Konverter filer med Billedbehandler

Billedbehandler konverterer og behandler flere filer. I modsætning til kommandoen Batch kan du med Billedbehandler behandle filer uden først at oprette en handling. Du kan gøre følgende i Billedbehandler:

 • Konvertere et sæt filer til enten JPEG-, PSD- eller TIFF-format eller konvertere filer til alle tre formater samtidigt.

 • Behandle et sæt Camera Raw-filer med de samme indstillinger.

 • Skalere billeder, så de passer inden for de angivne pixeldimensioner.

 • Integrere en farveprofil eller konvertere et sæt filer til sRGB og gemme dem som JPEG-billeder til internettet.

 • Medtag copyrightmetadata i de konverterede billeder.

Du kan bruge Billedbehandler sammen med Photoshop- (PSD), JPEG- og Camera Raw-filer.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Scripts > Billedbehandler (Photoshop).

  • Vælg Værktøjer > Photoshop > Billedbehandler (Bridge).

 2. Vælg de billeder, du vil behandle. Du kan vælge at behandle åbne filer eller vælge en mappe med filer, der skal behandles.
 3. (Valgfrit) Vælg Åbn første billede for at anvende indstillinger for at anvende de samme indstillinger på alle billederne.

  Hvis du behandler en gruppe Camera Raw-filer, der er taget under samme lysforhold, kan du justere indstillingen i det første billede og derefter anvende de samme indstillinger på resten af billederne.

  Brug denne indstilling sammen med PSD- eller JPEG-kildebilleder, hvis filens farveprofil ikke passer til din arbejdsprofil. Du kan vælge en farveprofil, der skal bruges til at konvertere det første billede og alle billederne i mappen.

  Bemærk:

  De indstillinger, du anvender sammen med Billedbehandler, er midlertidige og bruges kun sammen med Billedbehandler. Billedets aktuelle Camera Raw-indstillinger bruges til at behandle billedet, medmindre du ændrer dem i Billedbehandler.

 4. Vælg den placering, hvor du vil gemme de behandlede filer.

  Hvis du behandler den samme fil flere gang på samme destination, gemmes hver fil med sit eget filnavn og overskrives ikke.

 5. Vælg de filtyper og indstillinger, der skal gemmes.

  Gem som JPEG

  Gemmer billeder i JPEG-format i en mappe med navnet JPEG i destinationsmappen.

  Kvalitet

  Indstiller JPEG-billedets kvalitet til mellem 0 og 12.

  Skaler og tilpas

  Skalerer billedet, så det passer inden for de dimensioner, du angiver i Bredde og Højde. Billedet bevarer sine oprindelige proportioner.

  Konverter profil til sRGB

  Konverterer farveprofilen til sRGB. Sørg for, at Medtag ICC-profil er valgt, hvis du vil gemme profilen sammen med billedet.

  Gem som PSD

  Gemmer billeder i Photoshop-format i en mappe med navnet PSD i destinationsmappen.

  Maksimer kompatibilitet

  Gemmer en sammensat version af et laginddelt billede i målfilen af hensyn til kompatibilitet med programmer, der ikke kan læse laginddelte billeder.

  Gem som TIFF

  Gemmer billeder i TIFF-format i en mappe med navnet TIFF i destinationsmappen.

  LZW-komprimering

  Gemmer TIFF-filen med LZW-komprimeringsmetoden.

 6. Angiv andre behandlingsindstillinger.

  Kør handling

  Kører en Photoshop-handling. Vælg handlingssættet i den første menu og handlingen i den anden. Handlingssæt skal være indlæst i handlingspanelet, ellers vises de ikke i disse menuer.

  Copyrightoplysninger

  Medtager tekst, du skriver i IPTC-copyrightmetadataene til filen. Tekst, du medtager her, overskriver copyrightmetadataene i den oprindelige fil.

  Medtag ICC-profil

  Integrerer farveprofilen sammen med de gemte filer.

 7. Klik på Kør.

Bemærk:

Inden du behandler billederne, skal du klikke på Gem for at gemme de aktuelle indstillinger i dialogboksen. Næste gang du skal behandle filer med denne gruppe indstillinger, skal du klikke på Indlæs og navigere til de gemte indstillinger for Billedbehandler.

Behandl et batch filer

Kommandoen Batch kører en handling på en mappe med filer. Hvis du har et digitalkamera eller en scanner med en dokumentføder, kan du også importere og behandle flere billeder med en enkelt handling. Du skal muligvis hente et ekstramodul, som understøtter handlinger, for at scanneren eller det digitale kamera fungerer.

Bemærk:

Hvis ekstramodulet ikke er skrevet til import af flere dokumenter på én gang, virker det muligvis ikke under batchprocessen, eller hvis det bruges som en del af en handling. Kontakt producenten af ekstramodulet for at få yderligere oplysninger.

Du kan også importere PDF-billeder fra Acrobat Capture eller andre programmer.

Når du batch-behandler filer, kan du lade alle filerne være åbne, lukke og gemme ændringerne i originalfilerne eller gemme redigerede versioner af filerne et andet sted (og dermed lade originalerne være uændrede). Hvis du gemmer de behandlede filer et nyt sted, kan du oprette en ny mappe til de behandlede filer, før batch-processen startes.

Hvis du vil batch-behandle ved hjælp af flere handlinger, skal du oprette en ny handling, der afspiller alle de andre handlinger, og derefter batch-behandle ved hjælp af den nye handling. Hvis du vil batchbehandle flere mapper, skal du i en mappe oprette aliasser til de andre mapper, du vil behandle, og vælge indstillingen Medtag alle undermapper.

Bemærk:

Reducer antallet af gemte oversigtstilstande, og fravælg indstillingen Opret automatisk først snapshot i oversigtspanelet for at få bedre batchydeevne.

Batchbehandling af filer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Automatiser > Batch (Photoshop)

  • Vælg Værktøjer > Photoshop > Batch (Bridge)

 2. Angiv den handling, du vil bruge til at behandle filerne, i pop op-menuerne Sæt og Handling. Menuerne viser de handlinger, der er tilgængelige i handlingspanelet. Det kan være nødvendigt at vælge et andet sæt eller indlæse et sæt i panelet, hvis du ikke kan se handlingen.
 3. Vælg de filer, der skal behandles, i pop op-menuen Kilde:

  Mappe

  Behandler filer i en mappe, du angiver. Klik på Vælg for at finde og vælge mappen.

  Importer

  Behandler billeder fra et digitalkamera, en scanner eller et PDF-dokument.

  Åbnede filer

  Behandler alle åbne filer.

  Bridge

  Behandler valgte filer i Adobe Bridge. Hvis der ikke er valgt nogen filer, behandles filerne i den aktuelle Bridge-mappe.

 4. Angiv indstillinger for behandling, lagring og filnavngivning. Beskrivelser af indstillingerne for dialogboksen Batch finder du i afsnittet Indstillinger for batchbehandling og behandling med slipværktøj.

Batchbehandling af filer i indlejrede mapper til andre formater

 1. Behandl mapperne som normalt, indtil du skal vælge mål.
 2. Vælg Gem og luk som mål. Du kan angive indstillinger for Tilsidesæt handlingens "Gem som"-kommandoer for at udføre følgende:
  • Hvis trinnet "Gem som" i handlingen indeholder et filnavn, tilsidesættes dette navn med navnet på det dokument, der gemmes. Alle "Gem som"-trin behandles, som om de er indspillet uden filnavn.

  • Den mappe, du har angivet i handlingstrinnet "Gem som", tilsidesættes af dokumentets oprindelige mappe.

  Bemærk:

  Der skal være et "Gem som"-trin i handlingen, da kommandoen Batch ikke automatisk gemmer filer.

  Du kan bruge denne fremgangsmåde til f.eks. at gøre billeder skarpere, skalere og gemme dem som JPEG-billeder i deres oprindelige mapper. Du kan oprette en handling, der har et skarphedstrin, størrelsestrin og trinnet "Gem som JPEG". Når du batchbehandler denne handling, skal du vælge Medtag alle undermapper, lave destinationen Gem og luk og vælge Tilsidesæt handlingens "Gem som"-kommandoer.

Opret et slipværktøj ud fra en handling

Et slipværktøj anvender en handling på et eller flere billeder eller på en mappe med billeder, som du trækker over på slipværktøjsikonet. Du kan gemme et slipværktøj på skrivebordet eller på en disk.

Slipværktøjsikon i Photoshop
Slipværktøjsikon

Handlinger er grundlaget for at oprette slipværktøjer. Du skal oprette den ønskede handling i handlingspanelet, før du opretter et slipværktøj. (Se Oprette handlinger).

 1. Vælg Filer > Automatiser > Opret slipværktøj.
 2. Angiv, hvor slipværktøjet skal gemmes. Klik på Vælg under Gem slipværktøj i, og naviger til placeringen.
 3. Vælg handlingssættet, og angiv derefter, hvilken handling du vil bruge i menuerne Sæt og Handling. (Vælg handlingen i handlingspanelet, inden du åbner dialogboksen, for at vælge disse menuer på forhånd).
 4. Angiv indstillinger for behandling, lagring og filnavngivning. Beskrivelser af indstillingerne for dialogboksen Batch finder du i afsnittet Indstillinger for batchbehandling og behandling med slipværktøj.

Tip til platformsuafhængige slipværktøjer

Når du opretter slipværktøjer til både Windows og Mac OS, skal du være opmærksom på følgende kompatibilitetsproblemer:

 • Når du har flyttet et slipværktøj, som er oprettet i Windows, til Mac OS, skal du trække slipværktøjet over på Photoshop-ikonet på skrivebordet. Photoshop opdaterer slipværktøjet til brug i Mac OS.

 • Når du opretter slipværktøjer i Mac OS, skal du bruge arkivtypen .exe, så de bliver kompatible med både Windows og Mac OS.

 • Referencer til filnavne understøttes ikke på tværs af operativsystemer. Hvis en handling henviser til et fil- eller mappenavn (f.eks. kommandoen Åbn eller Gem som eller en justeringskommando, der indlæser indstillingerne fra en fil), standses afviklingen, og brugeren bliver bedt om at angive et filnavn.

Behandling af en fil med et slipværktøj

 1. Træk en fil eller mappe over på slipværktøjsikonet. Photoshop starter, hvis det ikke allerede kører.

Indstillinger for batchbehandling og behandling med slipværktøj

Angiv disse indstillinger i dialogboksene Batch og Slipværktøj.

Tilsidesæt "Åbn"-kommandoer i en handling

Sikrer, at de filer, du valgte i kommandoen Batch, behandles uden at åbne en evt. angiven fil i kommandoen Åbn i handlingen. Hvis handlingen indeholder kommandoen Åbn, som åbner en gemt fil, og du ikke vælger denne indstilling, åbner og behandler kommandoen Batch kun den fil, du brugte til at indspille kommandoen Åbn (dette sker, fordi kommandoen Batch åbner den fil, der er angivet af handlingen, efter at hver af filerne i batchkildemappen er åbnet. Da den senest åbnede fil er den, der er nævnt i handlingen, udfører kommandoen Batch handlingen på den fil, og således behandles ingen af filerne i batchkildemappen).

For at kunne bruge denne indstilling skal handlingen indeholde kommandoen Åbn. I modsat fald åbner kommandoen Batch ikke de filer, du har valgt til batchbehandling. Ved at vælge denne indstilling tilsidesætter du ikke alt i kommandoen Åbn – kun valget af filer, der skal åbnes.

Fravælg denne indstilling, hvis handlingen blev indspillet til at fungere på en åben fil, eller hvis handlingen indeholder Åbn-kommandoer til bestemte filer, som kræves af handlingen.

Medtag alle undermapper

Behandler filer i undermapper til den angivne mappe.

Undertryk advarsler om farveprofiler

Slår visning af farvepolitikmeddelelser fra.

Undertryk dialogbokse med indstillinger for filåbning

Skjuler dialogbokse med indstillinger for filåbning. Denne indstilling kan især bruges ved batch-behandling af handlinger på Camera Raw-billedfiler. Standardindstillingerne eller de sidst angivne indstillinger bruges.

Menuen Destination

Angiver, hvor de behandlede filer skal gemmes

Ingen

Lader filerne være åbne uden at gemme ændringer (medmindre handlingen indeholder kommandoen Gem).

Gem og luk

Gemmer filerne på deres aktuelle placering og overskriver de originale filer.

Mappe

Gemmer de behandlede filer på et andet sted. Klik på Vælg for at angive målmappen.

Tilsidesætte handlingens "Gem som"-kommandoer

Sikrer, at de behandlede filer gemmes i destinationsmappen, der er angivet i kommandoen Batch (eller i deres oprindelige mappe hvis du vælger Gem og Luk), med deres oprindelige navne eller de navne, du angav i afsnittet Filnavngivning i dialogboksen Batch.

Hvis du ikke vælger denne indstilling, og din handling indeholder kommandoen Gem som, gemmes filerne i mappen, der er angivet af kommandoen Gem som i handlingen, i stedet for i den mappe, der er angivet i kommandoen Batch. Hvis du ikke vælger denne indstilling, og kommandoen Gem som i handlingen angiver et filnavn, overskriver kommandoen Batch den samme fil (filen, der er angivet i handlingen), hver gang den behandler et billede.

Bemærk:

Hvis du ønsker, at kommandoen Batch skal behandle filer ved at bruge de oprindelige filnavne i den mappe, du angav i kommandoen Batch, skal du gemme dit billede i handlingen. Når du derefter opretter batchen, skal du vælge Tilsidesæt handlingens Gem som-kommando og angive en destinationsmappe. Hvis du omdøber billederne i kommandoen Batch og ikke vælger Tilsidesæt handlingens "Gem som"-kommando, gemmer Photoshop dine behandlede billeder to gange: Én gang med det nye navn i den angivne mappe og én gang med det oprindelige navn i den mappe, der er angivet af kommandoen Gem som i handlingen.

For at kunne bruge denne indstilling skal handlingen indeholde kommandoen Gem som. I modsat fald gemmer kommandoen Batch ikke de behandlede filer. Ved at vælge denne indstilling springer du ikke alt over i kommandoen Gem som – kun det angivne filnavn og den angivne mappe.

Bemærk:

Nogle indstillinger for Gem er ikke tilgængelige i kommandoerne Batch og Opret slipværktøj (f.eks. JPEG-komprimering og TIFF-indstillinger). Hvis du vil bruge disse indstillinger, skal du indspille et Gem som-trin i handlingen, hvilket indeholder de ønskede indstillinger, og derefter bruge indstillingen Tilsidesæt handlingens "Gem som"-kommandoer for at sikre, at dine filer er gemt på det sted, du har angivet i kommandoen Batch eller Opret slipværktøj. Photoshop tilsidesætter det angivne filnavn og den angivne sti i handlingens Gem som-kommando og bevarer indstillingerne for Gem ved at bruge den nye sti og det nye filnavn, som du angiver i dialogboksen Batch.

Filnavngivning

Angiver filnavngivningskonventioner, hvis der skrives filer til en ny mappe. Vælg elementer i pop op-menuerne, eller skriv tekst i de felter, der skal kombineres til standardnavnene for alle filer. Med felterne kan du ændre rækkefølgen og formateringen af filnavnets komponenter. Du skal medtage mindst ét felt, som er unikt for hver fil, f.eks. filnavn, serienummer eller seriebogstav, for at forhindre filer i at overskrive andre filer. Startserienr. angiver startnummeret for alle serienummerfelter. Seriebogstavfelter starter altid med bogstavet "A" for den første fil.

Kompatibilitet

Gør filnavne kompatible med operativsystemerne Windows, Mac OS og Unix.

Bemærk:

Hvis du gemmer filer ved hjælp af indstillingerne i kommandoen Batch, gemmes filerne normalt i samme format som de originale filer. Hvis du vil oprette en batch-proces, der gemmer filer i et nyt format, skal du indspille kommandoen Gem som efterfulgt af kommandoen Luk som en del af den oprindelige handling. Vælg derefter Tilsidesæt handlingens "Gem som"-kommandoer for destinationen, når du konfigurerer batchbehandlingen.

Menuen Fejl

Angiver, hvordan fejl i behandlingen skal håndteres:

Stop ved fejl

Afbryder processen, indtil du har bekræftet fejlmeddelelsen.

Logfør fejl i en fil

Registrerer hver fejl i en fil uden at standse processen. Hvis fejlene registreres i en logfil, vises der en meddelelse efter behandlingen. Hvis du vil gennemse fejlfilen, skal du åbne den i et tekstredigeringsprogram, når kommandoen Batch er færdig.