Opplæringsvideo: Koblede smarte objekter

Opplæringsvideo: Koblede smarte objekter
Infinite Skills

Forstå smarte objekter

Smarte objekter er lag som inneholder bildedata fra raster- eller vektorbilder, for eksempel Photoshop- eller Illustrator-filer. Smarte objekter beholder kildeinnholdet i et bilde med alle de opprinnelige egenskapene, slik at du kan utføre ikke-ødeleggende redigering på laget.

I Photoshop og Photoshop CS6 kan du bygge inn innholdet i et bilde i et Photoshop-dokument. I Photoshop kan du også opprette koblede smarte objekter som har innhold som er referert fra eksterne bildefiler. Innholdet i et koblet smart objekt oppdateres når kildebildefilen endres.

Koblede smarte objekter er annerledes enn dupliserte forekomster av et smart objekt i et Photoshop-dokument. Med koblede smarte objekter kan du bruke en delt kildefil på tvers av flere Photoshop-dokumenter. Dette er et kjent og nyttig konsept for webdesignere.

Fordeler med smarte objekter

Med smarte objekter kan du:

 • Utføre ikke-ødeleggende transformeringer. Du kan skalere, rotere, skråstille, forvrenge, bruke perspektivtransformering på eller fordreie et lag uten å miste opprinnelige bildedata eller kvalitet. Disse transformeringene påvirker ikke de opprinnelige dataene.

 • Arbeide med vektordata, for eksempel vektortegninger fra Illustrator, som ellers ville blitt rastrert i Photoshop.

 • Utføre ikke-ødeleggende filtrering. Du kan når som helst redigere filtre som brukes på smarte objekter.

 • Redigere ett smart objekt og automatisk oppdatere alle de koblede forekomstene.

 • Bruke en lagmaske som er koblet til eller fra smartobjektlaget.

 • Prøv ulike utforminger med plassholderbilder med lav oppløsning. Disse kan du erstatte senere med endelige versjoner av bildene.

Du kan ikke utføre operasjoner som endrer bildepunktdata, for eksempel male, lysne, mørkne eller klone, direkte på et smartobjektlag, med mindre du først konverterer laget til et vanlig lag som kan rastreres. Hvis du vil utføre operasjoner som endrer bildepunktdata, kan du redigere innholdet i et smart objekt, klone et nytt lag over smartobjektlaget, redigere kopier av det smarte objektet eller opprette et nytt lag.

Merk:

Når du transformerer et smart objekt som det er brukt et smartfilter på, deaktiverer Photoshop filtereffektene mens transformeringen utføres. Filtereffekter brukes på nytt etter at transformeringen er fullført. Se Bruke smartfiltre.

Fordeler med smarte objekter i Photoshop
Vanlig lag og et smart objekt i lagpanelet. Ikonet i nedre høyre hjørne av miniatyrbildet angir et smart objekt.

Smart objekt i Lag-panelet i Photoshop
(Photoshop) Et koblet smart objekt i Lag-panelet

Opprette innebygde smarte objekter

Du kan opprette innebygde smarte objekter på flere måter: bruke kommandoen Åpne som smart objekt, sette inn en fil (Photoshop CS6) eller sette inn en fil som innebygd (Photoshop og Photoshop CS6), lime inn data fra Illustrator eller konvertere ett eller flere Photoshop-lag til smarte objekter.

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Photoshop) Velg Fil > Sett inn som innebygd for å importere filer som smarte objekter i et åpent Photoshop-dokument.
  • Velg Fil > Åpne som smart objekt, velg en fil, og klikk Åpne.
  • (Photoshop CS6)Velg Fil > Sett inn for å importere filer som smarte objekter i et åpent Photoshop-dokument.

  Merk:

  Selv om du kan sette inn JPEG-filer, er det bedre å sette inn PSD-, TIFF- eller PSB-filer fordi du da kan legge til lag, endre bildepunkter og lagre filen på nytt uten tap. (Hvis du lagrer en endret JPEG-fil, må du slå sammen nye lag og komprimere bildet på nytt, noe som reduserer bildekvaliteten.)

  • Velg Lag > Smart objekt > Konverter til smart objekt for å konvertere et valgt lag til et smart objekt.
  • I Bridge velger du Fil > Sett inn > I Photoshop for å importere en fil som et smart objekt til et åpent Photoshop-dokument.

  Merk:

  En enkel måte å arbeide med Camera Raw-filer på er å åpne dem som smarte objekter. Du kan når som helst dobbeltklikke smartobjektlaget som inneholder Raw-filen, for å justere Camera Raw-innstillingene.

  Du kan lære hvordan du gjør det ved å se videoen Åpne et bilde som et smartobjekt.

  • Merk ett eller flere lag, og velg Lag > Smarte objekter > Konverter til smart objekt. Lagene slås sammen til ett smart objekt.

  • Dra PDF- eller Adobe Illustrator-lag eller -objekter til et Photoshop-dokument.

  • Lim inn tegninger fra Illustrator i et Photoshop-dokument, og velg Smart objekt i dialogboksen Lim inn. Størst fleksibilitet får du ved å aktivere både PDF og AICB (ingen støtte for gjennomsiktighet) i innstillingene for filbehandling og utklippstavle i Adobe Illustrator.

Opprette koblede smarte objekter | Photoshop

Merk:

Funksjonen for koblede smarte objekter er tilgjengelig i Photoshop CC versjon 14.2 (januar 2014) og nyere versjoner.

I Photoshop kan du opprette koblede smarte objekter. Innholdet i koblede smarte objekter oppdateres når kildebildefilen endres. Koblede smarte objekter er spesielt nyttige for team eller i tilfeller hvor ressurser skal brukes flere ganger på tvers av design.

Følg disse trinnene for å opprette et koblet smart objekt:

 1. Velg Fil > Plasser koblet.
 2. Velg en passende fil og klikk Plasser.

Det koblede smarte objektet opprettes og vises i Lag-panelet med et koblingsikon ().

Merk:

Du kan også opprette et koblet smart objekt i et åpent dokument ved å dra og slippe filen mens du holder inne følgende tast:

(Windows) Alt-tasten
(Mac OS) Tilvalgtasten

Hvis du vil endre denne adferden, slår du av Innstillinger > Generelt > Opprett alltid smarte objekter ved innsetting.

Lavere filstørrelse ved bruk av koblede smarte objekter

Ettersom koblede smarte objekter avhenger av en ekstern fil i stedet for å bygge en kildefil inn i dokumentet, medfører dette ofte at filstørrelsen blir lavere. Selv om koblede smarte objekter ikke lagrer originalfilen i dokumentet, kan de fremdeles lagre en sammenslått og skalert versjon av bildedataene fra originalfilen. I enkelte tilfeller kan disse dataene være mye større enn originalfilen, slik at lavere filstørrelse virker ubetydelig.

Oppdatere koblede smarte objekter

Hvis en ekstern kildefil endres mens et Photoshop-dokument med referanse til det er åpent, oppdateres det koblede smarte objektet automatisk. Når du åpner et Photoshop-dokument som inneholder usynkroniserte, koblede smarte objekter, kan du imidlertid oppdatere de smarte objektene:

 • Høyreklikk et koblet smart objekt-lag, og velg Oppdater modifisert innhold.
 • Velg Lag > Smarte objekter > Oppdater endret innhold.

Koblede smarte objekter som har endrede kildebilder, er visuelt uthevet i Lag-panelet:

Usynkroniserte koblede smarte objekter uthevet i lagpanelet i Photoshop
Usynkroniserte koblede smarte objekter er uthevet i lagpanelet.

Merk:

Du kan oppdatere alle koblede smarte objekter i det aktuelle Photoshop-dokumentet ved å velge Lag > Smarte objekter > Oppdater endret innhold.

Koblede smarte objekter med manglende eksterne kildefiler er uthevet i lagpanelet i Photoshop
Koblede smarte objekter med manglende eksterne kildefiler er uthevet i Lag-panelet.

Merk:

Ved sporing av endringer i koblede smarte objekter eller oppdatering av et koblet smart objekt ser Photoshop bare på den koblede filen. Koblinger som finnes i smarte objekter, oppdateres ikke.

Reparere en ødelagt smart objekt-kobling

Hvis du vil reparere et koblet smart objekt som mangler ekstern kilde, følger du disse trinnene:

 1. Høyreklikk lagikonet for det koblede smarte objektet, og velg Løs ødelagt kobling.
 2. Gå til den nye plasseringen for det manglende objektet.
 3. Klikk Sett inn.

Vis egenskaper for koblet smart objekt

Velg et koblet smart objekt i Lag-panelet, og velg Vindu > Egenskaper.

Følgende egenskaper vises:

 • Banen til den eksterne kildefilen for det koblede smarte objektet
 • Størrelse og posisjonskoordinater (X, Y) for det koblede smarte objektet

Du kan utføre følgende prosedyrer med Egenskaper-panelet:

 • Rediger innholdet i den eksterne bildefilen. Dersom det er nødvendig, vil Photoshop åpne et eksternt program som kan håndtere kildefiltypen. Hvis for eksempel det eksterne kildebildet er en .ai-fil, vil Photoshop åpne Adobe Illustrator.
 • Bygg inn det koblede smarte objektet i det gjeldende dokumentet.

Bygge inn koblede smarte objekter

Gjør ett av følgende:

 • Høyreklikk et koblet smart objekt-lag i lagpanelet, og velg Bygg inn koblet.
 • Velg Lag > smarte objekter > Bygg inn koblet.
 • I Egenskaper-panelet klikker du Bygg inn.

Merk:

Velg Lag > Smarte objekter > Bygg inn alle koblede for å bygge alle koblede smarte objekter inn i Photoshop-dokumentet.

Pakke koblede smarte objekter

Du kan pakke de koblede smarte objektene i et Photoshop-dokument, slik at kildefilene lagres i en mappe på datamaskinen. En kopi av Photoshop-dokumentet lagres i mappen sammen med kildefilene.

 1. Velg Fil > Pakke.
 2. Velg en plassering hvor du vil lagre kildefilene og en kopi av Photoshop-dokumentet.

Lyd- og videokoblede smarte objekter som finnes i dokumentet, blir også pakket.

Merk:

Du må lagre en fil før du pakker de koblede smarte objektene som finnes i filen.

Slik finner Photoshop koblede filer

Photoshop ser alltid etter koblede filer på den sist kjente relative plasseringen. Hvis den koblede filen ikke finnes på den plasseringen, ser Photoshop etter den:

 • På den sist kjente absolutte plasseringen
 • Ved å bruke et lagret alias (kun Mac OS)
 • I samme mappe som dokumentet

Denne adferden gjør det mulig å flytte, kopiere og dele prosjektmapper og filer, med lav risiko for at det skal oppstå ødelagte koblinger.

Merk:

Dialogen Reparer manglende ressurser viser alltid den sist kjente absolutte banen til manglende kildefiler.

Konvertere et innebygd smart objekt til et koblet smart objekt

Du kan konvertere et innebygd smart objekt til et koblet smart objekt. Transformeringer, filtre og andre effekter som brukes på innebygde smarte objekter, bevares ved konvertering.

Gjør følgende:

 1. Velg et innebygd smart objekt-lag i Photoshop-dokumentet.
 2. Velg Lag > Smart objekt > Konverter til koblet.
 3. Velg hvor på datamaskinen du vil lagre kildefilen. Skriv inn et navn på filen, inkludert en støttet filtype. Eksempel: koblet_fil.jpg.

Filtrere lagpanelet etter smarte objekter | Photoshop

 1. I lagpanelet velger du Smart objekter fra hurtigmenyen for filtrering.
Filtrere lag etter smarte objekter i Photoshop
Filtrere lag etter smarte objekter

 1. Klikk ett av følgende ikonet:
 •     Filter for oppdaterte koblede smarte objekter
 •     Filter for usynkroniserte koblede smarte objekter
 •     Filter for manglende koblede smarte objekter
 •     Filter for innebygde smarte objekter

Merk:

Du kan bruke bryteren () for å slå lagfiltrering av.

Dupliser et innebygd smart objekt

 1. Velg et smartobjektlag i lagpanelet, og gjør ett av følgende:
  • Du kan lage et duplisert smart objekt som er koblet til originalen, ved å velge Lag > Ny > Lag via Kopier eller dra smartobjektlaget til ikonet Opprett nytt lag nederst i lagpanelet. Redigeringer du gjør i originalen, påvirker kopien og omvendt.

  • Hvis du vil lage et duplisert smart objekt som ikke er koblet til originalen, velger du Lag > Smarte objekter > Nytt smart objekt via Kopier. Redigeringer du gjør i originalen, påvirker ikke kopien.

  Et nytt smart objekt vises i lagpanelet, med samme navn som originalobjektet, og med "kopi" som suffiks.

Redigere innholdet i et smart objekt

Når du redigerer et smart objekt, åpnes kildeinnholdet enten i Photoshop (hvis innholdet er raster-data eller en Camera Raw-fil) eller programmet som behandler det plasserte formatet som standard (for eksempel Adobe Illustrator eller Adobe Acrobat). Når du lagrer endringer i kildeinnholdet, vises redigeringene i alle koblede forekomster av det smarte objektet i Photoshop-dokumentet.

 1. Velg det smarte objektet i lagpanelet, og gjør ett av følgende:
  • Velg Lag > Smarte objekter > Rediger innhold.
  • Dobbeltklikk miniatyren for det smarte objektet i lagpanelet.
  • I Egenskaper-panelet klikker du Rediger innhold.
 2. Klikk OK for å lukke dialogboksen.
 3. Gjør redigeringer i kildeinnholdsfilen, og velg deretter Fil > Lagre.

  Det smarte objektet oppdateres i Photoshop for å gjenspeile endringene du gjorde. (Hvis du ikke ser endringene, gjør du Photoshop-dokumentet som inneholder det smarte objektet, aktivt.)

Erstatte innholdet i et smart objekt

Du kan erstatte bildedata i ett smart objekt eller flere koblede forekomster. Med denne funksjonen går det raskt å oppdatere en visuell utforming, eller å erstatte plassholderbilder med lav oppløsning med de endelige versjonene.

Merk:

Når du erstatter et smart objekt, beholdes skalering, fordreining eller effekter du har brukt på det første smarte objektet.

 1. Merk det smarte objektet, og velg Lag > Smarte objekter > Erstatt innhold.
 2. Gå til filen du vil bruke, og klikk Sett inn.
 3. Klikk OK.

  Det nye innholdet settes inn i det smarte objektet.

Konvertere et innebygd eller koblet smart objekt til et lag

Når du konverterer et smart objekt til et vanlig lag, rastreres innholdet ved gjeldende størrelse. Du bør bare konvertere et smart objekt til et vanlig lag hvis du ikke lenger trenger å redigere dataene i det smarte objektet. Transformeringer, fordreininger og filtre som er brukt på et smart objekt, kan ikke lenger redigeres etter at det smarte objektet er rastrert.

 • Merk det smarte objektet, og velg Lag > Smarte objekter > Rastrer.  

Merk:

Hvis du vil gjenopprette det smarte objektet, velger du de opprinnelige lagene på nytt og starter om igjen. Det nye smarte objektet beholder ikke transformeringer som er brukt på det opprinnelige smarte objektet.

Eksportere innholdet i et innebygd smart objekt

 1. Velg det smarte objektet i lagpanelet, og velg Lag > Smarte objekter > Eksporter innhold.
 2. Velg en plassering for innholdet i det smarte objektet, og klikk Lagre.

  Photoshop eksporterer det smarte objektet det opprinnelige innsatte format (JPEG, AI, TIF, PDF eller andre formater). Hvis det smarte objektet ble opprettet fra lag, eksporteres det i PSB-format.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet