Formater afsnit

I punkttekst er hver tekstlinje et separat afsnit. I afsnitstekst kan hvert afsnit have flere linjer alt efter afgrænsningsrammens størrelse.

Du kan markere afsnit og derefter bruge panelet Afsnit til at angive formateringsindstillinger for et enkelt afsnit, flere afsnit eller alle afsnit i et tekstlag.

 1. Vælg værktøjet til vandret tekst eller værktøjet til lodret tekst .
  • Klik i et afsnit for at anvende formatering på et enkelt afsnit.
  • Marker flere afsnit for at anvende formatering på flere afsnit.
  • Hvis du vil anvende formatering på alle afsnit i laget, skal du vælge tekstlaget i panelet Lag.

Oversigt over panelet Afsnit

Du bruger panelet Afsnit til at ændre formateringen af spalter og afsnit. Vælg Vindue > Afsnit, eller klik på fanen for panelet Afsnit, hvis panelet er synligt, men ikke aktivt, for at vise panelet. Du kan også vælge et tekstværktøj og klikke på knappen Panel på indstillingslinjen.

Hvis du vil angive indstillinger med numeriske værdier i panelet Afsnit, kan du bruge Pil op eller Pil ned eller redigere værdien direkte i tekstboksen. Når du redigerer en værdi direkte, skal du trykke på Enter eller Retur for at anvende en værdi, Shift+Enter eller Shift+Retur for at anvende en værdi og derefter fremhæve værdien, der lige er redigeret, eller Tab for at anvende en værdi og flytte til den næste tekstboks i panelet.

Panelet Afsnit i Photoshop
Panelet Afsnit

A. Justering B. Venstre indrykning C. Indryk første linje fra venstre D. Afstand før afsnit E. Orddeling F. Højre indrykning G. Afstand efter afsnit 

Du kan få adgang til yderligere kommandoer og indstillinger i menuen i panelet Afsnit. Hvis du vil bruge denne menu, skal du klikke på trekanten i øverste højre hjørne af panelet.

Angive justering

Du kan justere tekst til den ene kant af et afsnit (venstre, centreret eller højre for vandret tekst; øverst, centreret eller i bunden for lodret tekst). Justeringsindstillinger er kun tilgængelige for afsnitstekst.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et tekstlag, hvis alle afsnittene i det pågældende lag skal justeres.
  • Marker de afsnit, der skal justeres.
 2. Klik på en justeringsindstilling i panelet Afsnit eller på indstillingslinjen.

  Der er følgende indstillinger for vandret tekst:

  Venstrejuster tekst

  Justerer teksten efter venstre kant, og afsnittets højre kant er ujævn.

  Centrer tekst

  Centrerer teksten, og begge afsnittets kanter er ujævne.

  Højrejuster tekst

  Justerer teksten efter højre kant, og afsnittets venstre kant er ujævn.

  Der er følgende indstillinger for lodret tekst:

  Juster tekst øverst

  Justerer teksten efter den øverste kant, og afsnittets nederste kant er ujævn.

  Centrer tekst

  Centrerer teksten, og både afsnittets øverste og nederste kant er ujævn.

  Juster tekst nederst

  Justerer teksten efter den nederste kant, og afsnittets øverste kant er ujævn.

Angive justering af afsnitstekst

Teksten har lige margener, når den flugter med begge kanter. Du kan vælge at justere al tekst i et afsnit undtagen den sidste linje, eller du kan justere tekst i et afsnit herunder den sidste linje. De indstillinger, du vælger for justering påvirker linjernes vandrette afstand og tekstens æstetiske kvaliteter på en side.

Der findes kun justeringsindstillinger for afsnitstekst og bestemmer ord- og bogstavafstand samt glyfmellemrum. Indstillingerne for justering gælder kun for antikva-tegn, mens dobbeltbytetegn i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper ikke er påvirket af disse indstillinger.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et tekstlag, hvis alle afsnittene i det pågældende lag skal justeres.
  • Marker de afsnit, der skal justeres.
 2. Klik på en justeringsindstilling i panelet Afsnit.

  Der er følgende indstillinger for vandret tekst:

  Juster sidste til venstre

  Justerer alle linjer med undtagelse af den sidste, som venstrejusteres.

  Juster sidste centreret

  Justerer alle linjer med undtagelse af den sidste, som centreres.

  Juster sidste til højre

  Justerer alle linjer med undtagelse af den sidste, som højrejusteres.

  Juster alle linjer

  Justerer alle linjer, herunder den sidste, som får tvungen justering.

  Der er følgende indstillinger for lodret tekst:

  Juster sidste øverst

  Justerer alle linjer med undtagelse af den sidste, som justeres øverst.

  Juster sidste centreret

  Justerer alle linjer med undtagelse af den sidste, som centreres.

  Juster sidste nederst

  Justerer alle linjer med undtagelse af den sidste, som justeres nederst.

  Juster alle linjer

  Justerer alle linjer, herunder den sidste, som får tvungen justering.

  Bemærk:

  Justeringen (højre- og venstrejuster, centrer og juster alle) af tekst på en kurve starter ved indsætningspunktet og slutter ved kurvens afslutning.

Justere mellemrum mellem ord og bogstaver i tekst med lige margener

Du kan styre nøjagtigt, hvordan mellemrum mellem bogstaver og ord og skaleringer af tegn skal justeres i Photoshop. Justering af mellemrum er især nyttigt, når du arbejder med tekst med lige margener, men du kan også indstille mellemrum i tekst, der ikke er justeret.

 1. Vælg de afsnit, der skal justeres, eller vælg et tekstlag, hvis alle afsnittene i det pågældende tekstlag skal justeres.
 2. Vælg Justering i afsnitspanelets menu.
 3. Angiv værdier for Ordmellemrum, Bogstavspatiering og Glyfskalering. Værdierne Minimum og Maksimum definerer et acceptabelt mellemrum for justerede afsnit. Værdien Ønsket definerer den ønskede spatiering for såvel justerede som ikke-justerede afsnit:

  Ordmellemrum

  Det mellemrum mellem ord, der fremkommer, når du trykker på mellemrumstasten. Værdierne for Ordmellemrum kan ligge på mellem 0% og 1000%. Ved 100% indsættes der ikke ekstra mellemrum mellem ord.

  Bogstavmellemrum

  Afstanden mellem bogstaver, herunder knibnings- eller spatieringsværdier. Værdien af Bogstavmellemrum kan være fra -100 % til 500 %. Værdien 0 % tilføjer ingen ekstra mellemrum mellem bogstaver, mens værdien 100 % tilføjer en hel mellemrumsbredde mellem bogstaver.

  Glyfskalering

  Tegns bredde (en glyf er et hvilket som helst tegn i en skrifttype). Værdierne kan ligge på mellem 50 og 200 %. Ved 100 % skaleres tegnhøjden ikke.

  Bemærk:

  Mellemrumsindstillingerne gælder altid for et helt afsnit. Hvis du vil justere mellemrummet mellem nogle få tegn, men ikke i et helt afsnit, skal du bruge indstillingen Ordmellemrum.

Indrykke afsnit

Indrykning angiver afstanden mellem teksten og afgrænsningsrammen eller den linje, der indeholder teksten. Indrykningen påvirker kun det eller de markerede afsnit, så du kan nemt angive forskellig indrykning for afsnittene.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et tekstlag, hvis alle afsnittene i det pågældende lag skal justeres.
  • Marker de afsnit, der skal justeres.
 2. Angiv en værdi for en indrykningsindstilling i panelet Afsnit:

  Indryk venstre margen

  Indrykker fra afsnittets venstre kant. I lodret tekst styrer denne indstilling indrykningen fra afsnittets øverste kant.

  Indryk højre margen

  Indrykker fra afsnittets højre kant. I lodret tekst styrer denne indstilling indrykningen fra afsnittets nederste kant.

  Indryk første linje

  Indrykker første linje af afsnittets tekst. I vandret tekst sker indrykningen af første linje i forhold til den venstre indrykning, og i lodret tekst sker indrykningen af første linje i forhold til den øverste indrykning. Hvis du vil oprette hængende indrykning af første linje, skal du indtaste en negativ værdi.

Justere afsnitsafstand

 1. Vælg de afsnit, der skal justeres, eller vælg et tekstlag, hvis alle afsnittene i det pågældende tekstlag skal justeres. Hvis du ikke indsætter markøren i et afsnit eller markerer et tekstlag, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Tilpas værdierne for Tilføj mellemrum før afsnit og Tilføj mellemrum efter afsnit i panelet Afsnit.

Angive hængende tegnsætning for antikva-skrifttyper

Hængende tegnsætning kontrollerer justeringen af tegnsætningstegn for et bestemt afsnit. Når Hængende antikva-tegnsætning er aktiveret, vises følgende tegn uden for margenerne: enkelte anførselstegn, dobbelte anførselstegn, apostrof, komma, punktum, bindestreg, lang og kort tankestreg, kolon og semikolon. Når et tegnsætningstegn efterfølges af et anførselstegn, hænger begge tegn.

Vær opmærksom på, at afsnitsjusteringen bestemmer den margen, som tegnsætningen hænger fra. I venstre- og højrejusterede afsnit, hænger tegnsætningen i henholdsvis venstre og højre margen. I afsnit, der er justeret øverst eller nederst, hænger tegnsætningen i henholdsvis top- og bundmargenen. I centrerede afsnit og afsnit med lige margen hænger tegnsætningen lige meget i begge margener.

Hængende tegnsætning i Photoshop
Afsnit uden hængende tegnsætning (til venstre) sammenlignet med afsnit med hængende tegnsætning (til højre)

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et tekstlag, hvis alle afsnittene i det pågældende lag skal justeres.
  • Marker de afsnit, der skal justeres.
 2. Vælg Hængende antikva-tegnsætning i menuen i panelet Afsnit. En afkrydsning angiver, at indstillingen er valgt.

  Bemærk:

  Når du bruger Hængende antikva-tegnsætning, hænger dobbeltbytetegnsætningstegn i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper i det markerede område ikke. Brug enten Burasagari Standard eller Burasagari Strong i stedet. Disse elementer er kun tilgængelige, hvis du vælger Vis asiatiske tekstindstillinger under tekstindstillingerne.

Justere orddeling automatisk

De indstillinger, du vælger for orddeling påvirker linjernes vandrette afstand og tekstens æstetiske kvaliteter på en side. Orddelingsindstillingerne bestemmer, om ord kan deles, og hvilke delinger der er tilladt.

 1. Hvis du vil bruge automatisk orddeling, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil slå automatisk orddeling til eller fra, skal du vælge eller fravælge indstillingen Orddeling på paletten Afsnit.
  • Hvis du vil anvende orddeling på specifikke afsnit, skal du først markere de afsnit, det skal gælde for.
  • Hvis du vil vælge en orddelingsordbog, skal du vælge et sprog i pop op-menuen Sprog i bunden af tegnpaletten.
 2. Hvis du vil angive indstillinger, skal du vælge Orddeling i menuen på afsnitspaletten, og angive følgende indstillinger:

  Ord længere end _ bogstaver

  Angiver det mindste antal tegn for delte ord.

  Efter første _ bogstaver og Før sidste _ bogstaver

  Angiver det mindste antal tegn i starten eller slutningen af et ord, der kan deles af en bindestreg. Hvis du f.eks. angiver værdien 3, deles ordet aromatisk aro- matisk i stedet for ar- omatisk eller aromati- sk.

  Orddelingsgrænse

  Angiver det højeste antal sammenhængende linjer, hvor orddeling må forekomme.

  Orddeling zone

  Angiver afstanden fra højre kant af et afsnit og afgrænser en del af linjen, hvor orddeling ikke er tilladt. Indstillingen 0 tillader al orddeling. Denne indstilling gælder kun, når du bruger Adobe-enkeltlinjetekstombryderen.

  Foretag orddeling af ord med store bogstaver

  Afvælg denne indstilling for at undgå orddeling af ord skrevet med store bogstaver.

Bemærk:

Indstillingerne for orddeling gælder kun for antikva-tegn, mens dobbeltbytetegn i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper ikke er påvirket af disse indstillinger.

Forhindre deling af ord

Du kan undgå orddeling i slutningen af linjer, f.eks. i egennavne eller ord, der kan misforstås, hvis de deles. Du kan også bevare flere ord eller grupper af ord samlet, f.eks. en række initialer og et efternavn.

 1. Marker de tegn, der ikke må deles.
 2. Vælg Ingen linjeskift i menuen i tegnpanelet.

  Bemærk:

  Hvis du anvender indstillingen Ingen linjeskift på mange sammenhængende tegn, vil teksten kunne blive ombrudt midt i et ord. Men hvis du anvender indstillingen Ingen linjeskift på mere end en enkelt linje tekst, vises der ikke noget af teksten.

Tekstombrydningsmetoder

Tekstens udseende på siden afhænger af en kompliceret kombination af processer kaldet tekstombrydning. Adobe-programmer bruger de indstillinger for ordmellemrum, bogstavmellemrum, glyfmellemrum og orddeling, som du har valgt, til at evaluere mulige linjeskift og vælge det linjeskift, der bedst overholder de angivne parametre.

Du kan vælge mellem to tekstombrydningsmetoder: Adobe-flerlinjetekstombryder og Adobe-enkeltlinjetekstombryder. Begge metoder evaluerer mulige ombrydninger og vælger den, der bedst svarer til de orddelings- og justeringsindstillinger, du har angivet for et givet afsnit. Kompositionsmetoden påvirker kun det eller de markerede afsnit, så du kan nemt angive forskellige kompositionsmetoder for forskellige afsnit.

Flerlinjetekstombryder

Flerlinjetekstombryderen undersøger et netværk af ombrydningspunkter for at finde sammenhængende linjer og optimerer de første linjer i afsnittet for at undgå særligt grimme ombrydninger senere i afsnittet.

Flerlinjetekstombryderens kompositionsmetode identificerer mulige ombrydningspunkter, evaluerer dem og vejer dem op mod hinanden efter følgende principper:

 • I venstrejusteret, højrejusteret og centreret tekst, favoriseres de linjer, der falder nærmest den højre kant, så de ikke påvirkes i særlig grad.

 • I tekst med lige margener lægges der størst vægt på ensartetheden af bogstavspatiering og ordmellemrum.

 • Orddeling undgås, når det er muligt.

Enkeltlinjetekstombryder

Enkeltlinjeombryderen giver traditionel tekstkomposition af én linje ad gangen. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil kunne styre linjeombrydningen manuelt. Enkeltlinjetekstombryderen bruger følgende principper til evaluering af et ombrydningspunkt:

 • Lange linjer foretrækkes frem for korte linjer.

 • I tekst med lige margener foretrækkes sammentrukket eller udvidet ordmellemrum i stedet for orddeling.

 • I tekst uden lige margener foretrækkes orddeling frem for sammentrukket eller udvidet bogstavmellemrum.

 • Hvis mellemrummet skal justeres, er komprimering bedre end udvidelse.

  Du kan vælge en af disse metoder i menuen i afsnitspanelet. Hvis du vil anvende metoden på alle afsnit, skal du først markere tekstobjektet. Hvis du kun vil anvende metoden på det aktuelle afsnit, skal du først indsætte markøren i afsnittet.

Afsnitstyper | CC, CS6

En afsnitstype indeholder attributter for både tegn- og afsnitsformatering og kan anvendes i en sætning eller i en række sætninger. Du kan oprette afsnitstyper og anvende dem senere.

Vælg Vindue > Afsnitstyper for at åbne afsnitstypepanelet. Hvert nyt dokument indeholder som standard en grundlæggende afsnitstype, der anvendes på den tekst, du indtaster. Det er muligt at redigere dette format, men det er ikke muligt at omdøbe eller slette det. Du har kun adgang til at omdøbe og slette de formater, du selv har oprettet. Du kan også markere et andet standardformat, som skal anvendes på teksten.

 • For at anvende en afsnitstype skal du vælge en tekst eller et tekstlag og klikke på en afsnitstype.

Teksttyper er underlagt et hierarki: Manuelle tilsidesættelser kommer før enhver anvendt tegntype, der selv erstatter anvendte afsnitstyper. Med dette hierarki kan du kombinere typer og have fleksibiliteten til at tilpasse dine design.

Se introduktionsvideoen Afsnits- og tegnformater i Photoshop CS6 af Julieanne Kost.

(Kun Creative Cloud) Du kan angive tegn- og afsnitstyper som standardteksttyper. Få mere at vide på Angivelse af standardteksttyper | Kun Creative Cloud.

Opret en afsnitstype

 1. Hvis du vil basere en ny type på det nuværende tekstformat, skal du vælge den pågældende tekst eller placere indsætningspunktet i den.
 2. Vælg Ny afsnitstype i menuen i afsnitstypepanelet.

Bemærk: For at oprette en type uden først at vælge tekst skal du klikke på ikonet Opret ny type nederst i panelet Afsnitstype. Du kan redigere en type uden at anvende den på tekst ved at vælge et billedlag, f.eks. baggrunden.

Rediger en afsnitstype

Dobbeltklik på eksisterende typer for at redigere dem og opdatere al tilknyttet tekst i dokumentet. Når du ændrer et format, opdateres al den tekst, hvor formatet er anvendt, med det nye format. 

Gør følgende for at redigere en afsnitstype:

 1. Dobbeltklik på typen i panelet Afsnitstyper.
 2. For at angive tegnformateringen skal du vælge en kategori (f.eks. grundlæggende tegnformater) til venstre og vælge attributterne, der skal føjes til typen.
 3. Når du angiver en tegnfarve i dialogboksen Indstillinger for format, kan du oprette en ny farve ved at dobbeltklikke på fyld- eller stregfeltet.

 4. Klik på OK, når du er færdig med at angive formateringsattributterne.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online