Med udsnit opdeles et billede i mindre billeder, som samles igen på en webside ved hjælp af en HTML-tabel eller CSS-lag. Ved at opdele billedet kan du tildele forskellige URL-links for at oprette sidenavigering eller optimere de enkelte dele af et billede ved hjælp af dets egne optimeringsindstillinger.

Du kan eksportere og optimere et opdelt billede ved hjælp af kommandoen Gem til web og enheder. De enkelte udsnit gemmes i Photoshop som særskilte filer, og den HTML- eller CSS-kode, der kræves for at vise det opdelte billede, genereres.

Photoshop-webside opdelt i udsnit
Webside opdelt i udsnit.

Når du arbejder med udsnit, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer:

 • Du kan oprette et udsnit ved at bruge udsnitsværktøjet eller ved at oprette lagbaserede udsnit.

 • Når du har oprettet et udsnit, kan du markere det med værktøjet Udsnitsmarkering og derefter flytte, skalere eller justere det efter andre udsnit.

 • Du kan angive indstillinger for hvert udsnit, f.eks. type, navn og URL-adresse, i dialogboksen Udsnitsindstillinger.

 • Du kan optimere hvert udsnit ved hjælp af forskellige optimeringsindstillinger i dialogboksen Gem til web og enheder.

Udsnitstyper

Udsnit kategoriseres efter indholdstype (tabel, billede, intet billede) og efter oprettelsesmåde (bruger, lagbaseret, automatisk).

Udsnit, der er oprettet med udsnitsværktøjet, kaldes brugerudsnit, og udsnit, der er oprettet ud fra et lag, kaldes lagbaserede udsnit. Når du opretter et nyt brugerudsnit eller lagbaseret udsnit, genereres yderligere automatiske udsnit for at tage højde for de resterende områder i billedet. De automatiske udsnit udfylder med andre ord det område i billedet, som ikke er defineret af brugerudsnit eller lagbaserede udsnit. Automatiske udsnit regenereres hver gang, du tilføjer eller redigerer brugerudsnit eller lagbaserede udsnit. Du kan konvertere automatiske udsnit til brugerudsnit.

Brugerudsnit, lagbaserede udsnit og automatiske udsnit ser forskellige ud – brugerudsnit og lagbaserede udsnit er defineret af en ren linje, mens automatiske udsnit er defineret af en stiplet linje. Desuden vises der et bestemt ikon for brugerudsnit og lagbaserede udsnit. Du kan vælge at få vist eller skjule automatiske udsnit, hvilket kan gøre det nemmere at se håndteringen af de brugerdefinerede udsnit og de lagbaserede udsnit.

Et deludsnit er en type automatiske udsnit, som genereres, når du opretter overlappende udsnit. Deludsnit angiver, hvordan billedet opdeles, når du gemmer den optimerede fil. Selvom deludsnit er nummererede og viser et udsnitssymbol, kan du ikke markere eller redigere dem uafhængigt af det underliggende udsnit. Deludsnit regenereres hver gang, du arrangerer stablingsrækkefølgen for udsnit.

Udsnit oprettes på forskellige måder:

 • Automatiske udsnit genereres automatisk.

 • Brugerudsnit oprettes med udsnitsværktøjet.

 • Lagbaserede udsnit oprettes via panelet Lag.

Opdeling af en webside i udsnit

Du kan bruge udsnitsværktøjet til at tegne udsnitslinjer direkte på et billede eller designe grafik ved hjælp af lag og derefter oprette udsnit på basis af lagene.

Oprette et udsnit med udsnitsværktøjet

 1. Vælg udsnitsværktøjet . (Tryk på C-tasten for at navigere gennem de forskellige værktøjer, som også er grupperet sammen med Beskæringsværktøjet).

  Eksisterende udsnit vises automatisk i dokumentvinduet.

 2. Vælg en typeindstilling på indstillingslinjen:

  Normal

  Bestemmer udsnitsproportioner, mens du trækker.

  Fast størrelsesforhold

  Angiver et forhold mellem højde og bredde. Angiv hele tal eller decimaler for størrelsesforholdet. Hvis du f.eks. vil oprette et udsnit, der er dobbelt så bredt som højt, skal du angive 2 for bredden og 1 for højden.

  Fast størrelse

  Angiver udsnittets højde og bredde. Angiv pixelværdier i heltal.

 3. Træk over det område, hvor du vil oprette et udsnit. Hold Skift nede, og træk for at låse udsnittet i en firkant. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at tegne fra midtpunktet. Brug Vis > Fastgør til for at justere et nyt udsnit efter en hjælpelinje eller et andet udsnit i billedet. Se Flytte, skalere og fastgøre brugerudsnit.

Oprette udsnit ud fra hjælpelinjer

 1. Føj hjælpelinjer til et billede.
 2. Vælg udsnitsværktøjet, og klik på Udsnit ud fra hjælpelinjer på indstillingslinjen.

  Når du opretter udsnit ud fra hjælpelinjer, slettes eksisterende udsnit.

Oprette et udsnit ud fra et lag

Et lagbaseret udsnit omfatter alle pixeldataene i laget. Hvis du flytter laget eller redigerer lagets indhold, justeres udsnitsområdet automatisk, så det omfatter de nye pixels.

Opret et udsnit ud fra et lag i Photoshop
Et lagbaseret udsnit opdateres, når kildelaget redigeres.

Lagbaserede udsnit er mindre fleksible end brugerudsnit. Du kan dog konvertere ("forfremme") et lagbaseret udsnit til et brugerudsnit. Se Konvertere automatiske og lagbaserede udsnit til brugerudsnit.

 1. Marker et lag i panelet Lag.
 2. Vælg Lag > Nyt lagbaseret udsnit.

Bemærk:

Brug ikke et lagbaseret udsnit, hvis du vil flytte laget hen over et stort område i billedet under en animation, fordi udsnittets omfang kan overskride en anvendelig størrelse.

Konvertere automatiske og lagbaserede udsnit til brugerudsnit

Et lagbaseret udsnit er bundet til pixelindholdet i et lag, så den eneste måde at flytte, kombinere, opdele, skalere og justere det på er at redigere laget, medmindre du konverterer det til et brugerudsnit.

Alle automatiske udsnit i et billede er sammenkædet og deler de samme optimeringsindstillinger. Hvis du vil angive forskellige optimeringsindstillinger for et automatisk udsnit, skal du "forfremme" det til et brugerudsnit.

 1. Brug Værktøj til valg af udsnit til at vælge et eller flere udsnit, der skal konverteres.
 2. Klik på Forfrem på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Du kan forfremme et automatisk udsnit i dialogboksen Gem til web og enheder ved at ophæve sammenkædningen af det. Se Arbejde med udsnit i dialogboksen Gem til web og enheder

Få vist udsnit og udsnitsindstillinger

Du kan få vist udsnit i Photoshop og i dialogboksen Gem til web og enheder. Følgende karakteristika kan hjælpe med at identificere og skelne mellem udsnit:

Udsnitsstreger

Definerer udsnittets grænser. Dækkende linjer angiver, at udsnittet er et brugerudsnit eller lagbaseret udsnit, og stiplede linjer angiver, at udsnittet er et automatisk udsnit.

Udsnitsfarver

Skelner brugerudsnit og lagbaserede udsnit fra automatiske udsnit. Brugerudsnit og lagbaserede udsnit har som standard blå symboler, mens automatiske udsnit har grå symboler.

Derudover bruges der farvejusteringer i dialogboksen Gem til web og enheder til at dæmpe umarkerede udsnit. Disse justeringer er kun til visningsformål og påvirker ikke farven i det endelige billede. Farvejusteringen for automatiske udsnit er som standard dobbelt så stor som for brugerudsnit.

Udsnitsnumre

Udsnit nummereres fra venstre mod højre og top mod bund med start i billedets øverste venstre hjørne. Hvis du ændrer den måde, de er arrangeret på, eller det samlede antal udsnit, opdateres numrene for at afspejle den nye rækkefølge.

Udsnitsmærker

Følgende mærker eller ikoner angiver bestemte betingelser.

Brugerudsnittet indeholder billeder.

Brugerudsnittet indeholder ikke billeder.

Udsnit er lagbaserede.

Vise eller skjule udsnitsgrænser

 1. Vælg Vis > Vis > Udsnit. Vælg kommandoen Ekstra for at skjule eller få vist udsnit og andre elementer. Se Vise eller skjule Ekstra.

Vise eller skjule automatiske udsnit

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg værktøjet til valg af udsnit , og klik på Vis automatiske udsnit eller Skjul automatiske udsnit på indstillingslinjen.

  • Vælg Vis > Vis > Udsnit. De automatiske udsnit vises sammen med de øvrige udsnit.

Vise eller skjule udsnitsnumre

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer, gitter og udsnit.

  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger > Hjælpelinjer, gitter og udsnit.

 2. Klik på Vis udsnitsnumre under Udsnit.

Ændre farven på udsnitsstreger

 1. (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer, gitter og udsnit. (Mac OS) vælg Photoshop > Indstillinger > Hjælpelinjer, gitter og udsnit.
 2. Vælg en farve under Udsnitsstreger i menuen Stregfarve.

  Efter farveændringen vises markerede udsnitsstreger automatisk med en kontrasterende farve.