S textem můžete provést různé operace, abyste změnili jeho vzhled. Můžete například text pokřivit, převést text na tvary nebo přidat k textu vržený stín. Jedním z nejsnadnějších způsobů, jak vytvářet textové efekty, je přehrávání výchozích akcí Textové efekty, které se dodávají s aplikací Photoshop, na textovou vrstvu. Tyto efekty budou dostupné, když zvolíte Textové efekty z nabídky panelu Akce.

Vytvoření textu podél nebo uvnitř cesty

Je možné zadat text, který natéká podél okraje pracovní cesty vytvořené nástrojem Pero nebo Tvar. Když zapíšete text podél cesty, je směr jeho natékání určen pořadím, ve kterém se k cestě přidávaly body. Napíšete‑li na cestu vodorovný text, budou písmena kolmá k účaří. Napíšete‑li na cestu svislý text, bude orientace textu paralelní s účařím.

Text lze zadat také uvnitř uzavřené cesty. V tomto případě je však text vždy orientován vodorovně a k zalomení řádků dochází vždy, když text narazí na hranice cesty.

Poznámka:

Při přesunu cesty nebo změně jejího tvaru se související text přizpůsobí novému umístění nebo tvaru cesty.

Vodorovný a svislý text na otevřené cestě v aplikaci Photoshop
Vodorovný a svislý text na otevřené cestě

Vodorovný a svislý text v aplikaci Photoshop
Vodorovný a svislý text na uzavřené cestě vytvořené nástrojem tvaru

Vytvoření textu podél cesty

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj Vodorovný text  nebo Svislý text .

  • Vyberte nástroj Vodorovná textová maska  nebo Svislá textová maska .

 2. Umístěte ukazatel tak, aby se značka pro účaří textového nástroje  nacházela na cestě, a klikněte. Po klepnutí se na cestě objeví blikající textový kurzor.
  Vytvoření textu podél cesty v aplikaci Photoshop
  Značka pro účaří textového nástroje (vlevo) a textový nástroj se značkou pro účaří na cestě (vpravo)

 3. Zapište text. Vodorovný text se objeví podél cesty, kolmo k účaří. Svislý text se objeví podél cesty, paralelně s účařím.

  Poznámka:

  Svislé zarovnání textu na cestě můžete nastavit pomocí volby Posun účaří na panelu Znaky. Zadejte například do pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli text dolů.

Přemístění nebo převrácení textu podél cesty

 1. Vyberte nástroj Přímý výběr  nebo Výběr cesty  a umístěte ukazatel nad text. Ukazatel se změní na textový kurzor ve tvaru I se šipkou .
  • Chcete‑li text posunout, klepněte a přetáhněte text podél cesty. Dejte pozor, abyste netáhnuli přes cestu na opačnou stranu.

  • Chcete‑li text převrátit na opačnou stranu cesty, klikněte na něj a přetáhněte ho přes cestu.

Nástroj Přímý výběr nebo Výběr cesty v aplikaci Photoshop
Přesunutí nebo převrácení textu na cestě pomocí nástroje Přímý výběr nebo Výběr cesty.

Poznámka:

Chcete-li posunout text na druhou stranu cesty, aniž byste změnili směr textu, použijte volbu Posun účaří v panelu Znaky. Pokud jste například vytvořili text, který běží zleva doprava po vnějším okraji kružnice, můžete zadat do textového pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli text tak, že bude uvnitř kružnice.

Vytvoření textu uvnitř uzavřené cesty

 1. Vyberte nástroj Vodorovný text. .
 2. Umístěte ukazatel dovnitř cesty.
 3. Až se kolem nástroje Text objeví přerušované závorky , klikněte a zadejte text.

Přesunutí cesty s textem

 1. Vyberte nástroj Výběr cesty  nebo nástroj Přesun , klikněte na cestu a přetáhněte ji na nové místo. Pokud používáte nástroj Výběr cesty, dejte pozor, aby se ukazatel nezměnil na I se šipkou , protože pak byste posouvali text podél cesty.

Změna tvaru cesty s textem

 1. Vyberte nástroj Přímý výběr .
 2. Klikněte na kotevní bod na cestě a použijte táhla ke změně tvaru cesty.

Pokřivení textu a odstranění pokřivení

Text můžete pokřivit, abyste vytvořili speciální textový efekt. Můžete například text pokřivit do tvaru oblouku nebo vlny. Vybraný styl pokřivení je atributem textové vrstvy – styl pokřivení vrstvy můžete kdykoli změnit a tím upravit celkový tvar pokřivení. Pomocí voleb pokřivení můžete přesně nastavit orientaci a perspektivu efektu pokřivení.

Poznámka:

Není možné pokřivit textové vrstvy, které obsahují umělé tučné formátování nebo písma bez obrysových dat (například bitmapová písma).

Pokřivený text se stylem Ryba v aplikaci Photoshop
Příklad pokřiveného textu se stylem Ryba

Pokřivení textu

 1. Vyberte textovou vrstvu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textový nástroj a klepněte na tlačítko Pokřivení  v pruhu voleb.

  • Zvolte Text > Pokřivit text.

  Poznámka:

  K pokřivení textu v textové vrstvě můžete použít příkaz Pokřivit. Zvolte Úpravy > Transformovat cestu > Pokřivit.

 3. Zvolte styl pokřivení z rozbalovací nabídky Styl.
 4. Vyberte orientaci efektu pokřivení – Vodorovně nebo Svisle.
 5. Pokud chcete, zadejte hodnoty pro další volby pokřivení:
  • Prohnutí určuje míru pokřivení aplikovaného na vrstvu.

  • Vodorovná deformace a Svislá deformace, chcete‑li na pokřivení aplikovat perspektivu.

Narovnání pokřiveného textu

 1. Vyberte textovou vrstvu, na kterou je aplikované pokřivení.
 2. Vyberte nějaký textový nástroj a na pruhu voleb klikněte na tlačítko Pokřivení , případně zvolte Vrstva > Textová vrstva > Pokřivit text.
 3. Z rozbalovací nabídky Styl zvolte Žádný a klepněte na OK.

Vytvoření pracovní cesty z textu

Se znaky textu můžete pracovat jako s vektorovými tvary, když je převedete na pracovní cestu. Pracovní cesta je dočasná cesta, která se objeví v panelu Cesty a ohraničuje obrys určitého tvaru. Když z textové vrstvy vytvoříte pracovní cestu, můžete ji uložit a manipulovat s ní stejně jako s jakoukoli jinou cestou. Znaky tvořící cestu nemůžete upravovat jako text; ale původní textová vrstva zůstane nedotčená a upravitelná.

 1. Vyberte textovou vrstvu a zvolte Text > Vytvořit pracovní cestu.

  Poznámka:

  Pracovní cestu není možné vytvořit z písem, která neobsahují obrysová data (například z bitmapových písem).

Převedení textu na tvary

Když text převedete na tvary, textová vrstva se nahradí vrstvou s vektorovou maskou. Vektorovou masku můžete upravovat a můžete aplikovat styly na vrstvu; znaky ve vrstvě ale nemůžete upravovat jako text.

 1. Vyberte textovou vrstvu a zvolte Text > Převést na tvary.

  Poznámka:

  Tvary není možné vytvořit z písem, která neobsahují obrysová data (například z bitmapových písem).

Vytvoření výběru ve tvaru textu

Když použijete nástroj vodorovná textová maska nebo svislá textová maska, vytvoříte výběr ve tvaru textu. Textové výběry se objeví v aktivní vrstvě a můžete je přesouvat, kopírovat, vyplňovat nebo vytahovat stejně jako kterýkoli jiný výběr.

 1. Vyberte vrstvu, ve které se má výběr objevit. Nejlepších výsledků dosáhnete, když výběr ve tvaru textu vytvoříte v normální vrstvě obrazu, ne v textové vrstvě. Pokud chcete hranici textového výběru vyplnit nebo vytáhnout, vytvořte ji v nové prázdné vrstvě.
 2. Vyberte nástroj Vodorovná textová maska  nebo Svislá textová maska .
 3. Vyberte další volby pro text a zadejte text do vybraného bodu nebo do ohraničovacího rámečku.

  Při zadávání textu se nad aktivní vrstvou objeví červená maska. Po klepnutí na tlačítko Potvrdit  se v obrazu v aktivní vrstvě objeví hranice textového výběru.

Přidání vrženého stínu k textu

Přidáním vrženého stínu dodáte textu hloubku.

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující text, ke kterému chcete přidat vržený stín.
 2. V dolní části panelu Vrstvy klikněte na tlačítko Styl vrstvy  a v seznamu, který se objeví, zvolte Vržený stín.
 3. Dialogové okno Styl vrstvy umístěte pokud možno tak, abyste viděli vrstvu i její vržený stín.
 4. Nastavení upravte podle svého vkusu. Můžete změnit různé aspekty stínu, zahrnující způsob, jakým se prolíná s vrstvami ležícími pod ním, jeho krytí (do jaké míry skrz něj prosvítají vrstvy ležící pod ním), úhel světla a jeho vzdálenost od textu nebo objektu.
 5. Když jste s vrženým stínem spokojeni, klepněte na OK.

  Poznámka:

  Chcete-li stejné nastavení vrženého stínu použít v jiné vrstvě, stiskněte tlačítko Alt a přetáhněte vrstvu Vržený stín na panelu Vrstvy na jinou vrstvu. Když uvolníte tlačítko myši, Photoshop aplikuje atributy vrženého stínu na tuto vrstvu.

Vyplnění textu obrazem

Text můžete vyplnit obrazem aplikováním ořezové masky na vrstvu obrazu umístěnou nad textovou vrstvou na panelu Vrstvy.

 1. Otevřete soubor s obrázkem, který má být vidět uvnitř textu.
 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Vodorovný text  nebo Svislý text .
 3. Klikněte na štítek Znaky, abyste posunuli panel Znaky do popředí, nebo zvolte Okna > Znaky, pokud tento panel není otevřený.
 4. Na panelu Znaky vyberte písmo a další textové atributy pro text. Velká tučná písmena jsou v tomto případě nejvhodnější.
 5. Kliknutím umístěte v okně dokumentu textový kurzor a napište požadovaný text. Až budete s textem spokojení, stiskněte Ctrl+Enter (Windows) nebo Apple+Return (Mac OS).
 6. Klikněte na záložku Vrstvy, abyste posunuli panel Vrstvy do popředí, nebo zvolte Okna > Vrstvy, pokud tento panel není otevřený.
 7. (Volitelně) Je-li vrstva obrazu vrstvou pozadí, převeďte ji na normální vrstvu poklepáním na panelu Vrstvy.

  Poznámka:

  Vrstvy pozadí jsou zamknuté a nelze s nimi na panelu Vrstvy pohybovat. K odemknutí vrstev pozadí je nutné je převést na normální vrstvy.

 8. (Volitelně) V dialogovém okně Nová vrstva můžete vrstvu přejmenovat. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno a převedete obrazovou vrstvu.
 9. Na panelu Vrstvy přetáhněte vrstvu s obrazem tak, aby byla těsně nad textovou vrstvou.
 10. Nechte vrstvu s obrazem vybranou a zvolte Vrstva > Vytvořit ořezovou masku. Obraz se objeví uvnitř textu.
 11. Vyberte nástroj Přesun  a pak přetažením obrázku upravte jeho pozici uvnitř textu.

  Poznámka:

  Chcete-li posouvat samotný text místo obrázku, vyberte danou textovou vrstvu na panelu Vrstvy a text přesuňte nástrojem Přesun.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online