Srovnání barev

Sjednocení barev v různých obrazech

Příkaz Srovnat barvy sjednotí barvy v různých obrazech, vrstvách nebo výběrech. Také umožňuje nastavit barvy v obraze změnou světlosti, změnou rozsahu barev a neutralizací barevného nádechu. Příkaz Srovnat barvy funguje pouze v režimu RGB.

Poznámka:

Při používání příkazu Srovnat barvy se ukazatel změní na nástroj kapátko. Použijte tento nástroj kapátko v obraze při provádění úprav, abyste zobrazili barevné hodnoty obrazových bodů na panelu Informace. Tento panel vám poskytne zpětnou vazbu o změnách barevných hodnot při používání příkazu Srovnat barvy. Viz Zobrazení barevných hodnot v obraze.

Příkaz Srovnat barvy nastaví barvy v jednom obraze (cílovém) podle barev v druhém obraze (zdrojovém) tak, aby byly podobné. Příkaz Srovnat barvy je praktický, když se snažíte, aby barvy na různých fotografiích vypadaly shodně, nebo když se určité barvy (například pleťové tóny) v jednom obraze musí shodovat s barvami v jiném obraze.

Kromě sjednocení barev mezi dvěma obrazy můžete příkaz Srovnat barvy použít ke sjednocení barev mezi různými vrstvami ve stejném obraze.

Sjednocení barev ve dvou obrazech

 1. (Volitelně) Vytvořte výběr ve zdrojovém a cílovém obrazu.

  Pokud nevytvoříte výběr, příkaz Srovnat barvy sjednotí celkové statistické údaje obrazů.

 2. Aktivujte obraz, který chcete použít jako aktivní obraz, a pak zvolte Obraz > Přizpůsobení > Srovnat barvy.

  Pokud aplikujete příkaz Srovnat barvy na určitou vrstvu cílového obrazu, musí být tato vrstva aktivní, když zvolíte příkaz Srovnat barvy.

 3. Z nabídky Zdroj v oblasti Statistiky obrazu v dialogovém okně Srovnat barvy zvolte zdrojový obraz, jehož barvy chcete napodobit v cílovém obraze. Zvolte Žádný, pokud při výpočtu nastavení barev nechcete použít jiný obraz. Když je vybraná volba Žádný, je cílový obraz zároveň obrazem zdrojovým.

  Pokud je to třeba, použijte nabídku Vrstva k výběru vrstvy ze zdrojového obrazu, jejíž barvy chcete napodobit. Z nabídky Vrstva také můžete zvolit Sloučené, chcete‑li použít barvy ze všech vrstev zdrojového obrazu.

 4. Pokud jste v obraze vytvořili výběr, proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • V oblasti Cílový obraz vyberte Ignorovat výběr při aplikování úprav, pokud chcete aplikovat nastavení na celý cílový obraz. S touto volbou se ignoruje výběr v cílovém obraze a aplikuje se nastavení na celý cílový obraz.

  • V oblasti Statistiky obrazu vyberte K výpočtu barev použít výběr ve zdroji, pokud jste ve zdrojovém obraze vytvořili výběr a chcete, aby se k výpočtu nastavení použily barvy v tomto výběru. Odznačte tuto volbu, pokud chcete ignorovat výběr ve zdrojovém obraze, a místo toho chcete k výpočtu nastavení použít barvy z celého zdrojového obrazu.

  • V oblasti Statistiky obrazu vyberte K výpočtu úprav použít výběr v cíli, pokud jste v cílovém obraze vytvořili výběr a chcete, aby se k výpočtu nastavení použily barvy v tomto výběru. Odznačte tuto volbu, pokud chcete ignorovat výběr v cílovém obraze, a místo toho chcete k výpočtu nastavení použít barvy z celého cílového obrazu.

 5. Pokud chcete automaticky odstranit barevný nádech v cílovém obraze, vyberte volbu Neutralizovat. Zkontrolujte, že je vybraná volba Náhled, aby se váš obraz při provádění úprav aktualizoval.
 6. Chcete‑li zvýšit nebo snížit jas v cílovém obrazu, nastavte jezdec Světlost. Nebo zadejte hodnotu do pole Světlost. Maximální hodnota je 200, minimum je 1, a výchozí hodnota je 100.
 7. Chcete‑li upravit sytost barev v cílovém obraze, nastavte jezdec Intenzita barvy. Nebo zadejte hodnotu do pole Intenzita barvy. Maximální hodnota je 200, minimum je 1 (vytvoří se obraz ve stupních šedi), a výchozí hodnota je 100.
 8. Chcete‑li nastavit míru přizpůsobení, aplikovaného na obraz, přetáhněte jezdec Zeslabení. Posunutím jezdce doprava se nastavení zmenšuje.
 9. Klepněte na OK.

Sjednocení barev ve dvou vrstvách ve stejném obraze

 1. (Volitelně) Vytvořte výběr ve vrstvě, jejíž barvy chcete sjednotit. Použijte tuto metodu při sjednocování barev barevné oblasti (například pleťových tónů obličeje) v jedné vrstvě s barvami oblasti v jiné vrstvě.

  Pokud nevytvoříte výběr, příkaz Srovnat barvy použije barvy z celé zdrojové vrstvy.

 2. Zkontrolujte, že je aktivní vrstva, která má být cílovou vrstvou (na kterou se aplikuje nastavení barev), a pak zvolte Obraz > Přizpůsobení > Srovnat barvy.
 3. Zkontrolujte, že obraz uvedený v nabídce Zdroj v oblasti Statistiky obrazu dialogového okna Srovnat barvy je stejný jako cílový obraz.
 4. Z nabídky Vrstva zvolte vrstvu, jejíž barvy chcete napodobit. Z nabídky Vrstva také můžete zvolit Sloučené, chcete‑li použít barvy ze všech vrstev.
 5. Pokud jste v obraze vytvořili výběr, proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • V oblasti Cílový obraz vyberte Ignorovat výběr při aplikování úprav, pokud chcete aplikovat nastavení na celou cílovou vrstvu. Tato volba ignoruje výběr v cílové vrstvě a aplikuje nastavení na celou cílovou vrstvu.

  • V oblasti Statistiky obrazu vyberte K výpočtu barev použít výběr ve zdroji, pokud jste ve zdrojové vrstvě vytvořili výběr a chcete, aby se k výpočtu nastavení použily barvy v tomto výběru. Odznačte tuto volbu, pokud chcete ignorovat výběr ve zdrojové vrstvě, a místo toho použít k výpočtu nastavení barvy z celé zdrojové vrstvy.

  • V oblasti Statistiky obrazu vyberte K výpočtu úprav použít výběr v cíli, pokud chcete k výpočtu nastavení použít pouze barvy ve vybrané oblasti cílové vrstvy. Odznačte tuto volbu, pokud chcete výběr ignorovat, a místo toho použít k výpočtu nastavení barvy z celé cílové vrstvy.

 6. Pokud chcete automaticky odstranit barevný nádech v cílové vrstvě, vyberte volbu Neutralizovat. Zkontrolujte, že je vybraná volba Náhled, aby se váš obraz při provádění úprav aktualizoval.

 7. Chcete‑li zvýšit nebo snížit jas v cílové vrstvě, nastavte jezdec Světlost. Nebo zadejte hodnotu do pole Světlost. Maximální hodnota je 200, minimum je 1, a výchozí hodnota je 100.
 8. Chcete‑li nastavit rozsah barevných hodnot obrazových bodů v cílové vrstvě, nastavte jezdec Intenzita barvy. Nebo zadejte hodnotu do pole Intenzita barvy. Maximální hodnota je 200, minimum je 1 (vytvoří se obraz ve stupních šedi), a výchozí hodnota je 100.
 9. Chcete‑li nastavit míru přizpůsobení, aplikovaného na obraz, nastavte jezdec Zeslabení. Posunutím jezdce doprava se míra přizpůsobení zmenší.
 10. Klepněte na OK.

Uložení a aplikování nastavení v příkazu Srovnat barvy

 • V oblasti Statistiky obrazu v dialogovém okně Srovnat barvy klepněte na tlačítko Uložit statistiky. Pojmenujte a uložte nastavení.
 • V oblasti Statistiky obrazu v dialogovém okně Srovnat barvy klepněte na tlačítko Načíst statistiky. Najděte a načtěte soubor s uloženým nastavením.

Nahrazení barev

Nahrazení barvy objektů v obraze

Aplikace Photoshop nabízí několik metod umožňujících nahrazení barev objektů. Chcete-li dosáhnout velké flexibility a skvělých výsledků, použijte na vybrané objekty nastavení Odstín a sytost. Menší flexibilitu, avšak praktické seskupování voleb získáte pomocí dialogového okna Nahradit barvu. Chcete-li zvýšit rychlost, avšak na úkor přesnosti, vyzkoušejte nástroj Nahrazení barvy.

Výukové video: Změna barvy objektu

Výukové video: Změna barvy objektu
Deke McClelland

Použití nastavení Odstín a sytost na vybrané objekty

Ve většině případů touto metodou nejlépe nahradíte barvy. Protože jsou masky a vrstvy úprav nedestruktivní, výsledky lze později dolaďovat zcela bez omezení. Jedinečná volba Kolorovat provádí absolutní a nikoli relativní změny barev (nedochází k tónování z původních barev).

 1. Vyberte objekt, který chcete změnit. Nástroj pro rychlý výběr  obvykle poskytuje dobré výsledky. Další techniky jsou popsány v tématech Výběr rozsahu barev a Zpřesnění okrajů výběru.

 2. Na panelu Přizpůsobení klepněte na ikonu Odstín a sytost.

  Výběr se změní na masku ve vrstvě úprav.

 3. Chcete-li nahradit barvu objektu, změňte na panelu Vlastnosti nastavení odstínu a sytosti. Pokud má původní barva zabarvit odstín nové barvy, vyberte možnost Kolorovat a upravte nastavení. (Viz Nastavení odstínu a sytosti.)

  Poznámka:

  Chcete-li zachovat kontrast, ponechte nastavení světlosti na nule. Chcete-li zachovat kontrast i sytost, vyberte pro vrstvu úprav režim prolnutí Odstín.

 4. Bude-li to nutné, zvětšete nebo zmenšete ovlivněnou plochu malováním bílou nebo černou barvou na masku. (Viz Úpravy masky vrstvy.)

Další informace najdete v tématu Panel Přizpůsobení – přehled.

Používání dialogového okna Nahradit barvu

Dialogové okno Nahradit barvu obsahuje kombinaci nástrojů pro výběr rozsahu barvy a posuvníků HSL pro nahrazení této barvy. Také můžete vybrat novou barvu v dialogovém okně Výběr barvy.

Příkaz Nahradit barvu neobsahuje volbu Kolorovat z nastavení Odstín a sytost, která může být potřebná pro úplnou změnu barvy. Metoda využívající vrstvy úprav může být také snazší pro změnu konkrétních objektů. Příkaz Nahradit barvu je ale vhodný pro globální změny barev – zejména změny barev mimo gamut pro tisk.

 1. Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Nahradit barvu.
 2. (Volitelný krok) Pokud na obrázku vybíráte podobné souvislé barvy, můžete zapnutím volby Lokalizované seskupení barev vytvořit přesnější masku.
 3. Vyberte volbu náhledu:

  Výběr

  Zobrazí v okně náhledu masku. Maskované oblasti jsou černé, nemaskované oblasti jsou bílé. Částečně maskované oblasti (oblasti pokryté polopropustnou maskou) se objeví v různých úrovních šedi podle své průhlednosti.

  Obraz

  Zobrazí v okně náhledu obraz. Tato volba je užitečná, když pracujete se zvětšeným obrazem nebo když máte omezený prostor na obrazovce.

 4. Pro výběr barev, které chcete nahradit, použijte nástroj Kapátko  a klepnutím v obraze nebo v okně náhledu vyberte oblasti, které nebudou zakryté maskou.
 5. Pokud potřebujete výběr zpřesnit, proveďte některý z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat oblasti, klepněte na ně se stisknutou klávesou Shift nebo použijte nástroj kapátko Přidat ke vzorku .

  • Chcete-li odstranit některé oblasti, klepněte na ně se stisknutou klávesou Alt nebo použijte nástroj Kapátko Odečíst od vzorku .

  • Klepnutím na políčko vybrané barvy otevřete dialogové okno Výběr barvy. Pro výběr barvy, kterou chcete nahradit, použijte Výběr barvy. Když v dialogu pro výběr barvy vyberete barvu, maska v náhledovém okně se aktualizuje.

 6. Tažením posuvníku Neurčitost nebo zadáním hodnoty neurčitosti můžete ovládat míru, do níž budou do výběru zahrnovány podobné barvy.
 7. Náhradní barvu zadejte jedním z následujících způsobů:
  • Přetáhněte jezdce Odstín, Sytost a Světlost (nebo zadejte hodnoty do textových polí).

  • Poklepejte na barevné pole Výsledek a v dialogu pro výběr barvy vyberte výslednou barvu.

  Poznámka:

  Čistou šedou, černou nebo bílou nelze nahradit žádnou barvou. Můžete ale změnit nastavení světlosti. (Nastavení Odstín a Sytost se vztahují ke stávající barvě, takže nemají žádný vliv.)

 8. (Volitelný krok) Klepnutím na tlačítko Uložit uložte nastavení, které později načtete pro jiné obrazy.

Používání nástroje Nahrazení barvy

Nástroj Nahrazení barvy maluje přes cílovou barvu náhradní výslednou barvou. Přestože je tento nástroj vhodný pro rychlé úpravy, v mnoha případech, zejména při práci s tmavými barvami a černou barvou, pracuje neuspokojivě. Pokud se vám nedaří experimentováním dosáhnout dobrých výsledků, přečtěte si téma Nastavení odstínu a sytosti.

Nástroj Nahrazení barvy nefunguje v barevných režimech Bitmapa, Indexované barvy a Vícekanálový.

 1. Vyberte nástroj Nahrazení barvy . (Pokud nástroj není viditelný, zobrazíte jej tak, že podržíte nástroj Štětec.)
 2. V pruhu voleb vyberte špičku stopy. Obvykle je nejlepší nastavit režim prolnutí na volbu Barva.
 3. Z nabídky Vzorkování vyberte některou z následujících voleb:

  Průběžné 

  Vzorkuje barvy v průběhu tažení.

  Jednou 

  Nahradí určenou barvu pouze v plochách obsahujících barvu, na kterou poprvé klepnete.

  Vzorek pozadí 

  Vymaže pouze oblasti obsahující platnou barvu pozadí.

 4. V nabídce Omezení vyberte jednu z těchto možností:

  Nesousedící

  Nahradí navzorkovanou barvu, kdykoliv se objeví pod ukazatelem.

  Sousedící

  Nahradí barvy sousedící s barvou, která je přímo pod ukazatelem.

  Hledat obrysy

  Nahradí souvislé plochy obsahující navzorkovanou barvu a přitom lépe zachová ostrost okrajů.

 5. V poli Tolerance vyberte nízkou procentní hodnotu, chcete-li nahradit barvy velmi podobné obrazovému bodu, na který klepnete, nebo procentní hodnotu zvyšte, pokud chcete nahradit větší rozsah barev.
 6. Chcete-li v opravených oblastech vytvářet hladké okraje, vyberte volbu Vyhlazení.
 7. Vyberte barvu popředí, která nahradí nežádoucí barvu. (Další informace naleznete v tématu Výběr barev na panelu nástrojů.)
 8. Klepněte na barvu, kterou chcete v obrazu nahradit.
 9. Tažením v obraze nahraďte určenou barvu.

Poznámka:

Pokud je rozsah nahrazených barev příliš malý, zvětšete hodnotu nastavení Tolerance v pruhu voleb.

Selektivní míchání barev

Selektivní nastavení barev

Selektivní korekce barev je technika, kterou používají profesionální skenery a programy pro separace barev ke změně množství výtažkových barev v jednotlivých základních barevných složkách v obraze. Množství výtažkové barvy v kterékoli základní barvě můžete modifikovat selektivně – bez ovlivnění ostatních základních barev. Selektivní korekci barev můžete například použít, chcete‑li podstatně snížit azurovou v zelené složce obrazu, a přitom ponechat azurovou v modré složce nezměněnou.

Přestože příkaz Selektivní barva používá ke korekcím obrazu barvy CMYK, můžete ho použít i pro obrazy RGB.

 1. Zkontrolujte, že na panelu Kanály je vybraný složený kanál. Nastavení Selektivní barva je dostupné, pouze když je zobrazený složený kanál.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na ikonu Selektivní barva  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Selektivní barva. Klepněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Selektivní barva. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V nabídce Barvy na panelu Vlastnosti vyberte barvu, kterou chcete upravit. Také můžete vybrat přednastavení, které jste uložili.

  • Na panelu Vlastnosti zvolte přednastavení Selektivní barva z nabídky Přednastavení.

 4. Na panelu Vlastnosti vyberte metodu:

  Relativní

  Změní existující hodnoty CMYK nastavením jejich procentuálního poměru. Začínáte‑li například s obrazovým bodem, který má 50 % purpurové, a přidáte 10 %, přidá se k purpurové 5 % (10 % z 50 % = 5 %), čímž se zvýší na celkových 55 %. (S touto volbou nemůžete nastavit čistou zrcadlovou bílou, která neobsahuje žádné barevné složky.)

  Absolutní

  Nastaví barvy v absolutních hodnotách. Začínáte‑li například s obrazovým bodem, který má 50 % purpurové, a přidáte 10 %, nastaví se purpurová tisková barva na celkových 60 %.

  Poznámka:

  Nastavení je založeno na tom, jak blízká je barva k jedné z voleb z nabídky Barvy. Například 50 % purpurová je ve středu mezi bílou a čistou purpurovou a aplikuje se na ní poměrná směs korekcí, určených pro tyto dvě barvy.  

 5. Ke zvýšení nebo snížení složek ve vybrané barvě použijte příslušné jezdce.

  Provedená nastavení Selektivní barva můžete rovněž uložit a znovu je použít na další obrazy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online