Tekst i Adobe Photoshop består af vektorbaserede tekstkonturer – matematisk definerede former, der beskriver bogstaverne, tallene og symbolerne i et skriftsnit. Mange skriftsnit findes i flere formater, og de mest almindelige formater er Type 1 (der også kaldes PostScript-skrifttyper), TrueType, OpenType, New CID og ikke-beskyttet CID (kun japansk).

Photoshop bevarer vektorbaserede tekstomrids og bruger dem, når du skalerer teksten, gemmer en PDF- eller EPS-fil eller udskriver billedet til en PostScript-printer. Derfor er det muligt at fremstille tekst med skarpe kanter, der er uafhængige af opløsningen.

Bemærk:

Hvis du importerer lag af bitmaptypen, der er lavet i ældre udgaver af Photoshop eller Photoshop Elements, skal du vælge Tekst > Opdater alle tekstlag for at konvertere dem til vektorlag.

Om tekstlag

Bemærk:

Der oprettes ikke tekstlag til billeder i multikanal-, bitmap- eller indekseret farvetilstand, fordi disse tilstande ikke understøtter lag. I disse billedtilstande placeres teksten på baggrunden som rasteriseret tekst.

Når du opretter tekst, føjes et nyt tekstlag til panelet Lag. Når du har oprettet et tekstlag, kan du redigere teksten og anvende lagkommandoer på den.

Når du foretager en ændring til et tekstlag, som gør, at det skal rasteriseres, konverterer Photoshop dog de vektorbaserede tekstkonturer til pixel. Rasteriseret tekst har ikke længere vektorkonturer og kan ikke redigeres som tekst. Se Rasterisere tekstlag.

Du kan foretage følgende ændringer på et tekstlag og stadig redigere teksten:

 • Ændre tekstretning.
 • Anvende kantudjævning.
 • Konvertere mellem punkttekst og afsnitstekst.
 • Oprette en arbejdskurve ud fra tekst.
 • Anvende transformeringskommandoerne fra menuen Rediger, dog ikke Perspektiv og Forvræng.  

Bemærk:

Hvis du vil transformere en del af tekstlaget, skal du først rasterisere tekstlaget.

 • Brug lagtyper.

 • Brug genvejstaster til udfyldning (se Taster til maling).

 • Fordrej teksten for at tilpasse den til en række forskellige former.

Indtast tekst

Du kan oprette tekst på tre måder: på et punkt, inde i et afsnit og langs en kurve.

 • Punkttekst er en vandret eller lodret tekstlinje, der starter der, hvor du klikker i billedet. Indtastning af tekst ved et punkt er en nyttig metode til at føje nogle få ord til billedet.

 • Afsnitstekst bruger grænser til at kontrollere tegnforløbet enten vandret eller lodret. Indtastning af tekst på denne måde er nyttig, når du ønsker at oprette et eller flere afsnit, f.eks. til en brochure.

Punkttekst og tekst i en afgrænsningsramme
Tekst, der er indtastet som punkttekst (øverst) og i en afgrænsningsramme (nederst).

 • Tekst på en kurve løber langs kanten af en åben eller lukket kurve. Når du indtaster tekst vandret, vises tegnene langs kurven vinkelret på grundlinjen. Når du indtaster tekst lodret, vises tegnene langs kurven parallelt med grundlinjen. I begge tilfælde løber teksten i den retning, hvor der blev føjet punkter til kurven.

  Hvis du indtaster mere tekst, end der kan være inden for en afsnitsgrænse eller langs en kurve, vises en lille boks eller cirkel, der indeholder et plustegn (+) i stedet for et håndtag i hjørnet af grænsen eller ankerpunktet ved slutningen af kurven.

Hvis du klikker i et billede med et tekstværktøj, sættes tekstværktøjet i redigeringstilstand. Når tekstværkværktøjet er i redigeringstilstand, kan du indtaste eller redigere tegn samt udføre andre kommandoer fra forskellige menuer. Nogle handlinger kan imidlertid først foretages, når du har udført ændringer på tekstlaget. Du kan se på indstillingslinjen, om tekstværktøjet er i redigeringstilstand – hvis knappen Udfør og knappen Annuller vises, er tekstværktøjet i redigeringstilstand.

Indtast punkttekst

Når du indtaster punkttekst, er tekstlinjerne uafhængige af hinanden. Tekstlinjen bliver kortere eller længere, når du redigerer den, men ombrydes ikke til næste linje. Den tekst, du indtaster, vises i et nyt tekstlag.

 1. Vælg værktøjet til vandret tekst eller værktøjet til lodret tekst .
 2. Klik i billedet for at indsætte et indsætningspunkt til teksten. Den lille streg, der går igennem I-markøren, angiver tekstens grundlinje (den imaginære linje, som teksten placeres på). I forbindelse med lodret tekst markerer grundlinjen tegnenes midterakse.
 3. Vælg flere tekstindstillinger på indstillingslinjen, panelet Tegn eller panelet Afsnit.
 4. Indtast tegnene. Hvis du vil starte en ny linje, skal du trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  Bemærk:

  Du kan også transformere punkttekst i redigeringstilstand. Hold tasten Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede. Der vises en afgrænsningsramme rundt om teksten. Du kan trække i et håndtag for at skalere eller skråtstille teksten. Du kan også rotere afgrænsningsrammen.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du er færdig med at indtaste eller redigere teksten:
  • Klik på knappen Udfør på indstillingslinjen.

  • Tryk på Enter på det numeriske tastatur.

  • Tryk på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

  • Vælg et værktøj i værktøjskassen, klik i panelet Lag, Kanaler, Kurver, Handlinger, Oversigt eller Typer, eller vælg en tilgængelig menukommando.

Indtast afsnitstekst

Når du indtaster afsnitstekst, ombrydes tekstlinjerne, så de tilpasser sig efter afgrænsningsrammens størrelse. Du kan indtaste flere tekstafsnit og vælge en indstilling for afsnitsjustering.

Du kan skalere afgrænsningsrammen, så teksten ombrydes på ny inden for det justerede rektangel. Du kan justere afgrænsningsrammen, mens du indtaster teksten, eller når du har oprettet tekstlaget. Du kan også bruge afgrænsningsrammen til at rotere, skalere og skråtstille tekst.

 1. Vælg værktøjet til vandret tekst eller værktøjet til lodret tekst .
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk diagonalt for at definere en afgrænsningsramme for teksten.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker eller trækker, for at få vist dialogboksen Størrelse på afsnitstekst. Indtast værdier for Bredde og Højde, og klik på OK.

 3. Vælg flere tekstindstillinger på indstillingslinjen, panelet Tegn, panelet Afsnit eller i undermenuen Lag > Tekst.
 4. Indtast tegnene. Hvis du vil starte et nyt afsnit, skal du trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS). Hvis du indtaster mere tekst, end afgrænsningsrammen kan rumme, vises overløbsikonet på afgrænsningsrammen.
 5. Hvis du ønsker det, kan du skalere, rotere eller skråtstille afgrænsningsrammen.
 6. Udfør ændringerne på tekstlaget ved at vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Udfør på indstillingslinjen.

  • Tryk på Enter på det numeriske tastatur.

  • Tryk på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

  • Vælg et værktøj i værktøjskassen, klik i panelet Lag, Kanaler, Kurver, Handlinger, Oversigt eller Typer, eller vælg en tilgængelig menukommando.

Den tekst, du indtaster, vises i et nyt tekstlag.

Indsæt lorem-ipsum pladsholder til tekst

Med Lorem-ipsum pladsholder til tekst kan du hurtigt udfylde en tekstblok til layout-formål.

 1. Vælg et typeværktøj og klik for at indsætte markøren i en eksisterende tekstlinje eller et eksisterende tekstfelt.

 2. Vælg Tekst > Indsæt Lorem Ipsum.

Skaler eller transformér en afgrænsningsramme til tekst

 1. Vise afgrænsningsrammens håndtag for afsnitsteksten. Marker tekstlaget i panelet Lag, mens tekstværktøjet er aktivt, og klik i teksten.

  Bemærk:

  Du kan transformere punkttekst i redigeringstilstand. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (MacOS) nede, hvorefter der vises en afgrænsningsramme rundt om teksten.

  • Hvis du vil skalere afgrænsningsrammen, skal du placere markøren over et håndtag, hvorved markøren ændres til en dobbeltpil , og trække. Hold Skift nede, og træk for at bevare afgrænsningsrammens proportioner.

  • Hvis du vil rotere afgrænsningsrammen, skal du placere markøren uden for afgrænsningsrammen, hvorved markøren bliver til en buet, tosidet pil, og trække. Hold Skift nede, og træk for at låse rotationen i intervaller på 15º. Hvis du vil ændre rotationens midtpunkt, skal du holde tasten Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække midtpunktet til en ny placering. Midtpunktet kan ligge uden for afgrænsningsrammen.

  • Hvis du vil skråtstille afgrænsningsrammen, skal du holde tasten Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække i et af de midterste håndtag. Markøren bliver til en pilespids .

  Skråtstilling af tekst
  Skråtstilling af tekst ved brug af afgrænsningsrammen

  • Hvis du vil skalere teksten, når du skalerer afgrænsningsrammen, skal du holde tasten Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække i et hjørnehåndtag.

  • Hvis du vil skalere afgrænsningsrammen, skal du holde tasten Alt (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække i et hjørnehåndtag.

Konverter mellem punkttekst og afsnitstekst

Du kan konvertere punkttekst til afsnitstekst for at justere tegnforløbet inden for en afgrænsningsramme. Du kan også konvertere afsnitstekst til punkttekst for at gøre de enkelte tekstlinjer uafhængige af hinanden. Når du konverterer fra afsnitstekst til punkttekst, indsættes der en vognretur efter hver tekstlinje (undtagen sidste linje).

 1. Marker lagtypen i panelet Lag.
 2. Vælg Tekst > Konverter til punkttekst > Konverter til afsnitstekst.

  Bemærk:

  Når du konverterer afsnitstekst til punkttekst, slettes alle tegn, der går ud over afgrænsningsrammen. Du kan undgå at miste tekst ved at justere afgrænsningsrammen, så al tekst er synlig før konverteringen.