každou barvu, přičemž každý je původně vytvořený čtyřbarevným procesem, a proto je reprodukovatelný pomocí čtyřbarevného osvitu a tisku. Kromě toho jsou v této knihovně barev zahrnuty i odstíny šedi ve CMYK s použitím různých odstínů. Další informace můžete získat od firmy Trumatch Inc., v New Yorku, USA.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online