Skalér laget proportionelt

Opdateret i Photoshop 21.0 (november 2019-udgivelse)

Ved transformering af enhver type lag kan træk i et hjørnehåndtag nu skalere lag proportionelt som standard, hvilket angives af knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) i tilstanden TIL på indstillingslinjen. Hvis du vil ændre standardadfærden for transformering til ikke-proportionel skalering skal du slå Bevar højde/bredde FRA (kædeikon). Når Skift-tasten holdes nede, fungerer nu som en til/fra-knap for knappen Bevar højde/bredde. Hvis knappen Bevar højde/bredde er på TIL, slår Skift-tasten den FRA, når den trykkes ned og omvendt. Photoshop husker din seneste indstillinger for transformering – proportionel eller ikke-proportionel skalering – og det vil være din standardindstilling for transformering, når du starter Photoshop næste gang.

Brug knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) på indstillingslinjen for at vælge standardindstillingen for skalering
Brug knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) på indstillingslinjen for at vælge standardindstillingen for skalering.

Hvordan kan jeg skifte tilbage til den gamle indstilling for transformering?

På menulinjen skal du vælge Rediger (Win)/Photoshop (Mac) > Indstillinger > Generelt og derefter vælge Ældre fri transformering.

Anvend transformeringer

Ved transformering skaleres, roteres, skråtstilles, strækkes eller fordrejes et billede. Du kan anvende transformeringer på en markering, et helt lag, flere lag eller en lagmaske. Du kan også anvende transformeringer på en kurve, en vektorform, en vektormaske, en markeringsramme eller en alfakanal. Transformering påvirker billedkvaliteten, når du manipulerer billedets pixel. Hvis du vil anvende ikke-slettende transformeringer til rasterbilleder, skal du bruge Smart Objects. (Se Arbejd med Smart Objects.) Transformation af en vektorform eller -kurve er altid ikke-slettende, fordi du kun ændrer de matematiske beregninger, der frembringer objektet.

Hvis du vil foretage en transformering, skal du først vælge det element, der skal transformeret, og derefter vælge en transformeringskommando. Juster eventuelt referencepunktet, inden du manipulerer transformeringen. Du kan foretage flere manipuleringer i træk, før du anvender den kumulative transformering. Du kan f.eks. vælge Skaler og trække i et håndtag for at skalere og derefter vælge Forvræng og trække i et håndtag for at forvrænge. Tryk derefter på Enter (Windows) eller Retur (macOS) for at anvende begge transformeringer.

Photoshop anvender den interpolationsmetode, der er valgt i området Generelt i dialogboksen Indstillinger, til at beregne farveværdierne for de pixel, der tilføjes eller slettes under transformeringer. Denne interpolationsindstilling påvirker direkte transformeringens hastighed og kvalitet. Bi-kubisk interpolation, der er standarden, er langsomst, men giver de bedste resultater.

Bemærk:

Du kan også fordreje eller forvrænge rasterbilleder ved hjælp af filteret Blødgør.

Transformering af et billede i Photoshop
Transformering af et billede

A. Originalbillede B. Lag vendt C. Markeringsramme roteret D. Del af objekt skaleret 

Transformere undermenukommandoer

Skaler

Forstørrer eller formindsker et element i forhold til dets referencepunkt, der er det faste punkt, som transformeringer udføres omkring. Du kan skalere vandret, lodret eller både vandret og lodret.

Roter

Drejer et element omkring et referencepunkt. Dette punkt ligger som standard midt i objektet, men det kan flyttes til en anden placering.

Skråtstil

Skråtstiller et element lodret og vandret.

Forvrænge

Strækker et element i alle retninger.

Perspektiv

Anvender etpunktsperspektiv på et element.

Fordrejning

Manipulerer et elements form.

Roter 180, Roter 90 med uret, Roter 90 mod uret

Roterer elementet det angivne antal grader, enten med eller mod uret.

Vip

Vender elementet lodret eller vandret.

Videoselvstudium: Tip til arbejdet med vektorer i Photoshop

Videoselvstudium: Tip til arbejdet med vektorer i Photoshop
I dette afsnit af The Complete Picture demonstrerer Julieanne funktioner til arbejdet med vektorer i Photoshop.
Julieanne Kost

Angiv et element, der skal transformeres

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil transformere et helt lag, skal du gøre laget aktivt og sørge for, at der ikke er markeret noget.

  Bemærk:

  Du kan ikke transformere baggrundslaget. Hvis du vil transformere baggrundslaget, skal du først konvertere det til et almindeligt lag.

  • Hvis du vil transformere en del af et lag, skal du vælge laget i panelet Lag, og derefter markere en del af billedet i det pågældende lag.
  • Hvis du vil transformere flere lag, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder i panelet Lag: Sammenkæd lagene, eller vælg flere lag ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) nede og klikke på mere end et lag. I panelet Lag kan du også holde Skift nede, mens du markerer sammenhængende lag. (Se Markér, gruppér og sammenkæd lag.)
  • Hvis du vil transformere en lagmaske eller en vektormaske, skal du fjerne sammenkædningen af masken og vælge miniaturebilledet af masken i panelet Lag.
  • Hvis du vil transformere en kurve eller vektorform, skal du bruge kurvemarkeringsværktøjet til at markere hele kurven eller værktøjet til direkte valg til at markere en del af kurven. Hvis du markerer et eller flere punkter på en kurve, transformeres kun de kurvesegmenter, der er forbundet med punkterne. (Se Markere en kurve).
  • Hvis du vil transformere en markeringsramme, skal du foretage eller indlæse en markering. Brug derefter Vælg > Transformer det valgte.
  • Hvis du vil transformere en alfakanal, skal du vælge kanalen i panelet Kanaler.

Angive eller flytte referencepunktet for en transformering

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (20.0)

Alle transformeringer foretages omkring et fast punkt, som kaldes referencepunktet. Dette punkt ligger som standard midt i det element, du transformerer. Du kan dog ændre referencepunktet eller flytte midtpunktet til et andet sted ved hjælp af knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen.

 1. Vælg en transformeringskommando. En afgrænsningsramme vises i billedet.
 2. Referencepunktet er skjult som standard. For at få vist referencepunktet () skal du markere afkrydsningsfeltet ud for knappen Placering af referencepunkt () på indstillingslinjen.

  Vis referencepunktet, mens du transformerer objekter.
  Vis referencepunktets afkrydsningsfelt på indstillingslinjen.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en firkant på knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen. Hver firkant repræsenterer et punkt på afgrænsningsrammen. Hvis du f.eks. vil flytte referencepunktet til afgrænsningsrammens øverste venstre hjørne, skal du klikke på den øverste højre firkant på knappen Placering af referencepunkt.
  • Træk referencepunktet i afgrænsningsrammen til transformering, som vises i billedet . Referencepunktet kan ligge uden for det element, du vil transformere.

Skalere, rotere, skråtstille, forvrænge, perspektivere eller fordreje

Du kan anvende forskellige transformeringshandlinger, f.eks. skalere, rotere, skråtstille, forvrænge, perspektivere eller fordreje det valgte billede. 

 1. Markér det, som skal transformeres.
 2. Vælg Rediger > Transformer > Skaler, Roter, Skråtstil, Forvræng, Perspektiv eller Fordrejning.

  Bemærk:

  Hvis du transformerer en form eller en hel kurve, ændres menuen Transformer til menuen Transformer kurve. Hvis du transformerer flere kurvesegmenter (men ikke hele kurven), ændres menuen Transformer til menuen Transformer punkter.

 3. (Valgfrit) Klik på en firkant på knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen .
 4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  Brug knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) på indstillingslinjen for at vælge standardindstillingen for skalering
  Brug knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) på indstillingslinjen for at vælge standardindstillingen for skalering
  • Hvis du vælger Skaler, skal du trække et håndtag på afgrænsningsrammen. Når markøren er placeret over et håndtag, ændres den til en dobbeltpil. 
   • Hvis knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) er TIL på indstillingslinjen, skal du trække i et hjørnehåndtag for at skalere laget proportionelt.
   • Hvis Bevar højde/bredde (kædeikon) er FRA på indstillingslinjen, skal du trække i et hjørnehåndtag for at skalere lag ikke-proportionelt.  
   • Hold Skift-tasten nede under transformering til at skifte mellem proportionel og ikke-proportionel skalering.
  • Hvis du valgte Roter, skal du flytte markøren uden for afgrænsningsrammen (den ændres til en buet, tosidet pil) og derefter trække. Tryk på Skift for at låse rotationen til intervaller af 15.
  • Hvis du valgte Skråtstil, skal du trække i et sidehåndtag for at skråtstille afgrænsningsrammen.
  • Hvis du valgte Forvræng, skal du trække i et hjørnehåndtag for at strække afgrænsningsrammen.
  • Hvis du valgte Perspektiv, skal du trække i et hjørnehåndtag for at anvende perspektiv på afgrænsningsrammen.
  • Hvis du valgte Fordrej, skal du vælge en fordrejning i genvejsmenuen Fordrejningstype på indstillingslinjen eller udføre en brugerdefineret fordrejning ved at trække kontrolpunkterne, en linje eller et område i masken for at ændre formen af afgrænsningsrammen og masken.
  • Angiv en værdi på indstillingslinjen for alle typer transformeringer. Hvis du f.eks. vil rotere et element, skal du angive grader i rotationstekstboksen .
 5. (Valgfrit) Skift eventuelt til en anden type transformering ved at vælge en kommando i undermenuen til Rediger > Transformer.

  Bemærk:

  Når et bitmapbillede (i modsætning til en form eller kurve) transformeres, bliver billedet en smule mindre skarpt, hver gang du foretager en transformering. Det er derfor mere optimalt at bruge flere kommandoer, før den kumulative transformering anvendes, end at anvende hver transformering enkeltvis.

 6. (Valgfrit) Hvis du vil fordreje billedet, skal du klikke på knappen Skift mellem fri transformering og fordrejning  på indstillingslinjen.
 7. Når du afslutter, skal du gøre en af følgende for at bekræfte transformeringen:

  • Vælg et nyt værktøj.
  • Klik på et lag i panelet Lag (denne handling forpligter automatisk ændringer og vælger også laget).
  • Klik uden for lærredområdet i dokumentvinduet.
  • Klik uden for afgrænsningsramme på lærredområdet.
  • Tryk på Enter (Windows) eller Retur (macOS), klik på knappen Udfør på indstillingslinjen, eller dobbeltklik i transformeringsmarkeringsrammen.

  Hvis du vil annullere transformeringen, skal du trykke på Esc eller klikke på knappen Annuller på indstillingslinjen.

Vende eller rotere præcist

 1. Marker det, som skal transformeres.

 2. Vælg Rediger > Transformer, og vælg derefter en af følgende kommandoer i undermenuen:

  • Roter for at præcisere vinkler i indstillinglinjen

  • Roter 180° for at rotere en halv omgang

  • Roter 90º med uret for at rotere en kvart omgang med uret

  • Roter 90º mod uret for at rotere en kvart omgang mod uret

  • Vend vandret for at dreje vandret langs den lodrette akse

  • Vend lodret for at dreje lodret langs den vandrette akse

  Bemærk:

  Hvis du transformerer en form eller en hel kurve, ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer kurve. Hvis du transformerer flere kurvesegmenter (men ikke hele kurven), ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer punkter.

Gentage en transformering

Hvis du vil gentage en transformation, skal du vælge Rediger > Transformér > Igen.

Dublere et element, når det transformeres

Hvis du vil dublere, mens det transformeres, skal du holde Alt (Win) eller Alternativ (Mac) nede, når du vælger kommandoen Transformér.

Nulstil Smart Object-transformationer

Hvis du har transformeret et Smart Object, kan du nulstille alle de transformeringer, du tidligere har anvendt, ved at gøre et af følgende:

 • Højreklik på Smart Object-laget, og vælg Nulstil transformering
 • Vælg Lag > Smart Objects > Nulstil transformering