Oversigt over Niveauer

Du kan bruge Niveaujustering til at korrigere toneområdet og farvebalancen i et billede ved at justere intensitetsniveauerne i billedets skygger, mellemtoner og højlys. Histogrammet Niveauer er en visuel guide til at justere billedets toner. Yderligere oplysninger om, hvordan et histogram læses, findes i afsnittet Om histogrammer.

Du kan gemme niveauindstillinger som en forudindstilling og derefter anvende dem på andre billeder. Se Gemme justeringsindstillinger og Anvende justeringsindstillinger igen.

Justering af niveauer i Photoshop
Justere niveauer

A. Skygger B. Mellemtoner C. Højlys D. Skydeknapper for outputniveau 

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels
lynda.com

Find en anden vejledning under Sådan korrigerer du farve og tone.

Justere toneområde med Niveauer

De to yderste skydeknapper for Inputniveau knytter det sorte og hvide punkt til indstillingerne for outputkontrollerne. Som standard er outputkontrollerne indstillet til niveau 0, hvor pixel er helt sorte, og niveau 255, hvor pixel er hvide. Hvis du flytter den sorte inputkontrol, mens outputkontrollerne er i standardposition, knytter pixelværdien til niveau 0, og hvis du flytter den hvide skydeknap, knytter pixelværdien til niveau 255. De resterende niveauer omfordeles mellem niveauerne 0 og 255. Denne omfordeling forøger billedets toneområde, hvilket i praksis forøger den overordnede kontrast af billedet.

Bemærk:

Når skygger afskæres, er pixel sorte uden detaljer. Når højlys afskæres, er pixel hvide uden detaljer.

Den midterste inputskydeknap justerer billedets gamma. Den flytter mellemtonen (niveau 128) og ændrer intensitetsværdierne for gråtonernes mellemområde, uden at højlys og skygger ændres i væsentlig grad.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Niveauer i panelet Justeringer, eller vælg Niveauer i menuen i panelet.
  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Niveauer. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Når du vælger Billede > Justeringer > Niveauer, foretages der direkte justeringer af billedlaget, og billedoplysninger kasseres.

 2. (Valgfrit) Du kan justere toner for en bestemt farvekanal ved at vælge en kommando i menuen Kanal.
 3. (Valgfrit) Hvis du vil redigere en kombination af farvekanaler samtidig, skal du holde Skift nede og vælge kanalerne i panelet Kanaler, før du vælger kommandoen Billede > Justeringer > Niveauer. (Denne metode fungerer ikke i et niveaujusteringslag.) Menuen Kanal indeholder derefter forkortelserne for målkanalerne, f.eks. CM for cyan og magenta. Menuen indeholder også de enkelte kanaler til den valgte kombination. Redigere staffagefarvekanaler og alfakanaler enkeltvis.
 4. Hvis du vil justere skygger og højlys manuelt, skal du trække de sorte og hvide skydeknapper for Inputniveau til kanten af den første gruppe pixel i den ene eller anden ende af histogrammet.

  Hvis du f.eks. flytter den sorte skydeknap til højre på niveau 5, knyttes alle pixel på niveau 5 og derunder til niveau 0. På samme måde hvis du flytter den hvide skydeknap til venstre på niveau 243, knyttes alle pixel på niveau 243 og derover til niveau 255. Tilknytningen påvirker de mørkeste og lyseste pixel i hver kanal. De tilsvarende pixel i de andre kanaler justeres forholdsvist for at undgå at ændre farvebalancen.

  Bemærk:

  Du kan også angive værdier direkte i den første og tredje tekstboks for Inputniveau.

  Justering af sorte og hvide punkter i Photoshop
  Justering af sorte og hvide punkter med skydeknapper for Inputniveau

 5. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil identificere områder i billedet, der afskæres (helt sort eller helt hvidt):
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker den sorte og den hvide skydeknap.
  • Vælg Vis afskæring af sort-hvide punkter i menuen i panelet.
 6. Hvis du vil justere mellemtoner, skal du bruge den midterste inputkontrol til at foretage en gammajustering.

  Når den midterste inputkontrol flyttes mod venstre, gøres billedet generelt lysere. Denne skyderjustering knytter et lavere (mørkere) niveau op til midtpunktsniveauet mellem outputkontrollerne. Hvis outputkontrollerne er i standardposition (0 og 255), er midtpunktet niveau 128. I dette eksempel udvides skyggerne, så de fylder toneområdet fra 0 til 128, og højlysene komprimeres. Når den midterste inputkontrol flyttes mod højre, har det den modsatte virkning, og billedet gøres mørkere.

  Bemærk:

  Du kan også angive værdier for gammajustering direkte i den midterste tekstboks for Inputniveauer.

  Du kan se det justerede histogram i panelet Histogram.

Justere farve ved hjælp af Niveauer

 1. Klik på ikonet Niveau i panelet Justeringer, eller vælg Niveauer i menuen i panelet.

 2. Gør et af følgende i panelet Egenskaber for at neutralisere en farvetone:

  • Klik på pipetteværktøjet for at indstille gråt punkt . Klik derefter på en del af billedet, der er neutralt gråt.
  • Klik på Auto for at anvende den automatiske standardniveaujustering. Hvis du vil eksperimentere med andre automatiske justeringsindstillinger, skal du vælge Automatiske indstillinger i menuen i panelet Egenskaber og derefter skifte Algoritmer i dialogboksen Indstillinger for automatiske farvekorrektioner.

  Tildel generelt lige store farvekomponentværdier for at opnå en neutral grå farve. Tildel f.eks. lige store røde, grønne og blå værdier for at opnå en neutral grå farve i et RGB-billede.

Give et fotografi mere kontrast med Niveauer

Hvis billedet generelt trænger til kontrast, fordi det ikke anvender det fulde toneområde, skal du klikke på ikonet Niveauer  i panelet Justeringer. Træk derefter skydeknapperne for skygge og højlys indad, indtil de rører ved histogrammets ender.

Kontrastniveauer i Photoshop
Billedlag udvides ikke til grafens ender, og det angiver, at billedet ikke bruger det fulde toneområde.

A. Inputkontrol for skygge B. Inputkontrol for højlys 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online