Velge lag

Du kan velge ett eller flere lag du vil arbeide med. For enkelte oppgaver, som å male eller justere farger eller toner, kan du bare arbeide på ett lag om gangen. Ett enkelt valgt lag kalles det aktive laget. Navnet på det aktive laget vises på tittellinjen i dokumentvinduet.

For andre oppgaver, som å flytte, justere eller transformere eller bruke stiler fra stilpanelet, kan du velge og arbeide på flere lag samtidig. Du kan velge lag i lagpanelet eller med flytteverktøyet .

Du kan også koble sammen lag. I motsetning til flere samtidig valgte lag forblir koblede lag sammenkoblet når du endrer valgene i lagpanelet. Se Koble lag og løse opp koblede lag.

Merk:

Hvis du ikke får de ønskede resultatene når du bruker et verktøy eller en kommando, har du kanskje ikke valgt det riktige laget. Kontroller lagpanelet for å være sikker på at du arbeider på riktig lag.

Velge lag i lagpanelet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk et lag i lagpanelet.
  • Hvis du vil velge flere sammenhengende lag, klikker du det første laget og Skift-klikker det siste laget.
  • Hvis du vil velge flere ikke-sammenhengende lag, Ctrl+klikker (Windows) eller Kommando+klikker (Mac OS) du lagene i lagpanelet.  

  Merk:

  Ved markering må du Ctrl+klikke (Windows) eller Kommando+klikke (Mac OS) i området utenfor lagminiatyren. Hvis du Ctrl+klikker eller Kommando+klikker lagminiatyren, merkes de ugjennomsiktige områdene av laget.

  • Hvis du vil markere alle lag, velger du Velg > Alle lag.

  • Hvis du vil velge alle lag av én type (for eksempel alle typelag), velger du ett av lagene og velger Velg > Lignende lag.

  • Du fjerner et lag fra utvalget ved å bruke kommandoene Ctrl+klikk (Windows) og Kommando+klikk (Mac OS) på laget.

  • Hvis du ikke vil at noen lag skal være valgt, klikker du under bakgrunnslaget eller det nederste laget i lagpanelet eller velger Markering > Opphev markering av lag.

Velge lag i dokumentvinduet

Du kan også velge et eller flere lag direkte fra dokumentvinduet.

 1. Velg verktøyet for flytting .
 2. Gjør ett av følgende:
  • Merk av for Automatisk valg på alternativlinjen, velg deretter Lag på rullegardinmenyen, og klikk i dokumentet på laget du vil merke. Det øverste laget som inneholder bildepunkter under markøren, merkes.

  • Merk av for Automatisk valg på alternativlinjen, velg deretter Gruppe på rullegardinmenyen, og klikk i dokumentet på innholdet du vil merke. Den øverste gruppen som inneholder bildepunkter under markøren, merkes. Hvis du klikker et ugruppert lag, merkes laget.

  • Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) inni bildet, og velg et lag på hurtigmenyen. Hurtigmenyen viser alle lagene som inneholder bildepunkter under gjeldende pekerposisjon.

Velge et lag i en gruppe

Du kan åpne en gruppe og deretter velge et individuelt lag i gruppen.

 1. Klikk gruppen i lagpanelet.
 2. Klikk trekanten til venstre for mappeikonet .
 3. Klikk enkeltlaget i gruppen.

Det blir enklere å organisere prosjekter og holde lagpanelet ryddig ved å gruppere lag. Når du kobler lag, etablerer du en relasjon mellom dem, selv om de ikke er ved siden av hverandre i lagrekkefølgen.

Gruppere og dele opp grupper med lag

 1. Velg flere lag i lagpanelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Lag > Grupper lag.

  • Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) lagene til mappeikonet  nederst i lagpanelet for å gruppere lagene.

 3. Hvis du vil løse opp grupperingen av lagene, velger du gruppen og velger Lag > Løs opp gruppering av lag.

Legge til lag i en gruppe

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg gruppen i lagpanelet, og klikk knappen Opprett nytt lag .

  • Dra et lag til gruppemappen.

  • Dra en gruppemappe til en annen gruppemappe. Gruppen og alle lagene i gruppen flyttes.

  • Dra en eksisterende gruppe til Ny gruppe-knappen .

Du kan koble sammen to eller flere lag eller grupper. I motsetning til flere samtidig valgte lag beholdes relasjonen mellom koblede lag til du løser dem opp. Du kan flytte eller bruke transformasjoner på koblede lag.

 1. Velg lagene eller gruppene i lagpanelet.
 2. Klikk koblingsikonet  nederst i lagpanelet.
 3. Gjør ett av følgende for å løse opp koblede lag:
  • Velg et koblet lag, og klikk koblingsikonet.

  • Hvis du vil deaktivere det koblede laget midlertidig, Skift-klikker du koblingsikonet for det koblede laget. En rød X vises. Skift-klikk koblingsikonet for å aktivere koblingen igjen.

  • Velg de koblede lagene, og klikk koblingsikonet. Hvis du vil velge alle koblede lag, velger du ett av lagene og velger Lag > Velg koblede lag.

Vise lagkanter og håndtak

Det kan være lettere å flytte eller justere innholdet på et lag hvis du viser rammen eller kantene for innholdet. Du kan også vise transformeringshåndtakene for valgte lag og grupper, slik at du kan endre størrelse på lagene og gruppene eller rotere dem.

Lag i Photoshop
Laginnhold med synlige kanter (venstre) og med transformeringsmodus valgt (høyre)

Vise kanter for innholdet på et valgt lag

 1. Velg Vis > Vis > Lagkanter.

Vise transformeringshåndtak i et valgt lag

 1. Velg verktøyet for flytting .
 2. Velg Vis transformeringskontroller på alternativlinjen.

  Du kan endre størrelse på og rotere laginnhold ved hjelp av transformeringshåndtakene. Se Transformere fritt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet