Du kan nemt registrere en række handlinger for opgaver, du udfører ofte, så du kan arbejde mere effektivt.

Retningslinjer for indspilning af handlinger

Husk følgende retningslinjer ved indspilning af handlinger:

 • Du kan indspille de fleste, men ikke alle, kommandoer i en handling.

 • Du kan indspille handlinger, som udføres med værktøjerne markeringsramme, flyt, polygon, lasso, tryllestav, beskæring, udsnit, magisk viskelæder, farveforløb, malerspand, tekst, form, note, pipette og farveeksempel. Du kan også indspille de handlinger, der udføres i oversigts-, farveprøve-, farve-, kurve-, kanal-, lag-, type- og handlingspanelerne.

 • Resultaterne afhænger af fil- og programindstillingsvariabler, f.eks. det aktive lag og forgrundsfarven. En 3-pixel Gaussisk sløring vil f.eks. ikke skabe samme effekt på en 72-ppi fil som på en 144-ppi fil. Ligeledes vil Farvebalance ikke fungere på en gråtonefil.

 • Når du indspiller handlinger, hvor indstillinger skal angives i dialogbokse og paneler, afspejler handlingen de indstillinger, der var gældende på indspilningstidspunktet. Hvis du ændrer en indstilling i en dialogboks eller et panel, mens du indspiller en handling, bliver den ændrede værdi indspillet.

Bemærk:

De fleste dialogbokse bevarer de indstillinger, der blev angivet sidste gang, dialogboksen blev brugt. Kontroller omhyggeligt, at det er de værdier, du vil indspille.

 • Modale handlinger og værktøjer samt værktøjer, som indspiller placeringer, bruger de enheder, der i øjeblikket angives for linealen. Hvis du vil anvende effekten af en modal handling eller et modalt værktøj, f.eks. transformering eller beskæring, skal du trykke på Enter eller Retur. Værktøjer, som registrerer placeringer, omfatter følgende: markeringsramme, udsnit, farveforløb, tryllestav, lasso, form, kurve, pipette og note.

Bemærk:

Hvis du indspiller en handling, som afspilles på filer af forskellig størrelse, skal linealenhederne angives i procent. Det medfører, at handlingen altid afspilles på samme relative placering i billedet.

 • Du kan indspille kommandoen Afspil i handlingspanelet med det resultat, at én handling afspiller en anden handling.

Indspille en handling

Når du opretter en ny handling, føjes de kommandoer og værktøjer, du bruger, til handlingen, indtil du stopper indspilningen.

Bemærk:

For at beskytte mod mulige fejltagelser skal du arbejde i en kopi: I begyndelsen af handlingen, inden du anvender andre kommandoer, skal du indspille kommandoen Filer > Gem som og vælge Som en kopi. Du kan også klikke på knappen Nyt snapshot i panelet Oversigt for at oprette et snapshot af billedet inden indspilning af handlingen.  

 1. Åbn en fil.
 2. Klik på knappen Opret ny handling i panelet Handlinger, eller vælg Ny handling i menuen i panelet Handlinger.
 3. Angiv et handlingsnavn, vælg et handlingssæt, og angiv yderligere indstillinger:

  Funktionstast

  Tildeler en tastaturgenvej til handlingen. Du kan vælge en vilkårlig kombination af en funktionstast, Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og Skift (f.eks. Ctrl+Skift+F3), med følgende undtagelser: I Windows kan du ikke bruge F1-tasten, og du kan ikke bruge tasten F4 eller F6 sammen med Ctrl-tasten.

  Bemærk:

  Hvis du tildeler en handling den samme genvej, som bruges til en kommando, gælder genvejen for handlingen og ikke for kommandoen.

  Farve

  Tildeler en farve til visning i knaptilstand.

  ie-9-view
 4. Klik på Start indspilning. Knappen Start indspilning i panelet Handlinger bliver rød .

  Bemærk:

  Når du indspiller kommandoen Gem som (Windows) eller Arkiver som (Mac OS), må du ikke ændre filnavnet. Hvis du indtaster et nyt filnavn, indspilles det nye navn og bruges, hver gang du kører handlingen. Inden du gemmer, kan du angive en anden placering uden at angive et filnavn ved at navigere til en anden mappe.

 5. Udfør de handlinger og kommandoer, du vil indspille.

  Nogle opgaver i handlinger kan ikke indspilles direkte, men du kan indsætte de fleste opgaver, der ikke kan indspilles, ved hjælp af kommandoer i menuen i panelet Handlinger.

 6. Hvis du vil stoppe indspilningen, skal du enten klikke på knappen Stop afspilning/indspilning eller vælge Stop indspilning i menuen i panelet Handlinger, eller trykke på tasten Esc.

Bemærk:

Hvis du vil fortsætte indspilningen i samme handling, skal du vælge Start indspilning i menuen i panelet Handlinger.

Indspille en kurve

Med kommandoen Indsæt kurve kan du tilføje en kompleks kurve (en kurve, som er oprettet med et penværktøj eller indsat fra Adobe Illustrator) som en del af en handling. Når handlingen afspilles, sættes arbejdskurven til den indspillede kurve. Du kan indsætte en kurve, når du indspiller en handling, eller efter at den er blevet indspillet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Start med at indspille en handling.

  • Vælg navnet på en handling, hvis du vil indspille en kurve i slutningen af handlingen.

  • Vælg en kommando, hvis du vil indspille en kurve efter kommandoen.

 2. Vælg en eksisterende kurve i kurvepanelet.
 3. Vælg Indsæt kurve i menuen i panelet Handlinger.

Hvis du indspiller kommandoen Indsæt kurve flere gange i en enkelt handling, erstatter hver kurve den tidligere kurve i målfilen. Hvis du vil tilføje flere kurver, skal du indspille kommandoen Gem kurve ved hjælp af kurvepanelet, hver gang kommandoen Indsæt kurve er indspillet.

Bemærk:

Afspilning af handlinger, der indsætter komplekse kurver, kan kræve betydelige mængder hukommelse. Hvis du får problemer, skal du øge mængden af hukommelse, der er tilgængelig for Photoshop.

Indsætte et stop

En handling kan indeholde stop, så du kan udføre en opgave, der ikke kan indspilles (f.eks. brug af et maleværktøj). Når du har udført opgaven, skal du klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger for at afslutte handlingen.

Du kan også få vist en kort meddelelse, når handlingen når til et stop, som en påmindelse om, hvad der skal gøres, inden handlingen fortsættes. Du kan medtage knappen Fortsæt i meddelelsesboksen, hvis ingen anden opgave skal laves.

 1. Vælg, hvor stoppet skal indsættes, på en af følgende måder:
  • Vælg navnet på en handling, hvis du vil indsætte et stop i slutningen af handlingen.

  • Vælg en kommando, hvis du vil indsætte et stop efter kommandoen.

 2. Vælg Indsæt stop i menuen i panelet Handlinger.
 3. Skriv den meddelelse, der skal vises.
 4. Hvis du vil have mulighed for at fortsætte handlingen uden at stoppe, skal du vælge Tillad fortsættelse.
 5. Klik på OK.

Bemærk:

Du kan indsætte et stop, når du indspiller en handling, eller når den er blevet indspillet.

Ændre indstillinger under afspilning af en handling

Handlinger afsluttes som standard med de værdier, der var angivet, da de oprindeligt blev indspillet. Hvis du vil ændre indstillingerne for en kommando i en handling, kan du indsætte et modalt kontrolelement. Et modalt kontrolelement standser en handling midlertidigt, så du kan angive værdier i en dialogboks eller bruge et modalværktøj. (For at anvende et modalværktøj skal du trykke på Enter eller Retur. Når du har gjort det, genoptager handlingen sine opgaver)

Et modalt kontrolelement angives af et dialogboksikon til venstre for en kommando, en handling eller et sæt i panelet Handlinger. Et rødt dialogboksikon angiver en handling eller et sæt, hvor nogle, men ikke alle, kommandoer er modale. Du kan ikke indstille et modalt kontrolelement i knaptilstand.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • For at aktivere et modalt kontrolelement for en kommando i en handling skal du klikke på boksen til venstre for kommandonavnet. Klik igen for at deaktivere det modale kontrolelement.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontrolelementer for alle kommandoer i en handling, skal du klikke på boksen til venstre for handlingsnavnet.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontrolelementer for alle handlinger i et sæt, skal du klikke på boksen til venstre for sættets navn.

Udelade kommandoer fra en handling

Du kan udelade kommandoer, du ikke vil afspille som del af en indspillet handling. Du kan ikke udelade kommandoer i knaptilstand.

 1. Udvid om nødvendigt listen over kommandoer i handlingen ved at klikke på trekanten til venstre for handlingsnavnet i panelet Handlinger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil udelade en enkelt kommando, skal du klikke for at fjerne markeringen til venstre for kommandonavnet. Klik igen for at medtage kommandoen.

  • Hvis du vil udelade eller medtage alle kommandoer eller handlinger i en handling eller et sæt, skal du klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på handlingen eller sættet.

  • Hvis du vil udelade eller medtage alle kommandoer undtagen den markerede kommando, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på kommandoens afkrydsningsfelt.

   For at angive nogle af de kommandoer i handlingen er udelukket bliver afkrydsningen af den overordnede handling rød.

Indsætte en menukommando, der ikke kan indspilles

Male- og toningsværktøjerne, værktøjsindstillinger samt visnings- og vindueskommandoerne kan ikke indspilles. Du kan dog indsætte mange kommandoer, der ikke kan indspilles, i en handling ved hjælp af kommandoen Indsæt menupunkt.

Du kan indsætte en kommando, når du indspiller en handling, eller efter at den er blevet indspillet. En indsat kommando udføres ikke, før en handling afspilles. Filen forbliver derfor uændret, når kommandoen indsættes. Der indspilles ingen værdier for kommandoen i handlingen. Hvis kommandoen åbner en dialogboks, vises dialogboksen under afspilningen, og handlingen stoppes, indtil du klikker på OK eller Annuller.

Bemærk:

Når du bruger kommandoen Indsæt menupunkt til at indsætte en kommando, som åbner en dialogboks, kan du ikke deaktivere det modale kontrolelement i panelet Handlinger.

 1. Vælg det sted, hvor menupunktet skal indsættes:
  • Vælg navnet på en handling, hvis du vil indsætte menupunktet ved slutningen af handlingen.

  • Vælg en kommando, hvis du vil indsætte menupunktet i slutningen af kommandoen.

 2. Vælg Indsæt menupunkt i menuen i panelet Handlinger.
 3. Vælg en kommando i menuen i dialogboksen Indsæt menupunkt.
 4. Klik på OK.

Redigere og genindspille handlinger

Du kan tilpasse indstillingerne for en bestemt kommando i en handling, føje kommandoer til en eksisterende handling eller gå gennem en hel handling og ændre nogle eller alle indstillinger.

Overskrive en enkelt kommando

 1. Dobbeltklik på kommandoen i panelet Handlinger.
 2. Angiv de nye værdier, og klik på OK.

Føje kommandoer til en handling

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg navnet på handlingen for at indsætte en ny kommando i slutningen af handlingen.

  • Vælg en kommando i handlingen for at indsætte en kommando efter den.

 2. Klik på knappen Start indspilning, eller vælg Start indspilning i menuen i panelet Handlinger.
 3. Indspil yderligere kommandoer.
 4. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Stop afspilning/indspilning i panelet Handlinger eller vælge Stop indspilning i panelmenuen.

Omarrangere kommandoer i en handling

 1. Træk en kommando til dens nye placering i samme eller en anden handling i panelet Handlinger. Slip museknappen, når den fremhævede linje vises på den ønskede placering.

Indspille en handling igen

 1. Vælg en handling, og vælg Indspil igen i menuen i panelet Handlinger.
 2. Hvis der vises et modalværktøj, skal du bruge dette til at få et andet resultat og trykke på Enter eller Retur eller blot trykke på Enter eller Retur for at bevare de samme indstillinger.
 3. Hvis der vises en dialogboks, skal du ændre indstillingerne og klikke på OK for at indspille dem eller klikke på Annuller for at bevare de samme værdier.