Kurvesegmenter, komponenter og punkter

En kurve består af et eller flere lige eller buede segmenter. Ankerpunkter markerer kurvesegmenternes slutpunkter. På buede segmenter viser hvert markeret ankerpunkt en eller to retningslinjer, der ender i retningspunkter. Placeringen af retningslinjer og -punkter bestemmer et buet segments størrelse og form. Flytning af disse elementer ændrer formen på de buede segmenter i en kurve.

Kurvesegmenter i Photoshop
En kurve

A. Buet linjesegment B. Retningspunkt C. Retningslinje D. Markeret ankerpunkt E. Umarkeret ankerpunkt 

En kurve kan være lukket, uden begyndelse eller afslutning (f.eks. en cirkel), eller åben, med tydelige slutpunkter (f.eks. en bølgelinje).

Udglattede kurver er forbundet med ankerpunkter, der kaldes udjævnede punkter. Stærkt buede kurver er forbundet med hjørnepunkter.

Udjævnet punkt og hjørnepunkt i Photoshop
Udjævnet punkt og hjørnepunkt

Når du flytter en retningslinje på et udjævnet punkt, justeres de buede segmenter på begge sider af punktet samtidig. Til sammenligning justeres kun kurven på den samme side af punktet som retningslinjen, når du flytter en retningslinje på et hjørnepunkt.

Juster et udjævnet punkt og et hjørnepunkt i Photoshop
Justering af et udjævnet punkt og et hjørnepunkt

En kurve behøver ikke at være en forbundet serie af segmenter. Den kan indeholde flere tydelige og separate kurvekomponenter. Hver form i et formlag er en kurvekomponent, som beskrevet af lagets fritlægningskurve.

Vælg separate kurvekomponenter i Photoshop
Separate markerede kurvekomponenter

Markér en kurve

Hvis du markerer en kurvekomponent eller et kurvesegment, vises alle ankerpunkterne på den markerede del, herunder eventuelle retningslinjer og retningspunkter, hvis det markerede segment er buet. Retningshåndtag vises som udfyldte cirkler, markerede ankerpunkter som udfyldte kvadrater og umarkerede ankerpunkter som hule kvadrater.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil markere en kurvekomponent (herunder en form i et formlag), skal du vælge kurvemarkeringsværktøjet og klikke et vilkårligt sted i kurvekomponenten. Hvis en kurve består af flere kurvekomponenter, markeres kun kurvekomponenten under markøren.

  • Hvis du vil markere et kurvesegment, skal du vælge værktøjet til direkte markering og klikke på et af segmentets ankerpunkter eller trække en markeringsramme hen over en del af segmentet.

  Værktøj til direkte markering i Photoshop
  Træk en markeringsramme for at markere segmenter.

 2. Hvis du vil markere yderligere kurvekomponenter eller -segmenter, skal du vælge kurvemarkeringsværktøjet eller værktøjet til direkte markering og derefter holde Skift nede, mens du markerer yderligere kurver eller segmenter.

  Bemærk:

  Når værktøjet til direkte markering er valgt, kan du markere hele kurven eller kurvekomponenten ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på kurven. Du kan aktivere værktøjet til direkte markering, når de fleste andre værktøjer er valgt, ved at placere markøren over et ankerpunkt og trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS).

Markering af flere kurver | Photoshop CC

Du kan markere flere kurver på det samme lag eller på tværs af flere lag.

 1. I panelet Kurver kan du gøre kurverne synlige på en af følgende måder:

  • Hold Skift nede, og klik for at markere sammenhængende kurver.
  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og markér ikke-sammenhængende kurver.
 2. Vælg værktøjet Kurvemarkering eller værktøjet Direkte markering, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk hen over segmenterne.
  • Hold Skift nede, og klik på kurverne.
 3. Hvis du vil markere yderligere kurvekomponenter eller -segmenter, skal du vælge værktøjet Kurvemarkering eller værktøjet Direkte markering og derefter holde Skift nede, mens du markerer de yderligere kurver eller segmenter.

  Bemærk:

  Du kan vælge at arbejde med kurver i isolationstilstanden. Dobbeltklik på et markeringsværktøj, hvis du kun vil isolere laget med en kurve, hvor kurven er aktiv. Du kan også isolere et enkelt eller flere lag med brug af menupunktet Markér/Isoler lag eller ved at indstille Lagfiltrering til Valgt.

  Du kan afslutte isolationstilstanden på flere måder, som f.eks. ved at:

  • Deaktivere Lagfiltrering
  • Ændre Lagfiltrering til noget andet end Valgt
  • Dobbeltklikke med kurvemarkeringsværktøjerne et andet sted end på en kurve 

Omgruppering af kurver

I panelet Kurver kan du ændre rækkefølgen for gemte kurver, som ikke er form- type- eller vektormaskekurver.

 1. Træk kurven til den ønskede placering i panelet Kurve. I Photoshop CC kan du markere og trække flere end én kurve samtidigt.

Dublering af kurver

 1. Vælg den kurve, du vil dublere, i panelet Kurver. I Photoshop CC kan du markere flere end én kurve.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ nede, og træk kurverne.
  • Vælg Dubler kurve i panelmenuen.

Angiv kurveindstillinger

Du kan definere farven og tykkelsen på kurvelinjer, som du vil og for at gøre dem nemmere at se. Når du laver en kurve – f.eks. med penværktøjet – skal du klikke på tandhjulsikonet () på indstillingslinjen. Nu kan specificere farve og tykkelse på kurvelinjer. Du kan også angive, om du vil se en forhåndsvisning af kurvesegmenter, når du flytter markøren mellem klik (Elastikeffekten).

path-options
Kurveindstillinger: Tykkelse og farve

Justere kurvesegmenter

Du kan når som helst redigere et kurvesegment, men redigering af eksisterende segmenter er en smule anderledes end at tegne dem. Vær opmærksom på følgende tip, når du redigerer segmenter:

 • Hvis et ankerpunkt forbinder to segmenter, ændres begge segmenter altid, når det pågældende ankerpunkt flyttes.

 • Når du tegner med penværktøjet, kan du midlertidigt aktivere værktøjet til direkte markering ved at trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du tegner. På den måde kan du justere segmenter, du allerede har tegnet.

 • Når du til at begynde med tegner et udjævnet punkt med penværktøjet, og du trækker i retningspunktet, ændres retningslinjens længde på begge sider af punktet. Men når du redigerer et eksisterende udjævnet punkt med værktøjet til direkte markering, ændres retningslinjens længde kun på den side, du trækker i.

Flyt lige segmenter

 1. Markér det segment, du vil justere, med værktøjet til direkte markering .
 2. Træk segmentet til den nye placering.

Juster lige segmenters længde eller vinkel

 1. Vælg værktøjet til direkte markering, og markér et ankerpunkt på det segment, du vil justere.

 2. Træk ankerpunktet til den ønskede placering. Hold Skift nede, og træk for at begrænse justeringen til multipla af 45°.

Juster buede segmenters placering eller form

 1. Med værktøjet Direkte markering  skal du markere et buet segment eller et ankerpunkt på en af enderne af det buede segment. Hvis der findes retningslinjer, vises de. (visse buede segmenter bruger kun én retningslinje).
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk segmentet for at justere dets placering. Hold Skift nede, og træk for at begrænse justeringen til multipla af 45°.

  Klik for at markere kurvesegmentet i Photoshop
  Klik for at markere kurvesegmentet. Træk derefter for at justere.

  • Hvis du vil justere segmentets form på den ene eller anden side af et markeret ankerpunkt, skal du trække ankerpunktet eller retningspunktet. Hold Skift nede, og træk for at begrænse bevægelse til multipla af 45°.

  Træk ankerpunktet eller retningspunktet i Photoshop
  Træk ankerpunktet eller retningspunktet.

  Bemærk:

  Når et kurvesegment justeres, justeres også de relaterede segmenter, så du nemt kan transformere kurveformer. Hvis du kun ønsker at redigere segmenter mellem valgte ankerpunkter, som i tidligere versioner af Photoshop, skal du vælge Afgræns kurvetrækning på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Du kan også anvende en transformering, f.eks. skalering eller rotation, på et segment eller et ankerpunkt.

Sletning af et segment

 1. (Valgfrit) Hvis du laver en åbning i en lukket kurve, skal du vælge værktøjet Tilføj ankerpunkt og tilføje to punkter, dér hvor snittet skal være.
 2. Vælg værktøjet til direkte markering , og markér det segment, du vil slette.
 3. Tryk på Tilbage (Windows) eller Slettetasten (Mac OS) for at slette det markerede segment. Hvis du trykker på Tilbage eller Slet igen, slettes resten af kurven.

Slet et ankerpunkts retningslinje

Udvid en åben kurve

 1. Brug penværktøjet til at placere markøren over endepunktet på den åbne kurve, du vil udvide. Markøren ændres, når den er placeret præcist over endepunktet.
 2. Klik på endepunktet.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette et hjørnepunkt, skal du placere penværktøjet, hvor du vil afslutte det nye segment, og derefter klikke. Hvis du udvider en kurve, der ender ved et udjævnet punkt, bliver det nye segment buet af den eksisterende retningslinje.

  • Hvis du vil oprette et udjævnet punkt, skal du placere penværktøjet, hvor du vil afslutte det nye buede segment, og trække.

Forbind to åbne kurver

 1. Brug penværktøjet til at placere markøren over endepunktet på den åbne kurve, du vil forbinde med en anden kurve. Markøren ændres, når den er placeret præcist over endepunktet.
 2. Klik på endepunktet.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil forbinde kurven med en anden åben kurve, skal du klikke på et endepunkt på denne anden kurve. Når du placerer penværktøjet præcist over den anden kurves slutpunkt, vises et lille flettesymbol  ved siden af markøren.

  • Hvis du vil forbinde en nye kurve med en eksisterende kurve, skal du trække den nye kurve hen i nærheden af den eksisterende kurve og derefter flytte penværktøjet til den eksisterende kurves (umarkerede) endepunkt. Klik på det pågældende slutpunkt, når det lille flettesymbol vises ved siden af markøren.

Flyt eller skub ankerpunkter eller segmenter ved hjælp af tastaturet

 1. Markér ankerpunktet eller kurvesegmentet.
 2. Klik på en af piletasterne på tastaturet, eller hold tasten nede, for at flytte 1 pixel ad gangen i pilens retning.

Hold Skift nede samtidig med piletasten for at flytte 10 pixel ad gangen.

Tilføj eller slet ankerpunkter

Du kan få mere kontrol over en kurve eller udvide en åben kurve ved at tilføje ankerpunkter. Men prøv ikke at tilføje flere punkter end nødvendigt. En kurve med få punkter er lettere at redigere, vise og udskrive. Du kan reducere en kurves kompleksitet ved at slette unødvendige punkter.

Værktøjskassen indeholder tre værktøjer til tilføjelse eller sletning af punkter: penværktøjet , værktøjet Tilføj ankerpunkt  og værktøjet Slet ankerpunkt .

Penværktøjet ændres som standard til værktøjet Tilføj ankerpunkt, når du placerer det over en markeret kurve, eller til værktøjet Slet ankerpunkt, når du placerer det over et ankerpunkt. Du skal vælge Tilføj/slet automatisk på indstillingslinjen for at penværktøjet automatisk kan ændre sig til værktøjet Tilføj ankerpunkt eller Slet ankerpunkt.

Du kan vælge og redigere flere kurver samtidigt. Du kan omforme en kurve, mens du tilføjer ankerpunkter, ved at klikke og trække, mens du tilføjer.

Bemærk:

Brug ikke tasterne Del eller Tilbage eller kommandoerne Rediger > Klip eller Rediger > Ryd til at slette ankerpunkter. Disse taster og kommandoer sletter punktet og linjesegmenter, der har forbindelse til punktet.

Tilføj eller slet ankerpunkter

 1. Markér den kurve, du vil ændre.
 2. Vælg penværktøjet, værktøjet Tilføj ankerpunkt eller værktøjet Slet ankerpunkt.
 3. Hvis du vil tilføje et ankerpunkt, skal du placere markøren over et kurvesegment og klikke. Hvis du vil slette et ankerpunkt, skal du placere markøren over et ankerpunkt og klikke.

Deaktiver eller midlertidigt tilsidesæt automatisk udskiftning af penværktøj

Du kan tilsidesætte automatisk skift fra penværktøjet til værktøjet Tilføj ankerpunkt eller værktøjet Slet ankerpunkt. Dette er nyttigt, hvis du vil begynde en ny kurve oven på en eksisterende.

 • Fravælg Tilføj/slet automatisk på indstillingslinjen i Photoshop.

Konverter mellem udjævnede punkter og hjørnepunkter

 1. Markér den kurve, du vil ændre.
 2. Markér værktøjet Konverter punkt, eller brug penværktøjet, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.

  Bemærk:

  Hvis du vil aktivere værktøjet til punktkonvertering, mens værktøjet til direkte markering er valgt, skal du placere markøren over et ankerpunkt og trykke på Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alternativ (Mac OS).

 3. Placer værktøjet Konverter punkt over det ankerpunkt, du vil konvertere, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt til et udjævnet punkt, skal du trække væk fra hjørnepunktet for at få vist retningslinjer.

  Konvertering mellem udjævnede punkter og hjørnepunkter i Photoshop
  Træk et retningspunkt ud af et hjørnepunkt for at oprette et udjævnet punkt

  • Hvis du vil konvertere et udjævnet punkt til et hjørnepunkt uden retningslinjer, skal du klikke på det udjævnede punkt.

  Klik på et udjævnet punkt for at oprette et hjørnepunkt i Photoshop
  Klik på et udjævnet punkt for at oprette et hjørnepunkt

  • Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt uden retningslinjer til et hjørnepunkt med uafhængige retningslinjer, skal du først trække et retningspunkt ud fra et hjørnepunkt (og dermed gøre det til et udjævnet punkt med retningslinjer). Slip kun museknappen (slip ikke taster, du har trykket på for at aktivere værktøjet Konverter ankerpunkt), og træk derefter i et af retningspunkterne.

  • Hvis du vil konvertere et udjævnet punkt til et hjørnepunkt med uafhængige retningslinjer, skal du trække i et af retningspunkterne.

  Konverter et udjævnet punkt til et hjørnepunkt i Photoshop
  Konvertering af et udjævnet punkt til et hjørnepunkt

Juster kurvekomponenter

Du kan ændre placering af en kurvekomponent (herunder en form i et formlag) hvor som helst i et billede. Du kan kopiere komponenter i et billede eller mellem to Photoshop-billeder. Med kurvemarkeringsværktøjet kan du flette overlappende komponenter til en enkelt komponent. Alle vektorobjekter, uanset om de er beskrevet af en gemt kurve, en arbejdskurve eller en vektormaske, kan flyttes, omformes, kopieres eller slettes.

Du kan også bruge kommandoerne Kopiér og Sæt ind til at dublere vektorobjekter mellem et Photoshop-billede og et billede i et andet program, f.eks. Adobe Illustrator.

Ændring af overlaptilstanden for den markerede kurvekomponent

 1. Brug kurvemarkeringsværktøjet  til at trække en markeringsramme for at markere allerede eksisterende kurveområder.
 2. Vælg en formområdeindstilling i rullemenuen Kurvehandlinger på indstillingslinjen:

  Kombiner former

  Føjer kurveområdet til områder med overlappende kurver.

  Træk fra formområde

  Fjerner kurveområdet fra områder med overlappende kurver.

  Gennemskær formområder

  Begrænser området til gennemskæringen af det markerede kurveområde og områderne med overlappende kurver.

  Udeluk områder med overlappende former

  Udelukker det overlappende område.

Vis eller skjul den markerede kurvekomponent

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Vis > Vis > Målkurve.
 • Vælg Vis > Ekstra. Denne kommando viser eller skjuler også et gitter, hjælpelinjer, markeringskanter, anmærkninger og udsnit.

Flyt en kurve eller kurvekomponent

 1. Vælg kurvenavnet i panelet Kurver, og brug kurvemarkeringsværktøjet  til at markere kurven i billedet. Hvis du vil markere flere kurvekomponenter, skal du holde Skift nede og klikke på hver yderligere kurvekomponent for at føje den til markeringen.
 2. Træk kurven til den nye placering. Hvis du flytter en del af en kurve ud over lærredets grænser, er den skjulte del af kurven stadig tilgængelig.
  Træk en kurve til en ny placering i Photoshop
  Trækning af en kurve til en ny placering

  Bemærk:

  Hvis du trækker en kurve, så markøren er over et andet åbent billede, kopieres kurven til dette billede.

Ændring af en kurvekomponents form

 1. Vælg kurvenavnet i panelet Kurver, og brug værktøjet til direkte markering  til at markere et ankerpunkt på kurven.
 2. Træk punktet eller håndtagene til en ny placering.

Flet overlappende kurvekomponenter

 1. Vælg kurvenavnet i panelet Kurver, og vælg kurvemarkeringsværktøjet .
 2. For at oprette en enkelt komponent ud fra alle overlappende komponenter skal du vælge Flet formkomponenter i rullemenuen Kurvehandlinger på indstillingslinjen.

Kopiér en kurvekomponent eller kurve

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil kopiere en kurvekomponent, mens du flytter den, skal du vælge kurvenavnet i panelet Kurver og klikke på en kurvekomponent med kurvemarkeringsværktøjet . Hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk den markerede kurve.
 • Hvis du vil kopiere en kurve uden at omdøbe den, skal du trække kurvens navn i panelet Kurver til knappen Ny kurve  nederst i panelet.
 • Hvis du vil kopiere og omdøbe en kurve, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække kurven i panelet Kurver til knappen Ny kurve nederst i panelet. Eller markér den kurve, der skal kopieres, og vælg Dubler kurve i menuen i panelet Kurver. Skriv et nyt navn til kurven i dialogboksen Dubler kurve, og klik på OK.
 • Hvis du vil kopiere en kurve eller kurvekomponent til en anden kurve, skal du vælge den kurve eller kurvekomponent, du vil kopiere, og derefter klikke på Rediger > Kopier. Markér derefter målkurven, og vælg Rediger > Sæt ind.

Kopiér kurvekomponenter mellem to Photoshop-filer

 1. Åbn begge billeder.
 2. Brug kurvemarkeringsværktøjet  i kildebilledet til at markere hele kurven eller de kurvekomponenter, du vil kopiere.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at kopiere kurvekomponenten:
  • Træk kurvekomponenten fra kildebilledet til målbilledet. Kurvekomponenten kopieres til den aktive kurve i panelet Kurver.

  • Vælg kurvens navn i panelet Kurver i kildebilledet, og vælg Rediger > Kopier for at kopiere kurven. Vælg Rediger > Sæt ind i målbilledet. Du kan også bruge denne metode til at kombinere kurver i det samme billede.

  • Du kan indsætte kurvekomponenten i målbilledet ved at vælge kurvekomponenten i kildebilledet og derefter klikke på Rediger > Kopier. Vælg Rediger > Sæt ind i målbilledet.

Slet en kurvekomponent

 1. Vælg kurvens navn i panelet Kurver, og klik på en kurvekomponent med kurvemarkeringsværktøjet .
 2. Tryk på Tilbage (Windows) eller Delete (Mac OS) for at slette den valgte kurvekomponent.

Juster og fordel kurvekomponenter

Du kan justere og fordele kurvekomponenter, der er beskrevet i en enkelt kurve. Du kan f.eks. justere venstrekanterne på flere former i et enkelt lag eller fordele flere komponenter på en arbejdskurve langs deres vandrette midtpunkter.

Bemærk:

Hvis du vil justere former på separate lag, skal du bruge flytteværktøjet.

 • Hvis du vil justere komponenter, skal du bruge kurvemarkeringsværktøjet til at markere de komponenter, du ønsker at justere. Vælg derefter en indstilling i rullemenuen Kurvejustering på indstillingslinjen.
Justeringsindstillinger i Photoshop
Justeringsindstillinger

 • Hvis du vil fordele komponenter, skal du markere mindst tre komponenter. Vælg derefter en funktion i rullemenuen Kurvearrangering på indstillingslinjen.
Fordelingsindstillinger i Photoshop
Fordelingsindstillinger

Videoselvstudium: Tip til arbejdet med vektorer i Photoshop

Videoselvstudium: Tip til arbejdet med vektorer i Photoshop
I dette afsnit af The Complete Picture demonstrerer Julieanne fem af sine foretrukne funktioner til arbejde med vektorer i Photoshop.
Julieanne Kost

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online