Proporcionální změna velikosti vrstev

Aktualizováno v aplikaci Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0)

Při transformaci většiny typů vrstev, jako jsou vrstvy obrazových bodů, textové vrstvy, bitmapy, umísťované inteligentní objekty, můžete přetažením rohového táhla změnit velikost těchto typů vrstev se zachováním poměru stran. Pokud při tažení rohového táhle podržíte stisknutou klávesu Shift, změníte velikost těchto vrstev bez zachování poměru stran.

Tvary a cesty, tj. vektory, jsou ve výchozím nastavení přetažením rohového táhla během transformace změněny neproporcionálně.

Podrobnější informace naleznete v tématu Změna velikosti, otočení, zkosení, deformace, aplikování perspektivy nebo pokřivení.

Jak mohu při transformaci vrstev vypnout novou proporcionální změnu velikosti, jestliže ji nechci používat jako výchozí chování?

Pokud chcete obnovit chování transformace ze starších verzí, řiďte se pokyny níže podle vaší verze aplikace Photoshop.

Pokyny pro Photoshop verze 20.0.5 (vydání z června 2019)

Postupujte takto:

 1. Vyberte položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (macOS).
 2. Vyberte možnost Použít starší režim libovolné transformace.
 3. Restartujte aplikaci Photoshop.

Pokyny pro Photoshop verze 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 a 20.0.4

Postupujte takto:

 1. V Poznámkovém bloku (Windows) nebo textovém editoru v systému macOS vytvořte soubor prostého textu (.txt).
 2. Do tohoto souboru napište následující text:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Uložte soubor jako PSUserConfig.txt do složky s nastavením aplikace Photoshop. [Instalační jednotka]:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Postupujte následovně:
  1. Uložte soubor jako PSUserConfig.txt na plochu.
  2. Se stisknutou klávesou Ctrl klikněte na soubor PSUserConfig.txt na ploše a v místní nabídce zvolte příkaz Kopírovat.
  3. V programu Finder zvolte příkaz Go > Go To Folder (Přejít > Přejít do složky). V dialogovém okně Go To Folder (Přejít do složky) zadejte ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/.
  4. Vložte zkopírovaný soubor do tohoto umístění.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.

Použití transformací

Transformace obraz zvětší, zmenší, otočí, zkosí, roztáhne nebo pokřiví. Transformace můžete aplikovat na výběr, celou vrstvu, více vrstev nebo na masku vrstvy. Transformace můžete aplikovat také na cestu, vektorový tvar, vektorovou masku, hranici výběru nebo alfa kanál. Transformace ovlivní kvalitu obrazu, pokud pracujete s obrazovými body. Chcete-li na rastrové obrazy aplikovat nedestruktivní transformace, použijte inteligentní objekty. (Viz Práce s inteligentními objekty.) Transformace vektorového tvaru nebo cesty je vždy nedestruktivní, protože se změní pouze matematické výpočty vytvářející tento objekt.

Chcete-li provést transformaci, nejdříve vyberte položku, kterou chcete transformovat, a pak zvolte příslušný příkaz transformace. Podle potřeby nastavte před provedením transformace vztažný bod. Můžete provést postupně několik operací a pak najednou aplikovat celkovou transformaci. Můžete například zvolit příkaz Změnit velikost, nastavit rozměry přetažením táhla, pak zvolit příkaz Deformovat a deformovat výběr tažením táhla. Pak stisknutím Enter nebo Return obě transformace aplikujte.

Photoshop používá k výpočtu hodnot barev obrazových bodů přidaných nebo odstraněných při transformaci metodu interpolace vybranou v oblasti Všeobecné v dialogovém okně Předvolby. Toto nastavení interpolace přímo ovlivňuje rychlost a kvalitu transformace. Výchozí bikubická interpolace je nejpomalejší, ale dává nejlepší výsledky.

Poznámka:

Rastrové obrazy lze také pokřivit a deformovat pomocí filtru Zkapalnění.

Photoshop: Transformace obrazu
Transformace obrazu

A. Původní obrázek B. Převrácená vrstva C. Otočená hranice výběru D. Změna velikosti části objektu 

Příkazy v podnabídce Transformovat

Měřítko

Zvětší nebo zmenší položku vzhledem k jejímu vztažnému bodu, což je pevný bod, kolem kterého se transformace provádějí. Velikost můžete změnit vodorovně, svisle nebo v obou směrech současně.

Rotate (Natočit)

Otočí položku kolem vztažného bodu. Standardně je tento bod ve středu objektu, ale můžete ho přesunout na jiné místo.

Zkosit

Nakloní položku svisle nebo vodorovně.

Deformovat

Roztáhne položku ve všech směrech.

Perspektiva

Aplikuje na položku jednobodovou perspektivu.

Pokřivit

Změní tvar položky.

Otočit o 180, Otočit o 90 doprava, Otočit o 90 doleva

Otočí položku o určený počet stupňů, buď doprava nebo doleva.

Převrátit svisle

Převrátí položku svisle nebo vodorovně.

Výukové video: Tipy pro práci s vektory v aplikaci Photoshop

Výukové video: Tipy pro práci s vektory v aplikaci Photoshop
V této epizodě série The Complete Picture předvádí Julieanne pět funkcí pro práci s vektory v aplikaci Photoshop.
Julieanne Kost

Výběr položky pro transformaci

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li transformovat celou vrstvu, aktivujte vrstvu a zkontrolujte, že není nic vybrané.

  Poznámka:

  Vrstvu pozadí nelze transformovat. Chcete-li ji transformovat, nejdříve ji převeďte na standardní vrstvu.

  • Chcete-li transformovat část vrstvy, vyberte vrstvu v panelu Vrstvy a pak vyberte část obrazu na této vrstvě.
  • Chcete-li transformovat více vrstev, buď na panelu Vrstvy svažte vrstvy dohromady, nebo s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikejte na vrstvy a vyberte jich tak více najednou. Na panelu Vrstvy lze sousední vrstvy vybrat také kliknutím se stisknutou klávesou Shift. (Viz Výběr, seskupení a svázání vrstev.)
  • Chcete-li transformovat masku vrstvy nebo vektorovou masku, masku odpojte a vyberte její miniaturu v panelu Vrstvy.
  • Chcete-li transformovat cestu nebo vektorový tvar, vyberte celou cestu nástrojem pro výběr cesty  nebo vyberte část cesty nástrojem pro přímý výběr . Vyberete-li jeden nebo více bodů na cestě, transformují se pouze úseky cesty spojené s těmito body. (Viz Výběr cesty.)
  • Chcete-li transformovat hranici výběru, vytvořte nebo načtěte výběr. Pak zvolte Výběr > Transformovat výběr.
  • Chcete-li transformovat alfa kanál, vyberte ho v panelu Kanály.

Nastavení nebo přemístění vztažného bodu pro transformaci

Aktualizováno v aplikaci Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0)

Všechny transformace se provádějí kolem pevného bodu, který se nazývá vztažný bod. Standardně je tento bod ve středu položky, kterou transformujete. Vztažný bod ale můžete změnit nebo můžete středový bod posunout na jiné místo pomocí ikony umístění vztažného bodu z pruhu voleb.

 1. Zvolte příkaz požadované transformace. V obraze se objeví ohraničovací rámeček.
 2. Ve výchozím nastavení je vztažný bod skrytý. Chcete-li vztažný bod zobrazit, zaškrtněte v pruhu voleb políčko vedle umístění vztažného bodu.   

  Zobrazení vztažného bodu při transformaci objektů
  Zobrazení zaškrtávacího políčka vztažného bodu v pruhu voleb
 3. Proveďte některou z těchto akcí:
  • V pruhu voleb klikněte na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu . Každý čtvereček reprezentuje jeden bod na ohraničovacím rámečku. Chcete-li například přesunout vztažný bod do levého horního rohu rámečku, klepněte na levý horní čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu.
  • V ohraničovacím rámečku transformace, který se v obraze objeví, přetáhněte vztažný bod . Vztažný bod nemusí být uvnitř položky, kterou chcete transformovat.

Změna velikosti, otočení, zkosení, deformace, aplikování perspektivy nebo pokřivení

Na vybraný obrázek můžete použít různé transformace, například změnu velikosti, otočení, zkosení, deformaci, aplikování perspektivy nebo pokřivení. 

 1. Vyberte, co chcete transformovat.
 2. Zvolte Úpravy > Transformovat > Změnit velikost, Otočit, Zkosit, Deformovat, Perspektiva nebo Pokřivit.

  Poznámka:

  Pokud transformujete tvar nebo celou cestu, nabídka Transformovat se změní na Transformovat cestu. Pokud transformujete více segmentů cesty (ale ne celou cestu), nabídka Transformovat se změní na Transformovat body.

 3. (Volitelně) V pruhu voleb klikněte na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu .
 4. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Pokud jste zvolili Změnit velikost, táhněte za táhlo ohraničovacího rámečku. Když ukazatel umístíte nad táhlo, změní se na dvojitou šipku. 
   • Pokud měníte velikost vrstev obrazových bodů, textových vrstev, bitmap nebo umísťovaných inteligentních objektů, přetažením rohového táhla změníte velikost se zachováním poměru stran. Chcete-li změnit velikost bez zachování poměru stran, při tažení rohového táhla podržte stisknutou klávesu Shift.
   • Měníte-li velikost tvarů a cest (tj. vektorů), přetažením rohového táhla změníte jejich velikost bez zachování poměru stran. Chcete-li změnit velikost se zachováním poměru stran, při tažení rohového táhla podržte stisknutou klávesu Shift.
  • Pokud jste zvolili Otočit, přesuňte ukazatel mimo hranice ohraničovacího rámečku (změní se na zahnutou dvoustrannou šipku), a pak táhněte. Chcete-li omezit otáčení na kroky po 15°, podržte klávesu Shift.
  • Pokud jste zvolili Zkosit, táhněte za postranní táhlo, abyste ohraničovací rámeček naklonili.
  • Pokud jste zvolili Deformovat, táhněte za rohové táhlo, abyste ohraničovací rámeček natáhli.
  • Pokud jste zvolili Perspektiva, táhněte za rohové táhlo, abyste na ohraničovací rámeček aplikovali perspektivu.
  • Pokud jste zvolili Pokřivit, zvolte z rozbalovací nabídky v pruhu voleb styl pokřivení nebo, chcete-li provést vlastní pokřivení, přetáhněte řídicí body, čáru nebo oblast v mřížce a tím změňte tvar ohraničovacího rámečku a mřížky.
  • Pro všechny typy transformací zadejte hodnoty v pruhu voleb. Chcete-li například položku otočit, zadejte počet stupňů do textového pole otočení .
 5. (Volitelně) Můžete vybrat některý příkaz z podnabídky Úpravy > Transformovat, a tím přepnout na jiný typ transformace.

  Poznámka:

  Když transformujete bitmapový obraz (na rozdíl od tvaru nebo cesty), bude obraz po provedení každé transformace o trochu méně ostrý. Proto je výhodnější provést více příkazů před aplikováním celkové transformace než provádět každou transformaci samostatně.

 6. (Volitelně) Chcete-li obraz pokřivit, klikněte v pruhu voleb na tlačítko Přepnout mezi režimem libovolné transformace a pokřivení .
 7. Až skončíte, potvrďte transformaci provedením některého z následujících úkonů:

  • Vyberte nový nástroj.
  • Klikněte na vrstvu v panelu Vrstvy. (Tato akce automaticky potvrdí změny a také vybere vrstvu.)
  • V okně dokumentu klikněte mimo oblast plátna.
  • Na plátně klikněte mimo ohraničovací rámeček.
  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Potvrdit , nebo dvakrát klikněte uvnitř rámečku transformace.

  Chcete-li transformaci zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zrušit .

Přesné převrácení nebo otočení

 1. Vyberte, co chcete transformovat.

 2. Zvolte Obraz > Transformovat a z podnabídky zvolte jeden z následujících příkazů:

  • Otočení, chcete-li určit počet stupňů na pruhu voleb

  • Otočit o 180°, chcete-li otočit o půl otáčky

  • Otočit o 90° doprava, chcete-li otočit o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček

  • Otočit o 90° doleva, chcete-li otočit o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.

  • Převrátit vodorovně, chcete-li převrátit vodorovně podle svislé osy

  • Převrátit svisle, chcete-li převrátit svisle podle vodorovné osy

  Poznámka:

  Pokud transformujete tvar nebo celou cestu, položka nabídky Transformovat se změní na příkaz Transformovat cestu. Pokud transformujete více segmentů cesty (ale ne celou cestu), změní se položka nabídky Transformovat na příkaz Transformovat body.

Opakování transformace

 1. Zvolte příkazy Úpravy > Transformovat > Znovu, Úpravy > Transformovat cestu > Znovu nebo Úpravy > Transformovat body > Znovu.

Duplikování položky při její transformaci

 1. Při výběru příkazu z nabídky Transformovat podržte stisknutou klávesu Alt.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online