Med datastyret grafik er det muligt at fremstille flere versioner af et billede hurtigt og præcist til tryk eller webprojekter. Du kan f.eks. producere 100 versioner af et webbanner med forskellig tekst og forskellige billeder, som alle er baseret på et skabelondesign.

Følg nedenstående generelle fremgangsmåde for at oprette grafik ud fra skabeloner og datasæt:

Opret den grundlæggende grafik, der skal bruges som skabelonen.

Brug lag til at adskille de elementer, du vil ændre i grafikken.

Definer variabler i grafikken.

Variabler angiver de dele i billeder, der ændres. (Se Definere variabler)

Opret eller importer datasættene.

Du kan oprette datasættene i skabelonen eller importere dem fra en tekstfil. (Se Definere et datasæt og Oprettelse af datasæt i eksterne filer)

Åbn dokumentet med hvert datasæt.

Du kan få vist, hvordan den endelige grafik kommer til at se ud, inden du eksporterer alle filerne. (Se Vise eller anvende et datasæt)

Generer grafikken ved at eksportere den sammen med dataene.

Du kan eksportere den som Photoshop-filer (PSD). (Se Generere grafik ved hjælp af datasæt)

Forskellige versioner af et billede ved hjælp af variabler i Photoshop
Oprette forskellige versioner af et billede ved hjælp af variabler

A. Kildefilskabelon B. Bruger definerer lag som variabler. C. Forskellige versioner af billedet kan oprettes med særskilte variabeldatasæt. 

Definere variabler

Du bruger variabler til at definere, hvilke elementer i en skabelon der ændres. Du kan definere tre typer variabler. Synlighedsvariabler viser eller skjuler et lags indhold. Pixelerstatningsvariabler erstatter pixel i laget med pixel fra en anden billedfil. Teksterstatningvariabler erstatter en tekststreng i et tekstlag.

Bemærk:

GoLive kan genkende alle tekst- og synlighedsvariabler, men ikke pixelerstatningsvariabler.

Definer variabler i Photoshop
To versioner af et billede baseret på samme skabelon

A. Synlighedsvariabel B. Variablen Pixelerstatning C. Variablen Teksterstatning 

Du kan ikke definere variabler for baggrundslaget.

 1. Vælg Billede > Variabler > Definer.
 2. Vælg et lag i pop op-menuen Lag med det indhold, du vil definere som en variabel.

 3. Vælg en eller flere variabeltyper:

  Synlighed

  Viser eller skjuler lagets indhold eller laggruppen.

  Pixelerstatning

  Erstatter pixlene i laget med pixel fra en anden billedfil.

  Teksterstatning

  Erstatter en tekststreng i et tekstlag.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Navn, og indtast et navn til variablen. Variabelnavne skal begynde med et bogstav, understregning eller kolon og må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (undtagen punktum, bindestreg, understregning og kolon).

  • Vælg en eksisterende variabel i pop op-menuen Navn, som dette lag skal kædes sammen med. Lag, der er kædet sammen med den samme variabel, vises ud for menuen Navn sammen med kædeikonet.

 5. Angiv følgende indstillinger for pixelerstatningsvariabler.
  • Vælg en metode for skalering af erstatningsbilledet: Tilpas skalerer billedet, så det passer inden for afgrænsningsrammen. Dette kan betyde, at dele af afgrænsningsrammen bliver tomme. Udfyld skalerer billedet, så det udfylder afgrænsningsrammen helt. Dette kan betyde, at billedet går ud over afgrænsningsrammen. Som det er skalerer ikke billedet, og Tilpas til ramme skalerer billedet ikke-proportionalt, så det passer inden for afgrænsningsrammen.

  • Klik på et håndtag på justeringsikonet for at vælge en justering for placering af billedet inden i afgrænsningsrammen. (Denne indstilling er ikke tilgængelig for Tilpas til ramme).

  • Vælg Klip til afgrænsningsramme for at klippe områder af billedet ud, som ikke passer inden for afgrænsningsrammen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når erstatningsmetoden Udfyld eller Som den er er valgt. (Denne indstilling er ikke tilgængelig for Tilpas til ramme).

 6. Hvis du vil definere variabler til et ekstra lag, skal du vælge et lag i pop op-menuen Lag. Der vises en stjerne ud for navnet på et lag, som indeholder variabler. Du kan bruge navigationspilene til at flytte mellem lag.
 7. Klik på OK.

Omdøbe en variabel

 1. Vælg Billede > Variabler > Definer.
 2. Vælg det lag, som indeholder variablen, i pop op-menuen Lag.
 3. Skriv et navn i tekstboksen Navn for at omdøbe variablen. Variabelnavne skal begynde med et bogstav, understregning eller kolon og må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (undtagen punktum, bindestreg, understregning og kolon).
 4. Fravælg variablen for at fjerne den.

Definere et datasæt

Et datasæt er en samling af variabler med tilhørende data. Du definerer et datasæt for hver version af den grafik, du vil generere.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Billede > Variabler > Datasæt.

  • Hvis dialogboksen Variabler er åben, skal du vælge Datasæt i pop op-menuen øverst i dialogboksen eller klikke på Næste.

  Bemærk:

  Du skal mindst definere én variabel, før du kan redigere standarddatasættet.

 2. Klik på knappen Nyt datasæt .
 3. Vælg en variabel i pop op-menuen Navn eller på listen nederst i dialogboksen.
 4. Rediger variabeldataene:
  • For synlighedsvariablerne  skal du vælge Synlig for at få vist indholdet af laget eller Usynlig for at skjule indholdet af laget.

  • For pixelerstatningsvariabler skal du klikke på Vælg fil og vælge en erstatningsbilledfil. Klik på Erstat ikke, inden datasættet anvendes, for at bevare lagets aktuelle tilstand.

  Bemærk:

  Erstat ikke nulstiller ikke filen til dens oprindelige tilstand, hvis en anden erstatning tidligere er blevet anvendt.

  • For teksterstatningsvariabler skal du indtaste en tekststreng i tekstboksen Værdi.
 5. Definer yderligere datasæt for hver version af den grafik, du vil generere.

Du kan senere redigere, omdøbe eller slette datasættet ved først at vælge det i pop op-menuen Datasæt og derefter redigere indstillingerne. Brug pileikonerne til at flytte mellem datasættene. Klik på sletteikonet for at slette et datasæt.

Vise eller anvende et datasæt

Du kan anvende indholdet af et datasæt på basisbilledet uden at ændre variablerne og datasættene. Dette ændrer PSD-dokumentets udseendet, så det indeholder værdierne fra datasættet. Du kan også få vist, hvordan hver version af grafikken ser ud sammen med hvert datasæt.

Bemærk:

Anvendelse af et datasæt overskriver det oprindelige dokument.

 1. Vælg Billede > Anvend datasæt. Vælg datasættet på listen, og se billedet i dokumentvinduet. Klik på Anvend, hvis du vil anvende datasættet. Klik på Annuller, hvis du ikke vil ændre basisbilledet.

  Du kan også anvende og få vist et datasæt på siden Datasæt i dialogboksen Variabler.

Generere grafik ved hjælp af datasæt

Når du har defineret variabler og et eller flere datasæt, kan du batch-fremstille output af billeder ved hjælp af værdier i datasæt. Du kan udskrive billeder som PSD-filer.

 1. Vælg Filer > Eksporter > Datasæt som filer.
 2. Angiv et basisnavn til alle de nye filer. Du kan oprette dit eget filnavngivningssystem.
 3. Klik på knappen Vælg mappe for at vælge et målbibliotek til filerne.
 4. Vælg de datasæt, du vil eksportere.
 5. Klik på OK.

Oprette datasæt i eksterne filer

Du kan hurtigt oprette et større antal datasæt ved at oprette en ekstern tekstfil, der indeholder alle variabeloplysningerne, og indlæse filen i et PSD-dokument, der indeholder variabler. Én fremgangsmåde er at indtaste dataene i en tekstfil eller et Microsoft Excel-regneark og derefter eksportere filen eller regnearket til en tabulator- eller kommasepareret fil.

Den eksterne tekstfil har følgende syntaks (hvor hver linje, der begynder med "Variable" eller "Value", er en hel selvstændig linje i filen):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Alle variabelnavnene står på den første linje i den rækkefølge, som værdierne er angivet i på de efterfølgende linjer. Hver efterfølgende linje repræsenterer ét datasæt med oplysninger om værdierne af hver variabel.

Bemærk:

Hvis du vil oprette flere tekstlinjer i en enkelt tekstlinje i et datasæt, skal du sætte teksten i anførselstegn og indsætte tvunget skift, hvor du ønsker dette, i den tabulator- eller kommaseparerede fil.  

Syntakselementer i ekstern tekstfil

<separator>

Enten en kommasepareret (CSV) eller tabulatorsepareret fil, der adskiller de enkelte variabelnavne eller værdier fra hinanden.

<nl>

Et tegn for ny linje, der afslutter hvert datasæt, og som kan være et linjeskift, en vognretur eller begge dele.

"true" og "false"

Tilladte værdier for en synlighedsvariabel.

Mellemrum

Mellemrum fjernes omkring skilletegn, når filen analyseres. Bevares mellem ord i en værdistreng (f.eks. to ens) og som foran- eller efterstillede mellemrum, hvis de er indsat i dobbelte anførselstegn (f.eks. "to ens ").

Dobbelte anførselstegn

Kan være del af en værdi, hvis de indledes af et andet dobbelt anførselstegn (f.eks. bliver ""B"" til "B" i datasættet).

Hvis <separator> eller <nl> er en del af variabelværdien, skal hele værdien sættes i dobbelte anførselstegn.

Alle variabler, der er defineret i PSD-dokumentet, skal være defineret i tekstfilen. Der vises en fejlmeddelelse, hvis antallet af variabler i tekstfilen ikke er lig med antallet i dokumentet.

Eksempel på datasæt:

Hvis du bruger en blomsterskabelon med variabler for tulipan og solsikke, kan du oprette følgende tekstfil:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Bemærk:

Du kan bruge en relativ sti til billedets placering, hvis tekstfilen er i samme mappe som billedfilen. Det sidste element i eksemplet kan f.eks. være: sand, VIOL, viol.jpg.

Importere et datasæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Importer > Variable datasæt.

  • Vælg Billede > Variabler > Datasæt, og klik på knappen Importer.

 2. Naviger til den tekstfil, der skal importeres.
 3. Angiv importindstillinger.

  Brug første kolonne som navne på datasæt

  Navngiver hvert datasæt med indholdet af den første kolonne i tekstfilen (værdier for den første viste variabel). Ellers får datasættene navnene Datasæt 1, Datasæt 2 osv.

  Erstat eksisterende datasæt

  Sletter eksisterende datasæt inden importen.

 4. Angiv kodningen af tekstfilen, eller brug Automatisk.
 5. Klik på OK.