Lær hvordan du bruker kommandoene Angre / Utfør likevel og Historikk-panelet til å kontrollere statusen til bildene i Adobe Photoshop.

Ved hjelp av kommandoene Angre / Utfør likevel og Historikk-panelet, kan du enkelt kontrollere statusen(e) til bildene dine.

Bruke kommandoene Angre eller Utfør likevel

Oppdatert i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-utgaven)

Fra og med oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (20.0) kan du angre flere trinn i Photoshop-dokumentet ditt ved å bruke Ctrl + Z (Win) / Kommando + Z (Mac). Denne nye modusen for angring av flere trinn er aktivert som standard.

Hvis du vil angre eller utføre likevel, gjør du følgende:

 • Angre: Flytter ett steg tilbake i angrekjeden. Velg Rediger > Angre, eller bruk hurtigtasten Ctrl + Z (Win) / Kommando + Z (Mac).
 • Utfør likevel: Flytter ett steg frem. Velg Rediger > Utfør likevel, eller bruk hurtigtasten Skift + Ctrl + Z (Win) / Skift + Kommando + Z (Mac).

Rediger-menyen viser også navnet på trinnet som skal angres, ved siden av kommandoene Angre og Utfør likevel. For eksempel Rediger > Angre redigeringstype.

Hvordan bytter jeg tilbake til de gamle hurtigtastene for angring?

(Photoshop)

Hvis du vil bytte tilbake til den gamle angremodusen i Photoshop, gjør du følgende:

 1. Velg Rediger > Hurtigtaster.
 2. I dialogboksen Hurtigtaster og menyer velger du Bruk gamle hurtigtaster for angring og klikker OK.
 3. Start Photoshop på nytt.

(Adobe Camera Raw)

Hvis du vil bytte tilbake til den gamle angremodusen i Adobe Camera Raw, gjør du følgende:

 1. I menylinjen i Photoshop velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling.
 2. I delen Filkompatibilitet klikker du Camera Raw-innstillinger.
 3. I dialogboksen Camera Raw-innstillinger velger du Bruk gamle hurtigtaster for angring og klikker OK.
 4. Start Photoshop på nytt.

Gå tilbake til den sist lagrede versjonen

 1. Velg Fil > Tilbake.

  Merk:

  Tilbake legges til som en historikkstatus i Historikk-panelet og kan angres.

Gjenopprette deler av et bilde til den tidligere lagrede versjonen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Bruk historikkpenselverktøyet  til å male med den valgte statusen eller mellomkopien i Historikk-panelet.

  • Bruk viskelærverktøyet  med alternativet Slett til historikk avmerket.

  • Merk området du vil gjenopprette, og velg Rediger > Fyll. Velg Historikk under Bruk, og klikk OK.

  Merk:

  Hvis du vil gjenopprette bildet med en mellomkopi av den opprinnelige statusen til dokumentet, velger du Alternativer for historikk på panelmenyen og kontrollerer at det er merket av for Lag første mellomkopi automatisk.

Avbryte en operasjon

 1. Hold nede Esc til den pågående operasjonen har stanset. I Mac OS kan du også trykke Kommando+punktum.

Motta varsel når en operasjon er fullført

En fremdriftslinje angir at en operasjon utføres. Du kan avbryte operasjonen eller få et varsel fra programmet når operasjonen er fullført.

 1. Gjør ett av følgende: Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. Merk av for Lydsignal når du er ferdig.
 3. Klikk OK.

Bruke Historikk-panelet

Du kan bruke Historikk-panelet til å gå til en hvilken som helst av de seneste statusene for bildet som er opprettet i gjeldende arbeidsøkt. Hver gang du endrer et bilde, blir den nye statusen for bildet lagt til i panelet.

Hvis du for eksempel merker, maler og roterer en del av et bilde, registreres hver enkelt av disse statusene for seg i panelet. Når du velger en av statusene, tilbakestilles bildet til slik det så ut da den endringen ble brukt. Du kan deretter arbeide videre fra den statusen.

Du kan også bruke Historikk-panelet til å slette bildestatuser og, i Photoshop, til å opprette et dokument fra en status eller mellomkopi.

Du viser Historikk-panelet ved å velge Vindu > Historikk eller klikke panelkategorien Historikk.

Historikk-panelet for Photoshop
Historikk-panelet for Photoshop

A. Angir kilden for historikkpenselen B. Miniatyr av en mellomkopi C. Historikkstatus D. Skyvekontroll for historikkstatus 

Ha følgende i tankene når du bruker Historikk-panelet:

 • Programomfattende endringer, for eksempel endringer i paneler, fargeinnstillinger, handlinger og innstillinger, gjenspeiles ikke i Historikk-panelet, fordi de ikke er endringer i et bestemt bilde.

 • Som standard viser Historikk-panelet de siste 20 statusene. Du kan endre antall statuser som huskes, ved å angi en preferanse under Innstillinger > Ytelse. Eldre statuser slettes automatisk for å frigjøre mer minne for Photoshop. For å beholde en bestemt status gjennom arbeidsøkten lager du en mellomkopi av statusen (se Lage en mellomkopi av et bilde).

 • Når du lukker et dokument og åpner det på nytt, fjernes alle statuser og mellomkopier fra den siste arbeidsøkten fra panelet.

 • Som standard vises en mellomkopi av den første statusen for dokumentet, øverst i panelet.

 • Statuser legges til nederst i listen. Det betyr at den eldste statusen er øverst i listen og den nyeste nederst.

 • Hver status føres opp med navnet på verktøyet eller kommandoen som ble brukt til å endre bildet.

 • Når du velger en status, nedtones som standard statusene nedenfor den. På denne måten kan du enkelt se hvilke endringer som vil bli forkastet hvis du fortsetter å arbeide fra den valgte statusen.

 • Når du merker en status og deretter endrer bildet, elimineres som standard alle etterfølgende statuser.

 • Hvis du merker en status og deretter endrer bildet, slik at du eliminerer etterfølgende statuser, kan du bruke kommandoen Angre til å angre den siste endringen og gjenopprette eliminerte statuser.

 • Når du sletter en status, slettes som standard alle påfølgende statuser. Hvis du velger alternativet Tillat ikke-lineær historikk, vil bare statusen du sletter, bli slettet.

Tilbakestille et bilde til en tidligere status

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk navnet på statusen.

  • Velg Gå frem eller Gå tilbake på menyen i Historikk-panelet eller på Rediger-menyen for å gå til neste eller forrige status.

Slette én eller flere bildestatuser

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk navnet på statusen, og velg Slett på menyen i Historikk-panelet for å slette den endringen og de påfølgende.

  • Dra statusen til sletteikonet  for å slette den endringen og alle etterfølgende endringer.

  • Velg Fjern historikk på panelmenyen for å slette statuslisten fra Historikk-panelet uten å endre bildet. Dette alternativet reduserer ikke mengden minne som brukes av Photoshop.

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og velg Fjern historikk på panelmenyen for å fjerne innholdet i statuslisten uten å endre bildet. Hvis du får en melding om at Photoshop har lite minne, er det nyttig å fjerne statuser fordi kommandoen sletter statusene fra Angre-bufferen og frigjør minne. Kommandoen Fjern historikk kan ikke angres.

  • Velg Rediger > Fjern innholdet i > Historikk for å fjerne innholdet i statuslisten for alle åpne dokumenter. Denne handlingen kan ikke angres.

Opprette eller erstatte et dokument med en bildestatus

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra en status eller mellomkopi til knappen Opprett nytt dokument fra gjeldende status  i Historikk-panelet. Historikklisten for det nye dokumentet inneholder bare Dupliser status-oppføringen.

  • Velg en status eller mellomkopi, og klikk knappen Opprett nytt dokument fra gjeldende status . Historikklisten for det nye dokumentet inneholder bare Dupliser status-oppføringen.

  • Velg en status eller mellomkopi, og velg Nytt dokument på Historikk-panelmenyen. Historikklisten for det nye dokumentet inneholder bare Dupliser status-oppføringen.

  • Dra en status til et eksisterende dokument.

  Merk:

  Hvis du vil lagre én eller flere mellomkopier eller bildestatuser for bruk i en senere redigeringsøkt, lagrer du hver status i en ny, separat fil. Når du åpner originalfilen igjen, kan du også åpne de andre lagrede filene. Du kan dra den første mellomkopien av hver fil til det opprinnelige bildet for å få tilgang til mellomkopiene igjen fra Historikk-panelet for det opprinnelige bildet.

Angi alternativer for historikk

Du kan angi maksimalt antall elementer som kan være i Historikk-panelet, og angi andre alternativer for å tilpasse panelet.

 1. Velg Alternativer for historikk på menyen i Historikk-panelet.
 2. Merk av for et alternativ:

  Lag første mellomkopi automatisk

  Lager automatisk en mellomkopi av den første statusen for bildet når dokumentet åpnes.

  Lag automatisk ny mellomkopi ved lagring

  Genererer en mellomkopi hver gang du lagrer.

  Tillat ikke-lineær historikk

  Gjør endringer i en merket status uten å slette statusene som kommer etter den. Vanligvis når du merker en status og endrer bildet, slettes alle statuser som kommer etter den merkede. På denne måten kan Historikk-panelet vise en liste over redigeringstrinnene i den rekkefølgen de ble utført. Ved å registrere statuser på en ikke-lineær måte, kan du velge en status, gjøre endringer i bildet og slette bare den statusen. Endringen legges til nederst i listen.

  Vis dialogboksen Ny mellomkopi som standard

  Tvinger Photoshop til å be om navn på mellomkopier selv når du bruker knappene i panelet.

  Endringer i lagsynlighet skal ikke kunne angres

  Dette valget er aktivert som standard. Det å slå lagsynlighet på eller av registreres som et historikktrinn. Opphev valget av dette alternativet hvis du vil ekskludere endringer av lagsynlighet i historikktrinn.

Angi alternativer for redigeringshistorikklogg

Det kan hende du må holde nøye oversikt over det som er gjort med en fil i Photoshop, enten for egen dokumentasjon, klientdokumentasjon eller av juridiske hensyn. Redigeringshistorikkloggen hjelper deg med å holde en tekstoversikt over endringer som er gjort i et bilde. Du kan vise redigeringshistorikkloggens metadata ved hjelp av Adobe Bridge eller dialogboksen Filinformasjon.

Du kan velge å eksportere teksten til en ekstern loggfil, eller du kan lagre informasjonen i metadataene for de redigerte filene. Hvis du lagrer mange redigeringsoperasjoner som filmetadata, økes filstørrelsen. Det kan ta lenger tid enn vanlig å åpne og lagre slike filer.

Merk:

Hvis du må bevise at loggfilen ikke er misbrukt, beholder du redigeringsloggen i filens metadata, og deretter bruker du Adobe Acrobat til å signere loggfilen digitalt.

Som standard lagres historikkloggdata om hver økt som metadata bygd inn i bildefilen. Du kan angi hvor historikkloggdataene skal lagres, og detaljnivået i historikkloggen.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Klikk Historikklogg for å bytte fra på til av eller omvendt.
 3. Velg ett av følgende for alternativet Lagre loggelementer i:

  Metadata

  Lagrer historikkloggen som metadata innebygd i hver fil.

  Tekstfil

  Eksporterer historikkloggen til en tekstfil. Du blir bedt om å gi tekstfilen et navn og velge hvor du vil lagre den.

  Begge

  Lagrer metadata i filen og oppretter en tekstfil.

  Merk:

  Hvis du vil lagre tekstfilen på et annet sted eller lagre en annen tekstfil, klikker du Velg-knappen, angir hvor du vil lagre tekstfilen, gir om nødvendig filen et navn og klikker Lagre.

 4. På hurtigmenyen Rediger loggelementer velger du ett av følgende alternativer:

  Bare økter

  Fører en oversikt over hver gang du starter eller avslutter Photoshop, og hver gang du åpner og lukker filer (filnavnet for hvert bilde inkluderes). Tar ikke med informasjon om redigeringer som er gjort i filen.

  Konsis

  Inkluderer teksten som vises i Historikk-panelet, i tillegg til øktinformasjonen.

  Detaljert

  Inkluderer teksten som vises i Historikk-panelet, i tillegg til informasjonen under Konsis. Hvis du ønsker en fullstendig historikk over alle endringer som er blitt gjort i filen, velger du Detaljert.

Lage en mellomkopi av et bilde

Med kommandoen Mellomkopi kan du lage en midlertidig kopi (eller mellomkopi) av statusen til et bilde. Den nye mellomkopien legges til i listen over mellomkopier øverst i Historikk-panelet. Du kan velge en mellomkopi for å arbeide med den versjonen av bildet.

Mellomkopier ligner på statusene som er listet opp i Historikk-panelet, men de har noen ekstra fordeler:

 • Du kan gi mellomkopier navn slik at de er lettere å identifisere.

 • Mellomkopier kan lagres gjennom hele arbeidsøkten.

 • Du kan sammenligne effekter på en enkel måte. Du kan for eksempel ta en mellomkopi før og etter bruk av et filter. Deretter velger du den første mellomkopien og prøver det samme filteret med andre innstillinger. Bytt mellom mellomkopiene for å finne de innstillingene du liker best.

 • Med mellomkopier kan du enkelt gjenopprette arbeidet. Når du eksperimenterer med en kompleks teknikk eller bruker en prosedyre, bør du ta en mellomkopi først. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, kan du velge mellomkopien for å angre alle trinnene.

Merk:

Mellomkopier lagres ikke sammen med bildet. Når du lukker bildet, slettes mellomkopiene. Med mindre du merker av for alternativet Tillat ikke-lineær historikk, slettes alle statusene som er oppført i Historikk-panelet, når du merker en mellomkopi og endrer bildet.

Lage en mellomkopi

 1. Merk en status, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lage en mellomkopi automatisk, klikker du knappen Lag ny mellomkopi  i Historikk-panelet. Hvis det er merket av for Lag automatisk ny mellomkopi ved lagring i historikkalternativene, velger du Ny mellomkopi på Historikk-panelmenyen.

  • Hvis du vil angi alternativer når du lager en mellomkopi, velger du Ny mellomkopi på historikkpanelmenyen eller Alt-klikker (Windows) eller Tilvalg-klikker (Mac OS) knappen Lag ny mellomkopi.

 2. Skriv inn navnet på mellomkopien i Navn-tekstboksen.

 3. Velg innholdet i mellomkopien på Fra-menyen:

  Hele dokumentet

  Lager en mellomkopi av alle lagene i bildet ved denne statusen

  Sammenslåtte lag

  Lager en mellomkopi som slår sammen alle lagene i bildet ved denne statusen

  Gjeldende lag

  Lager en mellomkopi av bare det merkede laget ved denne statusen

Arbeide med mellomkopier

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil merke en mellomkopi, klikker du navnet på mellomkopien eller drar skyvekontrollen til venstre for mellomkopien oppover eller nedover til en annen mellomkopi.

  • Hvis du vil endre navn på en mellomkopi, dobbeltklikker du mellomkopien og skriver inn et navn.

  • Hvis du vil slette en mellomkopi, merker du mellomkopien og velger Slett på panelmenyen, klikker sletteikonet  eller drar mellomkopien til sletteikonet.

Male med en status eller en mellomkopi av et bilde

Med historikkpenselverktøyet  kan du male en kopi av en bildestatus eller mellomkopi i gjeldende bildevindu. Dette verktøyet lager en kopi, eller prøve, av bildet og maler deretter med den.

Du kan for eksempel lage en mellomkopi av en endring du har gjort med et maleverktøy eller filter (med alternativet Hele dokumentet avmerket når du lager mellomkopien). Når du har angret endringen i bildet, kan du bruke historikkpenselverktøyet til å legge til endringen selektivt i områder av bildet. Med mindre du velger en sammenslått mellomkopi, maler historikkpenselverktøyet fra et lag i den valgte statusen til det samme laget i en annen status.

Historikkpenselverktøyet kopierer fra én status eller mellomkopi til en annen, men bare på samme plassering. I Photoshop kan du også male med kunsthistorikkpenselen for å opprette spesialeffekter.

 1. Velg historikkpenselverktøyet .
 2. Gjør ett av følgende på alternativlinjen:
  • Angi tetthet og overgangsmodus.

  • Velg en pensel, og angi penselalternativer.

 3. I Historikk-panelet klikker du i venstre kolonne for statusen eller mellomkopien som skal brukes som kilde for historikkpenselverktøyet.
 4. Dra for å male med historikkpenselverktøyet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet