Photoshop inneholder et variert utvalg av effekter – for eksempel skygger, glød og skråkanter – som endrer utseendet til laginnholdet på en ikke-ødeleggende måte. Lageffekter henger sammen med laginnholdet. Når du flytter eller redigerer innholdet i laget, blir de samme effektene brukt på det endrede innholdet. Hvis du for eksempel bruker en skygge på et tekstlag og deretter legger til ny tekst, blir skyggen automatisk lagt til den nye teksten.

En lagstil er én eller flere effekter som brukes på et lag eller en laggruppe. Du kan bruke en av de forhåndsinnstilte stilene som følger med Photoshop, eller du kan opprette en egendefinert stil ved hjelp av dialogboksen Lagstil. Ikonet for lageffekter  vises til høyre for lagnavnet i lagpanelet. Du kan utvide stilen i lagpanelet for å se på eller redigere effektene i stilen.

Du kan bruke flere effekter i én enkelt lagstil. Dessuten kan flere forekomster av noen effekter utgjøre en lagstil.

Lagpanelet i Photoshop
Lagpanel som viser lag med flere effekter

A. Ikon for lageffekter B. Klikk for å vise lageffekter C. Lageffekter 

Når du lagrer en egendefinert stil, blir den en forhåndsinnstilt stil. Forhåndsinnstilte stiler vises i stilpanelet og kan brukes på et lag eller en gruppe med et enkelt klikk.

Bruke forhåndsinnstilte stiler

Du kan bruke forhåndsinnstilte stiler fra stilpanelet. Lagstilene som følger med , er gruppert i biblioteker etter funksjon. Ett bibliotek inneholder for eksempel stiler for å lage webknapper. Et annet bibliotek inneholder stiler for å legge til effekter i en tekst. Du får tilgang til disse stilene ved å laste inn det tilhørende biblioteket. Hvis du vil ha informasjon om innlasting og lagring av stiler, kan du se Opprette og håndtere forhåndsinnstilte stiler.

Merk:

Lagstiler kan ikke brukes på bakgrunner, låste lag eller grupper.

Vise stilpanelet

 1. Velg Vindu > Stiler.

Bruke en forhåndsinnstilt stil på et lag

Vanligvis vil bruk av en forhåndsinnstilt stil erstatte gjeldende lagstil. Du kan imidlertid legge til attributtene for en annen stil til de som tilhører gjeldende stil.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk en stil i stilpanelet for å bruke den på de valgte lagene.

  • Dra en stil fra stilpanelet til et lag i lagpanelet.

  • Dra en stil fra stilpanelet til dokumentvinduet, og slipp museknappen når pekeren er over laginnholdet der du vil bruke stilen.

   Merk: Hold nede Shift-tasten mens du klikker eller drar for å legge til (i stedet for å erstatte) stilen i eventuelle eksisterende effekter på mållaget.

  • Velg Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, og klikk ordet Stiler i dialogboksen Lagstil (øverste element i listen til venstre i dialogboksen). Velg stilen du vil bruke, og klikk OK.

  • Når du bruker et form- eller pennverktøy i formlagmodus, velger du en stil fra hurtigpanelet på alternativlinjen før du tegner formen.

  Merk:

  Enkelte effekter har et +-ikon, noe som indikerer at de kan brukes flere ganger i en lagstil.

Bruke en stil fra et annet lag

 • Kopier en stil fra ett lag til et annet ved å Alt+dra (Windows) eller Tilvalg+dra (Mac OS) stilen fra effektlisten for laget i lagpanelet.
 • Flytt en stil fra ett lag til et annet ved å klikke+dra stilen fra effektlisten for laget i lagpanelet.

Endre visningen av forhåndsinnstilte stiler

 1. Klikk trekanten i stilpanelet, i dialogboksen Lagstil eller i hurtigpanelet for lagstiler på alternativlinjen.
 2. Velg et visningsalternativ på panelmenyen:
  • Kun tekst hvis du vil vise lagstilene som en liste.

  • Liten miniatyr eller Stor miniatyr hvis du vil vise lagstilene som miniatyrer.

  • Liten liste eller Stor liste hvis du vil vise lagstilene som en liste, sammen med miniatyrer av lagstilene.

Oversikt over dialogboksen Lagstil

Du kan redigere stiler som er brukt på et lag, eller opprette nye stiler ved hjelp av dialogboksen Lagstil.

Dialogboksen Lagstil i Photoshop
Dialogboksen Lagstil. Merk av i en avmerkingsboks for å bruke gjeldende innstillinger uten å vise effektalternativene. Klikk på et effektnavn for å vise alternativene.

Du kan opprette egendefinerte stiler ved å bruke én eller flere av følgende effekter:

 

  Skygger

  Legger til en skygge som faller bak innholdet på laget.

   

  Indre skygge

  Legger til en skygge som faller rett innenfor kantene av laginnholdet slik at laget ser nedsunket ut.

   

  Ytre glød og Indre glød

  Legger til en glød som stråler ut fra ytterkantene eller innerkantene av laginnholdet.

   

  Skråkant og preg

  Legger til ulike kombinasjoner av høylys og skygger på et lag.

   

  Sateng

  Bruker innvendig skyggelegging som skaper en satengaktig effekt.

   

  Fargeoverlapping, Graderingsoverlapping og Mønsteroverlapping

  Fyller laginnholdet med farge, gradering eller mønster.

   

  Strøk

  Lager et omriss av objektet på gjeldende lag ved hjelp av en farge, en gradering eller et mønster. Spesielt nyttig på former med harde kanter, for eksempel tekst.

 

 

Bruke eller redigere en egendefinert lagstil

Merk:

Du kan ikke bruke lagstiler på bakgrunnslag, låste lag eller grupper. Hvis du vil bruke en lagstil på et bakgrunnslag, må du først konvertere det til et vanlig lag.

 1. Velg et enkeltlag i lagpanelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk på laget, utenfor lagnavnet og miniatyren.

  • Klikk ikonet Legg til en lagstil nederst i Lag-panelet, og velg en effekt fra listen.

  • Velg en effekt på undermenyen under Lag > Lagstil.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende stil, dobbeltklikker du en av effektene under lagnavnet i lagpanelet. (Klikk trekanten ved siden av ikonet Legg til en lagstil for å vise effektene i stilen.)

 3. Angi effektalternativer i dialogboksen Lagstil. Se Alternativer for lagstil.
 4. Legg eventuelt til andre effekter i stilen. Merk av i avmerkingsboksen til venstre for et effektnavn i dialogboksen Lagstil for å legge til effekten uten å velge den.

  Merk:

  Du kan redigere flere effekter uten å lukke dialogboksen Lagstiler. Klikk navnet på en effekt til venstre i dialogboksen for å vise alternativene.

Endre stilstandarder til egendefinerte verdier

 1. I dialogboksen Lagstil kan du tilpasse innstillingene etter eget ønske.
 2. Klikk på Bruk som standard.

  Når du åpner dialogboksen neste gang, brukes de egendefinerte standardinnstillingene automatisk. Dersom du har endret noen innstillinger og vil gå tilbake til dine egne standardinnstillinger, klikker du på Tilbakestill til standardverdier.

  Merk:

  Hvis du vil gå tilbake til Photoshops opprinnelige standardverdier, kan du se Gjenopprette innstillinger til standard.

Alternativer for lagstil

Høyde

Angir lyskildens høyde for effektene Skråkant og Preg. Innstillingen 0 tilsvarer bakkenivå, og 90 er like over laget.

Vinkel

Avgjør lyssettingsvinkelen for effekten som brukes på laget. Du kan dra i dokumentvinduet for å justere vinkelen for effektene Skygge, Indre skygge eller Sateng.

Utjevnet

Blander hjørnebildepunktene i en kontur eller glanset kontur. Dette alternativet er spesielt nyttig for små skygger med kompliserte konturer.

Overgangsmodus

Angir hvordan lagstilen blandes med de underliggende lagene, med eller uten det aktive laget. En indre skygge blandes for eksempel med det aktive laget fordi effekten er tegnet over det laget, mens en skygge bare blandes med lagene under det aktive laget. I de fleste tilfeller gir standardmodusen for hver effekt det beste resultatet. Se Overgangsmodi.

Tett igjen

Forminsker rammene på masken for en indre skygge eller indre glød før uskarphet legges til.

Farge

Angir fargen på en skygge, en glød eller et høylys. Klikk fargeboksen, og velg en farge.

Kontur

Med heldekkende fargeglød gjør Kontur det mulig å opprette gjennomsiktige ringer. Med graderingsfylt glød gjør Kontur det mulig å opprette variasjoner i repetisjonen av graderingsfargen og tettheten. I skråkant og preg gjør Kontur det mulig å skulptere taggene, dalene og dumpene som skyggelegges under pregingen. Med skygger gjør Kontur det mulig å angi uttoningen. Se Endre lageffekter med konturer hvis du vil ha mer informasjon.

Avstand

Angir forskyvningsavstanden for en skygge- eller satineringseffekt. Du kan dra i dokumentvinduet for å justere forskyvningsavstanden.

Dybde

Angir dybden av en skråkant. Angir også dybden av et mønster.

Bruke globalt lys

Med denne innstillingen kan du angi en hovedvinkel for lyssetting, som deretter er tilgjengelig i alle lageffektene som bruker skyggelegging: Skygge, Indre skygge, Skråkant og Preg. Hvis Bruk globalt lys er valgt for noen av disse effektene og du angir en lyssettingsvinkel, gjøres den vinkelen til global lyssettingsvinkel. Alle andre effekter som har Bruk globalt lys valgt automatisk, arver den samme vinkelinnstillingen. Hvis det ikke er merket av for Bruk globalt lys, er lyssettingsvinkelen du angir, "lokal", og brukes bare på den effekten. Du kan også angi global lyssettingsvinkel ved å velge Lagstil > Globalt lys.

Glanset kontur

Lager et glanset, metallisk utseende. Glanset kontur brukes etter skyggelegging av skråkant eller preg.

Gradering

Angir graderingen for en lageffekt. Klikk graderingen for å åpne dialogboksen Rediger gradering, eller klikk den omvendte pilen og velg en gradering fra hurtigpanelet. Du kan redigere en gradering eller opprette en ny gradering ved hjelp av dialogboksen Rediger gradering. I panelet Graderingsoverlapping kan du redigere fargen eller tettheten på samme måte som i dialogboksen Rediger gradering. For noen effekter kan du angi flere graderingsalternativer. Omvendt vender retningen på graderingen, Juster etter lag bruker markeringsrammen for laget til å beregne graderingsfyllet, og Skala skalerer graderingen. Du kan også flytte graderingsmidtpunktet ved å klikke og dra i bildevinduet. Stil angir formen på graderingen.

Uthevingsmodus eller Skyggemodus

Angir overgangsmodusen for utheving eller skygge for skråkant eller preg.

Dirre

Varierer bruken av farge og tetthet for en gradering.

Laget fortrenger skyggen

Angir skyggens synlighet på et halvgjennomsiktig lag.

Støy

Angir antallet tilfeldige elementer i tettheten for en glød eller skygge. Skriv inn en verdi, eller dra skyvekontrollen.

Tetthet

Angir gjennomsiktigheten for lageffekten. Skriv inn en verdi, eller dra skyvekontrollen.

Mønster

Angir mønsteret for en lageffekt. Klikk hurtigpanelet, og velg et mønster. Klikk knappen Ny forhåndsinnstilling  for å opprette et nytt forhåndsinnstilt mønster basert på gjeldende innstillinger. Klikk Fest til utgangspunkt for å gi mønsteret det samme utgangspunktet som dokumentet (når det er merket av for Koble med lag), eller for å plassere utgangspunktet i øvre venstre hjørne av laget (når det ikke er merket av for Koble med lag). Merk av for Koble med lag hvis du vil at mønsteret skal flyttes samtidig med laget. Dra skyvekontrollen for Skala, eller skriv inn en verdi for å angi størrelsen på mønsteret. Dra et mønster for å plassere det på laget. Tilbakestill plasseringen med knappen Fest til utgangspunkt. Alternativet Mønster er ikke tilgjengelig hvis ingen mønstre er lastet inn.

Posisjon

Angir posisjonen for en strøkeffekt. Du kan velge Utsiden, Innsiden eller Sentrum.

Område

Angir hvilken del eller hvilket område av gløden som er målet for konturen.

Størrelse

Angir radiusen og størrelsen for uskarpheten eller størrelsen på skyggen.

Gjør mykere

Gjør skyggeleggingen mer uskarp for å redusere uønskede artefakter.

Kilde

Angir kilden for en indre glød. Velg Sentrert hvis du vil bruke en glød som stråler ut fra midten av laginnholdet, eller Kant hvis du vil bruke en glød som stråler ut fra innerkantene av laginnholdet.

Spre

Utvider grensene for masken før uskarphet legges til.

Stil

Angir stilen for en skråkant: Indre skråkant oppretter en skråkant på innerkantene av laginnholdet. Ytre skråkant oppretter en skråkant på ytterkantene av laginnholdet. Preg simulerer effekten av å prege laginnholdet mot de underliggende lagene. Putepreg simulerer effekten av å stemple kantene av laginnholdet inn i de underliggende lagene. Tegn langs preg begrenser preget til rammene av en strøkeffekt som er brukt på laget. (Effekten Tegn langs preg er ikke synlig hvis det ikke brukt strøk på laget.)

Fremgangsmåte

Utglattet, Hard meisel og Myk meisel er tilgjengelige for skråkant- og pregeffekter. Mykere og Nøyaktig gjelder for Indre glød- og Ytre glød-effekter.

Jevn ut

Gjør kantene på en maske litt uskarpe, noe som er nyttig for alle typer masker, uansett om kantene er myke eller harde. Utglattet bevarer ikke detaljerte funksjoner ved større størrelser.

Hard meisel

Bruker en metode for avstandsberegning og er spesielt nyttig for hardkantede masker fra utjevnede former, for eksempel tekst. Hard meisel bevarer detaljerte funksjoner bedre enn Utglattet.

Myk meisel

Myk meisel bruker en modifisert metode for avstandsberegning, og selv om den ikke er like nøyaktig som Hard meisel, er den nyttigere for større maskeområder. Myk meisel bevarer funksjoner bedre enn Utglattet.

Mykere

Legger til uskarphet, noe som er nyttig for alle masketyper, uansett om kantene er myke eller harde. Mykere bevarer ikke detaljerte funksjoner ved større størrelser.

Trådkors

Bruker en metode for avstandsberegning for å lage en glød, og er spesielt nyttig for hardkantede masker fra utjevnede former, for eksempel tekst. Nøyaktig bevarer funksjoner bedre enn Mykere.

Tekstur

Bruker en tekstur. Bruk Skala til å skalere størrelsen på teksturen. Merk av for Koble med lag hvis du vil at teksturen skal flyttes samtidig med laget. Inverter snur teksturen. Dybde varierer graden og retningen (opp/ned) for teksturen. Fest til utgangspunkt gir mønsteret samme utgangspunkt som dokumentet (når det er merket av for Koble med lag), eller plasserer utgangspunktet i øvre venstre hjørne av laget (når det ikke er merket av for Koble med lag). Dra teksturen for å plassere den på laget.

Endre lageffekter med konturer

Når du oppretter egendefinerte lagstiler, kan du bruke konturer for å angi form for effektene Skygger, Indre skygge, Indre glød, Ytre glød, Skråkant og preg eller Sateng over et gitt område. En lineær kontur på en skygge gjør for eksempel at tettheten slippes på en lineær overgang. Bruk en egendefinert kontur hvis du vil lage en unik skyggeovergang.

Du kan velge, tilbakestille, slette eller endre forhåndsvisningen av konturer i hurtigpanelet for konturer eller i Forhåndsinnstillingsbehandling.

Detaljer for skyggeeffekt i dialogboksen Lagstil i Photoshop
Detaljer for skyggeeffekt i dialogboksen Lagstil

A. Klikk for å åpne dialogboksen Redigering av kontur. B. Klikk for å vise hurtigpanelet. 

Opprette en egendefinert kontur

 1. Velg effekten Skygger, Indre skygge, Indre glød, Ytre glød, Skråkant og preg, Kontur eller Sateng i dialogboksen Lagstil.
 2. Klikk konturminiatyren i dialogboksen Lagstil.
 3. Klikk konturen hvis du vil legge til punkter, og dra for å justere konturen. Du kan også skrive inn verdier for Inndata og Utdata.
 4. Hvis du vil lage et skarpt hjørne i stedet for en avrundet kurve, velger du et punkt og klikker Hjørne.
 5. Hvis du vil lagre konturen i en fil, klikker du Lagre og gir konturen et navn.
 6. Hvis du vil lagre en kontur som en forhåndsinnstilling, velger du Ny.
 7. Klikk OK. Nye konturer legges til nederst i hurtigpanelet.

Laste inn en kontur

 1. Klikk konturen i dialogboksen Lagstil, og velg deretter Last inn i dialogboksen Redigering av kontur. Gå til mappen som inneholder konturbiblioteket du vil laste inn, og klikk Åpne.

Slette en kontur

 1. Klikk den omvendte pilen ved siden av den valgte konturen for å vise hurtigpanelet. Trykk på Alt (Windows eller Tilvalg (Mac OS), og klikk på konturen du ønsker å slette.

Angi en global lyssettingsvinkel for alle lag

Bruk av globalt lys gir inntrykk av at en vanlig lyskilde skinner på bildet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Lag > Lagstil > Globalt lys. dialogboksen Globalt lys skriver du inn en verdi eller drar vinkelradiusen for å angi vinkel og høyde, og deretter klikker du OK.

  • I dialogboksen Lagstil velger du Bruk globalt lys for Skygge, Indre skygge eller skråkant. Under Vinkel angir du en verdi eller drar radiusen, og deretter klikker du OK.

  Den globale lyssettingen gjelder for alle lageffektene som bruker den globale lyssettingsvinkelen.

Vise eller skjule lagstiler

Når et lag har en stil, vises et fx-ikon  til høyre for lagnavnet i lagpanelet.

Skjule eller vise alle lagstiler i et bilde

 1. Velg Lag > Lagstil > Skjul alle effekter eller Vis alle effekter.

Vise eller skjule lagstiler i lagpanelet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk trekanten ved siden av ikonet Legg til en lagstil for å utvide listen over lageffekter som er brukt i det aktuelle laget.

  • Klikk trekanten for å skjule lageffektene.

  • Hvis du vil vise eller skjule alle lagstilene som er brukt i en gruppe, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikker trekanten eller den omvendte trekanten for gruppen. Lagstilene som er brukt på alle lagene i gruppen, vises eller skjules.

Kopiere lagstiler

Kopiering og innliming av stiler er en enkel metode for å bruke de samme effektene på flere lag.

Kopiere lagstiler mellom lag

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder stilen du vil kopiere.
 2. Velg Lag > Lagstil > Kopier lagstil.
 3. Velg mållaget i panelet, og klikk Lag > Lagstil > Lim inn lagstil.

  Den innlimte lagstilen erstatter eksisterende lagstil på mållaget eller -lagene.

Kopiere lagstiler mellom lag ved å dra

 1. Gjør ett av følgende:
  • I lagpanelet Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) du en enkelt lageffekt fra ett lag til et annet hvis du vil duplisere lageffekten, eller du drar effektfeltet fra ett lag til et annet hvis du vil duplisere lagstilen.

  • Dra én eller flere lageffekter fra lagpanelet til bildet hvis du vil bruke den resulterende lagstilen på det øverste laget (i lagpanelet) som inneholder bildepunkter ved innsettingspunktet.

Velge en lageffekt

En lagstil kan være spesielt innstilt for en måloppløsning og funksjoner i en gitt størrelse. Med Skaler effekter kan du skalere effektene i lagstilen uten å skalere objektet som lagstilen brukes på.

 1. Velg laget i lagpanelet.
 2. Velg Lag > Lagstil > Skaler effekter.
 3. Skriv inn en prosentverdi, eller dra skyvekontrollen.
 4. Merk av for Forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise endringene i bildet.
 5. Klikk OK.

Fjerne lageffekter

Du kan fjerne en individuell effekt fra en stil som er brukt på et lag, eller fjerne hele stilen fra laget.

Fjerne en effekt fra en stil

 1. Utvid lagstilen i lagpanelet slik at du kan se effektene.
 2. Dra effekten til sletteikonet .

Fjerne en stil fra et lag

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder stilen du vil fjerne.
 2. Gjør ett av følgende:
  • I Lag-panelet drar du Effekter-feltet til Slett-ikonet .

  • Velg Lag > Lagstil > Fjern lagstil.

  • Velg laget, og klikk deretter Fjern stil-knappen  nederst i stilpanelet.

Konvertere en lagstil til bildelag

Hvis du vil tilpasse eller finjustere utseendet for lagstiler, kan du konvertere lagstilene til vanlige bildelag. Når du har konvertert en lagstil til bildelag, kan du forbedre resultatet ved å male eller bruke kommandoer og filtre. Du kan imidlertid ikke lenger redigere lagstilen på det opprinnelige laget, og lagstilen oppdateres ikke lenger når du endrer det opprinnelige bildelaget.

Merk:

Lag som opprettes på denne måten, gir kanskje ikke akkurat den samme grafikken som i versjonen som bruker lagstiler. Du kan få et varsel når du oppretter de nye lagene.

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder lagstilen du vil konvertere.
 2. Velg Lag > Lagstil > Opprett lag.

  Du kan nå endre og stable om de nye lagene på samme måte som vanlige lag. Enkelte effekter – for eksempel Indre glød – konverteres til lag innenfor en maske.

Opprette og håndtere forhåndsinnstilte stiler

Du kan opprette en egendefinert stil og lagre den som en forhåndsinnstilling som vil være tilgjengelig fra stilpanelet. Du kan lagre forhåndsinnstilte stiler i et bibliotek og laste dem inn eller fjerne dem fra stilpanelet etter behov.

Opprette en ny forhåndsinnstilt stil

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder stilen du vil lagre som en forhåndsinnstilling.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk i et tomt område i stilpanelet.

  • Klikk knappen Opprett ny stil nederst i stilpanelet.

  • Velg Ny stil på stilpanelmenyen.

  • Velg Lag > Lagstil > Overgangsalternativer, og klikk på Ny stil i dialogboksen Lagstil.

 3. Tast inn et navn på den forhåndsinnstilte stilen, angi stilalternativer, og klikk OK.

Gi nytt navn til en forhåndstinnstilt stil

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk en stil i stilpanelet. Hvis stilpanelet er satt til å vise stiler som miniatyrer, angir du et nytt navn i dialogboksen og klikker OK. Hvis ikke, skriver du inn et nytt navn direkte i stilpanelet og trykker Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Velg en stil under Stiler i dialogboksen Lagstil. Deretter velger du Gi nytt navn til stil på hurtigmenyen, skriver inn et nytt navn og klikker OK.

  • Når du bruker et form- eller pennverktøy, velger du en stil i hurtigpanelet for stiler på alternativlinjen. Deretter velger du Gi nytt navn til stil på hurtigpanelmenyen.

Slette en forhåndstinnstilt stil

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra en stil til sletteikonet  nederst i stilpanelet.

  • Trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og klikk lagstilen i stilpanelet.

  • Velg en stil under Stiler i dialogboksen Lagstil. (Se Bruke forhåndsinnstilte stiler.) Deretter velger du Slett stil på hurtigmenyen.

  • Når du bruker et form- eller pennverktøy, velger du en stil i hurtigpanelet for lagstiler på alternativlinjen. Deretter velger du Slett stil på hurtigpanelmenyen.

Lagre et sett med forhåndsinnstilte stiler som et bibliotek

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Lagre stiler på stilpanelmenyen.

  • Velg Stiler til venstre i dialogboksen Lagstil. Deretter velger du Lagre stiler på hurtigmenyen.

  • Når du bruker et form- eller pennverktøy, klikker du miniatyren for lagstilen på alternativlinjen. Deretter velger du Lagre stiler på hurtigpanelmenyen.

 2. Velg en plassering for stilbiblioteket, skriv inn et filnavn, og klikk Lagre.

  Du kan lagre biblioteket hvor som helst. Hvis du imidlertid plasserer bibliotekfilen i mappen Innstillinger/Stiler i standardmappen for forhåndsinnstillinger, vil biblioteknavnet vises nederst på stilpanelmenyen når du har startet programmet på nytt.

  Merk:

  Du kan også bruke Forhåndsinnstillingsbehandling til å endre navn på, slette og lagre biblioteker med forhåndsinnstilte stiler.

Laste inn et bibliotek med forhåndsinnstilte stiler

 1. Klikk trekanten i stilpanelet, i dialogboksen Lagstil eller i hurtigpanelet for lagstiler på alternativlinjen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Last inn stiler for å legge til et bibliotek i den gjeldende listen. Merk deretter bibliotekfilen du vil bruke, og klikk Last inn.

  • Velg Erstatt stiler for å erstatte den gjeldende listen med et annet bibliotek. Merk deretter bibliotekfilen du vil bruke, og klikk Last inn.

  • Velg en bibliotekfil (vist nederst på panelmenyen). Klikk deretter på OK for å erstatte den gjeldende listen, eller klikk på Tilføy for å legge til i den gjeldende listen.

 3. Hvis du vil gå tilbake til standardbiblioteket med forhåndsinnstilte stiler, velger du Tilbakestill stiler. Du kan erstatte den gjeldende listen eller legge til standardbiblioteket i den gjeldende listen.

  Merk:

  Du kan også bruke Forhåndsinnstillingsbehandling til å laste inn og tilbakestille stilbiblioteker. Se Arbeide med Forhåndsinnstillingsbehandling.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet