Nástroj Odstranění bodů modulu Camera Raw umožňuje opravit vybranou oblast obrazu pomocí vzorku odebraného z jiné části stejného obrazu. Jeho výchozí chování umožňuje označit oblasti k úpravě přetažením štětce přes fotografii. Například v následující fotografii můžete odebrat část drátu (spojujícího helmu a lano vedoucí nad hlavou), které vyrušuje při prohlížení modré oblohy.

Použijete-li nástroj Odstranění bodů na obraz ve formátu raw, provedete přímé zpracování původních dat obrazu. Přímá práce s původními daty obrazu může zajistit čistší vzorky pro operace retušování (retušování nebo klonování). Jelikož jsou navíc veškeré úpravy a změny v obrazech camera raw uchovávány v přidružených souborech, je tento proces nedestruktivní.

Došlo k odebrání linie (obraz vpravo), která zdánlivě spojuje kabel a helmu (obraz vlevo)
Došlo k odebrání linie (obraz vpravo), která zdánlivě spojuje kabel a helmu (obraz vlevo)

Používání nástroje Odstranění bodů

 1. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Otevřete soubor camera raw.
  • Nechte obraz otevřený ve Photoshopu a vyberte možnost Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Odstranění bodů.

 3. Vyberte jeden z následujících příkazů z nabídky Typ:

  Opravit Slaďuje texturu, osvětlení a stínování oblasti vzorku s vybranou oblastí.
  Klonovat Použije oblast vzorku z obrazu na vybranou oblast.

 4. (Volitelné) Ve volbách nástroje Odstranění bodů v části Histogram můžete přetažením posuvníku Velikost určit velikost oblasti, na kterou se bude vztahovat zpracování nástrojem Odstranění bodů.

  Poznámka:

  Pomocí kláves s hranatými závorkami můžete změnit velikost stopy.

  • Levá hranatá závorka ([) zmenšuje velikost poloměru nástroje.
  • Pravá hranatá závorka (]) zvětšuje velikost poloměru nástroje.

 5. Klikněte ve fotografii a přetáhněte oblast, kterou chcete retušovat.

  • Váš výběr se označí červenobílou čárou (červená rukojeť).
  • Oblast pro odběr vzorku se označí zelenobílou čárou (zelená rukojeť).
  Používání nástroje Odstranění bodů pro retuši obrazů
  Označte část obrazu, kterou chcete retušovat, a poté pomocí nástroje Odstranění bodů oblast vyplňte. Pomocí zelených a červených rukojetí (obraz vpravo) můžete změnit umístění vybraných oblastí

 6. (Volitelné) Výchozí vybranou oblast odběru vzorku můžete změnit jedním z následujících postupů:

  • Automaticky Klikněte na rukojeť vybrané oblasti a stiskněte klávesu lomítka (/). Jako vzorek se označí nová oblast. Opakovaným stisknutím klávesy lomítka vyhledejte nejlépe odpovídající oblast.
  • Ručně Pomocí zelené rukojeti změňte umístění oblasti odběru vzorku.

  Poznámka:

  Když pomocí dlouhých tahů vyberete větší části obrazu, nedojde k okamžitému nalezení správné odpovídající oblasti odběru vzorku. Chcete-li experimentovat s různými volbami, klikněte na lomítko (/) a nástroj provede automatické označení více oblastí s možnými vzorky.

 7. Chcete-li odstranit veškeré úpravy provedené nástrojem Odstranění bodů, klikněte na možnost Odstranit vše.

Klávesové zkratky a modifikátory

Kruhový bod:

 • Stisknutím klávesy Control/Command + kliknutím vytvoříte kruhový bod, přetažením nastavíte zdroj tohoto bodu.
 • Stisknutím kláves Command/Control + Option/Alt + kliknutím vytvoříte kruhový bod, přetažením nastavíte velikost tohoto bodu.

Obdélníkový výběr:

 • Kliknutím na klávesu Option/Alt + přetažením nadefinujete obdélníkový výběr. Po uvolnění tlačítka myši dojde k vymazání všech bodů v tomto výběru (označeném červeně).

Rozšíření vybrané oblasti nebo bodu:

 • Stisknutím klávesy Shift + kliknutím rozšíříte již existující vybraný bod stylem „spojení teček“.

Odstranění vybrané oblasti nebo bodu:

 • Vyberte červenou nebo zelenou rukojeť a stisknutím klávesy Delete odstraňte vybranou úpravu.
 • Můžete ji odstranit stisknutím klávesy Option/Alt a kliknutím na rukojeť.

Vyčištění fotografie pomocí funkce Vizualizace bodů

Při práci na počítačové obrazovce se vám může podařit nalézt a odstranit většinu viditelných bodů nebo nedostatků. Pokud ale vytisknete fotografii v plném rozlišení, může vytisknutý výstup obsahovat mnoho nedostatků, které na počítačové obrazovce nebyly viditelné. Tyto nedostatky mohou být mnoha druhů: prach na snímači fotoaparátu, skvrny na pokožce portrétované modelky nebo jemná vlákna oblaků na modré obloze. Při plném rozlišení jsou tyto nedostatky vizuálně rušivé.

Funkce Vizualizace bodů umožňuje vyhledat kazy, které nejsou viditelné na první pohled. Když zapnete políčko Vizualizace spotů (nachází se ve volbách nástroje Odstranění bodů), je obraz invertován. Poté můžete v režimu Vizualizace bodů použít nástroj Odstranění bodů k dalšímu vyčištění obrazu.

Zaškrtávací políčko Vizualizace bodů
Zaškrtávací políčko Vizualizace bodů je volbou nástroje Odstranění bodů

 1. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Otevřete soubor camera raw.
  • Nechte obraz otevřený ve Photoshopu CC a vyberte možnost Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Odstranění bodů, a poté zaškrtněte políčko Zobrazení bodů.

  Dojde k invertování obrazu a zobrazí se obrysy prvků obrazu.

  Funkce Vizualizace bodů je zapnuta a nežádoucí prvky byly odebrány (nahoře); zobrazení Vizualizace bodů je vypnuto a nežádoucí prvky byly odebrány (dole)
  V obrazech nahoře je vypnutý režim Zobrazení bodů a nežádoucí prvky, jako jsou jemná oblaka (vlevo), byly odstraněny (vpravo)

 3. Pomocí posuvníku Zobrazení bodů můžete upravovat práh kontrastu invertovaného obrazu. Posouváním posuvníku na různé úrovně kontrastu si můžete zobrazovat různé kazy, jako je prach na snímači, body nebo nežádoucí prvky.

  Poznámka:

  Postup změny prahové hodnoty zobrazení, když je zaškrtnuté políčko Zobrazení bodů:

  • Zvýšení: Stiskněte tečku (.)
  • Zvýšení (po větších krocích): Stiskněte klávesy Shift+tečku (.)
  • Snížení: Stiskněte čárku (,)
  • Snížení (po větších krocích): Stiskněte klávesy Shift+čárku (,)

 4. Pomocí nástroje Odstranění bodů můžete klonovat nebo vyčistit nežádoucí prvky ve fotografii.. Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazení bodů si zobrazte výsledný obraz.

 5. Opakujte kroky 2, 3 a 4 podle potřeby.