O souborech Camera Raw

Soubor camera raw obsahuje nezpracovaná nekomprimovaná obrazová data ve stupních šedi ze snímače digitálního fotoaparátu, spolu s informacemi o tom, jak byl obraz zachycen (metadata). Aplikace Photoshop® Camera Raw interpretuje soubor camera raw pomocí informací o fotoaparátu a metadat obrazu, a tím vytvoří a zpracuje barevný obraz.

Soubor camera raw si můžete představit jako negativ své fotografie. Soubor můžete kdykoliv znovu zpracovat a dosáhnout tak požadovaných výsledků nastavením vyvážení bílé, tónového rozsahu, kontrastu, sytosti barev a ostrosti. Když nastavujete obraz camera raw, původní data camera raw se zachovají. Nastavení se uloží jako metadata v přidruženém souboru, v databázi nebo v samotném souboru (v případě formátu DNG).

Když fotografujete do souborů JPEG, fotoaparát soubor JPEG automaticky zpracuje a tím obraz vylepší a zkomprimuje. Obvykle máte jen malou možnost kontroly, jak se toto zpracování provede. Fotografování obrazů camera raw poskytuje větší míru kontroly než v případě obrazů JPEG, protože camera raw vás neomezuje jen na zpracování, které provádí fotoaparát. I tak můžete upravovat obrazy JPEG a TIFF v aplikaci Camera Raw, ale budete upravovat obrazové body, které již byly zpracovány fotoaparátem. Soubory camera raw vždy obsahují původní nezpracované obrazové body z fotoaparátu.

Chcete-li fotografovat do souborů camera raw, musíte fotoaparát nastavit tak, aby soubory ukládal ve svém vlastním formátu camera raw.

Poznámka:

Formát Photoshop RAW (.raw) je formát souboru pro přenos obrazů mezi aplikacemi a počítačovými platformami. Nezaměňujte formát souborů raw v programu Photoshop s formátem camera raw. Tvar přípony souborů camera raw se liší v závislosti na výrobci fotoaparátu.

Digitální fotoaparáty zachycují a ukládají data camera raw s lineární křivkou tónové odezvy (gama 1,0). Film i lidské oko mají nelineární, logaritmickou odezvu na světlo (gama větší než 2). Nezpracovaný obraz camera raw zobrazený jako obraz ve stupních šedé by vypadal velmi tmavý, protože to, co se jeví dvakrát tak světlé pro fotosnímač a počítač, vypadá méně než dvakrát tak světlé pro lidské oko.

Seznam podporovaných fotoaparátů a další informace o aplikaci Camera Raw najdete na stránce Podpora digitálních souborů camera raw.

Seznam fotoaparátů a verze modulu Camera Raw podporující jednotlivé fotoaparáty najdete v tématu Fotoaparáty podporované modulem Camera Raw.

Informace o modulu Adobe Camera Raw

Software Camera Raw se dodává s aplikacemi Adobe After Effects® a Adobe Photoshop jako zásuvný modul, který rovněž rozšiřuje možnosti aplikace Adobe Bridge. Camera Raw poskytuje každé z těchto aplikací možnost importovat soubory camera raw a pracovat s nimi. Aplikaci Camera Raw můžete také použít pro práci se soubory JPEG a TIFF.

Poznámka:

Camera Raw podporuje obrázky o šířce (výšce) až 65 000 pixelů a celkovým počtem bodů až 512 megapixelů. Camera Raw převádí při otevírání obrázky CMYK do prostoru RGB. Seznam podporovaných fotoaparátů obsahuje stránka Podpora digitálních souborů camera raw.

Abyste mohli z programu Adobe Bridge otevírat soubory v dialogovém okně Camera Raw, musíte mít nainstalovanou aplikaci Photoshop nebo After Effects. Pokud aplikace Photoshop nebo After Effects nainstalované nemáte, můžete i přesto v programu Adobe Bridge zobrazovat náhledy obrazů a prohlížet jejich metadata. Pokud je s typem souboru obrazu spojená jiná aplikace, je možné z programu Adobe Bridge otevřít soubor v této aplikaci.

Pomocí Adobe Bridge můžete použít, kopírovat a vymazat nastavení obrazu a můžete také zobrazit náhledy a metadata souborů camera raw bez jejich otevření v dialogovém okně Camera Raw. Náhled v Adobe Bridge je obraz JPEG generovaný s použitím aktuálních nastavení obrazu; náhled nepředstavuje samotná data camera raw, která by se zobrazila jako velmi tmavý obraz ve stupních šedi.

Poznámka : Zatímco se z obrazu camera raw generuje náhled, v miniatuře a náhledu v dialogovém okně Camera Raw se zobrazí výstražná ikona .

Můžete změnit výchozí nastavení, která aplikace Camera Raw používá pro určitý model fotoaparátu. Pro každý model fotoaparátu můžete také změnit výchozí hodnoty pro specifické nastavení ISO nebo pro specifický fotoaparát (podle sériového čísla). Nastavení obrazu můžete změnit a uložit jako přednastavení pro použití s jinými obrazy.

Když používáte Camera Raw k úpravám (včetně narovnání a oříznutí) obrazu camera raw, původní data camera raw se zachovají. Nastavení je uloženo buď do databáze Camera Raw jako metadata uložená v obrazovém souboru, nebo přidruženého souboru XMP (to je soubor metadat, který doprovází soubor camera raw). Další informace viz Určení místa uložení nastavení Camera Raw.

Po zpracování a úpravách souboru camera raw pomocí zásuvného modulu Camera Raw se v miniatuře obrazu v Adobe Bridge zobrazí ikona .

Pokud otevřete soubor camera raw v aplikaci Photoshop, můžete uložit obraz v jiných obrazových formátech, například PSD, JPEG, PSB (formát velkého dokumentu), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG nebo PBM. Z dialogového okna Camera Raw v aplikaci Photoshop můžete zpracované soubory ukládat ve formátech digitální negativ (DNG), JPEG, TIFF nebo Photoshop (PSD). I když software Photoshop Camera Raw umí otevřít a upravit obrazové soubory camera raw, neumožňuje obraz uložit ve formátu camera raw.

Až budou dostupné nové verze aplikace Camera Raw, můžete ji aktualizovat nainstalováním nové verze zásuvného modulu. Dostupné aktualizace aplikací Adobe můžete zkontrolovat příkazem Nápověda > Aktualizace.

Různé modely fotoaparátů ukládají obrazy camera raw v mnoha různých formátech a pro každý z těchto formátů musí být data interpretována odlišně. Camera Raw podporuje mnoho modelů fotoaparátů a umí interpretovat mnoho formátů camera raw.

Poznámka:

Máte-li problémy s otevíráním souborů aplikace Camera Raw, navštivte stránku Proč moje verze aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát?

O formátu digitálního negativu (DNG)

Formát digitálního negativu (DNG) je volný a široce podporovaný formát pro ukládání dat camera raw s veřejně dostupnou dokumentací. Vývojáři hardwaru a softwaru používají DNG proto, že umožňuje flexibilní pracovní postupy pro zpracování a archivaci dat camera raw. DNG můžete také použít jako pomocný formát pro ukládání obrazů, které byly původně zachyceny pomocí specifického formátu camera raw některého výrobce.

Protože metadata DNG jsou veřejně dokumentovaná, aplikace pro jejich čtení, jako je například Camera Raw, nepotřebují znalost specifických fotoaparátů pro dekódování a zpracování souborů vytvořených fotoaparátem, který podporuje DNG. Pokud bude ukončena podpora specifického formátu výrobce, uživatelé mohou přijít o možnost přístupu k obrazům uloženým v tomto formátu a tyto obrazy mohou být navždy ztraceny. Protože dokumentace formátu DNG je veřejná, je mnohem pravděpodobnější, že obrazy s nezpracovanými daty uložené jako soubory DNG bude možné načíst v softwaru i ve vzdálené budoucnosti, což z formátu DNG dělá bezpečnější volbou pro archivační účely.

Metadata pro nastavení obrazů uložených jako soubory DNG lze vložit do samotného souboru DNG namísto přidruženého souboru XMP nebo databáze Camera Raw.

Soubory aplikace Camera Raw můžete převést do formátu DNG pomocí převodníku Adobe DNG Converter nebo v dialogovém okně aplikace Camera Raw. Další informace o formátu DNG a převodníku DNG Converter naleznete na stránce o produktu Digitální negativ (DNG). Nejnovější verzi převodníku DNG Converter si můžete stáhnout na stránce společnosti Adobe s produkty ke stažení.

Zpracování obrazů v aplikaci Camera Raw

Zkopírujte soubory camera raw na pevný disk, uspořádejte je a případně převeďte do formátu DNG.

Než začnete jakkoliv pracovat s obrazy, které soubory camera raw představují, přeneste je z paměťové karty fotoaparátu, uspořádejte je, pojmenujte je užitečnými názvy a jinak je připravte pro použití. Pomocí příkazu Získat fotografie z fotoaparátu provedete tyto úkoly v programu Adobe Bridge automaticky.

Otevřete obrazové soubory v aplikaci Camera Raw.

Soubory camera raw můžete otevírat v nástroji Camera Raw z programů Adobe Bridge, After Effects nebo Photoshop. Z programu Adobe Bridge můžete v Camera Raw otevřít také soubory JPEG a TIFF.

Nastavte barvy.

Nastavení barev zahrnují vyvážení bílé, tónů a sytosti. Většinu úprav můžete provést v záložce Základní a pak použít ovládací prvky v ostatních záložkách k doladění výsledků. Pokud chcete, aby aplikace Camera Raw analyzovala obraz a použila přibližný odhad tónových úprav, klikněte na Automaticky v záložce Základní.

Chcete-li aplikovat nastavení použitá pro předcházející obraz nebo výchozí nastavení pro model fotoaparátu, fotoaparát nebo nastavení ISO, zvolte příslušný příkaz z nabídky Nastavení Camera Raw. (Viz Aplikování uložených nastavení Camera Raw.)

Výukové video o provádění nedestruktivních úprav barev (a dalších úprav) fotografií v aplikaci Camera Raw najdete na stránce Jak provádět nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw.

Proveďte další nastavení a korekce obrazu.

Použijte další nástroje a ovládací prvky v dialogovém okně Camera Raw k provedení takových úkolů, jako je zostření obrazu, snížení šumu, korekce vad objektivu a retušování.

(Volitelně) Uložte nastavení obrazu jako přednastavení nebo jako výchozí nastavení obrazu.

Chcete-li později použít stejná nastavení pro jiné obrazy, uložte nastavení jako přednastavení. Pokud chcete uložit nastavení jako výchozí a použít je pro všechny obrazy ze specifického modelu fotoaparátu, ze specifického fotoaparátu nebo se specifickým nastavením ISO, uložte tato nastavení obrazu jako nová výchozí nastavení Camera Raw. (Viz Uložení, obnovení a načtení nastavení Camera Raw.)

Nastavte volby pracovního postupu pro Photoshop.

Nastavte volby určující, jak ukládat obrazy z Camera Raw a způsob, jak je má Photoshop otevírat. Nastavení voleb pracovního postupu můžete otevřít kliknutím na odkaz pod náhledem obrazu v dialogovém okně Camera Raw.

Uložte obraz nebo ho otevřete v programech Photoshop nebo After Effects.

Když dokončíte úpravy obrazu v Camera Raw, můžete aplikovat nastavení na soubor camera raw, otevřít upravený obraz v aplikaci Photoshop nebo After Effects, uložit upravený obraz v jiném formátu nebo úpravy zrušit. Pokud otevřete dialogové okno Camera Raw z aplikace After Effects, budou tlačítka Uložit obraz a Hotovo nepřístupná.

 • Uložit obraz Aplikuje nastavení Camera Raw na obrazy a uloží jejich kopie ve formátu JPEG, PSD, TIFF nebo DNG. Stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), pokud chcete zabránit otevření dialogového okna Volby uložení Camera Raw a soubory uložit s použitím naposledy použité sady voleb uložení. (Viz Uložení obrazu camera raw v jiném formátu.)
 • Otevřít obraz nebo OK Otevře v aplikaci Photoshop nebo After Effects kopie obrazových souborů camera raw (s aplikovanými nastaveními Camera Raw). Původní obrazový soubor camera raw zůstane nezměněný. Podržte klávesu Shift a kliknutím na položku  Otevřít obraz otevřete neupravený soubor v aplikaci Photoshop jako inteligentní objekt. Kdykoliv můžete poklepat na vrstvu s inteligentním objektem, která obsahuje neupravený soubor, a upravit nastavení Camera Raw.
 • Hotovo Zavře dialogové okno Camera Raw a uloží nastavení souboru buď do souboru databáze camera raw, do přidruženého souboru XMP nebo do souboru DNG.
 • Zrušit Zruší nastavení určená v dialogovém okně Camera Raw.

Dialogové okno Camera Raw – přehled

Dialogové okno Camera Raw
Dialogové okno Camera Raw

A. Název fotoaparátu nebo formát souboru B. Přepnout zobrazení na celou obrazovku C. Příklady D. Záložky nastavení obrazu E. Nabídka nastavení obrazu a aplikace Camera Raw F. Jezdce nastavení G. Volby náhledu H. Volby pracovního postupu I. Úrovně zvětšení 

Poznámka:

 • Některé ovládací prvky, jako např. odkaz Volby pracovního postupu, které jsou dostupné po otevření dialogového okna Camera Raw v programu Adobe Bridge nebo Photoshop, nebudou při otevření dialogového okna After Effects dostupné.
 • Funkce Automatická teplota a Automatický odstín lze vyvolat dvojitým kliknutím se stisknutou klávesou Shift během náhledu obrazu.

 • Chcete-li otevřít nabídku Nastavení Camera Raw, klikněte na tlačítko  v pravém horním rohu libovolné záložky nastavení obrazu. Některé příkazy z této nabídky jsou také dostupné v nabídce Úpravy > Nastavení vyvolání v programu Adobe Bridge.

Ovládací prvky zvětšení zobrazení v nástroji Camera Raw:

 • Nástroj lupa 

  Při každém kliknutí na náhled obrazu nastaví zvětšení náhledu na následující vyšší přednastavenou hodnotu. Klikněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), chcete-li použít následující nižší přednastavenou hodnotu. Tažením nástrojem Lupa v náhledu obrazu zvětšíte zobrazení vybrané oblasti. Chcete-li nastavení vrátit na 100 %, poklepejte na nástroj Lupa.

 • Nástroj ručička 

  Posouvá obraz v okně náhledu, pokud je zvětšení náhledu nastaveno na hodnotu vyšší než 100 %. Chcete-li dočasně aktivovat nástroj Ručička při používání jiného nástroje, podržte stisknutý mezerník. Poklepejte nástrojem Ručička, chcete-li náhled obrazu přizpůsobit velikosti okna.

 • Výběr hodnoty zvětšení

  Zvolte úroveň zvětšení z nabídky nebo klikněte na tlačítka pro Výběr zvětšení.

Náhled

Zobrazuje náhled nastavení obrazu provedených ve stávající záložce, kombinovaných s nastavením v ostatních záložkách. Odznačte tuto volbu, chcete-li obraz zobrazit s původním nastavením ve stávající záložce, v kombinaci s nastavením v ostatních záložkách.

Od verze 8.4 pro Photoshop CC nabízí modul Adobe Camera Raw pokročilé ovládací prvky náhledu, pomocí kterých můžete rychle porovnávat stavy Před a Po úpravě:

 •  Uloží aktuální nastavení jako stav obrazu Před
   Vymění aktuální nastavení za uložená nastavení stavu Před. Aktuální nastavení se uloží jako stav Před a nastavení dříve uložená jako stav Před se použijí na obraz
   Vyberte režim zobrazení náhledu
 • Zobrazit pouze nastavení Poté aplikovaná na obraz
 • Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na levou a pravou polovinu obrazu
 • Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na celý obraz a zobrazená vedle sebe
 • Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na horní a spodní polovinu obrazu
 • Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na celý obraz a zobrazená svisle pro rychlé porovnání

RGB

Zobrazí hodnoty červené, zelené a modré pro obrazový bod pod ukazatelem v náhledu obrazu.

Stíny a světla

Zobrazí oříznutí stínů a světel pomocí tlačítek u horní hrany histogramu. Oříznuté stíny se zobrazí modře a oříznutá světla červeně. Oříznutí světel se zobrazí, když je oříznutý kterýkoli ze tří kanálů RGB (plně sytá barva bez detailů). Oříznutí stínů se zobrazí, když jsou oříznuty všechny tři kanály RGB (černá bez detailů).

 

Karty přizpůsobení obrazu v nástroji Camera Raw:

  Základní 

  Nastavuje vyvážení bílé, sytost barev a tóny.

  Tónová křivka 

  Doladí tóny pomocí parametrické křivky a bodové křivky.

  Detaily 

  Zostření obrazů nebo potlačení šumu.

  HSL / Stupně šedi 

  Doladí barvy pomocí nastavení odstínu, sytosti a světlosti.

  Rozdělené tónování 

  Vybarvení monochromatických obrazů nebo vytvoření speciálních efektů s barevnými obrazy.

  Korekce objektivu 

  Kompenzuje chromatickou aberaci, geometrické deformace a vinětování způsobené objektivem fotoaparátu.

  Efekty 

  Simulace filmového zrnění nebo vinětování po oříznutí.

  Kalibrace fotoaparátu 

  Použije profily fotoaparátu na neupravené obrazy za účelem korekce barevných nádechů a úpravy barev, které nejsou neutrální, s cílem kompenzovat chování snímače obrazu fotoaparátu.

  Přednastavení 

  Uloží a použije sady přizpůsobení obrazu jako přednastavení.

  Snímky 

  Vytvoří verzi fotografie, která zaznamená její stav v libovolném okamžiku procesu úprav.

Náhled obrazů

Výukové video: Porovnejte úpravy v Camera Raw před a po změně

Výukové video: Porovnejte úpravy v Camera Raw před a po změně
Infinite Skills

Práce s vyrovnávací pamětí Camera Raw v aplikaci Adobe Bridge

Při prohlížení souborů camera raw v aplikaci Adobe Bridge se k zobrazení miniatur a náhledů použijí buď výchozí nastavení, nebo vaše upravená nastavení. Vyrovnávací paměť aplikace Adobe Bridge ukládá data miniatur obrazů, metadata a informace o souborech. Ukládáním těchto údajů do vyrovnávací paměti se zkrátí délka načítání při návratu do složky, kterou jste si již předtím prohlíželi v aplikaci Adobe Bridge. Vyrovnávací paměť Camera Raw urychluje otvírání obrazů v nástroji Camera Raw a opětovné vytváření náhledů v aplikaci Adobe Bridge, dojde-li v nastavení obrazu při používání nástroje Camera Raw ke změně.

Protože vyrovnávací paměť Camera Raw může časem dosáhnout značné velikosti, je vhodné ji zcela vyprázdnit nebo omezit její velikost. Vyrovnávací paměť můžete vyprázdnit a regenerovat také pokud máte podezření, že je její obsah poškozený nebo zastaralý.

Poznámka:

Do vyrovnávací paměti modulu Camera Raw lze uložit data pro přibližně 200 obrazů na každý gigabajt přiděleného místa na disku. Standardně je maximální velikost vyrovnávací paměti modulu Camera Raw nastavena na 1 GB. Tento limit můžete zvýšit v okně Předvolby Camera Raw.

 1. V programu Adobe Bridge vyberte položky Úpravy > Předvolby Camera Raw (Windows) nebo Bridge > Předvolby Camera Raw (Mac OS). Případně v otevřeném dialogovém okně Camera Raw klepněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb .

 2. Proveďte některý z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit velikost vyrovnávací paměti, zadejte hodnotu pro Maximální velikost.
  • Chcete-li vyprázdnit vyrovnávací paměť aplikace Camera Raw, klepněte na tlačítko Vyprázdnit paměť .
  • Chcete-li změnit umístění vyrovnávací paměti Camera Raw, klikněte na možnost Vybrat umístění.

Práce s aplikacemi Camera Raw a Lightroom

Aplikace Camera Raw a Lightroom využívají stejné technologie ke zpracování obrazu, která zajišťuje stálé výsledky použitelné ve všech aplikacích. Aby bylo možné v modulu Camera Raw zobrazit obraz přizpůsobený ve Vývojářském modulu nástroje Lightroom, je třeba pozměněné metadata v nástroji Lightroom uložit ve formátu XMP.

Přizpůsobení z nástroje Camera Raw se zobrazí také v panelech Obsah a Náhled aplikace Adobe Bridge.

Aby bylo možné v nástroji Camera Raw zobrazit úpravy z nástroje Lightroom a ujistit se, že přizpůsobení z nástroje Camera Raw bude možné zobrazit v nástroji Lightroom a aplikaci Adobe Bridge, postupujte následovně:

 1. V programu Adobe Bridge vyberte položky Úpravy > Předvolby Camera Raw (Windows) nebo Bridge > Předvolby Camera Raw (Mac OS). Případně v otevřeném dialogovém okně Camera Raw klepněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb .

 2. Vyberte položky Uložit nastavení obrazu v > Přidružené soubory „.XMP“ a odznačte nastavení Ignorovat přidružené soubory „.XMP“.
 3. Po dokončení úprav fotografie v nástroji Camera Raw ji uložte kliknutím na tlačítko Hotovo nebo Otevřít obraz.

Poznámka:

Nástroj Camera Raw používá platné nastavení pouze u primárního obrazu v katalogu nástroje Lightroom. Úpravy virtuálních kopií se v nástroji Camera Raw nezobrazí ani nebudou dostupné.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online