Video | Zpracování dávky souborů pomocí skriptu Obrazový procesor

Video | Zpracování dávky souborů pomocí skriptu Obrazový procesor
Podívejte se, jak můžete pomocí skriptu Obrazový procesor připravit stovky obrázků najednou a uložit je do jiného formátu.
Julieanne Kost

Převádění souborů pomocí Obrazového procesoru

Obrazový procesor převádí a zpracovává více souborů. Na rozdíl od příkazu Dávka umožňuje Obrazový procesor zpracování souborů, aniž byste nejdříve museli vytvořit akci. V nástroji Obrazový procesor můžete provést kterýkoli z následujících úkonů:

 • Převést sadu souborů do formátu JPEG, PSD nebo TIFF, případně soubory převést do všech tří formátů najednou.

 • Zpracovat sadu souborů ve formátu Camera Raw s použitím stejných voleb.

 • Změnit velikost obrazů podle zadaných rozměrů v obrazových bodech.

 • Vložit profil barev nebo převést sadu souborů do barevného prostoru sRGB a uložit je jako obrazy JPEG pro web.

 • Vložit do převáděných obrázků metadata s údaji o copyrightu.

Obrazový procesor pracuje se soubory aplikace Photoshop (PSD), JPEG a Camera Raw.

 1. Proveďte některý z následujících úkonů:
  • Vyberte položku Soubor > Skripty > Obrazový procesor (Photoshop)..

  • Vyberte položku Nástroje > Photoshop > Obrazový procesor (Bridge).

 2. Vyberte obrazy, které chcete zpracovat. Ke zpracování můžete vybrat libovolné otevřené soubory nebo celou složku souborů.
 3. (Volitelně) Vyberte Otevřít první obraz a aplikovat nastavení, chcete‑li pro všechny obrazy použít stejná nastavení.

  Při zpracování skupiny souborů Camera Raw pořízených za stejných světelných podmínek můžete upravit nastavení v prvním obrazu tak, abyste s ním byli spokojeni, a pak aplikovat stejná nastavení na zbývající obrazy.

  Tuto volbu použijte pro zdrojové obrazy PSD nebo JPEG, pokud barevný profil souboru neodpovídá vašemu pracovnímu profilu. Můžete zvolit barevný profil, do kterého se převede první obraz i všechny obrazy ve složce.

  Poznámka:

  Nastavení použitá pomocí nástroje Obrazový procesor jsou dočasná a používá je pouze Obrazový procesor. Ke zpracování obrazu budou použita současná nastavení obrazu Camera Raw, pokud je nezměníte v nástroji Obrazový procesor.

 4. Vyberte místo, kam chcete zpracované soubory uložit.

  Pokud stejný soubor zpracujete vícekrát do stejného umístění, uloží se pokaždé do nového souboru s jiným názvem, nebude se tedy neustále přepisovat.

 5. Vyberte typy souborů a volby uložení.

  Uložit jako JPEG

  Uloží soubory ve formátu JPEG do složky s názvem JPEG v cílové složce.

  Kvalita

  Nastaví kvalitu obrazu JPEG na stupnici od 0 do 12.

  Přizpůsobit velikost

  Změní velikost obrazu, aby odpovídala rozměrům, které zadáte do polí Šířka a Výška. Obraz si uchová své původní proporce.

  Převést profil do sRGB

  Převede barevný profil do sRGB. Chcete‑li spolu s obrazem uložit profil, musí být vybraná volba Včetně profilu ICC.

  Uložit jako PSD

  Uloží obrazy ve formátu aplikace Photoshop do složky s názvem PSD v cílové složce.

  Maximalizovat kompatibilitu

  Uloží do cílového souboru složenou verzi obrazu s více vrstvami, pro kompatibilitu s aplikacemi, které neumí číst obrazy s vrstvami.

  Uložit jako TIFF

  Uloží obrazy ve formátu TIFF do složky s názvem TIFF v cílové složce.

  Komprese LZW

  Uloží soubor TIFF s použitím komprese LZW.

 6. Nastavte další volby zpracování.

  Spustit akci

  Spustí akci aplikace Photoshop. Vyberte sadu akcí z první nabídky a akci z druhé nabídky. Aby se sady akcí v těchto nabídkách zobrazovaly, musí být načtené do panelu Akce.

  Informace o copyrightu

  Zahrne text, který pro soubor případně zadáte v metadatech IPTC o copyrightu. Zde zadaný text přepíše metadata o copyrightu v původním souboru.

  Zahrnout profil ICC

  Vloží do ukládaných souborů barevný profil.

 7. Klepněte na Spustit.

Poznámka:

Před zpracováním obrazů klepněte na Uložit, aby se uložila současná nastavení v dialogovém okně. Až budete příště potřebovat zpracovat soubory s použitím této skupiny nastavení, klepněte na tlačítko Načíst a přejděte k uloženým nastavením nástroje Obrazový procesor.

Zpracování dávky souborů

Příkaz Dávka přehraje akci na celé složce souborů. Pokud máte digitální fotoaparát nebo skener s podavačem dokumentů, můžete jedinou akcí importovat a zpracovat více obrazů. Pro váš skener nebo digitální fotoaparát budete možná potřebovat zásuvný modul pro import, který podporuje akce.

Poznámka:

Pokud zásuvný modul od jiné firmy nebyl vytvořen pro import více dokumentů najednou, může se stát, že při dávkovém zpracování nebo při použití v rámci akce nebude fungovat správně. Další informace si vyžádejte od výrobce zásuvného modulu.

Můžete také importovat obrazy PDF z aplikace Acrobat Capture nebo z jiného softwaru.

Když zpracováváte soubory dávkovým způsobem, můžete nechat všechny soubory otevřené, nebo je zavřít a změny uložit do původních souborů, nebo můžete uložit modifikované verze souborů na jiné místo (a originály nechat beze změn). Pokud zpracované soubory ukládáte na nové místo, budete muset vytvořit novou složku pro zpracované soubory ještě před spuštěním dávky.

Chcete‑li při dávkovém zpracování použít více akcí, vytvořte novou akci, která spustí všechny ostatní akce, a pak tuto akci spusťte v dávce. Chcete‑li dávkově zpracovat více složek, vytvořte ve složce zástupce pro ostatní složky, které se mají zpracovat, a vyberte volbu Včetně všech podsložek.

Poznámka:

Aby se zlepšil výkon dávkového zpracování, zmenšete počet ukládaných stavů historie a v panelu Historie odznačte volbu Automaticky vytvořit první snímek.

Dávkové zpracování souborů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Soubor > Automaticky > Dávka (Photoshop)

  • Zvolte Nástroje > Photoshop > Dávka (Bridge)

 2. Z rozbalovacích nabídek Sada a Akce zvolte akci, kterou chcete ke zpracování souborů použít. V nabídkách jsou uvedeny akce, které jsou dostupné v panelu Akce. Pokud požadovanou akci nevidíte, budete možná muset zvolit jinou sadu nebo načíst sadu do panelu.
 3. Z rozbalovací nabídky Zdroj zvolte soubory, které chcete zpracovat:

  Složka

  Zpracuje soubory v zadané složce. Klepněte na Vybrat, najděte a vyberte požadovanou složku.

  Import

  Zpracuje obrazy z digitálního fotoaparátu, skeneru nebo dokumentu PDF.

  Otevřené soubory

  Zpracuje všechny otevřené soubory.

  Bridge

  Zpracuje soubory vybrané v Bridge. Pokud nejsou vybrané žádné soubory, zpracují se soubory v aktuální složce aplikace Bridge.

 4. Nastavte volby zpracování, uložení a pojmenování souborů. Popis nastavení v dialogovém okně Dávka najdete v tématu Volby zpracování dávky a dropletu.

Dávkové zpracování souborů ve vnořených složkách do jiných formátů

 1. Zpracujte složky jako normálně, až do kroku nastavení cíle.
 2. Jako Cíl zvolte Uložit a zavřít. Možnosti volby Nahradit příkazy Uložit jako“ akce můžete určit pro následující úkony:
  • Pokud krok Uložit jako v akci obsahuje název souboru, bude tento název nahrazen názvem ukládaného dokumentu. Všechny kroky Uložit jako budou provedeny, jako kdybyste je nahráli bez názvu souboru.

  • Složka, kterou jste v zadali v kroku akce „Uložit jako“, bude nahrazena původní složkou dokumentu.

  Poznámka:

  Akce musí obsahovat krok „Uložit jako“; příkaz Dávka neukládá soubory automaticky.

  Tento postup umožňuje například zostření, změnu velikosti a uložení souborů JPEG v původních složkách. Vytvořte akci, která obsahuje kroky zostření, změny velikosti a pak krok „Uložit jako JPEG“. Když budete tuto akci zpracovávat v dávce, vyberte volbu Včetně všech podsložek, u cíle vyberte Uložit a zavřít a nakonec vyberte Nahradit příkazy Uložit jako“ akce.

Vytvoření dropletu z akce

Droplet aplikuje akci na jeden nebo více obrazů nebo na složku obrazů, kterou přetáhnete na ikonu dropletu. Droplet můžete uložit na pracovní plochu nebo na jiné místo na disku.

Photoshop: Ikona dropletu
Ikona dropletu

Základem pro vytváření dropletů jsou akce – před vytvořením dropletu musíte vytvořit požadovanou akci v panelu Akce. (Viz Vytváření akcí.)

 1. Vyberte položku Soubor > Automaticky > Vytvořit droplet.
 2. Zadejte, kam se má droplet uložit. V dialogovém okně v oblasti Uložit droplet do klepněte na Vybrat a vyberte požadované umístění.
 3. Vyberte Sada akcí, a pak v nabídkách Sada a Akce určete, kterou akci chcete použít. (Vyberte akci v panelu Akce ještě předtím, než otevřete dialogové okno, aby byla v těchto nabídkách předem vybraná.)
 4. Nastavte volby zpracování, uložení a pojmenování souborů. Popis nastavení v dialogovém okně Dávka viz Volby zpracování dávky a dropletu.

Tipy pro droplety používané na více platformách

Když vytváříte droplety pro Windows i Mac OS, pamatujte si následující zásady pro zachování kompatibility:

 • Po přesunutí dropletu vytvořeného ve Windows do Mac OS musíte přetáhnout droplet na ikonu aplikace Photoshop na pracovní ploše. Photoshop aktualizuje droplet pro použití v Mac OS.

 • Když vytváříte droplet v Mac OS, použijte příponu .exe, abyste zajistili kompatibilitu dropletu se systémy Windows i Mac OS.

 • Odkazy na názvy souborů nejsou přenosné mezi operačními systémy. Pokud nějaký krok v akci odkazuje na název souboru nebo složky (například příkaz Otevřít, Uložit jako nebo příkaz úpravy, který načítá své nastavení ze souboru), provádění se pozastaví a vy budete vyzváni k zadání názvu souboru.

Zpracování souboru pomocí dropletu

 1. Přetáhněte soubor nebo složku na ikonu dropletu. Photoshop se spustí, pokud ještě neběží.

Volby zpracování dávky a dropletu

V dialogových oknech Dávka a Droplet nastavte tyto volby.

Nahradit příkazy „Otevřít“ akce

Zajistí, že se zpracují soubory, které jste vybrali v příkazu Dávka, bez otevírání souborů, které jste případně určili v příkazech Otevřít v akci. Pokud akce obsahuje příkaz Otevřít, který otevírá uložený soubor, a tato volba není vybraná, příkaz Dávka otevře a zpracuje pouze soubor, který jste použili při nahrávání příkazu Otevřít. (To je způsobeno tím, že příkaz Dávka otevře soubor určený v akci po otevření každého ze souborů ze zdrojové složky příkazu Dávka. Protože poslední otevřený soubor je ten, který je určený v akci, příkaz Dávka provede akci na tomto souboru, a nezpracuje žádný ze souborů ze zdrojové složky příkazu Dávka.)

Abyste mohli tuto volbu použít, musí akce obsahovat příkaz Otevřít. Jinak příkaz Dávka neotevře soubory, které jste vybrali pro dávkové zpracování. Když je tato volba vybraná, nevynechá se vše z příkazu Otevřít — pouze výběr souboru, který se otevře.

Odznačte tuto volbu, pokud byla akce nahraná tak, aby pracovala na otevřeném souboru, nebo když akce obsahuje příkazy Otevřít pro specifické soubory, které akce vyžaduje.

Včetně všech podsložek

Zpracuje soubory v podsložkách určené složky.

Potlačit varování nesouladu barevných profilů

Vypne zobrazování zpráv týkajících se zásad správy barev.

Potlačit dialogy voleb otevření souborů

Skryje dialogová okna voleb otevření souborů. To je užitečné, když dávkově provádíte akce na obrazových souborech ve formátu camera raw. Použijí se výchozí nebo naposledy použitá nastavení.

Nabídka Cíl

Nastaví, kam se mají uložit zpracované soubory

Žádný

Ponechá soubory otevřené bez uložení změn (pokud ovšem akce neobsahuje příkaz Uložit).

Uložit a zavřít

Uloží a zavře soubory v jejich současném umístění, přičemž původní soubory přepíše.

Složka

Uloží zpracované soubory na jiné místo. Klepněte na Vybrat a určete cílovou složku.

Nahradit příkazy „Uložit jako“ akce

Zajistí uložení zpracovaných souborů do cílové složky určené v příkazu Dávka (nebo do původní složky, pokud jste použili příkaz Uložit a zavřít) s původními názvy nebo s názvy zadanými v sekci Názvy souborů dialogového okna Dávka.

Pokud tuto volbu nevyberete a prováděná akce obsahuje příkaz Uložit jako, uloží se soubory do složky určené v akci v příkazu Uložit jako, nikoli do složky určené v příkazu Dávka. Navíc pokud tuto volbu nevyberete a váš příkaz Uložit jako určuje konkrétní název souboru, bude příkaz Dávka při každém zpracování přepisovat stejný soubor (tj. soubor určený v akci).

Poznámka:

Pokud chcete, aby příkaz Dávka zpracovával soubory s použitím původních názvů ve složce, kterou jste určili v příkazu Dávka, uložte obraz v akci. Pak při vytváření dávky vyberte volbu Nahradit příkazy „Uložit jako“ akce a určete cílovou složku. Pokud v příkazu Dávka přejmenujete obrazy a nevyberete volbu Nahradit příkazy „Uložit jako“ akce, aplikace Photoshop uloží zpracované obrazy dvakrát: jednou s novým názvem do určené složky a jednou s původním názvem do složky určené příkazem Uložit jako.

Abyste mohli tuto volbu použít, akce musí obsahovat příkaz Uložit jako. Jinak příkaz Dávka zpracované soubory neuloží. Při výběru této volby se nepřeskočí vše z příkazu Uložit jako – pouze určený název souboru a složka.

Poznámka:

Některé volby uložení nejsou v příkazech Dávka nebo Vytvořit droplet dostupné (například komprese JPEG nebo volby TIFF). Chcete‑li tyto volby použít, nahrajte v akci krok Uložit jako s požadovanými volbami a pak použijte volbu Nahradit příkazy „Uložit jako“ akce, abyste zajistili, že se soubory uloží na místo, které určíte v příkazu Dávka nebo Vytvořit droplet. Aplikace Photoshop bude ignorovat zadaný název souboru a cestu v příkazu Uložit jako v akci a zachová volby příkazu Uložit s použitím nové cesty a nového názvu souboru, které zadáte v dialogu Dávka.

Pojmenování souborů

Určí pravidla pro pojmenování souborů při zápisu souborů do nové složky. Zvolte prvky z rozbalovacích nabídek nebo zadejte text do polí, ze kterých se kombinují výchozí názvy pro všechny soubory. Tato pole umožňují měnit pořadí a formátování částí názvů souborů. Musíte zahrnout alespoň jedno pole, které je pro každý ze souborů jednoznačné (například název souboru, pořadové číslo nebo pořadové písmeno), abyste zabránili vzájemnému přepisování souborů. Počáteční pořadové číslo určuje počáteční číslo pro všechna pole s pořadovým číslem. Pole s pořadovým písmenem vždy začínají písmenem „A“ pro první soubor.

Kompatibilita

Vytvoří názvy souborů kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, a Unix.

Poznámka:

Při použití příkazu Dávka se soubory ukládají obvykle ve stejném formátu v jakém jsou původní soubory. Chcete-li vytvořit dávkový proces, který bude ukládat soubory v jiném formátu, nahrajte jako součást původní akce příkaz Uložit jako následovaný příkazem Zavřít. Při nastavování dávkového zpracování pak v části Cíl vyberte možnost Nahradit příkazy „Uložit jako“ akce.

Nabídka Chyby

Určuje, jak se vyřeší chyby zpracování:

Zastavit při chybě

Přeruší proces, dokud nepotvrdíte chybovou zprávu.

Zapsat chyby do souboru

Každou chybu zaznamená do souboru, aniž by se zpracování přerušilo. Pokud se do souboru zaznamenají nějaké chyby, po dokončení zpracování se objeví zpráva. Chcete‑li si soubor s chybami prohlédnout, po dokončení dávky ho otevřete v textovém editoru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online