Flytte, skjule eller invertere en markering

Du kan flytte en markeringsramme rundt om et billede, skjule en markeringsramme og invertere en markering, så den del af billedet, der ikke var markeret tidligere, markeres.

Bemærk:

Hvis du vil flytte selve markeringen, ikke markeringsrammen, skal du bruge Flytteværktøjet. Se Flytning af en markering.

Flytte en markeringsramme

 1. Brug et markeringsværktøj, og vælg Ny markering på indstillingslinjen, og placer markøren i markeringsrammen. Markøren ændres for at angive, at du kan flytte markeringen.
 2. Træk rammen omkring et andet område i billedet. Du kan trække en markeringsramme delvist forbi lærredsgrænserne. Når du trækker den tilbage, vises den oprindelige ramme atter intakt. Du kan også trække markeringsrammen til et andet billedvindue.
  Flytning af en markeringsramme i Photoshop
  Oprindelig markeringsramme (venstre) og flyttet markeringsramme (højre)

  Bemærk:

  Du kan anvende geometriske transformeringer for at ændre en markeringsrammes form. (Se Anvendelse af transformeringer.)

Sådan styres en markerings bevægelse

 • Hvis du vil låse retningen i intervaller på 45°, skal du begynde at trække og derefter holde Skift nede, mens du fortsætter med at trække.
 • Brug en piletast til at flytte markeringen med intervaller på 1 pixel.
 • Hold Skift nede, og brug en piletast til at flytte markeringen med intervaller på 10 pixel.

Sådan skjules eller vises markeringskanter

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Vis > Ekstra. Denne kommando viser eller skjuler markeringskanter, gitre, hjælpelinjer, målkurver, udsnit, anmærkninger, lagrammer, optælling og autohjælpelinjer.
 • Vælg Vis > Vis > Markeringskanter. Dette slår visningen af markeringskanter til og fra og påvirker kun den aktuelle markering. Markeringskanterne vises igen, når du foretager en anden markering.

Sådan markeres de ikke-markerede dele af et billede

 1. Brug Vælg > Inverter.

  Bemærk:

  Du kan bruge denne indstilling til at markere et objekt, der er placeret på en baggrund med rene farver. Marker baggrunden med tryllestaven, og inverter derefter markeringen.

Justere markeringer manuelt

Du kan bruge markeringsværktøjerne til at føje til eller trække fra eksisterende pixelmarkeringer.

Før du manuelt føjer til eller trækker fra en markering, kan du eventuelt indstille udtyndings- og kantudjævningsværdierne på indstillingslinjen til de samme indstillinger, der blev brugt til den oprindelige markering.

Sådan føjes der til en markering eller markeres yderligere et område

 1. Foretag en markering.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder med et markeringsværktøj:
  • Vælg indstillingen Føj til det valgte på indstillingslinjen, og træk for at føje til markeringen.

  • Hold Shift nede, og træk for at føje til markeringen.

Et plustegn vises ved siden af markøren, når du føjer til en markering.

Træk fra en markering

 1. Foretag en markering.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder med et markeringsværktøj:
  • Vælg indstillingen Træk fra det valgte på indstillingslinjen, og træk for at gennemskære med andre markeringer.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (MacOS) nede, og træk for at trække en anden markering fra.

Et minustegn vises ved siden af markøren, når du trækker fra en markering.

Kun markering af et område, der gennemskæres af andre markeringer

 1. Foretag en markering.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder med et markeringsværktøj:
  • Vælg indstillingen Skæringspunkt med det markerede på indstillingslinjen, og træk.

  • Hold Alt+Shift (Windows) eller Alternativ+Shift (Mac OS) nede, og træk hen over den del af den oprindelige markering, der skal markeres.

Et "x" vises ved siden af markøren, når du markerer et gennemskåret område.

Gennemskårede markeringer i Photoshop
Gennemskårede markeringer

Udvide eller sammentrække en markering med et bestemt antal pixel

 1. Brug et markeringsværktøj til at foretage en markering.
 2. Brug Vælg > Modificer > Udvid eller Sammentræk.
 3. Angiv en pixelværdi mellem 1 og 100 for Udvid med eller Sammentræk med, og klik på OK.

  Rammen forøges eller formindskes med det angivne antal pixel. (De dele af markeringsrammen, der løber langs lærredets kant, påvirkes ikke af kommandoen Udvid).

Oprette en markering omkring en markeringsramme

Med kommandoen Ramme kan du vælge bredden af pixel inde i eller uden for en eksisterende markeringsramme. Dette kan være nyttigt, når du skal markere en ramme eller et bånd af pixel omkring et billedområde i stedet for selve området, f.eks. for at rydde op i en "glorieeffekt" omkring et indsat objekt.

Brug af kommandoen Ramme i Photoshop
Oprindelig markering (venstre) og efter brug af kommandoen Ramme: 5 pixel (højre)

 1. Brug et markeringsværktøj til at foretage en markering.
 2. Brug Vælg > Modificer > Ramme.
 3. Angiv en værdi mellem 1 og 200 pixel for rammebredden på den nye markering, og klik på OK.

  Den nye markering indrammer det oprindelige markerede område og centreres på den oprindelige markeringsramme. En rammebredde på f.eks. 20 pixel danner en ny markering med bløde kanter, der går 10 pixel ind i den oprindelige markeringsramme og 10 pixel uden for den.

Udvide en markering til at omfatte områder med tilsvarende farve

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Brug Vælg > Udvid for at medtage alle tilstødende pixel, der ligger inden for det toleranceområde, som er angivet i indstillingerne for tryllestavværktøjet.
 • Brug Vælg > Tilsvarende for at medtage pixel fra hele billedet, ikke kun tilstødende pixel, der ligger inden for toleranceområdet.

  Hvis du vil forøge markeringen i intervaller, skal du vælge en af kommandoerne mere end én gang.

Bemærk:

Du kan ikke bruge kommandoerne Udvid og Tilsvarende på billeder i bitmaptilstand eller billeder med 32 bit pr. kanal.

Sådan ryddes op i vildfarne pixel i en farvebaseret markering

 1. Brug Vælg > Modificer > Udglat.
 2. Angiv en pixelværdi mellem 1 og 100 for Eksempelradius, og klik på OK.

  For hver pixel i markeringen undersøger Photoshop de pixel, der er omkring den, inden for den afstand, du har angivet i radiusindstillingen. Hvis mere end halvdelen af de omgivende pixel er markerede, bliver den pågældende pixel i markeringen, og de ikke-markerede pixel omkring den føjes til markeringen. Hvis mindre end halvdelen af de omgivende pixel er markerede, fjernes denne pixel fra markeringen. Den generelle effekt er at reducere forekomsten af pletter og udglatte skarpe hjørner og ujævne linjer i markeringen.

Sådan justeres markeringens kanter

Videoselvstudium: Lav perfekter markeringer

Videoselvstudium: Lav perfekter markeringer
Infinite Skills

Funktionen Juster kant forbedrer kvaliteten af en markerings kanter og giver dig mulighed for at udtrække objekter ganske let. Du kan også bruge Juster kant til at finpudse en lagmaske. (Se Ændring af maskegennemsigtighed eller kanter.)

 • Klik på Juster kant på indstillingslinjen, eller Vælg > Juster kant. Angiv derefter følgende indstillinger:

Visningstilstand

I pop op-menuen skal du vælge, hvordan markeringen skal vises. Du kan få oplysninger om de enkelte indstillinger ved at holde markøren over dem. Når du vælger Vis original, vises den oprindeligt valgte til sammenligning. Med Vis radius vises den markeringsramme, hvor kanten justeres.

Kantregistrering

Værktøjerne Juster radius og Slet finjusteringer

Med disse værktøjer kan du finjustere rammeområderne, hvor der sker kantjustering. Du kan hurtigt skifte mellem to værktøjer med Shift+E. Du kan ændre penselstørrelsen ved at trykke på tasterne med firkantede parenteser.

Bemærk:

Hvis du stryger penslen over bløde områder som hår eller pels, kan du føje fine detaljer til det valgte.

Juster radius automatisk

Radien justeres automatisk for hårde og bløde kanter i rammeområdet. Fravælg denne funktion, hvis rammen er ensartet med hård eller blød kant, eller hvis du vil styre indstillingen for radius og justeringspensler mere præcist.

Radius

Angiver størrelsen på den markeringsramme, hvor der sker kantjustering. Hvis du vil lave skarpe kanter, skal du bruge en lille radius, og tilsvarende en større radius til bløde kanter.

Juster kant

Udglat

Reducerer uregelmæssige områder ("bakker og dale") i markeringsrammen og giver en mere udjævnet kontur.

Udtynd

Slører overgangen mellem det valgte og de omkringliggende pixel.

Kontrast

Når den øges, bliver de bløde overgange langs kanten af det markerede mere bratte. Finjusteringsværktøjerne og automatisk justering af radius er som regel mere effektive.

Forskyd kant

Når værdien er negativ, flyttes bløde kanter indad, når den er positiv, flyttes de udad. Sommetider kan man fjerne uønskede baggrundsfarver fra afgrænsningskanten ved at flytte disse kanter indad.

Output

Rens farver

Erstatter farvekanter med farven på den nærmeste helt valgte pixel. Styrken af erstatningsfarven er proportional med, hvor blød afgrænsningskanten er.

Bemærk:

Da denne funktion ændrer pixelfarven, kræver den output til et nyt lag eller et nyt dokument. Du skal bevare det oprindelige lag, så du kan vende tilbage til det, hvis det skulle blive nødvendigt. (Du kan let se ændringerne af pixelfarven ved at vælge Vis lag som visningstilstand).

Mængde

Angiver styrken af farverensningen og kanterstatningen.

Output til

Angiver, om den finjusterede markering bliver til en markering eller maske på det nye lag, eller om der oprettes et nyt lag eller dokument.

Blødgøre kanterne af markeringer

Du kan udglatte en markerings hårde kanter med kantudjævning og udtynding.

Kantudjævning

Udglatter en markerings takkede kanter ved at blødgøre farveovergangen mellem kantpixel og baggrundspixel. Da kun kantpixlene ændres, går der ingen detaljer tabt. Kantudjævning er nyttig, når du klipper, kopierer og indsætter markeringer for at oprette sammensatte billeder.

Kantudjævning er tilgængelig sammen med værktøjerne Lasso, Polygonlasso, Magnetisk lasso, Elliptisk markeringsramme og Tryllestav. (vælg et værktøj for at få vist indstillingslinjen til værktøjet).

Bemærk:

Du skal angive denne indstilling, før du bruger disse værktøjer. Når en markering er foretaget, kan du ikke tilføje kantudjævning.

Udtynding

Slører kanter ved at opbygge en overgangsgrænse mellem markeringen og de omgivende pixel. Denne sløring kan medføre tab af detaljer ved markeringens kant.

Du kan definere udtynding for værktøjerne Markeringsramme, Lasso, Polygonlasso eller Magnetisk lasso, mens du bruger værktøjet, eller du kan føje udtynding til en eksisterende markering.

Bemærk:

Udtyndingseffekter bliver først synlige, når du flytter, klipper, kopierer eller udfylder markeringen.

Markere pixel ved hjælp af kantudjævning

 1. Vælg værktøjet Lasso, Polygonlasso, Magnetisk lasso, Elliptisk markeringsramme eller Tryllestav.
 2. Vælg Kantudjævnet på indstillingslinjen.

Definere en udtyndet kant for et markeringsværktøj

 1. Vælg et af lasso- eller markeringsrammeværktøjerne.
 2. Angiv en udtyndingsværdi på indstillingslinjen. Denne værdi definerer bredden på den udtyndede kant og kan ligge mellem 0 og 250 pixel.

Definere en udtyndet kant for en eksisterende markering

 1. Vælg Marker > Rediger > Udtynding.
 2. Angiv en værdi for Udtyndingsradius, og klik på OK.

  Bemærk:

  En lille markering, der er oprettet med en stor udtyndingsradius, kan være så svag, at kanterne er usynlige og derfor ikke kan markeres. Hvis du ser meddelelsen "Ingen pixel er valgt mere end 50%", skal du enten formindske udtyndingsradien eller forøge markeringens størrelse. Eller klik på OK for at acceptere masken med den aktuelle indstilling og oprette en markering, hvor du ikke kan se kanterne.

  Markering med og uden udtynding i Photoshop
  Markering uden udtynding og med udtynding

  A. Markering uden udtynding og samme markering med udfyldt mønster B. Markering med udtynding og samme markering med udfyldt mønster 

Fjerne pixel i yderkanten af en markering

Når du flytter eller indsætter en kantudjævnet markering, medtages nogle af de pixel, som omgiver markeringsrammen, i markeringen. Det kan medføre en yderkant eller glorie omkring den indsatte markerings kanter. Med disse kommandoer for Lag > Bund kan du redigere uønskede kantpixel:

 • Funktionen Farverensning erstatter baggrundsfarverne i pixel i yderkanten med farven fra fuldt markerede nabopixel.

 • Med Rens kant erstattes farver på pixel i yderkanten med farverne på pixel længere væk fra kanten af markeringen, som ikke indeholder baggrundsfarven.

 • Fjern sort bund og Fjern hvid bund kan bruges, når en markering er kantudjævnet i forhold til en hvid eller sort baggrund, og du vil indsætte den på en anden baggrund. Sort tekst, der er kantudjævnet på en hvid baggrund, indeholder f.eks. grå pixel ved kanterne, som er synlige på en farvet baggrund.

Bemærk:

Du kan også fjerne yderområder ved at bruge skydeknapperne Avanceret blanding i dialogboksen Lagtype til at fjerne områder fra laget eller gøre dem gennemsigtige. I dette tilfælde skal du gøre de sorte eller hvide områder gennemsigtige. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på skydeknapperne for at adskille dem. Ved at adskille skydeknapperne kan du fjerne pixel i yderkanterne og bevare en jævn kant.

Formindske en yderkant på en markering

 1. Vælg Lag > Bund > Rens kant.
 2. Angiv en værdi i boksen Bredde for at angive det område, hvor der skal søges efter erstatningspixel. I de fleste tilfælde er en afstand på 1 eller 2 pixel tilstrækkelig.
 3. Klik på OK.

Fjerne en bund fra en markering

 1. Vælg Lag > Bund > Fjern sort bund eller Lag > Bund > Fjern hvid bund.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online