Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Om videolag

Du kan bruge Photoshop til at redigere de enkelte billeder med video- og billedsekvensfiler. Ud over at bruge Photoshop-værktøjer til at redigere og male på video kan du også anvende filtre, masker, transformeringer, lagtyper og blandingstilstande. Når du har foretaget redigeringerne, kan du gemme dokumentet som en PSD-fil (der kan afspilles i andre Adobe-programmer, f.eks. Premiere Pro og After Effects, eller åbnes som en statisk fil i andre programmer). Du kan også gengive den som en QuickTime-film eller billedsekvens.

Bemærk:

Du kan kun arbejde med visuelle billeder i en videofil, ikke lyden.

Når du åbner en videofil eller billedsekvens i Photoshop , findes billederne i et videolag. I panelet Lag er et videolag vist med et filmstripikon . Med videolag kan du male på og klone de enkelte rammer med pensel- og stempelværktøjerne. Ligesom du arbejder med almindelige lag, kan du oprette markeringer eller anvende masker til at begrænse redigeringerne til bestemte områder i et billede. Du navigerer gennem billeder ved hjælp af tidslinjetilstanden i panelet Animation (Vindue > Animation).

Bemærk:

Videolag fungerer ikke, når panelet Animation er i billedtilstand.

Du arbejder med videolag som med almindelige lag ved at justere blandingstilstand, opacitet, placering og lagtype. Du kan også gruppere videolag i panelet Lag. Med justeringslag kan du anvende farve- og tonejusteringer på videolag uden at ødelægge noget.

Hvis du foretrækker at redigere billedet på et separat lag, kan du oprette et tomt videolag. Med tomme videolag kan du også oprette håndtegnede animationer.

Bemærk:

Et videolag henviser til den originale fil, så redigeringer af videolaget ikke ændrer den originale video- eller billedsekvensfil. Hvis du vil bevare sammenkædningen til den oprindelige fil, skal du sørge for, at den forbliver på samme placering i forhold til PSD-filen. Du finder flere oplysninger under Erstatning af optagelser i et videolag.

Understøttede video- og billedsekvensformater

Du kan åbne videofiler og billedsekvenser i følgende formater.

QuickTime-videoformater

 • MPEG‑1 (.mpg eller .mpeg)

 • MPEG-4 (.mp4 eller .m4v)

 • MOV

 • AVI

 • MPEG‑2 understøttes, hvis der er installeret en MPEG‑2-koder på computeren.

Billedsekvensformater

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Cineon og JPEG 2000 understøttes, hvis ekstramodulerne er installeret.

Farvetilstand og bitdybde

Videolag kan indeholde filer med følgende farvetilstande og bit pr. kanal (bpc):

 • Gråtone: 8, 16 eller 32 bpc

 • RGB: 8, 16 eller 32 bpc

 • CMYK: 8 eller 16 bpc

 • Lab: 8 eller 16 bpc

Oversigt over panelet Animation

En animation er en sekvens af billeder. Hvert billede adskiller sig en anelse fra det foregående, og der skabes derfor en illusion af bevægelse eller andre ændringer, når billederne vises hurtigt efter hinanden.

I standardudgaven af tidligere versioner af Photoshop vises panelet Animation (Vindue > Animation) i billedtilstand. Det viser en miniatureudgave af hvert billede i animationen. Brug værktøjerne nederst i panelet til at navigere gennem billederne, angive løkkeindstillinger, tilføje og slette billeder og se et eksempel på animationen.

Menuen i panelet Animation indeholder yderligere kommandoer til redigering af billeder eller tidslinjevarigheder og til konfiguration af panelvisningen. Klik på ikonet for panelmenuen for at se tilgængelige kommandoer.

Panelet Animation i billedtilstand i Photoshop
Panelet Animation (billedtilstand)

A. Marker første ramme B. Markerer forrige ramme C. Afspiller animation D. Markerer næste ramme E. Tween-animationsbilleder F. Dublerer markerede billeder G. Sletter markerede billeder H. Konverterer til tidslinjetilstand I. Menuen i panelet Animation 

Du kan bruge panelet Animation i enten billedtilstand eller tidslinjetilstand. Tidslinjetilstand viser billedvarigheden og animationsegenskaberne for dokumentlag. Brug værktøjerne nederst i panelet til at navigere gennem billeder, zoome tidsvisningen ind eller ud, slå gennemskinnelige ark til eller fra, slette keyframes og få vist videoen. Du kan bruge kontrolelementerne på selve tidslinjen til at justere billedvarighed for et lag, indstille keyframes for lagegenskaber og angive et afsnit af videoen som arbejdsområdet.

Panelet Animation i tidslinjetilstand i Photoshop
Panelet Animation (tidslinjetilstand)

A. Aktiver lydafspilning B. Zoom ud C. Zoomskyder D. Zoom ind E. Slå gennemsigtige papirer til/fra F. Sletning af keyframes G. Konverter til billedanimation 

I tidslinjetilstand viser panelet Animation de enkelte lag i et Photoshop-dokument (bortset fra baggrundslaget), og panelet er synkroniseret med panelet Lag. Hver gang et lag tilføjes, slettes, omdøbes, grupperes, dubleres eller tildeles en farve, opdateres ændringerne i begge paneler.

Bemærk:

Når animerede lag er grupperet som et Smart Object, gemmes animationsoplysningerne fra panelet Animation i det pågældende Smart Object. Se også Arbejd med Smart Objects.

Kontrolelementer til billedtilstand

I billedtilstand indeholder panelet Animation følgende kontrolelementer:

Løkkeindstillinger

Indstiller det antal gange, en animation afspilles, når den eksporteres som en animeret GIF-fil.

Rammeforsinkelse

Indstiller et billedes varighed under afspilning.

Tween-animationsbilleder

Tilføjer en række billeder mellem to eksisterende billeder, så lagegenskaberne interpoleres (varieres) ensartet mellem de nye billeder.

Dubler markerede billeder

Føjer et billede til animationen ved at dublere det valgte billede i panelet Animation.

Konverter til tidslinjeanimation

Konverterer en billedanimation til en tidslinjeanimation ved hjælp af keyframes for at animere lagegenskaber.

Kontrolelementer i tidslinjetilstand

I tidslinjetilstand indeholder panelet Animation følgende funktioner og kontrolelementer:

Indikator for cachelagrede billeder

Viser en grøn linje for at angive de billeder, der cachelagres til afspilning.

Kommentarspor

Vælg Rediger tidslinjekommentar i panelmenuen for at indsætte en tekstkommentar på det aktuelle tidspunkt. Kommentarer vises som ikoner i kommentarsporet. Flyt markøren hen på disse ikoner for at vise kommentarer som værktøjstip. Dobbeltklik på disse ikoner for at gennemgå kommentarerne. Hvis du vil navigere fra én kommentar til den næste, skal du klikke på knapperne Gå til forrige  eller Gå til næste  længst til venstre for kommentarsporet.

Bemærk:

Hvis du vil oprette en HTML-tabel, der viser tidspunkt, billednummer og tekst for hver kommentar, skal du vælge Eksporter tidslinjekommentarer i panelmenuen.

Konverter til billedanimation

Konverterer en tidslinjeanimation ved hjælp af keyframes til en billedanimation.

Vis tidskode eller billednummer

Viser tidskode eller billednummer (afhængig af panelindstillinger) for det aktuelle billede.

Indikator for aktuelt tidspunkt 

Træk indikatoren for aktuelt tidspunkt for at navigere i billeder eller ændre det aktuelle tidspunkt eller det aktuelle billede.

Globalt lysspor

Viser keyframes, hvor du indstiller og ændrer masterbelysningsvinklen for lageffekter, f.eks. Slagskygge, Indvendig skygge samt Facet og prægning.

Keyframe-navigator

Pileknapper til venstre for en sporetiket flytter indikatoren for aktuelt tidspunkt til den forrige eller næste keyframe fra den aktuelle position. Klik på den midterste knap for at tilføje eller slette en keyframe på det aktuelle tidspunkt.

Lagvarighedslinje

Angiver et lags tidsplacering i en video eller animation. Træk linjen for at flytte laget til en anden tidsplacering. Træk i en af linjens ender for at justere varigheden af et lag.

Ændret videospor

Viser i forbindelse med videolag en varighedslinje for ændrede billeder. Du kan springe til ændrede billeder med keyframe-navigatoren til venstre for sporetiketten.

Tidslineal

Måler varighed (eller antal billeder) vandret i henhold til dokumentets varighed og billedhastighed. Vælg Dokumentindstillinger i panelmenuen for at ændre varigheden eller billedhastigheden. Aksemærker og -tal vises langs linealen og afstandsændring med zoomindstillingen på tidslinjen.

Stopur til tidsændring 

Aktiverer eller deaktiverer keyframing for en lagegenskab. Vælg denne indstilling for at indsætte en keyframe og aktivere keyframing for en lagegenskab. Fravælg for at fjerne alle keyframes og deaktivere keyframing for en lagegenskab.

Menuen i panelet Animation

Indeholder funktioner, der påvirker keyframes, lag, paneludseende, gennemskinnelige ark og dokumentindstillinger.

Indikatorer for arbejdsområde

Træk den blå fane i den ene eller anden side på det øverste spor for at markere den specifikke del af animationen eller videoen, du vil have vist eller eksportere.

Skift størrelse på miniaturebilleder

I panelet Animation kan du ændre størrelsen af de miniaturebilleder, der repræsenterer det enkelte billede eller lag.

 1. Vælg Panelindstillinger i panelmenuen Animation.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en størrelsesindstilling.
  • Vælg Ingen i tidslinjetilstand for kun at vise lagnavne.

Skift tidslinjeenheder

Du kan vise tidslinjen i panelet Animation i enten billednummer- eller tidskodeenheder.

 • Du vælger, hvilke enheder der skal vises, ved at vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Animation og vælge Billednumre eller Tidskode.
 • Hvis du vil skifte mellem enheder, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på visningen af aktuelt tidspunkt i hjørnet øverst til venstre på tidslinjen.

Vise eller skjule lagegenskaber på tidslinjen

Når du føjer lag til et dokument, vises de som spor på tidslinjen. Udvid lagspor for at vise lagegenskaber, der kan animeres.

 1. Hvis du vil vise eller skjule lagegenskaber, skal du klikke på trekanten til venstre for lagnavnet.

Vis eller skjul lag på tidslinjen

Alle dokumentlag vises på tidslinjen som standard. Hvis kun et undersæt af lagene skal vises, skal du først indstille dem som foretrukne.

 1. Vælg et eller flere lag i tidslinjetilstand i panelet Animation, og vælg derefter Vis > Angiv foretrukne lag i menuen i panelet Animation.
 2. Hvis du vil angive, hvilke lag der vises, skal du vælge Vis i menuen i panelet Animation og derefter vælge Alle lag eller Foretrukne lag.
 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når panelet Animation er i tidslinjetilstand:
  • Træk indikatoren for aktuelt tidspunkt .
  • Klik på et tal eller en placering på tidslinealen på det sted, hvor indikatoren for aktuelt tidspunkt skal placeres.
  • Træk visningen af aktuelt tidspunkt (i hjørnet øverst til venstre på tidslinjen).
  • Dobbeltklik på visningen for aktuelt tidspunkt, og indtast et billednummer eller et tidspunkt i dialogboksen Angiv aktuel tid.
  • Brug kontrolelementerne til afspilning i panelet Animation.
  • Vælg Gå til i menuen i panelet Animation, og vælg derefter en tidslinjeindstilling.

Skift mellem animationstilstande

Du kan bruge panelet Animation i enten billed- eller tidslinjeanimationstilstand. Billedtilstand viser hvert enkelt billede, så du kan angive varigheds- og lagegenskaber for billederne enkeltvis. Tidslinjetilstand viser billeder på en sammenhængende tidslinje, så du kan animere egenskaber med keyframes og afspille videolag.

Ideelt set bør du vælge den ønskede tilstand, inden du starter en animation. Men det er muligt at skifte animationstilstand i et åbent dokument, så en billedanimation konverteres til en tidslinjeanimation eller omvendt.

Bemærk:

Du mister muligvis nogle interpolerede keyframes, hvis du konverterer en tidslinjeanimation til en billedanimation. Animationens udseende ændres dog ikke.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder panelet Animation:
  • Klik på ikonet Konverter til billedanimation .
  • Klik på ikonet Konverter til tidslinjeanimation .
  • Vælg enten Konverter til billedanimation eller Konverter til tidslinje i menuen i panelet Animation.

Angiv tidslinjevarighed og billedhastighed

Når du arbejder i tidslinjetilstand, kan du angive varigheden og billedhastigheden for et dokument, som indeholder video eller animation. Varighed er videoklippets overordnede tidslængde, fra det første billede, du angiver, til det sidste. Billedhastighed eller billeder pr. sekund (fps) bestemmes normalt af den outputtype, du producerer: NTSC-video har en billedhastighed på 29,97 fps, PAL-video har en billedhastighed på 25 fps, og film har en billedhastighed på 24 fps. Afhængigt af transmissionssystemet kan DVD-Video have den samme billedhastighed som NTSC-video eller PAL-video eller en billedhastighed på 23,976. Video beregnet til cd‑rom eller internettet har typisk en billedhastighed på 10 til 15 fps.

Når du opretter et nyt dokument, er standardvarigheden af tidslinjen 10 sekunder. Billedhastigheden afhænger af den valgte dokumentforudindstilling. For forudindstillinger, der ikke vedrører video, (f.eks. Internationalt papir), er standardhastigheden 30 bill./sek. For videoforudindstillinger er hastigheden 25 bill./sek. for PAL og 29,97 for NTSC.

 1. Vælg Dokumentindstillinger i menuen i panelet Animation.
 2. Indtast eller vælg værdier for Varighed og Rammehastighed.

Bemærk:

Hvis varigheden af en eksisterende video eller animation forkortes, betyder det, at rammer (og evt. keyframes) skæres væk fra slutningen af dokumentet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online