Uložení stavů obrazu jako snímků

Stav obrazu lze v libovolném okamžiku zaznamenat vytvořením tzv. snímku (snapshot). Snímky jsou uložená vykreslení obrazu, obsahující úplnou sadu úprav, provedených až po okamžik vytvoření snímku. Budete-li během úprav obrazu pravidelně vytvářet snímky, můžete si pak snadno porovnat účinky jednotlivých úprav. Rovněž se můžete vrátit k předchozímu stavu, pokud ho chcete jindy použít. Další výhodou snímků je to, že můžete pracovat s několika verzemi obrazu, aniž by bylo nutné duplikovat originální obraz.

Snímky se dají vytvářet a spravovat na kartě Snímky dialogového okna Camera Raw.

 1. Snímek vytvoříte klepnutím na tlačítko Nový snímek u spodního okraje záložky Snímky.
 2. V dialogovém okně Nový snímek zapište název a klikněte na tlačítko OK.

  Snímek se poté objeví v seznamu snímků na záložce Snímky.

Se snímky můžete provést libovolné z následujících úkonů:

 • Chcete-li snímek přejmenovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac OS) a zvolte příkaz Přejmenovat.

 • Kliknutím na snímek změníte nastavení aktuálního snímku na nastavení daného snímku. Náhled obrazu se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

 • Chcete-li aktualizovat nebo přepsat stávající snímek nastavením aktuálního obrazu, klepněte na něj pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac OS) a zvolte příkaz Aktualizovat současným nastavením.

 • Chcete-li zrušit změny provedené ve snímku, klikněte na tlačítko Zrušit.

  Poznámka: Při používání tlačítka Zrušit pro anulování provedených změn buďte opatrní. Ztraceny budou rovněž všechny úpravy obrazu, provedené během aktuální relace úprav.

 • Chcete-li odstranit snímek, vyberte ho a klepněte na tlačítko Koš u spodního okraje záložky. Nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac OS) a zvolte příkaz Odstranit.

Poznámka:

Pokud chcete snímky použít v aplikaci Photoshop Lightroom, můžete je upravit v dialogovém oknu Camera Raw (a naopak).

Uložení, obnovení a načtení nastavení Camera Raw

Úpravy, které jste v obrazu provedli, můžete použít znovu. Všechna nastavení aktuálního obrazu v Camera Raw nebo jejich část můžete uložit jako přednastavení nebo jako novou sadu výchozích hodnot. Výchozí nastavení platí pro specifický model fotoaparátu, specifické sériové číslo fotoaparátu nebo specifické nastavení ISO, v závislosti na nastavení v sekci Výchozí nastavení obrazu v předvolbách Camera Raw.

Přednastavení se zobrazují podle názvu v záložce Přednastavení, v nabídce Úpravy > Nastavení vyvolání v programu Adobe Bridge, v kontextové nabídce pro obrazy camera raw v aplikaci Adobe Bridge a v podnabídce Aplikovat přednastavení nabídky Nastavení Camera Raw v dialogovém okně Camera Raw. Přednastavení se v těchto místech neobjeví, pokud je neuložíte do složky nastavení Camera Raw. Pomocí příkazu Načíst nastavení ale můžete vyhledat a aplikovat i nastavení uložená kdekoli jinde.

 

Poznámka:

Přednastavení můžete uložit nebo odstranit pomocí tlačítek dole v záložce Přednastavení.

 1. Klepněte na tlačítko Nastavení Camera Raw a zvolte příkaz z nabídky:

  Uložit nastavení

  Uloží aktuální nastavení jako přednastavení. Zvolte, která nastavení chcete do přednastavení uložit, pak ho pojmenujte a uložte.

  Uložit nové výchozí nastavení Camera Raw

  Uloží aktuální nastavení jako nové výchozí nastavení pro další obrazy vyfotografované stejným fotoaparátem, se stejným modelem fotoaparátu nebo se stejným nastavením ISO. Vyberte vhodné volby v sekci Výchozí nastavení obrazu v přednastavení Camera Raw a určete, zda se má výchozí nastavení svázat se specifickým sériovým číslem fotoaparátu nebo s nastavením ISO.

  Obnovit výchozí nastavení Camera Raw

  Obnoví původní výchozí nastavení pro aktuální fotoaparát, model fotoaparátu nebo nastavení ISO.

  Načíst nastavení

  V dialogovém okně Načíst nastavení převodu Camera Raw, které se otevře, najděte a vyberte soubor nastavení a pak klikněte na možnost Načíst.

Určení místa uložení nastavení Camera Raw

Nastavením předvolby určete, kam se mají nastavení ukládat. Soubory XMP jsou užitečné pokud plánujete přemístění nebo uložení obrazových souborů a chcete při tom zachovat nastavení camera raw. Můžete použít příkaz Exportovat nastavení a zkopírovat tak nastavení z databáze modulu Camera Raw do přidružených souborů XMP nebo tato nastavení vložit do souborů ve formátu DNG (digitální negativ).

Při zpracování souboru camera raw v zásuvném modulu Camera Raw se nastavení obrazu ukládá na jedno ze dvou míst: do databázového souboru Camera Raw nebo do přidruženého souboru XMP. Při zpracování souboru DNG v nástroji Camera Raw se nastavení obrazu ukládá přímo do tohoto souboru. Uživatel má však možnost uložit jej do přidruženého souboru XMP. Nastavení souborů TIFF a JPEG se ukládají vždy do daného souboru.

Poznámka:

Když importujete sekvenci souborů aplikace Camera Raw do programu After Effects, nastavení pro první soubor se aplikují na všechny soubory v sekvenci, které nemají své vlastní přidružené soubory XMP. Program After Effects nekontroluje databázi Camera Raw.

Pomocí předvolby můžete určit, kam se mají nastavení ukládat. Při příštím otevření obrazu camera raw se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty použité při posledním otevření souboru. Atributy obrazu (profil cílového barevného prostoru, bitová hloubka, velikost v obrazových bodech a rozlišení) se s těmito nastaveními neukládají.

 1. V programu Adobe Bridge vyberte položky Úpravy > Předvolby Camera Raw (Windows) nebo Bridge > Předvolby Camera Raw(Mac OS). Nebo v otevřeném dialogovém okně Camera Raw klepněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v programu Photoshop klikněte na položky Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (Mac OS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte jednu z následujících možnosti z nabídky Uložit nastavení obrazu do:

  Databáze Camera Raw

  Uloží nastavení do souboru databáze Camera Raw ve složce Documents and Settings/[jméno uživatele]/Data aplikací/Adobe/CameraRaw (Windows) nebo Uživatelé/[jméno uživatele]/Library/Preferences (Mac OS). Tato databáze je indexovaná podle obsahu souboru, takže obraz si uchová nastavení camera raw i v případě, že obrazový soubor camera raw přemístíte nebo přejmenujete.

  Přidružené soubory „.XMP“

  Uloží nastavení do samostatného souboru ve stejné složce jako soubor camera raw, se stejným základním názvem a příponou .xmp. Tato volba je vhodná pro dlouhodobé archivování souborů camera raw i s jejich nastaveními a pro výměnu souborů camera raw i s jejich nastaveními při pracovních postupech, na kterých se podílí více uživatelů. Stejné přidružené soubory XMP můžete použít pro uložení dat IPTC (International Press Telecommunications Council) nebo jiných metadat spojených s obrazovým souborem camera raw. Pokud otevíráte soubory z média určeného pouze pro čtení, jako je například CD nebo DVD, nezapomeňte soubory před jejich otevřením zkopírovat na pevný disk. Zásuvný modul Camera Raw nemůže soubor XMP zapsat na médium určené pouze pro čtení a místo toho zapíše tato nastavení do databázového souboru Camera Raw. V Adobe Bridge můžete soubory XMP zobrazit příkazem Zobrazit > Zobrazovat skryté soubory.

  Poznámka:

  Pokud používáte pro správu svých souborů systém řízení revizí a ukládáte nastavení v přidružených souborech XMP, mějte na paměti, že musíte přidružené soubory zpřístupnit a vyhradit, aby bylo možné provádět změny v obrazech camera raw; podobně musíte provádět správu (například přejmenování, přemístění, odstranění) přidružených souborů XMP společně s jejich soubory aplikace Camera Raw. Aplikace Adobe Bridge, Photoshop, After Effects a Camera Raw se o tuto synchronizaci souborů postarají, pokud se soubory pracujete lokálně.

  Poznámka:

  Pokud ukládáte nastavení camera raw do databáze Camera Raw a plánujete přemístění souborů do jiného umístění (na CD, DVD, jiný počítač a podobně), můžete příkazem Exportovat nastavení do XMP exportovat nastavení do přidružených souborů XMP.

 3. Pokud chcete ukládat všechna nastavení souborů DNG v samotných souborech DNG, vyberte možnost Ignorovat přidružené soubory „.XMP“ v sekci Zpracování souborů DNG v dialogovém okně Předvolby Camera Raw.

Kopírování a vkládání nastavení Camera Raw

V Adobe Bridge můžete kopírovat a vkládat nastavení Camera Raw z jednoho obrazového souboru do jiného.

 1. V aplikaci Adobe Bridge vyberte soubor a zvolte příkaz Úpravy >  Nastavení vyvolání > Kopírovat nastavení Camera Raw.

 2. Vyberte jeden nebo více souborů a zvolte Úpravy > Nastavení vyvolání > Vložit nastavení Camera Raw.

  Poznámka:

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na obrazové soubory a kopírovat a vkládat nastavení pomocí kontextové nabídky.

 3. V dialogovém okně Vložit nastavení Camera Raw vyberte, která nastavení chcete použít.

Aplikování uložených nastavení Camera Raw

 1. V Adobe Bridge nebo v dialogovém okně Camera Raw vyberte jeden nebo více souborů.
 2. V aplikaci Adobe Bridge zvolte Úpravy > Nastavení vyvolání nebo pravým tlačítkem klikněte na vybraný soubor. Nebo v dialogovém okně Camera Raw klikněte na nabídku Nabídka Nastavení Camera Raw .
 3. Vyberte jednu z následujících možností:

  Nastavení obrazu

  Použije nastavení z vybraného souboru camera raw. Tato volba je k dispozici pouze z nabídky Nastavení Camera Raw v dialogovém okně Camera Raw.

  Výchozí nastavení Camera Raw

  Použije uložené výchozí nastavení pro určitý fotoaparát, model fotoaparátu nebo nastavení ISO.

  Předcházející převod

  Použije nastavení z předcházejícího obrazu ze stejného fotoaparátu, modelu fotoaparátu nebo se stejným nastavením ISO.

  Název přednastavení

  Použije nastavení (které může být jen částí všech nastavení obrazu) uložené jako přednastavení.

  Použití přednastavení
  Aplikování přednastavení

  Poznámka:

  Přednastavení můžete také aplikovat ze záložky Přednastavení.

Export nastavení Camera Raw a náhledů DNG

Pokud ukládáte nastavení souborů do databáze Camera Raw, příkazem Exportovat nastavení do XMP můžete tato nastavení zkopírovat do přidružených souborů XMP nebo je vložit do souborů DNG. To je užitečné pro zachování nastavení obrazů u souborů camera raw, když je přemísťujete.

Můžete také aktualizovat náhledy JPEG vložené v souborech DNG.

 1. Otevřete soubory v dialogovém okně Camera Raw.
 2. Pokud exportujete nastavení nebo náhledy pro více souborů, vyberte jejich miniatury v zobrazení Filmový pás.
 3. V nabídce Nastavení Camera Raw vyberte příkaz Exportovat nastavení do XMP nebo Aktualizovat náhledy DNG.

  Ve stejné složce, kde jsou soubory obrazů camera raw, se vytvoří přidružené soubory XMP. Pokud jste soubory obrazů camera raw uložili ve formátu DNG, vloží se nastavení přímo do samotných souborů DNG.

Zadání voleb pracovního postupu Camera Raw

Volby pracovního postupu určují nastavení pro všechny výstupní soubory ze softwaru Camera Raw, včetně bitové hloubky barev, barevného prostoru, zaostření výstupu a rozměrů v obrazových bodech. Volby pracovního postupu určují, jak bude aplikace Photoshop tyto soubory otevírat, ale neovlivňuje, jak bude program After Effects importovat soubor camera raw. Nastavení voleb pracovního postupu neovlivňuje samotná data camera raw.

Tato nastavení pracovního postupu můžete zadat po kliknutí na podtržený text dole v dialogovém okně Camera Raw.

Prostor

Určuje cílový profil barev. Pro běžné nastavení použijte volbu Prostor na profil barvy, kterou používáte jako pracovní prostor RGB v aplikaci Photoshop. Zdrojovým profilem pro obrazové soubory camera raw je obvykle nativní barevný prostor fotoaparátu. Profily uvedené v nabídce Prostor jsou vestavěné do Camera Raw. Chcete-li použít barevný prostor, který není uveden v nabídce Prostor, zvolte ProPhoto RGB a pak proveďte převod do pracovního prostoru podle svého výběru, až soubor otevřete v aplikaci Photoshop.

Hloubka

Určuje, zda se soubor v aplikaci Photoshop otevře jako obraz s 8 nebo 16 bity na kanál.

Velikost

Určuje rozměry obrazu v obrazových bodech při importu do aplikace Photoshop. Výchozí rozměry v obrazových bodech jsou ty, které byly použity při fotografování obrazu. Chcete-li obraz převzorkovat, použijte nabídku Velikost oříznutí.

Pro fotoaparáty se čtvercovými obrazovými body je volba menší než nativní velikosti vhodná ke zrychlení zpracování, pokud stejně plánujete menší výsledný obraz. Výběr větší velikosti je podobný převzorkování nahoru v aplikaci Photoshop.

Pro fotoaparáty s nečtvercovými obrazovými body je nativní velikost ta, která co nejpřesněji zachová celkový počet obrazových bodů. Pokud vyberete jinou velikost, minimalizuje se tím převzorkování, které aplikace Camera Raw provádí, a proto bude kvalita obrazu poněkud vyšší. Velikost s nejlepší kvalitou je v nabídce Velikost označena hvězdičkou (*).

Poznámka: Velikost obrazu v obrazových bodech můžete po otevření obrazu v aplikaci Photoshop kdykoliv změnit.

Rozlišení

Určuje rozlišení, se kterým se bude obraz tisknout. Toto nastavení neovlivňuje rozměry v obrazových bodech. Například obraz s rozměry 2048 x 1536 obrazových bodů se při rozlišení 72 dpi vytiskne na plochu 28 1/2 x 21 1/4 palce (724 x 540 mm). Při tisku s rozlišením 300 dpi se stejný obraz vytiskne na plochu 6 3/4 x 5 1/8 palce (171 x 130 mm). K nastavení rozlišení můžete také použít příkaz Velikost obrazu v aplikaci Photoshop.

Zostřit pro

Umožňuje aplikovat zostření výstupu pro obrazovku, matný papír nebo lesklý papír. Jestliže aplikujete zostření výstupu, můžete jeho sílu regulovat pomocí rozbalovací nabídky Množství, kde jsou volby Nízké nebo Vysoké. Ve většině případů však lze ponechat v této nabídce výchozí volbu Standardní.

Otevírání v aplikaci Photoshop jako Smart Object

Způsobuje, že když kliknete na tlačítko Otevřít, obrazy Camera Raw se otevírají v aplikaci Photoshop jako vrstva Smart Object (inteligentní objekt) namísto vrstvy pozadí. Chcete-li tuto předvolbu pro vybrané obrazy zrušit, stiskněte při klepání na Otevřít klávesu Shift.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online