Du kan utføre ulike operasjoner på type for å endre utseendet på den. Du kan for eksempel fordreie type, konvertere type til former eller legge til en skygge på type. En av de enkleste måtene å lage typeeffekter på er å leke med standardhandlingene for teksteffekter som følger med Photoshop, på et typelag. Du får tilgang til disse effektene ved å velge Teksteffekter på prosedyrepanelmenyen.

Legge type langs eller på innsiden av en bane

Du kan skrive inn type som flyter langs kanten av en midlertidig bane som er opprettet med et penn- eller formverktøy. Når du skriver inn type langs en bane, flyter typen i den retningen ankerpunkter ble lagt til på banen. Når du taster inn vannrett type på en bane, resulterer det i bokstaver som står vinkelrett på grunnlinjen. Når du taster inn loddrett type på en bane, resulterer det i en tekstretning som er parallell med grunnlinjen.

Du kan også legge inn type på innsiden av en lukket bane. I slike tilfeller bør du merke deg at typen alltid er vannrett. Det settes inn linjeskift når typen kommer til baneavgrensninger.

Merk:

Når du flytter en bane eller endrer formen på den, tilpasses den relaterte typen til den nye baneplasseringen eller -formen.

Vannrett og loddrett type på en åpen bane i Photoshop
Vannrett og loddrett type på en åpen bane

Vannrett og loddrett type i Photoshop
Vannrett og loddrett type på en lukket bane som er opprettet med et formverktøy

Taste inn type langs en bane

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vannrett type-verktøyet  eller Loddrett type-verktøyet .

  • Velg Vannrett typemaske-verktøyet  eller Loddrett typemaske-verktøyet .

 2. Plasser pekeren slik at grunnlinjeindikatoren for typeverktøyet  er på banen, og klikk. Når du har klikket, vises et innsettingspunkt på banen.
  Taste inn type langs en bane i Photoshop
  Grunnlinjeindikatoren for typeverktøyet (venstre), og typeverktøyet med tilhørende grunnlinjeindikator på en bane (høyre)

 3. Skriv inn typen. Vannrett type vises langs banen, vinkelrett på grunnlinjen. Loddrett type vises langs banen, parallelt med grunnlinjen.

  Merk:

  Hvis du vil ha større kontroll over loddrett typejustering på en bane, bruker du alternativet Grunnlinjeforskyvning i tegnpanelet. Du angir for eksempel en negativ verdi i Grunnlinjeforskyvning-tekstboksen hvis du vil senke typen.

Flytte eller vende type langs en bane

 1. Velg segmentmarkøren eller banemerkingsverktøyet og plasser den/det over typen. Pekeren endres til en tekstmarkør med pil .
  • Hvis du vil flytte tekst, klikker og drar du typen langs banen. Pass på at du ikke drar på tvers av banen.

  • Hvis du vil vende tekst til den andre siden av banen, klikker og drar du typen på tvers av banen.

Segmentmarkøren eller banemerkingsverktøyet i Photoshop
Bruke segmentmarkøren eller banemerkingsverktøyet til å flytte eller vende type på en bane.

Merk:

Hvis du vil flytte type langs en bane uten å endre retningen på typen, bruker du alternativet Grunnlinjeforskyvning i tegnpanelet. Hvis du for eksempel har laget type som løper fra venstre til høyre langs toppen av en sirkel, kan du angi et negativt tall i tekstboksen Grunnlinjeforskyvning for å senke typen slik at den løper inni toppen av sirkelen.

Skrive inn type langs innsiden av en lukket bane

 1. Velg Vannrett type-verktøyet .
 2. Plasser pekeren på innsiden av banen.
 3. Når typeverktøyet er omgitt av stiplede parenteser , klikker du for å sette inn tekst.

Flytte en bane med type

 1. Velg banemerkingsverktøyet eller flytteverktøyet , og klikk og dra deretter banen til en ny plassering. Hvis du bruker banemerkingsverktøyet, må du kontrollere at pekeren ikke endres til en tekstmarkør med pil , ellers vil typen flyttes langs banen.

Endre form på en bane med type

 1. Velg segmentmarkøren .
 2. Klikk et ankerpunkt på banen, og bruk håndtakene til å endre formen på banen.

Fordreie type og oppheve fordreining av type

Du kan fordreie type for å lage en spesiell typeeffekt. Du kan for eksempel fordreie type så den formes som en bue eller en bølge. Fordreiningsstilen du velger, er et attributt av typelaget – du kan når som helst endre fordreiningsstilen for et lag for å endre formen på fordreiningen. Fordreiningsalternativene gir deg nøyaktig kontroll over retningen og perspektivet på fordreiningseffekten.

Merk:

Du kan ikke fordreie typelag som inneholder formateringen Falsk fet, eller som bruker skrifter uten omrissdata (for eksempel punktgrafikkskrifter).

Type fordreid med Fisk-stilen i Photoshop
Eksempel på type fordreid med Fisk-stilen

Fordreie type

 1. Merk et typelag.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg et typeverktøy, og klikk på Fordrei-knappen på alternativlinjen.

  • Velg Type > Fordrei tekst.

  Merk:

  Du kan bruke kommandoen Fordrei til å fordreie tekst på et typelag. Velg Rediger > Transformer bane > Fordrei.  

 3. Velg en fordreiningsstil på hurtigmenyen Stil.
 4. Velg retning for fordreiningseffekten, vannrett eller loddrett.
 5. Hvis du ønsker det, kan du angi verdier for flere fordreiningsalternativer:
  • Bøy for å angi hvor mye fordreining som skal brukes på laget

  • Horisontal forvrengning eller Vertikal forvrengning for å bruke perspektiv på fordreiningen

Oppheve fordreining av type

 1. Merk et fordreid typelag.
 2. Velg et typeverktøy, og klikk på Fordrei-knappen  på alternativlinjen, eller velg Lag > Type > Fordrei tekst.
 3. Velg Ingen på hurtigmenyen Stil, og klikk OK.

Opprette en midlertidig bane fra type

Du kan arbeide med typetegn som vektorformer ved å konvertere dem til en midlertidig bane. En midlertidig bane er en bane som vises i banepanelet og definerer omrisset av en form. Når du har opprettet en midlertidig bane fra et typelag, kan du lagre og endre den slik du kan med andre baner. Du kan ikke redigere tegn på banen som tekst. Det opprinnelige typelaget forblir imidlertid intakt og redigerbart.

 1. Merk et typelag, og velg Type > Opprett midlertidig bane.

  Merk:

  Du kan ikke opprette midlertidige baner fra skrifter som ikke inneholder omrissdata (for eksempel punktgrafikkskrifter).

Konvertere type til former

Når du konverterer type til former, erstattes typelaget av et lag med en vektormaske. Du kan redigere vektormasken og bruke stiler på laget. Du kan imidlertid ikke redigere tegnene i laget som tekst.

 1. Merk et typelag, og velg Type > Konverter til form.

  Merk:

  Du kan ikke opprette former fra skrifter som ikke inneholder omrissdata (for eksempel punktgrafikkskrifter).

Opprette en markeringsramme for type

Når du bruker Vannrett typemaske-verktøyet eller Loddrett typemaske-verktøyet, oppretter du en markering med samme form som typen. Typemarkeringer vises på det aktive laget og kan flyttes, kopieres, fylles eller males på samme måte som alle andre markeringer.

 1. Velg laget du vil at markeringen skal vises på. Du oppnår best resultat ved å opprette markeringsrammen for type på et vanlig bildelag, ikke på et typelag. Hvis du vil fylle eller male markeringsrammen for type, oppretter du den over et nytt, tomt lag.
 2. Velg Vannrett typemaske-verktøyet  eller Loddrett typemaske-verktøyet .
 3. Velg flere typealternativer, og skriv inn type ved et punkt eller i en markeringsramme.

  En rød maske vises over det aktive laget når du skriver inn typen. Når du har klikket på Utfør-knappen , vises markeringsrammen for type i bildet på det aktive laget.

Legge til skygge på tekst

Legg til en skygge for å gi dybde til teksten i et bilde.

 1. I lagpanelet velger du laget som inneholder teksten der du vil legge til skygge.
 2. Klikk Lagstil-knappen  nederst i lagpanelet, og velg Skygge på listen som vises.
 3. Hvis det er mulig, plasser du dialogboksen Lagstil slik at du kan se laget og skyggen.
 4. Juster innstillingene slik du ønsker. Du kan endre ulike sider ved skyggen, inkludert måten den blandes med laget under, tettheten (hvor mye lagene under vises gjennom), vinkelen for lyset og dets avstand fra teksten eller objektet.
 5. Når du er fornøyd med skyggen, klikker du på OK.

  Merk:

  Hvis du vil bruke de samme skyggeinnstillingene på et annet lag, Alt+drar du skyggelaget i lagpanelet til det andre laget. Når du slipper museknappen, brukes skyggeattributtene på laget.

Fylle type med et bilde

Du kan fylle type med et bilde ved å bruke en maske på et bildelag som er plassert over et typelag i lagpanelet.

 1. Åpne filen som inneholder bildet du vil bruke i teksten.
 2. Velg Vannrett type-verktøyet  eller Loddrett type-verktøyet  i verktøykassen.
 3. Klikk kategorien Tegn for å plassere tegnpanelet fremst. Hvis panelet ikke er åpent, velger du Vindu > Tegn.
 4. I tegnpanelet velger du skrift og andre typeattributter for teksten. Store, fete og tykke bokstaver fungerer best.
 5. Klikk på et innsettingspunkt i dokumentvinduet, og tast inn ønsket tekst. Når du er fornøyd med teksten, trykker du på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).
 6. Klikk kategorien Lag for å plassere lagpanelet fremst. Hvis panelet ikke er åpent, velger du Vindu > Lag.
 7. (Valgfritt) Hvis bildelaget er bakgrunnslaget, dobbeltklikker du bildelaget i lagpanelet for å konvertere det fra et bakgrunnslag til et vanlig lag.

  Merk:

  Bakgrunnslag er låst og kan ikke flyttes i lagpanelet. Du må konvertere bakgrunnslag til vanlige lag for å låse dem opp.

 8. (Valgfritt) I dialogboksen Nytt lag kan du endre navn på laget. Klikk OK for å lukke dialogboksen og konvertere bildelaget.
 9. Dra bildelaget i lagpanelet slik at det er rett over typelaget.
 10. Med bildelaget merket velger du Lag > Opprett maske. Bildet vises i teksten.
 11. Velg flytteverktøyet , og dra deretter bildet for å justere plasseringen i teksten.

  Merk:

  Hvis du vil flytte teksten i stedet for bildet, velger du typelaget i lagpanelet, og bruker flytteverktøyet til å flytte teksten.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet