Ændre skærmtilstand

Du kan bruge indstillingerne for skærmtilstand til at få vist billederne på hele skærmen. Du kan vise eller skjule menulinjen, titellinjen og rullepanelerne.

Bemærk:

Tryk på F-tasten for hurtigt at gennemgå skærmtilstandene.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan få vist standardtilstanden (menulinje øverst og rullepaneler langs siden) ved at vælge Vis > Skærmtilstand > Standardskærmtilstand. Du kan også klikke på knappen Skærmtilstand på programlinjen og vælge Standardskærmtilstand i pop op-menuen.

  • Hvis du vil vise et fuldskærmsvindue med en menulinje og en 50 % grå baggrund, men ingen titellinje eller rullepaneler, skal du vælge Vis > Skærmtilstand > Fuldskærmstilstand med menulinje. Du kan også klikke på knappen Skærmtilstand på programlinjen og vælge Fuldskærmstilstand med menulinje i pop op-menuen.

  • Hvis du vil vise et fuldskærmsvindue med kun sort baggrund (ingen titellinje, menulinje eller rullepaneler), skal du vælge Vis > Skærmtilstand > Fuldskærmstilstand. Du kan også klikke på knappen Skærmtilstand på programlinjen og vælge Fuldskærmstilstand i pop op-menuen.

Vise et andet område af et billede

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Brug rullepanelerne i vinduet.

  • Vælg håndværktøjet, og træk for at panorere hen over billedet. Hvis du vil bruge håndværktøjet, mens et andet værktøj er valgt, skal du holde mellemrumstasten nede, mens du trækker i billedet.

  Bemærk:

  Hvis computeren har OpenGL, kan du bruge håndværktøjet til at flytte billedet i den retning, du vil se. Efter en hurtig musebevægelse flyttes billedet, som om du fortsatte med at trække. Aktiver denne funktion ved at vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og derfter vælge Aktiver svip-panorering.

  Træk med håndværktøj i Photoshop
  Trækning med håndværktøjet for at få vist et andet område af et billede

  • Træk den farvede boks (proxy-eksempelområde) i navigatorpanelet.

Brug af værktøjet Roter visning

Værktøjet Roter visning bruges til at rotere lærredet uden at slette noget, det transformerer ikke billedet. Det kan være nyttigt at rotere lærredet af en række årsager, blandt andet for at gøre det lettere at male eller tegne. (Der kræves OpenGL).

Bemærk:

Du kan også bruge roterende håndbevægelser på MacBook-computere med multi-touch-pegefelt.

 1. Vælg værktøjet Roter visning i værktøjskassen . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde håndværktøjet nede).
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i billedet. Et kompas angiver, hvor nord er i billedet, uanset hvilken vinkel lærredet står i.

  • Indtast gradtallet i feltet Rotationsvinklen på indstillingslinjen.

  • Klik på eller træk i det cirkulære kontrolelement Angiv visningens rotationsvnkel.

 3. Hvis du vil gendanne lærredets oprindelige vinkel, skal du klikke på Nulstil visning.

Du kan se en video om værktøjet Roter visning og andre tip til brug af arbejdsrummet på www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_dk. (Diskussionen om værktøjet Roter visning begynder ved 5:10).

Deaktivere håndbevægelser på pegefeltet (Mac OS)

Hvis du har en MacBook-computer med multi-touch-pegefelt, kan du bruge pegefeltet til at svippe, rotere og zoome på billeder. Denne funktion kan gøre dit billedarbejde langt mere effektivt, men du kan også deaktivere det, hvis det forårsager uønskede ændringer.

 1. Vælg Photoshop > Indstillinger  > Grænseflade (Mac OS).

 2. Fravælg Aktiver håndbevægelser i afsnittet Generelt.

Bruge navigatorpanelet

Du bruger navigatorpanelet til hurtigt at ændre visningen af illustrationen ved hjælp af en miniaturevisning. Den farvede boks i navigatoren (kaldet proxy-eksempelområdet) svarer til det område i vinduet, der kan ses i øjeblikket.

 1. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan åbne navigatorpanelet ved at vælge Vindue > Navigator.

  • Hvis du vil ændre forstørrelsen, skal du skrive en værdi i tekstboksen, klikke på knappen Zoom ud eller Zoom ind eller trække zoomskydeknappen.

  • Hvis du vil flytte visningen af et billede, skal du trække proxy-eksempelområdet i billedets miniaturevisning. Du kan også klikke på billedets miniaturevisning for at angive det synlige område.

   Tip: Hvis du vil indstille størrelsen på og placeringen af proxy-området, skal du bruge Ctrl + træk (Windows) eller Kommando + træk (Mac OS) i miniaturebilledet.

  • Hvis du vil ændre farven på proxy-eksempelområdet, skal du vælge Panelindstillinger i panelmenuen. Vælg en foruddefineret farveindstilling i pop op-menuen Farve, eller klik på farveboksen for at vælge en brugerdefineret farve.

  Panelet Navigator i Photoshop
  Panelet Navigator

  A. Panelmenuknap B. Miniaturevisning af illustration C. Proxy-eksempelområde D. Tekstboksen Zoom E. Knappen Zoom ud F. Zoomskyder G. Knappen Zoom ind 

Zoome ind eller ud

Brug zoomværktøjet  eller kommandoerne i menuen Vis til at zoome ind eller ud af et billede. Når du bruger zoomværktøjet, forstørrer eller formindsker hvert klik billedet til den næste forudindstillede procent, og visningen centreres omkring det punkt, hvor du klikker. Når billedet er forstørret til maksimum på 3200% eller formindsket til minimum på 1 pixel, vises forstørrelsesglasset som tomt.

Bemærk:

Læs Vise billeder med 100 % for at få hjælp til at få vise billeder så nøjagtigt som muligt samt afsløre skarphed, lageffekter og andre justeringer præcist.

Angive indstillinger for zoomværktøj

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ydeevne (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Ydeevne (Mac OS). Du skal vælge Aktiver OpenGL-tegning i afsnittet GPU-indstillinger.

  Bemærk:

  Visse af zoomværktøjets indstillinger kræver OpenGL. Hvis du ikke har adgang til funktionen Aktiver OpenGL-tegning, understøtter dit skærmkort ikke denne teknologi.

 2. Vælg en af de følgende handlinger i Generelle indstillinger:

  Animeret zoom

  Med denne funktion kan du zoome kontinuerligt, når du holder zoomværktøjet nede

  Zoom med rullehjul

  Med denne funktion kan du bruge rullehjulet på musen til at zoome med.

  Zoomklikket punkt til centrum

  Denne funktion centrerer zoomvisningen dér, hvor du klikker.

Zoom med en forudangivet procentdel

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg zoomværktøjet , og klik derefter enten på Zoom ind  ellerZoom ud  på indstillingslinjen. Klik derefter på det område, du vil zoome ind eller ud på.

   Tip: Hvis du hurtigt vil skifte til at zoome ud, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.

  • Vælg Vis > Zoom ind eller Vis > Zoom ud. Kommandoen Zoom ind eller Zoom ud bliver utilgængelig, når den maksimale billedforstørrelse eller -formindskelse er nået.

  • Indstil zoomniveauet i nederste venstre hjørne af dokumentvinduet eller i navigatorpanelet.

Vise billeder med 100 %

En zoomindstilling på 100 % giver den mest nøjagtige visning, da hver pixel i billedet fylder én pixel på skærmen. (Ved andre zoomindstillinger interpoleres pixel i billedet til et andet antal pixel på skærmen).

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på zoomværktøjet i værktøjskassen.

  • (Creative Cloud) Vælg Vis > 100 %, eller klik på 100 % på indstillingslinjen for zoomværktøjet eller håndværktøjet.

  • Vælg Vis > Faktiske pixel, eller klik på Faktiske pixel på indstillingslinjen for enten zoomværktøjet eller håndværktøjet.

  • Skriv 100% på statuslinjen, og tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  Bemærk:

  Når et billede vises med 100 %, ser det ud som i en webbrowser (med nuværende skærmopløsning).

Kontinuerligt Zoom

Bemærk:

Hvis du vil zoome kontinuerligt, skal computerens skærmkort understøtte OpenGL, og Animeret zoom skal være valgt i Generelle indstillinger.

 1. Vælg zoomværktøjet, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på billedet og hold knappen nede for at zoome ind. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at zoome ud.

  • Du skal vælge Zoom vha. musen i indstillingslinjen. Derefter trækker du til venstre i billedet for at zoome ud eller til højre i billedet for at zoome ind.

Forstørrelse af et bestemt område

 1. Vælg zoomværktøjet.
 2. Træk hen over den del af billedet, der skal forstørres.
  Brug af zoomværktøjet for at forstørre i Photoshop
  Trækning med zoomværktøjet for at forstørre visningen af et billede

  Området inden for zoommarkeringsrammen vises med den størst mulige forstørrelse. Hvis du vil flytte markeringsrammen omkring illustrationen i Photoshop, skal du begynde at trække en markeringsramme og derefter holde mellemrumstasten nede.

Midlertidig zoom i et billede

 1. Hold H-tasten nede, klik i billedet, og hold derefter museknappen nede.

  Det valgte værktøj ændres til håndværktøjet, og billedforstørrelsen ændres på følgende måde:

  • Hvis hele billedet oprindeligt passede til dokumentvinduet, vil billedet blive zoomet ind, sådan at det passer til vinduet.

  • Hvis du oprindeligt kun kunne se en del af billedet, vil billedet blive zoomet ud. Træk i zoom-markeringsrammen for at forstørre en anden del af billedet.

 2. Slip først museknappen og derefter H-tasten.

  Billedet vises med den forrige forstørrelse, og håndværktøjet bliver til det værktøj, du havde før.

Tilpasse vinduets størrelse automatisk, når du zoomer

 1. Sørg for, at zoomværktøjet er aktivt, og vælg Skaler vinduer for at tilpasse på indstillingslinjen. Vinduets størrelse ændres, når du forstørrer eller formindsker visningen af billedet.

  Når Skaler vinduer for at tilpasse er fravalgt (standardindstillingen), bevarer vinduet samme størrelse uanset billedets forstørrelse. Det kan være praktisk, hvis du arbejder ved mindre skærme eller med visninger opdelt i fliser.

  Bemærk:

  Hvis du vil tilpasse vinduet automatisk, når du bruger tastaturgenveje til at zoome, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS). Derefter skal du vælge Zoom tilpasser vinduer.

Tilpasse et billede, så det passer til skærmen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på håndværktøjet i værktøjskassen.

  • Vælg Vis > Tilpas til skærm.

  • Vælg et zoomværktøj eller håndværktøjet, og klik på knappen Tilpas til skærm på indstillingslinjen.

   Disse indstillinger skalerer både zoomniveauet og vinduesstørrelsen, så de passer til pladsen på skærmen.

Sådan skjuler du pixelgitteret

Ved en forstørrelse på mere end 500 % bliver billedets pixelgitter som standard synligt. Hvis du vil skjule gitteret, skal du gøre følgende.

 1. Vælg Vis > Vis, og fravælg Pixelgitter.