Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Arbejdsproces for tidslinjeanimation

Hvis du vil animere lagindhold i tidslinjetilstand, skal du angive keyframes i panelet Tidslinje, mens du flytter indikatoren for det aktuelle tidspunkt til et andet tidspunkt/billede og derefter ændrer placeringen, opaciteten eller typen af lagindholdet. Photoshop tilføjer eller ændrer automatisk en række billeder mellem to eksisterende billeder – og varierer lagegenskaberne (placering, opacitet og typer) jævnt mellem de nye billeder for at skabe illusionen af bevægelse eller transformering.

Hvis du f.eks. vil udtone et lag, skal du angive lagets opacitet i startbilledet til 100 % og klikke på opacitetsstopuret for laget. Flyt derefter indikatoren for aktuelt tidspunkt til tiden/billedet for slutbilledet, og indstil opaciteten for det samme lag til 0 %. Photoshop interpolerer automatisk billeder mellem start- og slutbillederne, og lagets opacitet reduceres jævnt over de nye billeder.

Ud over at lade Photoshop interpolere rammer i en animation kan du også oprette en håndtegnet ramme for ramme-animation ved at male på et tomt videolag.

Bemærk:

Hvis du vil oprette en animation i SWF-format, skal du bruge Adobe Flash, Adobe After Effects eller Adobe Illustrator.

Brug følgende generelle arbejdsproces til at oprette en tidslinjebaseret animation.

1. Opret et nyt dokument.

Angiv størrelsen og baggrundsindholdet. Sørg for, at pixelstørrelsesforholdet og -dimensionerne passer til animationens output. Farvetilstanden bør være RGB. Medmindre der er særlige årsager til at foretage ændringer, skal du lade opløsningen være ved 72 pixel/tomme, bitdybden ved 8 bpc og pixelstørrelsesforholdet ved kvadratisk.

Sørg for, at panelet Tidslinje er åbent. Klik om nødvendigt på den nedadpegende pil midt i panelet, vælg Opret videotidslinje i menuen og klik derefter på knappen til venstre for pilen. Klik på ikonet Konverter til videotidslinje i det nederste venstre hjørne af panelet, hvis panelet Tidslinje er i billedanimationstilstand.

2. Angiv tidslinjens billedhastighed i menuen i panelet.

Angiv varigheden og rammehastigheden. Se Angiv tidslinjevarighed og billedhastighed.

3. Tilføj et lag.

Baggrundslag kan ikke animeres. Hvis du vil animere indhold, skal du enten konvertere baggrundslaget eller tilføje et af følgende:

 • En nyt lag til at tilføje indhold.

 • En nyt videolag til at tilføje videoindhold.

 • Et nyt tomt videolag til at klone indhold til eller oprette håndtegnede animationer.

4. Føj indhold til laget.

5. (Valgfrit) Tilføj en lagmaske.

En lagmaske kan bruges til at vise en del af lagets indhold. Du kan animere lagmasken for at vise forskellige dele af lagets indhold. Se Tilføje lagmasker.

6. Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt til den tid eller ramme, hvor den første keyframe skal placeres.

7. Aktivér keyframing for en lagegenskab.

Klik på trekanten ud for lagnavnet. En trekant, der peger nedad, viser lagets egenskaber. Klik derefter på stopuret for at indstille den første keyframe for den lagegenskab, du vil animere. Du kan indstille keyframes for mere end én lagegenskab ad gangen.

8. Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt, og rediger en lagegenskab.

Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt til den tid eller det billede, hvor lagets egenskab ændres. Du kan gøre et eller flere af følgende:

 • Ændre lagets placering for at få lagindholdet til at bevæge sig.

 • Skift lagopacitet for at få indholdet til at tone ind eller ud.

 • Ændre en lagmaskes placering for at vise forskellige dele af laget.

 • Slå en lagmaske til eller fra.

Til visse animationstyper, f.eks. ændre et objekts farve eller fuldstændigt ændre indholdet i en ramme, skal du bruge yderligere lag med nyt indhold.

Bemærk:

Når du animerer former, animerer du vektormasken frem for formlaget, med stopuret til tidsændring for Placering af vektormaske eller Vektormaske aktiveret.

9. Tilføj yderligere lag med indhold, og rediger deres lagegenskaber efter behov.

10. Flyt eller beskær lagvarighedslinjen for at angive, hvornår et lag vises i en animation.

11. Eksempel på animation.

Brug kontrolelementerne i panelet Tidslinje til at afspille animationen, mens du opretter den. Åbn derefter animationen i webbrowseren. Du kan også få vist et eksempel på animationen i dialogboksen Gem til web. Se Få vist video- eller tidslinjeanimationer.

12. Gem animationen.

Du kan gemme animationen som en animeret GIF-fil med kommandoen Gem til web eller som en billedsekvens eller video med kommandoen Gengiv video. Du kan også gemme den i PSD-format, som kan importeres til Adobe After Effects.

Bruge keyframes til at animere lagegenskaber

Du kan animere forskellige lagegenskaber, f.eks. Placering, Opacitet og Format. Hver ændring kan foretages uafhængigt af eller samtidig med andre ændringer. Hvis du vil animere forskellige objekter uafhængigt, er det bedst at oprette dem på særskilte lag.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan animere lagegenskaber:

 • Du kan animere placering ved at føje en keyframe til egenskaben Placering, derefter flytte den aktuelle tidsindikator og trække laget i dokumentvinduet.

 • Du kan animere et lags opacitet ved at føje en keyframe til egenskaben Opacitet og derefter flytte indikatoren for aktuelt tidspunkt og ændre lagets opacitet i panelet Lag.

 • Du kan animere 3D-egenskaber, f.eks. objekt- og kameraposition. Du finder yderligere oplysninger under Oprette 3D-animationer.

 

Hvis du vil animere en egenskab ved hjælp af keyframes, skal du indstille mindst to keyframes for den pågældende egenskab. Ellers fortsætter ændringer, du foretager for lagegenskaben, med at gælde i lagets varighed.

Alle lagegenskaber har et stopursikon til tidsændring , som du klikker på for at starte animationen. Når stopuret er aktivt for en bestemt egenskab, indstilles der automatisk nye keyframes, når du ændrer den aktuelle tids- og egenskabsværdi. Hvis stopuret er inaktivt for en egenskab, har egenskaben ingen keyframes. Hvis du skriver en værdi for en lagegenskab, mens stopuret er inaktivt, fortsætter værdien med at gælde i lagets varighed. Hvis du fjerner markeringen af stopuret, sletter du alle keyframes for den pågældende egenskab permanent.

Vælge interpolationsmetode

Interpolation (somme tider kaldet tweening) beskriver den proces, der udfylder ukendte værdier mellem to kendte værdier. I digital video og film betyder interpolation normalt, at der genereres nye værdier mellem to keyframes. Hvis du f.eks. vil flytte et grafikelement 50 pixel hen over skærmen mod venstre i 15 billeder, indstiller du grafikelementets placering i det første og det 15. billede og markerer dem begge som keyframes. Photoshop interpolerer rammerne mellem de to keyframes. Interpolation mellem keyframes kan bruges til at animere bevægelse, opacitet, typografier og global belysning.

I panelet Tidslinje afhænger udseendet af en keyframe af den interpolationsmetode, du vælger for intervallet mellem keyframes.

Lineær keyframe

Ændrer den animerede egenskab jævnt fra den ene keyframe til den næste. (Dette gælder ikke for egenskaben Placering af lagmaske, som skifter abrupt mellem aktiveret og deaktiveret tilstand).

Hold keyframe

Bevarer den aktuelle egenskabsindstilling. Denne interpolationsmetode er nyttig til strobeeffekter, eller hvis lag skal vises eller forsvinde pludseligt.

Benyt følgende fremgangsmåde for at vælge interpolationsmetoden for en keyframe:

 1. Vælg en eller flere keyframes i panelet Tidslinje.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Højreklik på en markeret keyframe, og vælg enten Lineær interpolation eller Hold interpolation i kontekstmenuen.

  • Åbn menuen i panelet , og vælg enten Keyframe-interpolation > Lineær eller Keyframe-interpolation > Hold.

Flytte indikatoren for det aktuelle klokkeslæt til en keyframe

Når du har indstillet den første keyframe for en egenskab, vises keyframe-navigatoren, som du kan bruge til at flytte fra keyframe til keyframe eller til at indstille eller fjerne keyframes. Hvis keyframe-navigatordiamanten er aktiv (gul), ligger indikatoren for det aktuelle tidspunkt præcist på en keyframe for den pågældende lagegenskab. Hvis keyframe-navigatordiamanten er inaktiv (grå), ligger indikatoren for det aktuelle tidspunkt mellem keyframes. Hvis der vises pile på hver side af keyframe-navigatorfeltet, findes der andre keyframes for den pågældende egenskab på begge sider af det aktuelle klokkeslæt.

 1. I panelet Tidslinje, skal du klikke på en keyframe-navigatorpil. Pilen til venstre flytter indikatoren for det aktuelle klokkeslæt til den forrige keyframe. Pilen til højre flytter indikatoren for det aktuelle klokkeslæt til den næste keyframe.

Vælg keyframes

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tidslinje:

  • Klik på keyframe-ikonet for at markere en keyframe.

  • Hvis du vil markere flere keyframes, skal du holde Skift nede og klikke på de ønskede keyframes eller trække en markeringsramme omkring dem.

  • Hvis du vil markere alle keyframes for en lagegenskab, skal du klikke på lagegenskabsnavnet ud for stopursikonet.

Flytte keyframes

 1. Vælg en eller flere keyframes i panelet Tidslinje.

 2. Træk en af de valgte keyframe-ikoner til det ønskede klokkeslæt. Hvis du markerede flere keyframes, flyttes de som en gruppe og bevarer samme tidsafstand.

Bemærk:

Hvis du vil udvide eller mindske afstanden for flere keyframes, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække den første eller sidste keyframe i markeringen. Den keyframe, der befinder sig i modsatte ende af markeringen, bevarer sin placering, mens du trækker, så animationen bliver langsommere eller hurtigere.

Kopiere og indsætte keyframes

Du kan kopiere keyframes for en egenskab (f.eks. Placering) til den samme egenskab i et hvilket som helst lag. Når du indsætter keyframes, afspejler de den kopierede forskydning fra indikatoren for det aktuelle tidspunkt.

Du kan kun kopiere keyframes fra ét lag ad gangen. Når du indsætter keyframes i et andet lag, vises de i den tilsvarende egenskab i destinationslaget. Den ældste keyframe vises på det aktuelle tidspunkt, og de andre keyframes følger i deres relative rækkefølge. Keyframes forbliver markerede efter indsætning, så du straks kan flytte dem på tidslinjen.

Bemærk:

Du kan kopiere og indsætte keyframes mellem mere end én egenskab ad gangen.

 1. Vis den lagegenskab i panelet Tidslinje, der indeholder de keyframes, du vil kopiere.

 2. Marker en eller flere keyframes.
 3. Højreklik på en markeret keyframe, og vælg Kopier keyframes.
 4. Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt i panelet Tidslinje, der indeholder destinationslaget, til det tidspunkt, hvor keyframes skal vises.

 5. Marker destinationslaget.
 6. Åbn menuen i panelet , og vælg Indsæt keyframes.

Sletning af keyframes

 1. Vælg en eller flere keyframes i panelet Tidslinje, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede (Mac OS), og klik på en markeret keyframe, og vælg Slet keyframes i genvejsmenuen.

  • Vælg Slet keyframes i menuen i panelet.

Oprette håndtegnede animationer

Du kan føje et tomt videolag til dokumentet, hvis du vil oprette animationer, der er håndtegnet ramme for ramme. Ved at tilføje et tomt videolag over et videolag og derefter justere opaciteten for det tomme videolag kan du se indholdet af det underliggende videolag. Du kan derefter rotoskopere videolagets indhold ved at male eller tegne på det tomme videolag. Se også Male rammer i videolag.

Bemærk:

Hvis du animerer flere uafhængige elementer, skal du oprette særskilt indhold på forskellige tomme videolag.

 1. Opret et nyt dokument.
 2. Tilføj et tomt videolag.
 3. Mal eller føj indhold til laget.
 4. (Valgfrit) I panelet Tidslinje skal du vælge Aktiver gennemskinnelige ark fra panelmenuen for at aktivere gennemskinnelige ark.

 5. Flyt indikatoren for det aktuelle klokkeslæt til den næste ramme.
 6. Mal eller føj indhold til laget på en lidt anden placering end indholdet i den forrige ramme.

  Bemærk:

  Du kan tilføje en tom videoramme, dublere en ramme eller slette en ramme fra det tomme videolag ved at vælge Lag > Videolag og derefter vælge den ønskede kommando.

  Efterhånden som du opretter flere håndtegnede billeder, kan du enten trække indikatoren for aktuelt tidspunkt eller bruge kontrolelementerne til afspilning til at vise animationen.

Indsætte, slette eller dublere tomme videobilleder

Der kan føjes eller fjernes en tom videoramme til eller fra et tomt videolag. Du kan også dublere eksisterende (malede) rammer i tomme videolag.

 1. Vælg det tomme videolag i panelet Tidslinje, og flyt derefter indikatoren for aktuelt tidspunkt til det ønskede billede.

 2. Vælg Lag > Videolag, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  Indsæt tomt billede

  Indsætter en tom videoramme i det valgte tomme videolag på det aktuelle klokkeslæt.

  Slet ramme

  Sletter videorammen i det valgte tomme videolag på det aktuelle klokkeslæt.

  Dubler billede

  Tilføjer en kopi af videorammen ved det aktuelle tidspunkt på det markerede tomme videolag.

Angive indstillinger for gennemsigtigt papir

Tilstanden for gennemsigtige papirer viser indhold tegnet på den aktuelle ramme plus indhold tegnet på de omgivende rammer. Disse yderligere rammer vises med den opacitet, du angiver, for at adskille dem fra den aktuelle ramme. Tilstanden for gennemskinnelige ark er praktisk til at tegne ramme for ramme-animationer, fordi den giver dig referencepunkter til strøgplaceringerne og andre redigeringer.

Indstillinger for gennemskinnelige ark angiver, hvordan tidligere og senere rammer vises, når gennemskinnelige ark er aktiveret. (Se Oversigt over panelet Tidslinje.)

 1. Åbn panelet Tidslinje, og vælg Indstillinger for gennemskinnelige ark.

 2. Angiv indstillinger for følgende:

  Antal gennemsigtige papirer

  Angiver, hvor mange foregående og efterfølgende rammer der vises. Angiv værdierne for Billeder før (foregående rammer) og Billeder efter (efterfølgende rammer) i tekstboksene.

  Billedmellemrum

  Angiver antallet af rammer mellem de viste rammer. En værdi på 1 viser f.eks. sammenhængende rammer, og en værdi på 2 viser strøg, der er to rammer fra hinanden.

  Maks. opacitet

  Angiver opacitetsprocenten for rammerne lige inden og efter det aktuelle tidspunkt.

  Min. opacitet

  Angiver opacitetsprocenten for de sidste rammer af de foregående og efterfølgende rammesæt med gennemsigtige papirer.

  Blandingstilstand

  Indstiller udseendet på de områder, hvor rammer overlapper.

  Gennemsigtige papirer i Photoshop
  Gennemsigtige papirer

  A. Aktuel ramme med én ramme efter B. Aktuel ramme med både én ramme før og efter C. Aktuel ramme med én ramme før 

Åbne en animation med flere lag

Du kan åbne animationer, der er gemt i ældre versioner af Photoshop som Photoshop-filer med flere lag (PSD). Lagene placeres i panelet Tidslinje i deres stablingsrækkefølge med det nederste lag som første billede.

 1. Vælg Filer > Åbn, og vælg den Photoshop-fil, der skal åbnes.
 2. Vælg de lag, du vil bruge til animationen, i panelet Lag, og vælg Opret lag ud fra billeder i menuen i panelet.

  Du kan redigere animationen, bruge kommandoen Gem til web til at gemme en animeret GIF-fil eller bruge kommandoen Gengiv video til at gemme animationen som en QuickTime-film.