Přemístění, skrytí nebo invertování výběru

Hranici výběru můžete v obrazu přemístit, můžete ji skrýt a můžete výběr invertovat, takže se vybere původně nevybraná část obrazu.

Poznámka:

Chcete-li přesunout samotný výběr, nikoli jeho hranice, použijte nástroj pro přesun. Další informace naleznete v tématu Přesun výběru.

Přemístění hranice výběru

 1. Při používání libovolného nástroje pro výběr vyberte v pruhu voleb Nový výběr  a umístěte ukazatel dovnitř hranice výběru. Ukazatel se změní na , což značí, že výběr můžete přemístit.
 2. Přetáhněte hranici výběru tak, aby ohraničovala jinou oblast obrazu. Hranici výběru můžete přetáhnout částečně i mimo hranice plátna. Po přetažení zpět se původní hranice znovu objeví nezměněná. Hranici výběru můžete také přetáhnout do okna jiného obrazu.
  Přemístění hranice výběru v aplikaci Photoshop
  Původní hranice výběru (vlevo) a přesunutá hranice výběru (vpravo)

  Poznámka:

  Ke změně tvaru hranice výběru můžete použít geometrické transformace. (Viz Používání transformací.)

Ovládání pohybu výběru

 • Chcete‑li omezit směr pohybu na násobky 45°, začněte táhnout a pak podržte stisknutou klávesu Shift a pokračujte v tažení.
 • Chcete-li posouvat výběr po krocích o velikosti 1 obrazového bodu, použijte klávesy se šipkami.
 • Chcete-li posouvat výběr po krocích o velikosti 10 obrazových bodů, podržte stisknutou klávesu Shift a použijte klávesy šipek.

Skrytí nebo zobrazení okrajů výběru

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné. Tento příkaz zobrazí nebo skryje okraje výběru, mřížku, vodítka, cílové cesty, řezy, anotace, hranice vrstev, počítání a inteligentní vodítka.
 • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat > Okraje výběru. Tím se přepne zobrazení nebo skrytí okrajů výběru. Tento příkaz ovlivňuje pouze současný výběr. Když vytvoříte jiný výběr, okraje výběru se znovu objeví.

Výběr nevybraných částí obrazu

 1. Zvolte Výběr > Doplněk.

  Poznámka:

  Tento příkaz můžete použít, abyste vybrali objekt umístěný na jednobarevném pozadí. Vyberte pozadí nástrojem Kouzelná hůlka a poté výběr invertujte.

Ruční úpravy výběrů

Nástroje pro výběr můžete použít k přidávání nebo odstraňování částí výběrů obrazových bodů.

Dříve, než budete k výběru ručně přidávat nebo z něho odebírat, můžete v pruhu voleb nastavit prolnutí okrajů a vyhlazení na stejné hodnoty, které byly použity pro původní výběr.

Přidání k výběru nebo výběr další oblasti

 1. Vytvořte výběr.
 2. S použitím libovolného nástroje pro výběr proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na pruhu voleb vyberte možnost Přidat k výběru  a tažením přidávejte obsah k výběru.

  • Podržte stisknutou klávesu Shift a tažením přidávejte obsah k výběru.

Když přidáváte k výběru, vedle ukazatele se objeví znaménko plus.

Odečtení od výběru

 1. Vytvořte výběr.
 2. S použitím libovolného nástroje pro výběr proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na pruhu voleb vyberte možnost Odečíst od výběru  a tažením vytvořte průsečík s ostatními výběry.

  • Podržte stisknutou klávesu Alt a tažením odečtěte jiný výběr.

Když odebíráte od výběru, vedle ukazatele se objeví znaménko mínus.

Výběr pouze oblasti průsečíku s jinými výběry

 1. Vytvořte výběr.
 2. S použitím libovolného nástroje pro výběr proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte volbu Průsečík s výběrem  v pruhu voleb a táhněte myší.

  • Podržte stisknuté klávesy Alt+Shift a táhněte myší přes tu část původního výběru, kterou chcete vybrat.

Když vybíráte oblast průsečíku, vedle ukazatele se objeví znak „x“.

Průsečík výběrů v aplikaci Photoshop
Průsečík výběrů

Zvětšení nebo zmenšení výběru o určitý počet obrazových bodů

 1. Nástrojem pro výběr vytvořte výběr.
 2. Zvolte Výběr > Změnit > Rozšířit nebo Zúžit.
 3. Ve volbě Rozšířit o nebo Zúžit o zadejte hodnotu v rozmezí od 1 do 100 obrazových bodů a klepněte na OK.

  Hranice se zvětší nebo zmenší o určený počet obrazových bodů. (Příkaz Rozšířit nemá vliv na části hranice výběru probíhající po okraji plátna.)

Vytvoření výběru kolem hranice výběru

Pomocí příkazu Okraj můžete vybrat pruh obrazových bodů uvnitř a vně stávající hranice výběru. To může být užitečné v případě, že potřebujete vybrat okraj nebo určitý pruh obrazových bodů kolem oblasti obrazu místo samotné této oblasti, například proto, abyste mohli vyčistit olemování kolem vloženého objektu.

Příkaz Okraj v aplikaci Photoshop
Původní výběr (vlevo) a po použití příkazu Okraj: 5 obrazových bodů (vpravo)

 1. Nástrojem pro výběr vytvořte výběr.
 2. Zvolte Výběr > Změnit > Okraj.
 3. Zadejte šířku hranice nového výběru v rozmezí od 1 do 200 obrazových bodů a klepněte na OK.

  Nový výběr orámuje původně vybranou oblast a je vystředěn kolem původní hranice výběru. Například šířka okraje 20 obrazových bodů vytvoří nový výběr s měkkými okraji, který zasahuje 10 obrazových bodů dovnitř i ven od původní hranice výběru.

Rozšíření výběru tak, aby zahrnoval podobně barevné oblasti

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Chcete-li do výběru zahrnout všechny sousední obrazové body, které jsou v rozsahu tolerance určeném ve volbách nástroje kouzelná hůlka, klikněte na položku Výběr > Rozšířit.
 • Zvolte Výběr > Podobné, chcete‑li zahrnout všechny obrazové body v celém obraze, které spadají do specifikovaného rozsahu tolerance, nejen ty sousedící s výběrem.

  Chcete‑li výběr postupně rozšiřovat, zvolte kterýkoli z těchto příkazů vícekrát.

Poznámka:

Příkazy Rozšířit a Podobné nelze použít v obrazech v režimu Bitová mapa ani v obrazech s 32 bity na kanál.

Odstranění osamocených obrazových bodů ve výběru podle barvy

 1. Zvolte Výběr > Změnit > Vyhladit.
 2. V poli Poloměr vzorku zadejte hodnotu v rozmezí od 1 do 100 obrazových bodů a klepněte na OK.

  Pro každý obrazový bod ve výběru Photoshop zkontroluje okolní obrazové body do vzdálenosti zadané v nastavení poloměru. Pokud je vybraná více než polovina těchto okolních obrazových bodů, zůstane obrazový bod ve výběru a nevybrané okolní obrazové body se přidají do výběru. Pokud je vybraná méně než polovina okolních obrazových bodů, odstraní se obrazový bod z výběru. Celkovým efektem je vyčištění výběru a vyhlazení ostrých okrajů a zubatých čar.

Zpřesnění okrajů výběru

Výukové video: Vytváření perfektních výběrů

Výukové video: Vytváření perfektních výběrů
Infinite Skills

Volba Zpřesnit okraje zlepšuje kvalitu okrajů výběru a umožňuje snadné oddělování objektů. Volby Zpřesnit okraje můžete také vybrat, chcete-li zpřesnit masku vrstvy. (Další informace najdete v části Úprava krytí nebo okrajů masky.)

 • Klikněte na pruhu voleb na tlačítko Zpřesnit okraje nebo zvolte Výběr > Zpřesnit okraje. Pak nastavte následující volby:

Režim zobrazení

V rozbalovací nabídce vyberte režim pro změnu způsobu zobrazení výběru. Chcete-li získat informace o jednotlivých režimech, přesouvejte přes ně ukazatel myši, dokud se nezobrazí tip nástroje. Možnost Zobrazit původní zobrazí původní výběr pro srovnání. V režimu Zobrazit poloměr se zobrazí hranice výběru, kde dochází ke zpřesnění okraje.

Zjišťování okraje

Nástroje Zpřesnit poloměr a Vymazat zpřesnění

Tyto nástroje umožňují přesné úpravy hraniční oblasti, v níž se provádí zpřesnění okrajů. Chcete-li rychle přepnout nástroje, stiskněte klávesy Shift+E. Chcete-li měnit velikost stopy, použijte klávesy s hranatými závorkami.

Poznámka:

Přetíráním měkkých oblastí, například vlasů nebo kůže, přidáte k výběru jemné detaily.

Inteligentní poloměr

Automaticky upraví poloměr tvrdých a měkkých okrajů, které se nacházejí v hraniční oblasti. Tuto volbu odznačte, pokud je okraj rovnoměrně tvrdý nebo měkký, případně pokud chcete nastavení poloměru a zpřesnění stopy ovládat přesněji.

Poloměr

Určuje velikost ohraničení výběru, v němž dochází ke zpřesnění okrajů. Použijte malý poloměr pro ostré okraje a velký poloměr pro měkčí okraje.

Nastavit okraj

Hladké

Omezí nepravidelné oblasti („vrcholy a prohlubně“) v okraji výběru a tím vytvoří hladší obrysy.

Prolnutí

Rozostří přechod mezi výběrem a okolními obrazovými body.

Kontrast

Při zvýšení kontrastu se přechody s měkkými okraji podél hranice výběru stanou ostřejšími. Obvykle jsou účinnější nástroje zpřesnění a volba Inteligentní poloměr.

Posunout hranu

Posune hranice s měkkými okraji směrem dovnitř pomocí záporných hodnot nebo směrem ven pomocí kladných hodnot. Posuv těchto hranic směrem dovnitř pomáhá odstranit nežádoucí barvy pozadí z okrajů výběru.

Výstup

Očištění – barvy

Nahradí barevné okraje barvou plně vybraných blízkých obrazových bodů. Intenzita nahrazení barvy je úměrná měkkosti okrajů výběru.

Poznámka:

Jelikož tato možnost změní barvu obrazových bodů, vyžaduje výstup do nové vrstvy nebo dokumentu. Zachovejte původní vrstvu, aby se k ní bylo možné v případě potřeby vrátit. (Chcete-li snadno zobrazit změny barvy obrazových bodů, vyberte režim zobrazení Odkrýt vrstvu.)

Míra

Změní úroveň očištění a nahrazení lemu.

Výstup do

Určuje, zda se zpřesněný výběr změní na výběr nebo masku v aktuální vrstvě, nebo vytvoří novou vrstvu či dokument.

Změkčení okrajů výběrů

Ostré okraje výběru můžete změkčit vyhlazením a prolnutím okrajů.

Vyhlazení

Vyhladí zubaté okraje výběru změkčením barevného přechodu mezi okrajovými obrazovými body a body pozadí. Protože se změní pouze okrajové obrazové body, neztratí se žádné detaily. Vyhlazení je užitečné, když vytváříte složené obrazy pomocí vyjmutí, kopírování a vkládání výběrů.

Vyhlazení je dostupné pro nástroj laso, mnohoúhelníkové laso, magnetické laso, eliptický výběr a kouzelná hůlka. (Vyberte požadovaný nástroj, aby se zobrazil jeho pruh voleb.)

Poznámka:

Tuto volbu musíte nastavit před použitím nástroje pro výběr. Po vytvoření výběru už nemůžete vyhlazení přidat.

Prolnutí okrajů

Rozostří okraje vytvořením přechodového pásma mezi výběrem a okolními obrazovými body. Toto rozostření může způsobit určitou ztrátu detailů na okraji výběru.

Prolnutí okrajů můžete nastavit při vytváření výběru nástrojem pro výběr, nástrojem laso, mnohoúhelníkové laso nebo magnetické laso nebo můžete prolnutí přidat k okrajům existujícího výběru.

Poznámka:

Efekt prolnutí okrajů se projeví pouze při přesouvání, vyjímání, kopírování nebo vyplňování výběru.

Výběr obrazových bodů s vyhlazením

 1. Vyberte nástroj laso, mnohoúhelníkové laso, magnetické laso, eliptický výběr nebo kouzelná hůlka.
 2. V pruhu voleb vyberte Vyhlazení.

Nastavení prolnutí okrajů pro nástroj pro výběr

 1. Vyberte libovolný nástroj laso nebo nástroj pro výběr.
 2. V pruhu voleb zadejte hodnotu Prolnutí okrajů. Tato hodnota určuje šířku prolnutého okraje a může být v rozsahu 0 až 250 obrazových bodů.

Určení prolnutí okraje pro existující výběr

 1. Zvolte Výběr > Změnit > Prolnout okraje.
 2. Zadejte hodnotu do pole Poloměr prolnutí a klepněte na OK.

  Poznámka:

  Malý výběr vytvořený s velkým poloměrem prolnutí může být tak slabý, že jeho okraje jsou neviditelné a není možné ho vybrat. Pokud se objeví zpráva „Žádné obrazové body nejsou vybrané z více než 50 %“, buď zmenšete poloměr prolnutí nebo zvětšete velikost výběru. Nebo klepnutím na OK akceptujte masku v jejím současném nastavení a vytvořte výběr, jehož okraje nejsou vidět.

  Výběr s prolnutím okrajů a bez něj v aplikaci Photoshop
  Výběr bez prolnutí okrajů a s ním

  A. Výběr bez prolnutí okrajů a stejný výběr vyplněný vzorkem B. Výběr s prolnutím okrajů a stejný výběr vyplněný vzorkem 

Odstranění okrajových obrazových bodů z výběru

Když přesunete nebo vložíte vyhlazený výběr, zahrnou se do výběru některé obrazové body obklopující hranici výběru. To může mít za následek olemování nebo aureolu okolo okrajů vloženého výběru. Následující příkazy nabídky Vrstva > Podklad umožňují upravení nežádoucích obrazových bodů na okrajích výběru:

 • Očištění barev nahradí barvy pozadí v okrajových obrazových bodech barvou plně vybraných blízkých obrazových bodů.

 • Příkaz Odstranit lem nahradí barvu okrajových obrazových bodů barvou obrazových bodů vzdálenějších od okraje výběru, které postrádají barvu pozadí.

 • Příkazy Odstranit černý podklad a Odstranit bílý podklad jsou užitečné, když je vyhlazený výběr na bílém nebo černém pozadí a chcete ho vložit na jiný podklad. Například vyhlazený černý text z bílého pozadí má na okrajích šedé obrazové body, které jsou viditelné proti barevnému podkladu.

Poznámka:

Oblasti olemování můžete také odstranit tak, že pomocí jezdců Rozšířené prolnutí v dialogovém okně Styl vrstvy tyto oblasti vrstvy odstraníte nebo změníte na průhledné. V tomto případě byste změnili černé nebo bílé oblasti na průhledné. Oddělte jezdce tím, že na ně kliknete se stisknutou klávesou Alt. To vám umožní odstranit obrazové body z okrajů výběru a zachovat okraj hladký.

Zmenšení lemu na okraji výběru

 1. Zvolte Vrstva > Podklad > Odstranit lem.
 2. Do pole Šířka zadejte hodnotu určující oblast, ve které se mají hledat nahrazované obrazové body. Ve většině případů je dostatečná vzdálenost 1 nebo 2 obrazové body.
 3. Klikněte na OK.

Odstranění podkladu z výběru

 1. Zvolte Vrstva > Podklad > Odstranit černý okraj nebo Vrstva > Podklad > Odstranit bílý okraj.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online