Du kan foretage forskellige handlinger på tekst for at ændre dens udseende. Du kan for eksempel ombryde tekst, konvertere tekst til former eller tilføje en skyggeeffekt til teksten. En af de letteste måder at oprette teksteffekter på er at afspille de standardhandlinger for teksteffekter, der findes i Photoshop, på et tekstlag. Du kan få adgang til disse effekter ved at vælge Teksteffekter i menuen i panelet Handlinger.

Oprette tekst ved siden af eller inde i en kurve

Du kan indtaste tekst, der placeres langs kanten af en arbejdskurve, som er oprettet med et penne- eller formværktøj. Når du indtaster tekst langs en kurve, løber teksten i samme retning, som ankerpunkterne blev føjet til kurven. Når vandret tekst indtastes på en kurve, bliver bogstaverne placeret vinkelret på grundlinjen. Når lodret tekst indtastes på en kurve, kommer teksten til at løbe parallel med grundlinjen.

Du kan også indtaste tekst inden i en lukket kurve. I dette tilfælde er teksten dog altid orienteret vandret med linjeskift alle de steder, hvor teksten rammer kurvens grænser.

Bemærk:

Når du flytter en kurve eller ændrer dens form, tilpasses den tilhørende tekst til den nye kurveplacering eller -form.

Vandret og lodret tekst på en åben kurve i Photoshop
Vandret og lodret tekst på en åben kurve

Vandret og lodret tekst i Photoshop
Vandret og lodret tekst på en lukket kurve, der er oprettet med et formværktøj

Indtaste tekst langs en kurve

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg værktøjet til vandret tekst eller værktøjet til lodret tekst .

  • Vælg værktøjet til vandret tekstmaske eller værktøjet til lodret tekstmaske .

 2. Placer markøren, således at grundlinjeindikatoren til tekstværktøjet er på kurven, og klik. Herefter vises der et indsætningspunkt på kurven.
  Indtast tekst langs en kurve i Photoshop
  Tekstværktøjets grundlinjeindikator og tekstværktøjet (venstre) med grundlinjeindikator på en kurve (højre)

 3. Skriv teksten. Vandret tekst vises langs kurven vinkelret på grundlinjen. Lodret tekst vises langs kurven parallelt med grundlinjen.

  Bemærk:

  Du kan få bedre styring over den lodrette justering af tekst på en kurve ved at bruge indstillingen Grundlinjeforskydning i panelet Tegn. Indtast f.eks. en negativ værdi i tekstfeltet Grundlinjeforskydning for at sænke teksten.

Flytte eller vende tekst på en kurve

 1. Vælg værktøjet til direkte valg eller kurvemarkeringsværktøjet , og placer det over teksten. Markøren ændres til en I-markør med en pil .
  • Hvis du vil flytte tekst, skal du klikke og trække teksten langs kurven. Vær omhyggelig med ikke at trække den på tværs af kurven.

  • Hvis du vil vende teksten til den anden side af kurven, skal du klikke og trække teksten på tværs af kurven.

Værktøjet Direkte markering eller Kurvemarkering i Photoshop
Brug af værktøjet til direkte valg eller kurvemarkeringsværktøjet til at flytte eller vende tekst på en kurve.

Bemærk:

Hvis du vil flytte tekst på tværs af en kurve uden at ændre tekstretningen, skal du bruge indstillingen Grundlinjeforskydning i panelet Tegn. Hvis du f.eks. har oprettet en tekst, der løber fra venstre mod højre hen over toppen af en cirkel, kan du angive et negativt tal i tekstboksen Grundlinjeforskydning for at sænke teksten, så den indsættes på indersiden af cirklens top.

Indtaste tekst inde i en lukket kurve

 1. Vælg værktøjet til vandret tekst .
 2. Placer markøren inden i kurven.
 3. Når tekstværktøjet er omgivet af en stiplet parentes , skal du klikke for at indsætte tekst.

Flytte en kurve med tekst

 1. Vælg kurvemarkeringsværktøjet eller flytteværktøjet , og klik derefter på kurven, og træk den til en ny placering. Hvis du bruger kurvemarkeringsværktøjet, skal du være opmærksom på, at markøren ikke ændres til en I-markør med pil  – ellers flyttes teksten langs med kurven.

Ændre formen på en kurve med tekst

 1. Vælg værktøjet Direkte markering .
 2. Klik på et ankerpunkt på kurven, og brug håndtagene til at ændre kurvens form.

Fordreje tekst og fjerne tekstfordrejning

Du kan ombryde tekst for at oprette en særlig teksteffekt. Du kan for eksempel ombryde teksten til en bue eller en bølge. Den type fordrejning, du vælger, er en attribut til tekstlaget, og du kan når som helst ændre et lags fordrejningstype for at ændre fordrejningens generelle form. Fordrejningsindstillingerne giver dig præcis kontrol over fordrejningseffektens retning og perspektiv.

Bemærk:

Du kan ikke fordreje tekstlag, der indeholder formateringen Faux fed, eller som benytter skrifttyper uden konturdata (f.eks. bitmapskrifttyper).

Eksempel på fordrejet tekst med typen Fisk i Photoshop
Eksempel på fordrejet tekst med typen Fisk

Ombryde tekst

 1. Vælg et tekstlag.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et tekstværktøj, og klik på knappen Ombryd på indstillingslinjen.

  • Vælg Tekst > Ombryd tekst.

  Bemærk:

  Du kan bruge kommandoen Ombryd til at ombryde tekst i et tekstlag. Vælg Rediger > Transformer kurve > Ombryd.  

 3. Vælg en fordrejningstype, du vil bruge, i pop op-menuen Type.
 4. Vælg fordrejningseffektens retning, dvs. Vandret eller Lodret.
 5. Hvis du ønsker det, kan du angive værdier for yderligere ombrydningsindstillinger:
  • Bøj for at angive, hvor stor ombrydning, der skal anvendes på laget

  • Vandret forvrængning eller Lodret forvrængning for at give ombrydningen perspektiv

Fjerne ombrydning af tekst

 1. Vælg et tekstlag, hvor der er anvendt fordrejning.
 2. Vælg et tekstværktøj, og klik på knappen Ombryd  på indstillingslinjen, eller vælg Lag > Tekst > Ombryd tekst.
 3. Vælg Ingen i pop op-menuen Type, og klik på OK.

Oprette en arbejdskurve ud fra tekst

Du kan arbejde med teksttegn som vektorformer ved at konvertere dem til en arbejdskurve. En arbejdskurve er en midlertidig kurve, som vises i panelet Kurver og definerer en forms kontur. Når du har oprettet en arbejdskurve ud fra et tekstlag, kan du gemme og arbejde med den på samme måde som med alle andre kurver. Du kan ikke redigere tegn i kurven som tekst, men det oprindelige tekstlag forbliver intakt og kan redigeres.

 1. Vælg et tekstlag, og vælg Tekst > Opret arbejdskurve.

  Bemærk:

  Du kan ikke oprette arbejdskurver ud fra skrifttyper, som ikke indeholder konturdata (f.eks. bitmapskrifttyper).

Konvertere tekst til former

Når du konverterer tekst til former, erstattes tekstlaget med et lag med en vektormaske. Du kan redigere vektormasken og anvende typer på laget, men du kan ikke redigere tegnene i laget som tekst.

 1. Vælg et tekstlag, og vælg Tekst > Konverter til form.

  Bemærk:

  Du kan ikke oprette arbejdskurver ud fra skrifttyper, som ikke indeholder konturdata (f.eks. bitmapskrifttyper).

Oprette en tekstmarkeringsramme

Når du bruger værktøjet til vandret tekstmaske eller værktøjet til lodret tekstmaske, opretter du en markering med samme form som teksten. Tekstmarkeringerne vises på det aktive lag og kan flyttes, kopieres, udfyldes eller optegnes som enhver anden markering.

 1. Vælg det lag, hvor markeringen skal være. Du opnår det bedste resultat, hvis du opretter tekstmarkeringsrammen på et normalt billedlag og ikke på et tekstlag. Hvis du vil udfylde eller overstrege tekstmarkeringsrammen, skal du oprette den på et nyt tomt lag.
 2. Vælg værktøjet til vandret tekstmaske eller værktøjet til lodret tekstmaske .
 3. Vælg andre tekstindstillinger, og indtast tekst ved et punkt eller i en afgrænsningsramme.

  Der vises en rød maske over det aktive lag, mens du indtaster teksten. Når du klikker på knappen Udfør , vises tekstmarkeringsrammen i billedet på det aktive lag.

Føje en slagskygge til tekst

Tilføje en slagskygge for at give teksten i et billede dybde.

 1. Vælg det lag, der indeholder den tekst, som du vil føje en slagskygge til, i panelet Lag.
 2. Klik på knappen Lagtype nederst i panelet Lag, og vælg Slagskygge på den viste liste.
 3. Placer dialogboksen Lagtype, så du kan se laget og dets slagskygge, hvis det er muligt.
 4. Juster indstillingerne efter behov. Du kan ændre forskellige forhold omkring skyggen, bl.a. hvordan den blandes med lagene nedenunder, dens opacitet (hvor meget af de underliggende lag, der kan ses igennem skyggen), lysets indfaldsvinkel og afstanden fra teksten eller objektet.
 5. Når du er tilfreds med slagskyggen, skal du klikke på OK.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge samme indstillinger for slagskygge i et andet lag, skal du trykke på Alt og trække slagskyggelaget i panelet Lag til det andet lag. Når du slipper museknappen, anvender Photoshop egenskaberne for slagskyggen på det andet lag.

Udfylde tekst med et billede

Du kan udfylde tekst med et billede ved at anvende en udsnitsmaske på et billedlag, der er placeret oven over et tekstlag i panelet Lag.

 1. Åbn filen med det billede, der skal bruges inden i teksten.
 2. Vælg værktøjet til vandret tekst eller værktøjet til lodret tekst i værktøjskassen.
 3. Klik på fanen Tegn for at placere panelet Tegn forrest. Hvis panelet ikke er åbent, skal du vælge Vindue > Tegn.
 4. Vælg skrifttypen og andre tekstattributter for teksten i panelet Tegn. Store, fede, tykke bogstaver fungerer bedst.
 5. Klik på det ønskede indsætningspunkt i dokumentvinduet, og skriv teksten. Når du er tilfreds med teksten, skal du trykke på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).
 6. Klik på fanen Lag for at placere panelet Lag forrest. Hvis panelet ikke er åbent, skal du vælge Vindue > Lag.
 7. (Valgfrit) Hvis billedlaget er baggrundslag, skal du dobbeltklikke på billedlaget i panelet Lag for at konvertere det fra et baggrundslag til et almindeligt lag.

  Bemærk:

  Baggrundslag er låst, og du kan ikke flytte dem i panelet Lag. Baggrundslag skal konverteres til almindelige lag for at låse dem op.

 8. (Valgfrit) Du kan omdøbe laget i dialogboksen Nyt lag. Klik på OK for at lukke dialogboksen og konvertere billedlaget.
 9. Træk billedlaget i panelet Lag, så det befinder sig lige over tekstlaget.
 10. Sørg for, at billedlaget er markeret, og vælg Lag > Opret udsnitsmaske. Billedet vises inden i teksten.
 11. Vælg flytteværktøjet , og træk billedet for at justere dets placering i forhold til teksten.

  Bemærk:

  Hvis du vil flytte teksten i stedet for billedet, skal du vælge tekstlaget i panelet Lag og derefter bruge flytteværktøjet til at flytte teksten.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online