Efekty a styly vrstev

Photoshop nabízí různé efekty – jako jsou stíny, záře a zkosení – které mění vzhled obsahu vrstvy nedestruktivním způsobem. Efekty vrstvy jsou svázané s obsahem vrstvy. Když přemístíte nebo upravíte obsah vrstvy, na změněný obsah se aplikují stejné efekty. Pokud například aplikujete vržený stín na textovou vrstvu a pak přidáte nový text, k novému textu se automaticky přidá stín.

Styl vrstvy je jeden nebo více efektů aplikovaných na vrstvu nebo skupinu vrstev. Můžete aplikovat některý z přednastavených stylů, které se instalují s Photoshopem, nebo můžete pomocí dialogového okna Styl vrstvy vytvořit vlastní styl. Vpravo od názvu vrstvy v panelu Vrstvy se objeví ikona efektů vrstvy . Styl můžete v panelu Vrstvy rozbalit, chcete-li zobrazit nebo upravit efekty, ze kterých se styl skládá.

V jednom stylu vrstvy můžete použít více efektů. Styl vrstvy může také zahrnovat více instancí některých efektů.

Panel Vrstvy aplikace Photoshop
Zobrazení vrstvy s několika použitými efekty pomocí panelu Vrstvy

A. Ikona efektů vrstvy B. Kliknutím rozbalíte a zobrazíte efekty vrstvy C. Efekty vrstvy 

Když uložíte vlastní styl, stane se z něho přednastavený styl. Přednastavené styly se zobrazují v panelu Styly a můžete je aplikovat na vrstvu nebo skupinu jedním kliknutím.

Používání nových přednastavení v aplikaci Photoshop

Seznamte se s používáním nových a vylepšených panelů přednastavení v aplikaci Photoshop. Julieanne Kostová prozkoumá vše od vzorníků přes vzorky a přechody až po styly a tvary.

Julieanne Kost

Aplikování přednastavených stylů

Přednastavené styly můžete aplikovat z panelu Styly. Styly vrstev, které se instalují s Photoshopem, jsou seskupeny do knihoven podle funkce. Například jedna knihovna obsahuje styly pro vytváření webových tlačítek; jiná knihovna obsahuje styly přidávající efekty k textu. Chcete-li tyto styly použít, musíte načíst příslušnou knihovnu. Informace o načítání a ukládání stylů viz Vytváření a správa přednastavených stylů.

Poznámka:

Styly vrstev nemůžete aplikovat na pozadí, na zamknutou vrstvu ani na skupinu.

Zobrazení panelu Styly

 1. Zvolte Okna > Styly.

Aplikování přednastaveného stylu na vrstvu

Aplikování přednastaveného stylu normálně nahradí současný styl vrstvy. Atributy druhého stylu ale můžete i přidat k atributům současného stylu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepnutím na styl v panelu Styly aplikujte styl na právě vybrané vrstvy.

  • Přetáhněte styl z panelu Styly na vrstvu v panelu Vrstvy.

  • Přetáhněte styl z panelu Styly do okna dokumentu a uvolněte tlačítko myši, když je ukazatel nad obsahem vrstvy, na kterou chcete styl aplikovat.

   Poznámka: Podržte stisknutou klávesu Shift při kliknutí nebo přetažení, chcete-li přidat (místo nahrazení) styl ke všem stávajícím efektům v cílové vrstvě.

  • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí a v dialogovém okně Styl vrstvy klikněte na slovo Styly (horní položka v seznamu na levé straně dialogového okna). Klikněte na styl, který chcete aplikovat, a klikněte na OK.

  • Když používáte nástroj tvaru nebo pero v režimu vrstvy tvaru, vyberte styl z rozbalovacího panelu v pruhu voleb před kreslením tvaru.

  Poznámka:

  U některých efektů je zobrazena ikona + označující, že tyto efekty lze stylu vrstvy použít více než jednou.

Aplikování stylu z jiné vrstvy

 • V panelu Vrstvy zkopírujte styl do jiné vrstvy přetažením ze seznamu efektů vrstvy se stisknutou klávesou Alt.
 • Chcete-li styl přesunout do jiné vrstvy, klikněte na požadovaný styl a přetáhněte jej ze seznamu efektů vrstvy v panelu Vrstvy.

Změna způsobu zobrazení přednastavených stylů

 1. Klikněte na trojúhelník v panelu Styly, v dialogovém okně Styl vrstvy nebo v rozbalovacím panelu Styl vrstvy v pruhu voleb.
 2. Zvolte volbu zobrazení z nabídky panelu:
  • Pouze text, chcete-li styly vrstvy zobrazit jako seznam.

  • Malé miniatury nebo Velké miniatury, chcete-li styly vrstev zobrazit jako miniatury.

  • Malý seznam nebo Velký seznam, chcete-li styly vrstev zobrazit jako seznam se zobrazením miniatury vybraného stylu vrstvy.

Dialogové okno Styl vrstvy – přehled

Styly použité na vrstvu je možné upravit nebo pomocí dialogového okna Styl vrstvy vytvořit nové styly.

Photoshop: Dialogové okno Styl vrstvy
Dialogové okno Styl vrstvy. Klikněte na zaškrtávací pole, chcete-li aplikovat současné nastavení bez zobrazení voleb efektu. Kliknutím na název efektu zobrazte jeho volby.

Vlastní styly můžete vytvořit s použitím jednoho nebo více z následujících efektů:

 • Vržený stín: Přidává stín, který dopadá za obsah vrstvy.
 • Vnitřní stín: Přidává stín, který dopadá pouze dovnitř obsahu vrstvy, čímž dodává vrstvě zahloubený vzhled.
 • Vnější záře a vnitřní záře: Přidávají záři, která vychází z vnějších nebo vnitřních okrajů obsahu vrstvy.
 • Úkos a reliéf: Přidávají do vrstvy různé kombinace světel a stínů.
 • Satén: Aplikuje vnitřní stínování, které vytváří saténový povrch.
 • Překrytí barvou, přechodem a vzorkem: Vyplní obsah vrstvy barvou, přechodem nebo vzorkem.
 • Tah: Obtáhne objekt v aktivní vrstvě s použitím barvy, přechodu nebo vzorku. To je zvlášť užitečné při práci s tvary, které mají ostré okraje, jako je například text.

Aplikování nebo úpravy vlastního stylu vrstvy

Poznámka:

Styly vrstev nemůžete aplikovat na vrstvu pozadí, na zamknutou vrstvu ani na skupinu. Chcete-li aplikovat styl vrstvy na vrstvu pozadí, nejdříve převeďte vrstvu pozadí na normální vrstvu.

 1. Vyberte vrstvu v panelu Vrstvy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepejte na vrstvu, mimo název vrstvy nebo miniaturu.

  • V dolní části panelu Vrstvy klikněte na ikonu Přidat styl vrstvy a zvolte požadovaný efekt ze seznamu.

  • Zvolte efekt z podnabídky Vrstva > Styl vrstvy.

  • Chcete-li upravit existující styl, dvakrát klikněte na efekt zobrazený pod názvem vrstvy v panelu Vrstvy. (Kliknutím na trojúhelník vedle ikony Přidat styl vrstvy zobrazte efekty, obsažené ve stylu.)

 3. Nastavte volby efektu v dialogovém okně Styl vrstvy. Viz Volby stylu vrstvy.
 4. Podle potřeby přidejte i ostatní efekty stylu. Kliknutím na zaškrtávací pole vlevo od názvu efektu přidejte efekt bez toho, že byste ho vybrali.
  Poznámka:

  Můžete upravit více efektů najednou bez zavření dialogového okna Styl vrstvy. Klepnutím na název efektu na levé straně dialogového okna zobrazte jeho volby.

Změna výchozích nastavení stylů na vlastní hodnoty

 1. V dialogovém okně Styl vrstvy přizpůsobte nastavení podle potřeby.
 2. Klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

  Při dalším otevření dialogového okna budou automaticky použita vaše vlastní výchozí nastavení. Pokud upravíte nastavení a chcete se vrátit k vlastním výchozím nastavením, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení.

Volby stylu vrstvy

Počínaje aplikací Photoshop 21.2 můžete také nastavit úhel pro otočení překrytí vzorkem a snadno změnit jeho orientaci.

Výška

Nastaví výšku zdroje světla pro efekt Úkos a reliéf. Hodnota 0 je ekvivalentní úrovni plochy, 90 je přímo nad vrstvou.

Úhel

Určuje úhel osvětlení, se kterým se efekt aplikuje na vrstvu. Tažením v okně dokumentu můžete nastavit úhel pro efekty Překrytí vzorkem, Vržený stín, Vnitřní stín nebo Satén.

Vyhlazení

Prolne okrajové obrazové body profilu okraje nebo profilu lesku okraje. Tato volba je užitečná pro menší stíny se složitými okraji.

Režim prolnutí

Určuje, jak se styl vrstvy prolne se spodními vrstvami, což může i nemusí zahrnovat také aktivní vrstvu. Například vnitřní stín se prolne s aktivní vrstvou, protože efekt se vykresluje nad tuto vrstvu, ale vržený stín se prolne jen s vrstvami pod aktivní vrstvou. Většinou poskytuje nejlepší výsledky výchozí nastavení režimu pro každý z efektů. Další informace najdete v části Režimy prolnutí.

Vyseknutí

Před rozostřením zúží hranice podkladu pro Vnitřní stín nebo Vnitřní záři.

Barva

Určuje barvu stínu, záře nebo zvýraznění. Můžete kliknout na pole barvy a vybrat barvu.

Profil okraje

U záře s plnou barvou umožňuje profil okraje vytvářet průhledné kruhy. U záře vyplněné přechodem umožňuje profil okraje vytvářet variace opakování barvy a krytí přechodu. U úkosu a reliéfu umožňuje profil okraje vytvarovat hřebeny, sedla a výstupky, které se při vykreslení úkosu vystínují. U stínů umožňuje profil okraje určit odeznívání. Další informace viz Modifikování efektů vrstvy pomocí profilů okrajů.

Vzdálenost

Určuje vzdálenost odsazení pro efekty stínu nebo saténu. Vzdálenost odsazení můžete nastavit tažením v okně dokumentu.

Hloubka

Určí hloubku úkosu. Také určuje hloubku vzorku.

Použít globální světlo

Pomocí tohoto nastavení můžete určit jeden společný úhel světla, který je pak dostupný pro všechny efekty vrstvy, které používají stínování: Vržený stín, Vnitřní stín a Úkos a reliéf. Pokud v libovolném z těchto efektů vyberete Použít globální světlo a nastavíte úhel světla, stane se tento úhel globálním úhlem osvětlení. Všechny další efekty, které mají vybranou volbu Použít globální světlo, automaticky zdědí stejné nastavení úhlu. Pokud volba Použít globální světlo není vybraná, úhel osvětlení, který nastavíte, bude lokální, a použije se pouze pro tento efekt. Globální úhel osvětlení můžete nastavit také pomocí příkazu Styl vrstvy > Globální světlo.

Profil lesku

Vytvoří lesklý kovový vzhled. Profil lesku se aplikuje po vystínování úkosu nebo reliéfu.

Přechod

Určuje přechod efektu vrstvy. Kliknutím na přechod zobrazte Editor přechodu nebo klikněte na obrácenou šipku a zvolte přechod z rozbalovacího panelu. Pomocí Editoru přechodu můžete upravit přechod nebo můžete vytvořit nový přechod. Barvu nebo krytí můžete v panelu Překrytí přechodem upravovat stejně jako v Editoru přechodu. Pro některé efekty můžete nastavit další volby přechodu. Volba Obrátit změní orientaci přechodu, volba Zarovnat podle vrstvy použije ohraničovací rámeček vrstvy k výpočtu výplně přechodem a volba Velikost nastaví měřítko pro aplikování přechodu. Můžete použít myš k přemístění středu přechodu kliknutím a tažením v okně obrazu. Volba Styl určuje tvar přechodu.

Režim světel nebo stínů

Určuje režim prolnutí světel a stínů úkosu nebo reliéfu.

Kolísání

Mění aplikování barvy a krytí přechodu.

Vrstva vysekne vržený stín

Určuje viditelnost vrženého stínu v poloprůhledné vrstvě.

Šum

Určuje množství náhodných prvků v krytí záře nebo stínu. Zadejte hodnotu v procentech nebo přetáhněte jezdec.

Krytí

Nastavuje neprůhlednost efektu vrstvy. Zadejte hodnotu v procentech nebo přetáhněte jezdec.

Vzorek

Určuje vzorek efektu vrstvy. Klikněte na rozbalovací panel a zvolte vzorek. Nastavte volič úhlu na požadovaný stupeň nebo hodnotu úhlu pro otočení vzorku zadejte ručně.  Kliknutím na tlačítko Nové přednastavení vytvořte na základě současného nastavení nový přednastavený vzorek. Klikněte na volbu Na počátek, chcete-li počátek vzorku umístit na počátek dokumentu, když je vybraná volba Svázat s vrstvou, nebo na levý horní roh vrstvy, pokud tato volba není vybraná. Vyberte Svázat s vrstvou, chcete-li určit, že se má vzorek při přemísťování vrstvy pohybovat spolu s ní. Přetažením jezdce Velikost nebo zadáním hodnoty určete požadovanou velikost vzorku. Přetáhněte vzorek do požadované polohy ve vrstvě; vraťte vzorek do počáteční polohy tlačítkem Na počátek. Volba vzorku není dostupná, když není načtený žádný vzorek.

Poloha

Určuje polohu efektu vytažení: Vně, Uvnitř nebo Na střed.

Rozsah

Určuje, která část nebo rozsah záře je cílem pro profil okraje.

Velikost

Určuje poloměr a velikost rozostření nebo velikost stínu.

Změkčit

Rozostří výsledek vystínování, aby se potlačily nežádoucí artefakty.

Zdroj

Určí zdroj záře pro vnitřní záři. Zvolte Střed, pokud chcete, aby záře vycházela ze středu obsahu vrstvy, nebo Okraj, pokud chcete, aby záře vycházela z vnitřních okrajů obsahu vrstvy.

Rozšíření

Před rozostřením rozšíří hranice podkladu.

Styl

Určí styl úkosu: Vnitřní úkos vytvoří úkos podle vnitřních okrajů obsahu vrstvy; Vnější úkos vytvoří úkos podle vnějších okrajů obsahu vrstvy; Reliéf vytvoří efekt vystupujícího obsahu aktivní vrstvy nad spodními vrstvami; Poduškový reliéf vytvoří efekt zapuštění okrajů obsahu aktivní vrstvy do spodních vrstev; Reliéfní tah omezí reliéf jen na okraje efektu vytažení, aplikovaného na vrstvu. (Uvědomte si, že efekt Reliéfní tah nebude viditelný, pokud není na vrstvu aplikované žádné vytažení.)

Metoda

Pro efekty Úkos a reliéf jsou dostupné volby Hladký, Tvrdý a Měkký; pro efekty Vnitřní záře a Vnější záře jsou dostupné volby Měkčí a Přesný.

Hladký Mírně rozostří okraje podkladu a hodí se pro všechny typy podkladu, ať jsou jejich okraje měkké nebo tvrdé. Při větších velikostech nezachová detaily. TvrdýPoužívá postup založený na měření vzdáleností a nejlépe se hodí pro podklady s ostrými okraji z tvarů s vyhlazením, jako je například text. Detaily zachová lépe než metoda Hladký. MěkkýVyužívá modifikovaný postup měření vzdáleností, a přestože není tak přesná jako volba Tvrdý, je vhodnější pro větší rozsah různých podkladů. Detaily zachová lépe než metoda Hladký. MěkčíAplikuje rozostření a je užitečná pro všechny typy podkladu, ať jsou jejich okraje měkké nebo ostré. Při větších velikostech nezachová detaily. PřesnýPoužívá k vytvoření záře postup založený na měření vzdáleností a hodí se hlavně pro podklady s ostrými okraji z tvarů s vyhlazením, jako je například text. Detaily zachová lépe než metoda Měkčí.

 

 

Textura

Aplikuje texturu. Volba Velikost umožňuje změnit velikost textury. Vyberte Svázat s vrstvou, chcete-li určit, že se má textura při přemísťování vrstvy pohybovat spolu s ní. Volba Invertovat texturu obrátí. Volba Hloubka mění míru a směr (nahoru/dolů), se kterým se texturování aplikuje. Volba Na počátek umístí počátek vzorku na počátek dokumentu, když není vybraná volba Svázat s vrstvou, nebo do levého horního rohu vrstvy, pokud je tato volba vybraná. Přetažením umístěte texturu ve vrstvě.

Modifikování efektů vrstvy pomocí profilů okrajů

Když vytváříte vlastní styly vrstev, můžete použít profily okrajů k nastavení tvaru efektů Vržený stín, Vnitřní stín, Vnitřní záře, Vnější záře, Úkos a reliéf a Satén v daném rozsahu. Například Lineární profil u Vrženého stínu způsobí lineární pokles krytí. K vytvoření jedinečného přechodu stínu lze využít vlastní profil.

Profily okraje můžete vybrat, obnovit, odstranit nebo změnit jejich náhled v rozbalovacím panelu profilů a ve Správci přednastavení.

Photoshop: Detail dialogového okna Styl vrstvy pro efekt Vržený stín
Detail dialogového okna Styl vrstvy pro efekt Vržený stín

A. Kliknutím zobrazte dialogové okno Editor profilu B. Kliknutím zobrazíte rozbalovací panel. 

Vytvoření vlastního profilu okraje

 1. Vyberte efekt Vržený stín, Vnitřní stín, Vnitřní záře, Vnější záře, Úkos a reliéf nebo Satén v dialogovém okně Styl vrstvy.
 2. Klikněte na miniaturu profilu okraje v dialogovém okně Styl vrstvy.
 3. Kliknutím na profil přidejte body a tažením profil upravte. Nebo zadejte hodnoty pro Vstup a Výstup.
 4. Chcete-li místo hladké křivky vytvořit ostrý roh, vyberte bod a klikněte na Rohový.
 5. Chcete-li uložit profil okraje do souboru, klikněte na Uložit a profil pojmenujte.
 6. Chcete-li profil okraje uložit jako přednastavení, zvolte Nový.
 7. Klikněte na OK. Nové profily okraje se přidávají na konec rozbalovacího panelu.

Načtení profilu okraje

 1. V dialogovém okně Styl vrstvy klikněte na profil okraje a pak v dialogovém okně Editor profilu zvolte Načíst. Přejděte do složky, ve které je uložena knihovna profilů, kterou chcete načíst, a klikněte na Otevřít.

Odstranění profilu okraje

 1. Kliknutím na obrácenou šipku vedle vybraného profilu okraje zobrazte rozbalovací panel. Podržte Alt a klikněte na profil okraje, který chcete odstranit.

Nastavení globálního úhlu osvětlení pro všechny vrstvy

Použitím globálního osvětlení získá obraz vzhled, jako by byl nasvícen jednotným zdrojem světla.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Globální světlo. V dialogovém okně Globální světlo zadejte hodnotu nebo přetáhněte poloměr úhlu, abyste nastavili úhel a výšku, a klikněte na OK.

  • V dialogovém okně Styl vrstvy pro Vržený stín, Vnitřní stín nebo Úkos vyberte Použít globální světlo. Zadejte hodnotu v poli Úhel nebo přetáhněte poloměr a klikněte na OK.

  Globální osvětlení se aplikuje na každý efekt vrstvy, který používá globální úhel osvětlení.

Zobrazení nebo skrytí stylů vrstvy

Když má vrstva nějaký styl, objeví se v panelu Vrstvy vpravo od názvu vrstvy ikona „fx“ .

Skrytí nebo zobrazení všech stylů vrstev v obraze

 1. Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Skrýt všechny efekty nebo Zobrazit všechny efekty.

Rozbalení nebo sbalení stylů vrstev v panelu Vrstvy

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na trojúhelník vedle ikony Přidat styl vrstvy rozbalte seznam efektů vrstev aplikovaných na tuto vrstvu.

  • Kliknutím na trojúhelník sbalte seznam efektů vrstev.

  • Chcete-li rozbalit nebo sbalit všechny styly vrstev, aplikované na vrstvy obsažené ve skupině, podržte klávesu Alt při kliknutí na trojúhelník nebo obrácený trojúhelník pro skupinu. Styly vrstev, aplikované na všechny vrstvy patřící do skupiny, se rozbalí nebo sbalí.

Kopírování stylů vrstvy

Kopírování a vkládání stylů je snadný způsob, jak aplikovat stejné efekty na více vrstev.

Kopírování stylů vrstev mezi vrstvami

 1. Z panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl, který chcete zkopírovat.
 2. Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Kopírovat styl vrstvy.
 3. Vyberte z panelu cílovou vrstvu a zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Vložit styl vrstvy.

  Vložený styl vrstvy nahradí existující styl vrstvy v cílové vrstvě nebo vrstvách.

Kopírování stylů vrstev mezi vrstvami přetažením

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Vrstvy podržte klávesu Alt a přetáhněte jeden efekt vrstvy z jedné vrstvy do druhé, abyste tento efekt duplikovali, nebo přetáhněte z jedné vrstvy do druhé pruh Efekty a tím duplikujte styl vrstvy.

  • Přetáhněte jeden nebo několik efektů vrstvy z panelu Vrstvy do obrazu a tím aplikujte výsledný styl vrstvy na nejvyšší vrstvu v panelu Vrstvy, která obsahuje obrazové body v místě, kde pustíte tlačítko myši.

Změna měřítka efektu vrstvy

Styl vrstvy můžete doladit, aby vypadal co nejlépe při cílovém rozlišení, kdy jednotlivé prvky mají určenou velikost. Příkaz Změnit velikost efektů umožňuje nastavit měřítko efektů ve stylu vrstvy, aniž by se změnila velikost objektu, na který je styl vrstvy aplikovaný.

 1. Vyberte vrstvu v panelu Vrstvy.
 2. Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Změnit velikost efektů.
 3. Zadejte hodnotu v procentech nebo přetáhněte jezdec.
 4. Chcete-li zobrazovat náhled změn v obrazu, vyberte Náhled.
 5. Klikněte na OK.

Odstranění efektů vrstvy

Můžete odstranit jednotlivé efekty ze stylu aplikovaného na vrstvu nebo odstranit celý styl z vrstvy.

Odstranění efektu ze stylu

 1. V panelu Styly rozbalte styl vrstvy, abyste viděli jeho efekty.
 2. Přetáhněte efekt na ikonu Odstranit .

Odstranění stylu z vrstvy

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl, který chcete odstranit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Vrstvy přetáhněte pruh Efekty na ikonu Odstranit .

  • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Odstranit styl vrstvy.

  • Vyberte vrstvu a pak klikněte na tlačítko Odstranit styl v dolní části panelu Styly.

Převedení stylu vrstvy na vrstvy obrazu

Abyste mohli vzhled stylů vrstvy přizpůsobit nebo doladit, můžete převést styly vrstvy na normální vrstvy obrazu. Poté, co styl vrstvy převedete na vrstvy obrazu, můžete výsledek vylepšit malováním nebo použitím příkazů a filtrů. Styl vrstvy ale již nemůžete dále upravovat v původní vrstvě a při změně obrazu původní vrstvy se styl vrstvy již nebude aktualizovat.

Poznámka:

Při vytvoření vrstev tímto postupem nemusí být výsledek zcela shodný s verzí, která je založena na stylech vrstvy. Při vytváření nových vrstev se může zobrazit výstražná zpráva.

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl vrstvy, který chcete převést na vrstvy.
 2. Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Vytvořit vrstvy.

  Nové vrstvy nyní můžete upravovat a měnit jejich pořadí, stejně jako pro běžné vrstvy. Některé efekty – například Vnitřní záře – se převedou na vrstvy v ořezové masce.

Vytvoření a správa přednastavených stylů

Když si vytvoříte vlastní styl a uložíte ho jako přednastavený, bude dostupný v rámci panelu Styly. Přednastavené styly můžete uložit do knihovny a v případě potřeby je načíst nebo odstranit z panelu Styly.

Vytvoření nového přednastaveného stylu

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl vrstvy, který chcete uložit jako přednastavení.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte do prázdné oblasti v panelu Styly.

  • Ve spodní části panelu Styly klikněte na tlačítko Vytvořit nový styl.

  • Zvolte Nový styl z nabídky panelu Styly.

  • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí a v dialogovém okně Styl vrstvy klikněte na Nový styl.

 3. Zadejte název přednastaveného stylu, nastavte volby stylu a klikněte na OK.

Přejmenování přednastaveného stylu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepejte na styl v panelu Styly. Pokud je panel Styly nastavený tak, že zobrazuje styly jako miniatury, zadejte nový název v dialogovém okně a klikněte na OK. Jinak zadejte nový název přímo v panelu Styly a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  • Vyberte styl v oblasti Styly v dialogovém okně Styl vrstvy. Pak zvolte Přejmenovat styl z rozbalovací nabídky, zadejte nový název a klikněte na OK.

  • Když používáte nástroj tvaru nebo pero, vyberte styl z rozbalovacího panelu Styl vrstvy v pruhu voleb. Pak zvolte Přejmenovat styl z nabídky rozbalovacího panelu.

Odstranění přednastaveného stylu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte styl na ikonu Odstranit v dolní části panelu Styly.

  • Podržte Alt a klikněte na styl vrstvy v panelu Styly.

  • Vyberte styl v oblasti Styly v dialogovém okně Styl vrstvy. (Viz Aplikování přednastavených stylů.) Pak z rozbalovací nabídky zvolte Odstranit styl.

  • Když používáte nástroj tvaru nebo pero, vyberte styl z rozbalovacího panelu Styl vrstvy v pruhu voleb. Pak zvolte Odstranit styl z nabídky rozbalovacího panelu.

Uložení sady přednastavených stylů jako knihovny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Uložit styly z nabídky panelu Styly.

  • Vyberte Styly na levé straně dialogového okna Styl vrstvy. Pak z rozbalovací nabídky zvolte Uložit styly.

  • Když používáte nástroj tvaru nebo pero, klikněte na miniaturu stylu vrstvy v pruhu voleb. Pak z rozbalovací nabídky panelu zvolte Uložit styly.

 2. Zvolte místo, kam chcete knihovnu uložit, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do složky Přednastavení/Styly uvnitř výchozího umístění přednastavení, objeví se název knihovny na konci nabídky panelu Styly, až aplikaci příště spustíte.

  Poznámka:

  K přejmenování, odstranění a uložení knihoven přednastavených stylů můžete také použít Správce přednastavení.

Načtení knihovny přednastavených stylů

 1. Klikněte na trojúhelník v panelu Styly, v dialogovém okně Styl vrstvy nebo v rozbalovacím panelu Styl vrstvy v pruhu voleb.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Načíst styly, chcete-li přidat knihovnu k platnému seznamu. Pak vyberte soubor knihovny a klikněte na Načíst.

  • Zvolte Nahradit styly, abyste nahradili současný seznam jinou knihovnou. Pak vyberte soubor knihovny a klikněte na Načíst.

  • Zvolte soubor knihovny (zobrazený na konci nabídky panelu). Pak klikněte na OK, pokud chcete současný seznam nahradit, nebo na Přidat, pokud chcete položky přídat do aktuálního seznamu.

 3. Chcete-li se vrátit k výchozí knihovně přednastavených stylů, zvolte Obnovit styly. Můžete buď současný seznam nahradit nebo k němu můžete výchozí knihovnu přidat.
  Poznámka:

  Knihovny stylů také můžete načíst nebo obnovit pomocí Správce přednastavení. Viz Používání Správce přednastavení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.