Om forgrunds- og baggrundsfarver

Photoshop bruger forgrundsfarven til at male, udfylde og optegne langs markeringer og baggrundsfarven til at oprette farveforløbsudfyldninger og udfylde udviskede områder i et billede. Visse specialeffektfiltre bruger også forgrunds- og baggrundsfarverne.

Du kan angive en ny forgrunds- eller baggrundsfarve med pipetteværktøjet, panelet Farve, panelet Farveprøver eller Adobe Farvevælger.

Standardforgrundsfarven er sort, og standardbaggrundsfarven er hvid. I en alfakanal er standardforgrundsfarven hvid og baggrundsfarven sort.

Videotip | Opret en genvej til farvevælgeren

Videotip | Opret en genvej til farvevælgeren
Scott Kelby

Vælge farver i værktøjskassen

Den aktuelle forgrundsfarve vises i den øverste farveboks i værktøjskassen, og den aktuelle baggrundsfarve vises i den nederste boks.

Forgrunds- og baggrundsfarvebokse i værktøjskassen
Forgrunds- og baggrundsfarvebokse i værktøjskassen

A. Ikonet Standardfarver B. Ikonet Byt om på forgrunds- og baggrundsfarver C. Forgrundsfarveboks D. Baggrundsfarveboks 
 • Hvis du vil ændre forgrundsfarven, skal du klikke på den øverste farveboks i værktøjskassen og derefter vælge en farve i Adobe Farvevælger.
 • Hvis du vil ændre baggrundsfarven, skal du klikke på den nederste farveboks i værktøjskassen og derefter vælge en farve i Adobe Farvevælger.
 • Hvis du vil bytte om på forgrunds- og baggrundsfarven, skal du klikke på ikonet Byt om på forgrunds- og baggrundsfarver i værktøjskassen.
 • Hvis du vil gendanne standardforgrunds- og -baggrundsfarverne, skal du klikke på ikonet Standardfarver i værktøjskassen.

Valg af farver med pipetteværktøjet

Pipetteværktøjet indsamler farve for at angive en ny forgrunds- eller baggrundsfarve. Du kan indsamle farve fra det aktive billede eller et andet sted på skærmen.

 1. Vælg pipetteværktøjet .
 2. Under indstillingerne kan du ændre størrelsen på pipetteprøven ved at vælge en mulighed i menuen Prøvestørrelse:

  Punktprøve

  Læser den nøjagtige værdi for den pixel, du klikker på.

  3 x 3 gennemsnit, 5 x 5 gennemsnit, 11 x 11 gennemsnit, 31 x 31 gennemsnit, 51 x 51 gennemsnit, 101 x 101 gennemsnit

  Læser gennemsnitsværdien af det angivne antal pixel i det område, du klikker på.

  Pipetteværktøjet i Photoshop
  Valg af forgrundsfarve med pipetteværktøjet

 3. Vælg en af følgende visninger i menuen Eksempel:

  Alle lag

  Indsamler farve fra alle lag i dokumentet.

  Aktuelt lag

  Indsamler farve fra det aktuelt aktive lag.

 4. Hvis du vælger Vis prøvering, tegnes der en ring om pipetteværktøjet, hvori prøvefarven vises ovenfor den nuværende forgrundsfarve. (Der kræves OpenGL til denne funktion. Læs mere under Aktivere OpenGL og optimere GPU-indstillinger).

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil vælge en ny forgrundsfarve, skal du klikke på billedet. Du kan også placere markøren over billedet, trykke på museknappen og trække et vilkårligt sted på skærmen. Boksen med forgrundsfarven ændres dynamisk, mens du trækker. Slip museknappen for at vælge den nye farve.

  • Hvis du vil vælge en ny baggrundsfarve, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på billedet. Du kan også placere markøren over billedet, trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), trykke på museknappen og trække til et vilkårligt sted på skærmen. Boksen med baggrundsfarven ændres dynamisk, mens du trækker. Slip museknappen for at vælge den nye farve.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge pipetteværktøjet midlertidigt til at vælge en forgrundsfarve, mens du bruger et maleværktøj, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.

Oversigt over Adobe Farvevælger

I Adobe Farvevælger kan du vælge farver ved hjælp af fire farvemodeller: HSB, RGB, Lab og CMYK. Brug Adobe Farvevælger til at indstille forgrundsfarven, baggrundsfarven og tekstfarven. Du kan også indstille målfarver for forskellige værktøjer, kommandoer og indstillinger.

Du kan konfigurere Adobe Farvevælger til kun at lade dig vælge farver, som er en del af den websikre palet, eller vælge fra bestemte farvesystemer. Du har også adgang til en HDR-vælger (High Dynamic Range), hvor du kan vælge farver til brug i HDR-billeder.

Farvefeltet i Adobe Farvevælger viser farvekomponenter i HSB-farvetilstand, RGB-farvetilstand og Lab-farvetilstand. Hvis du kender den numeriske værdi af den farve, du ønsker, kan du indtaste den i tekstfelterne. Du kan også bruge farveskydeknappen og farvefeltet til at få vist de farver, du kan vælge. Når du justerer farven med farvefeltet og farveskydeknappen, justeres de numeriske værdier i overensstemmelse hermed. Farveboksen til højre for farveskydeknappen viser den justerede farve i det øverste afsnit og den oprindelige farve i det nederste afsnit. Der vises advarsler, hvis farven ikke er websikker eller ligger uden for farveskalaen (en farve, der ikke kan udskrives) .

Farvevælger i Photoshop
Adobe Farvevælger

A. Valgt farve B. Original farve C. Justeret farve D. Advarselsikonet Uden for farvetilpasning E. Advarselsikon for farve, der ikke er websikker F. Viser kun websikre farver G. Farvefelt H. Farveskyder I. Farveværdier 

Bemærk:

Når en farve vælges i Adobe Farvevælger, vises de numeriske værdier samtidig for HSB, RGB, Lab, CMYK og hexadecimale tal. Dette er praktisk, hvis du vil have vist, hvordan de forskellige farvetilstande beskriver en farve.

Selvom Photoshop som standard benytter Adobe Farvevælger, kan du godt bruge en anden farvevælger end Adobe Farvevælger ved at angive en indstilling. Du kan f.eks. bruge den indbyggede farvevælger i dit operativsystem eller et farvevælgerekstramodul fra en tredjepart.

Visning af farvevælgeren

 • Klik på boksen med forgrunds- eller baggrundsfarven i værktøjskassen.
 • Klik på boksen Indstil forgrundsfarve eller Indstil baggrundsfarve i panelet Farve.

  Farvevælgeren er også tilgængelig, når du kan vælge farver ved hjælp af funktioner. Hvis du f.eks. klikker på farveprøven på indstillingslinjen til visse værktøjer eller på pipetteværktøjerne i visse farvejusteringsdialogbokse.

Vælge en farve med Adobe Farvevælger

Du kan vælge en farve ved at indtaste farvekomponentværdier i HSB-, RGB- og Lab-tekstboksene eller ved at bruge farveskydeknappen og farvefeltet.

Hvis du vil vælge en farve med farveskydeknappen og farvefeltet, skal du klikke på farveskydeknappen eller flytte den tilhørende trekant for at angive én farvekomponent. Flyt derefter cirkelmarkøren, eller klik i farvefeltet. Dette angiver de to andre farvekomponenter.

Når du justerer farven med farvefeltet og farveskydeknappen, justeres de numeriske værdier for de forskellige farvemodeller i overensstemmelse hermed. Rektanglet til højre for farveskydeknappen viser den justerede farve i den øverste halvdel og den oprindelige farve i den nederste. Der vises advarsler, hvis farven ikke er websikker eller ligger uden for farveskalaen .

Bemærk:

Du kan vælge en farve uden for vinduet Adobe Farvevælger. Når markøren flyttes over dokumentvinduet, ændres den til pipetteværktøjet. Derefter kan du vælge en farve ved at klikke i billedet. Den valgte farve vises i Adobe Farvevælger. Du kan flytte pipetteværktøjet overalt på skrivebordet ved at klikke i billedet og derefter holde museknappen nede. Du kan vælge en farve ved at slippe museknappen.

Vælge en farve ved hjælp af HSB-modellen

Når du bruger HSB-farvemodellen, er farvetonen angivet i farvefeltet som en vinkel fra 0° til 360°, der svarer til en placering på farvehjulet. Mætning og lysstyrke er angivet i procent. I farvefeltet øges farvetonemætningen fra venstre mod højre, og lysstyrken øges fra bund til top.

 1. Vælg indstillingen H i Adobe Farvevælger, og indtast derefter en numerisk værdi i tekstboksen H, eller vælg en farvetone i farveskydeknappen.
 2. Juster mætningen og lysstyrken ved at klikke i farvefeltet, flytte cirkelmarkøren eller indtaste numeriske værdier i tekstboksene S og B.
 3. (Valgfrit) Hvis du vil foretage yderligere justeringer, skal du vælge enten indstillingen S eller indstillingen B for at få vist farvens mætning eller lysstyrke i farvefeltet.

Vælge en farve ved hjælp af RGB-modellen

Vælg en farve ved at angive dens røde, grønne og blå komponenter.

 1. Indtast numeriske værdier i tekstboksene R, G og B i Adobe Farvevælger. Angiv komponentværdier fra 0 til 255 (0 er ingen farve, og 255 er den rene farve).
 2. For visuelt at vælge en farve med farveskydeknappen og farvefeltet skal du klikke på enten R, G eller B og derefter justere skydeknappen og farvefeltet.

  Den farve, du klikker på, vises i farveskydeknappen med 0 (intet af den farve) nederst og 255 (maksimal farvemængde) øverst. Farvefeltet viser området for de resterende to komponenter – én på den vandrette akse og én på den lodrette.

Vælg en farve ved hjælp af Lab-modellen

Når du vælger en farve, der er baseret på Lab-farvemodellen, angiver værdien L farvens luminans. Værdien A angiver, hvor rød eller grøn en farve er. Værdien B angiver, hvor blå eller gul en farve er.

 1. Indtast værdier for L (fra 0 til 100) og for A og B (fra -128 til +127) i Adobe Farvevælger.
 2. (Valgfrit) Brug farveskydeknappen eller farvefeltet til at justere farven.

Vælge en farve ved hjælp af CMYK-modellen

Du kan vælge en farve ved at angive hver komponentværdi som en procent af cyan, magenta, gul og sort.

 1. Indtast procentværdier for C, M, Y og K, eller brug farveskydeknappen og farvefeltet til at vælge en farve i Adobe Farvevælger.

Vælge en farve ved at angive en hexadecimal værdi

Du kan vælge en farve ved at angive en hexadecimal værdi, der definerer komponenterne R, G og B i farven. De tre talpar udtrykkes i værdier fra 00 (mindste luminans) til ff (maksimal luminans). For eksempel er 000000 sort, ffffff er hvid, og ff0000 er rød.

 1. Indtast en hexadecimal værdi i tekstboksen # i Adobe Farvevælger.

Vælg en farve mens du maler

Med menufarvevælgeren kan du vælge farver, mens du maler i dokumentvinduet, hvor billedfarver giver dig en nyttig kontekst.

Bemærk:

OpenGL kræves for at bruge menufarvevælgeren. (Se Aktivere OpenGL og optimere GPU-indstillinger).

Valg af menufarvevælgertype

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. I menuen Valg af menufarve kan du vælge Farvetonestribe for at vise valgmulighederne lodret eller Farvetonehjul for at få dem vist i en cirkel.

Valg af farve med menufarvevælgeren

 1. Vælg et maleværktøj.

 2. Tryk på Skift + Alt + højreklik (Windows) eller Ctrl + Alternativ + Kommando (Mac OS).

 3. Klik i dokumentvinduet for at vise vælgeren. Derefter vælger du farvetonen og nuancen ved at trække i vælgeren.

  Bemærk:

  Når du har klikket i dokumentvinduet, kan du slippe tasterne igen. Du kan midlertidigt trykke på mellemrum, hvis du vil bibeholde den valgte nuance mens du vælger en anden nuance, og omvendt.

Menufarvevælger i Photoshop
Valg af farve med menufarvevælgeren

A. Nuance B. Farvetone 

Bemærk:

Hvis du vil vælge en farve fra billedet, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at bruge pipetten.

Valg af websikre farver

De websikre farver er de 216 farver, der benyttes af browsere uanset platform. Browseren ændrer alle farver i billedet til disse farver, når billedet vises på en 8-bit skærm. De 216 farver er et undersæt til 8-bit-farvepaletterne i Mac OS. Ved kun at arbejde med disse farver kan du være sikker på, at grafik, du forbereder til internettet, ikke rastersimuleres på et system, der er indstillet til 256 farver.

Valg af websikre farver i Adobe Farvevælger

 1. Vælg indstillingen Kun webfarver nederst til venstre i Adobe farvevælger. Alle de farver, du vælger, når denne indstilling er valgt, er websikre farver.

Ændre en farve, der ikke er websikker, til en websikker farve

Hvis du vælger en farve, der ikke er websikker, vises der en advarselskube ud for farverektanglet i Adobe Farvevælger.

 1. Klik på advarselskuben for at vælge den webfarve, der ligger tættest på. Hvis der ikke vises en advarselskube, er den valgte farve websikker.

Vælge en websikker farve ved hjælp af panelet Farve

 1. Klik på fanen for panelet Farve, eller vælg Vindue > Farve for at åbne panelet Farve.
 2. Vælg en indstilling til valg af en websikker farve:
  • Vælg Gør kilde websikker i menuen i panelet Farve. Alle de farver, du vælger, når denne indstilling er valgt, er websikre farver.

  • Vælg Webfarveskalaindikatorer i menuen i panelet Farve. Webfarveskalaindikatorer fastgøres som standard til websikre farver (angivet af hak), når du trækker dem. Hvis du vil tilsidesætte valget af websikre farver, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække i skydeknapperne.

  Hvis du vælger en farve, der ikke er websikker, vises der en advarselskube over farvekilden til venstre i panelet Farve. Klik på advarselskuben for at vælge den webfarve, der ligger tættest på.

Vælge en CMYK-ækvivalent til en farve, der ikke kan udskrives

Visse farver i RGB-, HSB- og Lab-farvemodellerne kan ikke udskrives, fordi de ligger uden for farveskalaen, og CMYK-modellen ikke har tilsvarende farver. Hvis du vælger en farve, der ikke kan udskrives, i enten Adobe Farvevælger eller i panelet Farve, vises en advarselstrekant. En farveprøve under trekanten viser nærmeste tilsvarende CMYK-farve.

Bemærk:

Advarselstrekanten er ikke tilgængelig i panelet Farve, hvis du bruger webfarveskalaindikatorer.

 1. Hvis du vil vælge den nærmeste tilsvarende CMYK-farve, skal du klikke på advarselstrekanten i dialogboksen Farvevælger eller i panelet Farve.

  Farver, der kan udskrives, bestemmes af det aktuelle CMYK-arbejdsrum, der er defineret i dialogboksen Farveindstillinger.

Valg af staffagefarve

Med Adobe Farvevælger kan du vælge farver fra PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, Toyo Color Finder™ 1050-systemet, ANPA-Color™-systemet, HKS®-farvesystemet og DIC Color Guide.

Kontakt trykkeriet eller servicebureauet, og vælg din farve ud fra en trykt farveprøve for at sikre, at den endelige trykte farve er korrekt. Producenterne anbefaler, at du anskaffer en ny bog med farveprøver hvert år for at kompensere for falmende trykfarver og anden skade.

Bemærk:

Photoshop udskriver staffagefarver på CMYK-plader (procesfarver) i alle billedtilstande undtagen Duotone. Hvis du vil udskrive ægte staffagefarveplader, skal du oprette staffagefarvekanaler.

 1. Åbn Adobe Farvevælger, og klik på Farvebiblioteker.

  I dialogboksen Brugerdefinerede farver vises den farve, der ligger tættest på den farve, der er valgt i Adobe Farvevælger.

 2. Hvis du vil vælge Bog, skal du vælge et farvebibliotek. Beskrivelser af farvebibliotekerne finder du nedenfor.
 3. Find den ønskede farve ved at angive nummeret på trykfarven eller ved at trække trekanterne langs rullepanelet.
 4. Klik på det ønskede farvefelt på listen.

Staffagefarvebiblioteker

Adobe Farvevælger understøtter følgende farvesystemer:

ANPA-COLOR

Bruges typisk til avistryk. ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book indeholder prøver på ANPA-farverne.

DIC Color Guide

Bruges typisk til trykprojekter i Japan. Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte Dainippon Ink & Chemicals, Inc. i Tokyo, Japan.

FOCOLTONE

Består af 763 CMYK-farver. Focoltone-farver hjælper med at undgå prepress-diffusering og registreringsproblemer ved at vise de overtryk, der udgør farverne. En farveprøvebog med specifikationer for proces- og staffagefarver, overprinttabeller og en prøvebog til opmærkning af layout kan fås hos Focoltone. Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte Focoltone International, Ltd., i Stafford, Storbritannien.

HKS-farveprøver

Bruges til trykprojekter i Europa. Hver farve har en angivet CMYK-ækvivalent. Du kan vælge mellem HKS E (til endeløse baner), HKS K (til glittet kunstpapir), HKS N (til naturligt papir) og HKS Z (til avispapir). Der findes farveprøver til hver skala. HKS-procesbøger og -farveprøver er blevet tilføjet i farvesystemmenuen.

PANTONE®

Disse farver bruges til reproduktion af staffagefarver. PANTONE-systemet kan gengive 1.114 farver. PANTONE-farvevejledninger og prøvebøger bliver trykt på bestrøget, ubestrøget og matteret papir for at sikre en nøjagtig visualisering af det trykte resultat og en bedre styring i trykpressen. Du kan udskrive en massiv PANTONE-farve i CMYK. Hvis du vil sammenligne en ren Pantone-farve med den procesfarve, der kommer tættest på, skal du anvende vejledningen PANTONE solid to process. CMYK-skærmfarvetoneprocenter udskrives under hver farve. Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte Pantone, Inc. i Carlstadt, NJ (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050

Består af mere end 1.000 farver baseret på de mest almindelige trykfarver i Japan. TOYO Process Color Finder-bøger og -farveprøver er blevet tilføjet i farvesystemmenuen. TOYO Color Finder 1050 Book indeholder trykte prøver af Toyo-farver og kan fås hos trykkerier og specialforretninger. Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. i Tokyo, Japan.

TRUMATCH

Giver forudsigelig CMYK-farvetilpasning med mere end 2.000 computergenererede farver. Trumatch-farver dækker det synlige spektrum af CMYK-skalaen i jævne trin. Trumatch Color viser op til 40 nuancer og toner af hver farvetone, som alle oprindeligt er oprettet i en firefarveproces og derefter alle kan reproduceres i fire farver på elektroniske fotosættere. Derudover er der inkluderet firfarvegråtoner med forskellige farvetoner. Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte Trumatch Inc., i New York City, New York.