Om histogrammer

Et histogram illustrerer, hvordan pixel i et billede fordeles ved grafisk at afbilde antallet af pixel på hvert farveintensitetsniveau. I histogrammet vises detaljer i skyggerne (vist i venstre del af histogrammet), mellemtoner (vist i midten) og højlys (vist i højre del). Et histogram kan hjælpe dig til at afgøre, om et billede har tilstrækkeligt med detaljer til, at der kan foretages en god korrektion.

Histogrammet giver også et hurtigt overblik over billedets toneområde eller billedets tonalitet. I et billede med mørk tonalitet er detaljerne koncentreret i skyggerne. I et billede med lys tonalitet er detaljerne koncentreret i højlysene. I et billede med gennemsnitlig tonalitet er detaljerne koncentreret i mellemtonerne. Et billede med fuldt toneområde indeholder et antal pixel i alle områder. Ved at identificere toneområdet kan man hjælpe med at bestemme hensigtsmæssige tonekorrektioner.

Histogrameksempler i Photoshop
Sådan læses et histogram

A. Overbelyst foto B. Korrekt belyst foto med fuld tonalitet C. Underbelyst foto 

Panelet Histogram indeholder mange indstillinger for visning af tone- og farveoplysninger om et billede. Som standard vises toneområdet for hele billedet i histogrammet. Hvis du vil have vist histogramdata for en del af billedet, skal du først markere den pågældende del.

Bemærk:

Du kan få vist et billedhistogram som en maske i dialogboksen Kurver ved at vælge histogramindstillingen under Visningsindstillinger for kurve og i panelet Kurveegenskaber ved at vælge Visningsindstillinger for kurve i panelmenuen og derefter vælge Histogram.  

Oversigt over histogrampanel

 1. Vælg Vindue > Histogram, eller klik på fanen Histogram for at få vist panelet Histogram. Som standard åbnes panelet Histogram i kompakt visning uden kontrolelementer eller statistik, men du kan justere visningen.
  Panelet Histogram i Photoshop -- udvidet visning
  Panelet Histogram (Udvidet visning)

  A. Kanalmenu B. Panelmenu C. Knappen Opdatering uden buffer D. Advarselsikon for bufferdata E. Statistik 

Justere visningen af histogrampanelet

 1. Vælg en visning i menuen i panelet Histogram.

  Udvidet visning

  Viser histogrammet med statistik. Viser også: kontrolelementer til valg af den kanal, som histogrammet repræsenterer, visning af indstillinger i panelet Histogram, opdatering af histogrammet, så det viser data, der ikke er i buffer, og til valg af et bestemt lag i et dokument med flere lag.

  Kompakt visning

  Viser et histogram uden kontrolelementer eller statistik. Histogrammet repræsenterer hele billedet.

  Vis alle kanaler

  Viser individuelle histogrammer for kanalerne ud over alle indstillingerne for den udvidede visning. De enkelte histogrammer omfatter ikke alfakanaler, staffagefarvekanaler eller masker.

  Panelet Histogram med kanaler i farve i Photoshop
  Panelet Histogram med alle kanaler vist i farver og skjulte statistiske oplysninger

Få vist en bestemt kanal i histogrammet

Hvis du vælger den udvidede visning eller visningen med alle kanaler i panelet Histogram, kan du vælge en indstilling i menuen Kanaler. Photoshop husker kanalindstillingen, hvis du enten skifter fra den udvidede visning eller visningen med alle kanaler tilbage til den kompakte visning.

 • Vælg en individuel kanal for at få vist et histogram over kanalen, herunder farvekanaler, alfakanaler og staffagefarvekanaler.
 • Afhængigt af billedets farvetilstand skal du vælge RGB, CMYK eller Sammensat for at få vist et sammensat histogram over alle kanaler.
 • Hvis billedet er i RGB eller CMYK, skal du vælge Luminans for at få vist et histogram, der repræsenterer luminans eller værdierne for den sammensatte kanal.
 • Hvis billedet er i RGB eller CMYK, skal du vælge Farver for at få vist et sammensat histogram over de enkelte farvekanaler i farve. Denne indstilling er standardvisningen for RGB- og CMYK-billeder, første gang du vælger udvidet visning eller visning af alle kanaler.

  I visningen med alle kanaler vil valg fra menuen Kanaler kun påvirke det allerøverste histogram i panelet.

Få vist kanalhistogrammer i farve

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder fra panelet Histogram:
  • I visningen med alle kanaler skal du vælge Vis kanaler i farve i menuen i panelet.

  • I den udvidede visning eller visningen med alle kanaler skal du vælge en enkelt kanal i menuen Kanal og derefter vælge Vis kanaler i farve i menuen i panelet. Hvis du skifter til den kompakte visning, vises kanalen fortsat i farve.

  • I den udvidede visning eller visningen med alle kanaler skal du vælge Farver i kanalmenuen for at få vist et sammensat histogram over kanalerne i farve. Hvis du skifter til Kompakt visning, vises det sammensatte histogram fortsat i farve.

Få vist statistik over histogram

Som standard vises statistik i den udvidede visning og visningen med alle kanaler i panelet Histogram.

 1. Vælg Vis statistik i menuen i panelet Histogram.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan få vist oplysninger om en bestemt pixelværdi ved at placere markøren i histogrammet.

  • Du kan få vist oplysninger om en række værdier ved at trække i histogrammet for at fremhæve området.

  I panelet vises følgende statistiske oplysninger under histogrammet:

  Gennemsnit

  Repræsenterer den gennemsnitlige intensitetsværdi.

  Standardafvigelse (Stdafv)

  Repræsenterer, hvor meget intensitetsværdier varierer.

  Median

  Viser mellemværdien i området af intensitetsværdier.

  Pixel

  Repræsenterer det samlede antal pixel, der bruges til at beregne histogrammet.

  Niveau

  Viser intensitetsniveauet i området under markøren.

  Antal

  Viser det samlede antal pixel, der svarer til intensitetsniveauet under markøren.

  Percentil

  Viser det kumulative antal pixel på eller under niveauet under markøren. Denne værdi udtrykkes som en procentdel af alle pixel i billedet, fra 0 % yderst til venstre til 100 % yderst til højre.

  Bufferniveau

  Viser den aktuelle billedbuffer, der bruges til at oprette histogrammet. Når bufferniveauet er højere end 1, vises histogrammet hurtigere. I så fald dannes histogrammet ud fra et repræsentativt udsnit af pixel i billedet (baseret på forstørrelsen). Originalbilledet er bufferniveau 1. Ved hvert niveau over niveau 1 bruges gennemsnittet af fire tilstødende pixel for at danne en enkelt pixelværdi. Derfor er hvert niveau halvdelen af dimensionerne (har 1/4 af antallet af pixel) af det nedre niveau. Når der i Photoshop skal udføres en hurtig tilnærmelse, kan ét af de øvre niveauer anvendes. Klik på knappen Opdatering uden buffer for at tegne histogrammet igen vha. de faktiske billedlag.

Vise histogrammet for et dokument med flere lag

 1. Vælg Udvidet visning i panelet Histogram.
 2. Vælg en indstilling i menuen Kilde. (Menuen Kilde er ikke tilgængelig i dokumenter med kun ét lag).

  Hele billedet

  Viser et histogram af hele billedet herunder alle lag.

  Valgt lag

  Viser et histogram af det lag, der er valgt i panelet Lag.

  Sammensat justering

  Viser et histogram over et justeringslag, der er valgt i panelet Lag, herunder alle lagene under justeringslaget.

Vise justeringer af histogram

Du kan få vist resultatet af en farve- eller tonejustering i et histogram.

 1. Vælg indstillingen Eksempel i dialogboksen for en kommando til justering af farve eller tone.

  Når Eksempel er valgt, viser panelet Histogram, hvordan justeringen påvirker histogrammet.

  Bemærk:

  Når du foretager justeringer ved hjælp af panelet Justeringer, afspejles ændringerne automatisk i panelet Histogram.

  Forhåndsvisning af histogramjustering i Photoshop
  Eksempel på histogramjustering i panelet Histogram

  A. Original histogram B. Justeret histogram C. Skygger D. Mellemtoner E. Højlys 

Opdatere histogramvisningen

Når et histogram læses fra en buffer i stedet for dokumentets aktuelle tilstand, vises advarselsikonet for bufferdata i panelet Histogram. Histogrammer, der er baseret på billedbufferen, vises hurtigere og er baseret på en repræsentativ række pixel i billedet. Du kan angive det maksimale bufferniveau (fra 2 til 8) i indstillingerne for ydeevne.

Bemærk:

En højere bufferniveauindstilling vil øge hastigheden ved gentegning af store filer med flere lag, men kræver yderligere brug af RAM i systemet. Hvis der er begrænset med RAM, eller du hovedsagligt arbejder med mindre billeder, kan du bruge lavere bufferniveauindstillinger

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at opdatere histogrammet, så det viser alle pixel i originalbilledet i dets aktuelle tilstand:
  • Dobbeltklik et sted i histogrammet.

  • Klik på advarselsikonet for bufferdata .

  • Klik på knappen Opdatering uden buffer .

  • Vælg Opdatering uden buffer i menuen i panelet Histogram.

  Oplysninger om bufferniveau findes i afsnittet Oversigt over panelet Histogram.

Få vist farveværdier i et billede

Du kan bruge infopanelet til at se farveværdien for pixel, efterhånden som du foretager farvekorrektioner. Når du arbejder i panelet Egenskaber, viser infopanelet to sæt farveværdier for pixels under markøren. Værdien i venstre kolonne er den originale farveværdi. Værdien i højre kolonne er farveværdien, efter justeringen er foretaget.

Farveværdier i et billede i Photoshop
Brug af panelet Niveauer og Info til at neutralisere tonen i et billede

Du kan få vist farven på en enkelt placering ved hjælp af pipetteværktøjet . Du kan også bruge op til fire farveeksempler  til at få vist farveoplysninger om en eller flere placeringer i billedet. Disse eksempler gemmes i billedet, så du hele tiden kan få adgang til dem, mens du arbejder, selvom du lukker og åbner billedet igen.

Farveeksempler og infopanel i Photoshop
Farveeksempler og infopanel

 1. Vælg Vindue > Info for at åbne infopanelet.
 2. Markér pipetteværktøjet  eller farveeksempelværktøjet  (hold derefter Skift nede, og klik på værktøjet), og vælg en prøvestørrelse på indstillingslinjen, hvis det er nødvendigt. Punktprøve læser værdien for en enkelt pixel, mens andre indstillinger læser gennemsnittet for et pixelområde.
 3. Hvis du valgte farveeksempelværktøjet , kan du placere op til fire farveeksempler på billedet. Klik på det sted, hvor du vil indsætte et eksempel.

Få vist farveoplysninger, mens du justerer farve

Du kan få vist farveoplysninger for specifikke pixels i billedet, mens du justerer farve i panelet Egenskaber.

 1. Tilføj en justering med panelet Justeringer.
 2. Udfør justeringer i panelet Egenskaber. Når du foretager justeringer, kan du få vist farveværdierne før og efter i infopanelet. Bevæg markøren hen over billedet for at få vist farveværdierne ved markørpositionen.

  Bemærk:

  Hvis du bruger en kommando fra menuen Billede > Justeringer, aktiveres pipetteværktøjet (og andre værktøjer, der er midlertidigt deaktiveret), når du bevæger markøren hen over billedet. Du har stadig adgang til rulleindstillingerne og til hånd- og zoomværktøjerne ved hjælp af tastaturgenveje.

 3. Hvis du har lagt farveeksempler på billedet, vises farveværdierne under farveeksemplerne i den nederste halvdel af infopanelet. Hvis du vil tilføje nye farveeksempler, skal du vælge farveeksempelværktøjet og klikke i billedet eller vælge pipetteværktøjet og holde Shift nede og klikke i billedet.

Justere farveeksempler

Når du har tilføjet et farveeksempel, kan du flytte eller slette det, skjule det eller ændre de oplysninger om farveeksemplet, der vises i infopanelet.

Flytte eller slette et farveeksempel

 1. Vælg farveeksempelværktøjet .
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte et farveeksempel, skal du trække eksemplet til den nye placering.

  • Hvis du vil slette et farveeksempel, skal du trække eksemplet uden for dokumentvinduet. Du kan også holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, indtil markøren ændres til en saks, og klik derefter på eksemplet.

  • Hvis du vil slette alle farveeksempler, skal du klikke på Ryd på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil slette et farveeksempel, mens en justeringsdialogboks er åben, skal du holde Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) nede og klikke på eksemplet.

Skjule eller vise farveeksempler i et billede

 1. Vælg Vis > Ekstra. En afkrydsning angiver, at der vises farveeksempler.

Ændre visningen af oplysninger om farveeksempel i infopanelet

 • Du kan få vist eller skjule oplysninger om farveeksempel i infopanelet ved at vælge Farveeksempler i menuen i panelet. En afkrydsning angiver, at der vises farveeksempeloplysninger.
 • Hvis du vil ændre det farverum, som et farveeksempel viser værdier i, skal du flytte markøren hen på farveeksempelikonet  i infopanelet. Hold derefter museknappen nede, og vælg et andet farverum i menuen.