Du kan enkelt ta opp en rekke handlinger, slik at du kan utføre oppgaver du gjennomfører ofte, på en mer effektiv måte.

Opplæringsvideo: Opptak av prosedyrer

Opplæringsvideo: Opptak av prosedyrer
Train Simple

Veiledning for opptak av prosedyrer

Vær oppmerksom på følgende når du tar opp prosedyrer:

 • Du kan ta opp de fleste, men ikke alle, kommandoer i en prosedyre.

 • Du kan ta opp operasjoner du utfører med markerings-, flytte-, mangekant-, lasso-, tryllestav-, beskjærings-, stykke-, magisk viskelær-, graderings-, malingsspann-, type-, form-, notat-, pipette- eller fargeprøveverktøyet. Du kan også ta opp operasjoner du utfører på historikk-, fargekart-, farge-, bane-, kanal-, lag-, stil- eller prosedyrepanelet.

 • Resultatene avhenger av angitte fil- og programvariabler, for eksempel det aktive laget eller forgrunnsfargen. Variabelt uskarpt med 3 bildepunkter vil for eksempel ikke ha samme effekt på en 72 ppi-fil som på en 144 ppi-fil. I tillegg virker ikke Fargebalanse i en gråtonefil.

 • Under opptak av en prosedyre som omfatter angivelse av innstillinger i dialogbokser og i paneler, vil prosedyren gjenspeile de innstillingene som var valgt da opptaket ble gjort. Hvis du endrer en innstilling i en dialogboks eller i et panel under opptak av en prosedyre, er det den endrede verdien som tas opp.

Merk:

De fleste dialogbokser beholder de sist brukte innstillingene. Kontroller at det er disse verdiene du vil ta opp.

 • Modale operasjoner og verktøy, i tillegg til verktøy som registrerer posisjoner, bruker gjeldende linjalenheter. En modal operasjon eller et modalt verktøy krever at du trykker Enter eller Retur for å ta i bruk effekten, for eksempel transformering eller beskjæring. Verktøy som registrerer posisjoner, er blant andre markerings-, stykke-, graderings-, tryllestav-, lasso-, form-, bane-, pipette- og notatverktøyet.

Merk:

Når du tar opp en prosedyre som skal spilles av på filer med ulike størrelser, må du sette linjalenhetene til prosent. Da vil prosedyren alltid spilles av i samme relative posisjon i bildet.

 • Du kan ta opp kommandoen Avspill, som du finner på menyen i prosedyrepanelet, hvis du vil at én prosedyre skal spille av en annen.

Ta opp en prosedyre

Når du oppretter en ny prosedyre, legges de brukte kommandoene og verktøyene til i prosedyren inntil du stanser opptaket.

Merk:

Arbeid i en kopi for å unngå feil: Ved starten av prosedyren, før du bruker andre kommandoer, tar du opp kommandoen File > Lagre som og deretter Som en kopi. Du kan også klikke Ny mellomkopi-knappen i historikkpanelet for å lage en mellomkopi av bildet før du tar opp prosedyren.  

 1. Åpne en fil.
 2. Klikk knappen Opprett ny prosedyre (Create New Action)  i prosedyrepanelet, eller velg Ny prosedyre (New Action) på menyen i prosedyrepanelet.
 3. Skriv inn et prosedyrenavn, velg et prosedyresett, og angi ytterligere alternativer:

  Funksjonstast

  Tilordner en hurtigtast til prosedyren. Du kan velge enhver kombinasjon av en funksjonstast, Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (Mac OS) og Skift-tasten (for eksempel Ctrl+Skift+F3), med disse unntakene: I Windows kan du ikke bruke F1, og du kan heller ikke bruke F4 eller F6 sammen med Ctrl-tasten.

  Merk:

  Hvis du tilordner den samme hurtigtasten som er brukt for en kommando, til en prosedyre, gjelder hurtigtasten for prosedyren i stedet for kommandoen.

  Farge

  Tildeler en farge for visning i knappemodus.

 4. Klikk Start opptak (Begin Recording). Start opptak-knappen (Begin Recording)  i prosedyrepanelet blir rød 

  Merk:

  Når du tar opp kommandoen Lagre som (Save As), må du ikke endre filnavnet. Hvis du skriver inn et nytt filnavn, blir det nye filnavnet tatt opp og brukt hver gang du kjører prosedyren. Før du lagrer, kan du gå til en annen mappe og angi en annen plassering uten å måtte angi filnavn.

 5. Utfør operasjonene og kommandoene du vil ta opp.

  Ikke alle oppgaver i prosedyrer kan tas opp direkte. De fleste av disse oppgavene kan du imidlertid sette inn ved hjelp av kommandoer på menyen i prosedyrepanelet.

 6. Hvis du vil stanse opptaket, klikker du knappen for å stoppe avspilling/opptak eller velger Stopp opptak (Stop Recording) på menyen i prosedyrepanelet, eller klikk Esc-tasten.

Merk:

Hvis du vil fortsette opptaket i samme prosedyre, velger du Start opptak (Start Recording) på menyen i prosedyrepanelet.

Ta opp en bane

Med kommandoen Sett inn bane kan du inkludere en kompleks bane (en bane som er opprettet med et pennverktøy eller limt inn fra Adobe Illustrator) som en del av en prosedyre. Når prosedyren avspilles, settes den midlertidige banen til banen som ble tatt opp. Du kan sette inn en bane når du tar opp en prosedyre eller etter at den er tatt opp.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Start opptaket av en prosedyre.

  • Merk navnet på en prosedyre hvis du vil ta opp en bane på slutten av prosedyren.

  • Velg en kommando hvis du vil ta opp en bane etter kommandoen.

 2. Velg en eksisterende bane i banepanelet.
 3. Velg Sett inn bane på menyen i prosedyrepanelet.

Hvis du tar opp flere Sett inn bane-kommandoer i samme prosedyre, vil hver bane erstatte den forrige banen i målfilen. Hvis du vil legge til flere baner, tar du opp en Lagre bane-kommando ved hjelp av banepanelet etter at du har tatt opp hver enkelt Sett inn bane-kommando.

Merk:

Avspilling av prosedyrer som setter inn komplekse baner, kan kreve mye minne. Hvis det oppstår problemer, kan du gjøre mer minne tilgjengelig for Photoshop.

Sette inn et stopp

Du kan sette inn stopp i en prosedyre, slik at du kan utføre oppgaver som ikke kan tas opp (for eksempel bruke et maleverktøy). Når du har utført oppgaven, klikker du avspillingsknappen (Play) i prosedyrepanelet for å fullføre prosedyren.

Du kan også vise en kort melding når prosedyren kommer til et stopp, som en påminnelse om hva som må gjøres før du fortsetter med prosedyren. Du kan legge til en Fortsett-knapp (Continue) i meldingsboksen hvis det ikke er andre oppgaver som må utføres.

 1. Velg hvor stoppet skal settes inn, ved å gjøre ett av følgende:
  • Merk navnet på en prosedyre hvis du vil sette inn et stopp på slutten av prosedyren.

  • Velg en kommando hvis du vil sette inn et stopp etter kommandoen.

 2. Velg Sett inn Stopp (Insert Stop) på menyen i prosedyrepanelet.
 3. Skriv inn meldingen som skal vises.
 4. Hvis du vil ha muligheten til å fortsette prosedyren uten å stoppe, velger du Tillat å fortsette (Allow Continue).
 5. Klikk OK.

Merk:

Du kan sette inn et stopp når du tar opp en prosedyre eller etter at den er tatt opp.

Endre innstillinger under avspilling av en prosedyre

Som standard fullføres prosedyrer ved å bruke de angitte verdiene da de opprinnelig ble spilt inn. Hvis du vil endre innstillingene for en kommando i en prosedyre, kan du sette inn en modal kontroll. En modal kontroll stanser en prosedyre midlertidig slik at du kan angi verdier i en dialogboks eller bruke et modalt verktøy. (Du må trykke Enter eller Retur for å aktivere effekten i en modal kontroll – når du trykker Enter eller Retur, gjenopptas oppgavene i prosedyren.)

En modal kontroll er angitt med et dialogboksikon  til venstre for en kommando, en prosedyre eller et sett i prosedyrepanelet. Et rødt dialogboksikon  angir en prosedyre eller et sett der noen, men ikke alle, kommandoer er modale. Du kan ikke angi en modal kontroll i knappemodus.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil aktivere en modal kontroll for en kommando i en prosedyre, klikker du boksen til venstre for kommandonavnet. Klikk på nytt for å deaktivere den modale kontrollen.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontroller for alle kommandoene i en prosedyre, klikker du i boksen til venstre for prosedyrenavnet.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontroller for alle prosedyrene i et sett, klikker du i boksen til venstre for settnavnet.

Utelate kommandoer fra en prosedyre

Du kan utelate kommandoer du ikke vil spille av, som en del av en prosedyre du har tatt opp. Du kan ikke utelate kommandoer i knappemodus.

 1. Om nødvendig kan du utvide listen over kommandoer i prosedyren ved å klikke trekanten til venstre for prosedyrenavnet i prosedyrepanelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil utelate én enkelt kommando, fjerner du merket til venstre for kommandonavnet. Klikk på nytt hvis du vil ta med kommandoen.

  • Hvis du vil utelate eller ta med alle kommandoene eller prosedyrene i en prosedyre eller i et sett, klikker du hakemerket til venstre for prosedyre- eller settnavnet.

  • Hvis du vil utelate eller ta med alle kommandoer bortsett fra den valgte kommandoen, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker du (Mac OS) hakemerket.

   Merket for den overordnede handlingen blir rødt for å vise at noen av kommandoene i prosedyren er utelatt.

Sette inn en ikke-opptakbar menykommando

Du kan ikke ta opp male- og toningsverktøy, verktøyalternativer, visningskommandoer og vinduskommandoer. Du kan imidlertid sette inn mange ikke-opptakbare kommandoer i en prosedyre ved hjelp av kommandoen Sett inn menyelement.

Du kan sette inn en kommando når du tar opp en prosedyre eller etter at den er tatt opp. En innsatt kommando blir ikke utført før prosedyren spilles av, og filen forblir dermed uendret når kommandoen settes inn. Det tas ikke opp noen verdier for kommandoen i prosedyren. Hvis kommandoen åpner en dialogboks, vises dialogboksen under avspilling, og prosedyren stanser inntil du klikker OK eller Avbryt.

Merk:

Når du bruker kommandoen Sett inn menyelement til å sette inn en kommando som åpner en dialogboks, kan du ikke deaktivere den modale kontrollen i prosedyrepanelet.

 1. Velg hvor du vil sette inn menyelementet:
  • Merk navnet på en prosedyre hvis du vil sette inn elementet på slutten av prosedyren.

  • Velg en kommando hvis du vil sette inn elementet på slutten av kommandoen.

 2. Velg Sett inn menyelement på menyen i prosedyrepanelet.
 3. Velg en kommando på menyen mens dialogboksen Sett inn menyelement er åpen.
 4. Klikk OK.

Redigere prosedyrer og ta dem opp på nytt

Du kan justere innstillingene for en bestemt kommando i en prosedyre, legge til kommandoer i en eksisterende prosedyre eller gå gjennom en hel prosedyre og endre noen av eller alle innstillingene.

Overskrive en enkeltkommando

 1. Dobbeltklikk kommandoen i prosedyrepanelet.
 2. Angi nye verdier, og klikk OK.

Legge til kommandoer i en prosedyre

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk prosedyrenavnet hvis du vil sette inn en ny kommando på slutten av prosedyren.

  • Velg en kommando i prosedyren hvis du vil sette inn en kommando etter prosedyren.

 2. Klikk Start opptak-knappen (Begin Recording), eller velg Start opptak (Start Recording) på menyen i prosedyrepanelet.
 3. Ta opp de øvrige kommandoene.
 4. Når du er ferdig, klikker du knappen for å stoppe avspilling/opptak i prosedyrepanelet eller velger Stopp opptak (Stop Recording) på panelmenyen.

Endre rekkefølgen på kommandoer i en prosedyre

 1. Dra en kommando i prosedyrepanelet til en annen plassering i samme eller en annen prosedyre. Når den uthevede linjen vises der du vil ha den, slipper du museknappen.

Ta opp en prosedyre på nytt

 1. Velg en prosedyre, og velg deretter Ta opp på nytt (Record Again) på menyen i prosedyrepanelet.
 2. Hvis et modalt verktøy vises, bruker du verktøyet til å få et annet resultat. Trykk deretter Enter eller Retur. Du kan også bare trykke Enter eller Retur hvis du vil beholde de samme innstillingene.
 3. Hvis en dialogboks vises, endrer du innstillingene og klikker OK for å ta dem opp. Du kan også klikke Avbryt (Cancel) hvis du vil beholde de samme verdiene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet