Du kan bruke en rekke Photoshop-verktøy til å rette opp feil, gjøre tenner hvitere, korrigere røde øyne og rette opp mange andre defekter i bildene.

Merk:

Photoshop støtter ikke åpning eller redigering av pengesedler. Se CDS (counterfeit deterrence system).

Kloningskildepanelet

Kloningskildepanelet (Vindu > Kilde for kloning) inneholder alternativer for klonestempel- eller reparasjonspenselverktøyet. Du kan angi opptil fem forskjellige prøvekilder og raskt velge den du trenger, uten å ta prøver på nytt hver gang du vil endre til en annen kilde. Du kan vise en overlapping av prøvekilden for å gjøre det lettere å klone kilden på et bestemt sted. Du kan også skalere eller rotere prøvekilden for bedre å tilpasse størrelsen og retningen for kloningsmålet.

Med tidslinjebaserte animasjoner har kloningskildepanelet også alternativer for å angi relasjoner mellom video-/animasjonsdelbildet som brukes som prøvekilde, og måldelbildet for video/animasjon. Se også Klone innhold i videoer og delbildeanimasjoner.

Retusjere med klonestempelverktøyet

Klonestempelverktøyet  maler én del av et bilde over en annen del av samme bilde eller over en annen del i et åpent dokument med samme fargemodus. Du kan også male en del av ett lag over et annet lag. Klonestempelverktøyet er nyttig når du skal duplisere objekter eller fjerne defekter i et bilde.

Du kan også bruke klonestempelverktøyet til å male innhold på video- eller animasjonsdelbilder. Se også Klone innhold i videoer og delbildeanimasjoner.

Når du skal bruke klonestempelverktøyet, må du angi et prøvepunkt på området du vil kopiere (klone) bildepunkter fra og male over et annet område. Hvis du vil male med det sist brukte prøvepunktet, må du merke av for Justert hver gang du stopper og fortsetter malingen. Fjern merket for Justert for å male fra det opprinnelige prøvepunktet uansett hvor mange ganger du stopper og fortsetter malingen.

Du kan bruke en hvilken som helst penseltupp med klonestempelverktøyet. Dette gir deg nøyaktig kontroll over størrelsen på kloneområdet. Du kan også bruke tetthets- og flytinnstillinger for å bestemme hvordan malingen brukes på det klonede området.

Endre et bilde med klonestempelverktøyet i Photoshop
Endre et bilde med klonestempelverktøyet

 1. Velg klonestempelverktøyet .
 2. Velg en penseltupp, og angi penselalternativer for overgangsmodus, tetthet og flyt på alternativlinjen.
 3. Hvis du vil angi hvordan prøvebildepunktene skal justeres, og hvordan det skal tas prøver av data fra lagene i dokumentet, angir du dette på alternativlinjen:

  Justert

  Tar prøver av bildepunkter kontinuerlig, uten å miste gjeldende prøvepunkt, selv når du slipper museknappen. Fjern merket for Justert for å fortsette å bruke prøvebildepunktene fra det opprinnelige prøvepunktet hver gang du stopper og fortsetter malingen.

  Prøve

  Tar prøver av data fra de lagene du angir. Velg Gjeldende og under for å ta prøver fra det aktive laget og alle synlige underliggende lag. Velg Gjeldende lag for å ta prøver bare fra det aktive laget. Velg Alle lag for å ta prøver fra alle synlige lag. Hvis du vil ta prøver fra alle synlige lag, bortsett fra justeringslag, velger du Alle lag og klikker ikonet for Ignorer justeringslag til høyre for hurtigmenyen Fargeprøve.

 4. Angi prøvepunktet ved å plassere pekeren i et åpent bilde og Alt-klikke (Windows) eller Tilvalg-klikke (Mac OS).

  Merk:

  Kontroller at du ikke jobber på et justeringslag. Klonestempelverktøyet fungerer ikke på justeringslag.

 5. (Valgfritt) Klikk et kloningskildeikon  i kloningskildepanelet, og angi et ekstra prøvepunkt.

  Du kan angi opptil fem forskjellige prøvekilder. Kloningskildepanelet lagrer prøvekildene til du lukker dokumentet.

 6. (Valgfritt) Gjør følgende i kloningskildepanelet:
  • Hvis du vil skalere eller rotere kilden du kloner, angir du en verdi for B (bredde) eller H (høyde) eller en rotasjonsgrad .
  • Du kan reversere retningen på kilden (nyttig når du speiler elementer som øyne) ved å klikke knappene Vend vannrett og Vend loddrett .
  • Hvis du vil vise en overlapping av kilden du kloner, velger du Vis overlapping og angir overlappingsalternativer.

  Merk:

  Velg Klippet hvis du vil klippe til overlappingen slik at den passer til penselstørrelsen.

 7. Dra over området av bildet du vil korrigere.

Angi prøvekilder for kloning og reparasjon

Med klonestempel- eller reparasjonspenselverktøyet kan du ta prøver fra kilder i gjeldende dokument eller et annet åpent dokument i Photoshop.

Når du kloner video eller animasjon, kan du angi prøvepunkter i gjeldende delbilde, eller du kan ta prøver fra kilder i et annet delbilde, selv om delbildet er på et annet videolag eller i et annet åpent dokument.

Du kan angi opptil fem forskjellige prøvekilder samtidig i kloningskildepanelet. Kloningskildepanelet lagrer prøvekildene til du lukker dokumentet.

 1. Hvis du skal klone video- eller animasjonsdelbilder, åpner du animasjonspanelet (hvis du ikke skal klone video- eller animasjonsdelbilder, går du til trinn 2). Velg alternativet for tidslinjeanimasjon, og flytt indikatoren for gjeldende klokkeslett til delbildet som inneholder kilden du vil ta prøver fra.

 2. Angi prøvepunktet ved å velge klonestempelverktøyet og Alt-klikke (Windows) eller Tilvalg-klikke (Mac OS) i et åpent dokumentvindu.
 3. (Valgfritt) Hvis du vil angi et annet prøvepunkt, klikker du et annet kloningskildeikon  i kloningskildepanelet.

  Du kan endre prøvekilden for et kloningskildeikon ved å angi et annet prøvepunkt.

Skalere eller rotere prøvekilden

 1. Velg klonestempel- eller reparasjonspenselverktøyet, og angi én eller flere prøvekilder.
 2. Velg en kloningskilde i kloningskildepanelet, og gjør deretter følgende:
  • Hvis du vil skalere prøvekilden, angir du en verdi for B (bredde) eller H (høyde) eller skrubber B eller H. Standard er å beholde proporsjoner. Hvis du vil justere dimensjonene uavhengig av hverandre eller gjenopprette proporsjonsalternativet, klikker du knappen for å beholde proporsjoner .
  • Hvis du vil rotere prøvekilden, angir du en grad eller skrubber ikonet for kloningskilderotasjon .
  • Hvis du vil tilbakestille prøvekilden til opprinnelig størrelse og retning, klikker du knappen Tilbakestill transformering .

Justere overlappingsalternativer for prøvekilden

Juster overlappingsalternativene for prøvekilden for å se overlappingen og underliggende bilder bedre når du maler med klonestempel- eller reparasjonspenselverktøyet.

Merk:

Når du maler med klonestempelverktøyet, kan du vise overlappingen midlertidig ved å trykke Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS). Penselen endres midlertidig til verktøyet for flytting av kildeoverlapping. Dra for å flytte overlappingen til et annet sted.

 1. Velg Vis overlapping i kloningskildepanelet, og gjør følgende:
  • Hvis du vil skjule overlappingen mens du legger til malingsstrøkene, velger du Skjul automatisk.
  • Hvis du vil beskjære overlappingen til penselstørrelsen, aktiverer du beskjæringsalternativet.
  • Hvis du vil angi tetthet for overlappingen, skriver du inn en prosentverdi i Tetthet-tekstboksen.
  • Hvis du vil angi utseende for overlappingen, velger du overgangsmodusen Normal, Gjør mørkere, Gjør lysere eller Differens på hurtigmenyen nederst i kloningskildepanelet.
  • Hvis du vil invertere fargene i overlappingen, velger du Inverter.

  Merk:

  Sett Tetthet til 50 %, merk av for Inverter og fjern merket for Klippet for å gjøre det lettere å justere identiske områder i kildeoverlappingen og underliggende bilde. Like bildeområder vil vises i helgrått ved justering.

Angi forskyvning for kloningskilde

Når du bruker klonestempel- eller reparasjonspenselverktøyet, kan du male med prøvekilden hvor som helst i målbildet. Overlappingsalternativene hjelper deg med å visualisere hvor du vil male. Hvis du imidlertid maler på et bestemt sted i forhold til prøvepunktet, kan du angi x- og y-bildepunktforskyvning.

 1. Velg ønsket kilde i kloningskildepanelet, og angi x- og y-bildepunktverdier for Forskyvning.

Retusjere med reparasjonspenselverktøyet

Merk: Fra og med Photoshop CC 2015.5-versjonen finnes det et alternativ for å gå tilbake til den gamle virkemåten for reparasjonspenselverktøyet fra Photoshop CC 2014. Velg Innstillinger > Verktøy > Bruk eldre reparasjonsalgoritme for reparasjonspenselverktøyet. Hvis du vil ha mer informasjon om Photoshop-versjonshistorikken, kan du se Oppsummering av nye funksjoner.

Med reparasjonspenselverktøyet kan du korrigere defekter slik at de forsvinner inn i det omkringliggende bildet. Reparasjonspenselverktøyet brukes, i likhet med kloneverktøyene, til å male med prøvebildepunkter fra et bilde eller mønster. Reparasjonspenselverktøyet tilpasser imidlertid også teksturen, lyset, gjennomsiktigheten og skyggen i prøvebildepunktene til bildepunktene som repareres. Som et resultat av dette, blandes de reparerte bildepunktene problemfritt med resten av bildet.

Reparasjonspenselverktøyet kan brukes på video- eller animasjonsdelbilder. Se Eksempler på bruk av reparasjonspenselen i Photoshop for å få tips og eksempler på reparasjonspenselen i aksjon.

Prøvebildepunkter og reparert bilde i Photoshop
Prøvebildepunkter og reparert bilde

 1. Velg reparasjonspenselverktøyet .
 2. Klikk eksempelpenselen på alternativlinjen, og angi penselalternativer i hurtigpanelet:

  Merk:

  Hvis du bruker et trykkfølsomt digitaliseringsbord, velger du et alternativ på Størrelse-menyen for å variere størrelsen på reparasjonspenselen i løpet av et strøk. Velg Pennetrykk for å basere variasjonen på pennetrykket. Velg Pennehjul for å basere variasjonen på plasseringen av pennetommelhjulet. Velg Av hvis du ikke vil variere størrelsen.

  Modus

  Angir overgangsmodusen. Velg Erstatt for å beholde støy, filmkorn og tekstur langs kantene av penselstrøket når du bruker en pensel med myk kant.

  Kilde

  Angir kilden som skal brukes til å reparere bildepunkter. Merk av for Valgt for å bruke bildepunkter fra gjeldende bilde, eller Mønster for å bruke bildepunkter fra et mønster. Hvis du velger Mønster, må du velge et mønster i mønsterpanelet.

  Justert

  Tar prøver av bildepunkter kontinuerlig, uten å miste gjeldende prøvepunkt, selv når du slipper museknappen. Fjern merket for Justert for å fortsette å bruke prøvebildepunktene fra det opprinnelige prøvepunktet hver gang du stopper og fortsetter malingen.

  Prøve

  Tar prøver av data fra de lagene du angir. Velg Gjeldende og under for å ta prøver fra det aktive laget og alle synlige underliggende lag. Velg Gjeldende lag for å ta prøver bare fra det aktive laget. Velg Alle lag for å ta prøver fra alle synlige lag. Hvis du vil ta prøver fra alle synlige lag, bortsett fra justeringslag, velger du Alle lag og klikker ikonet for Ignorer justeringslag til høyre for hurtigmenyen Fargeprøve.

  Tilfeldig

  Kontroller hvor raskt det innlimte området tilpasser seg til det omkringliggende bildet. Velg en lavere verdi for bilder med korn eller fine detaljer, eller en høyere verdi for jevne bilder.

 3. Angi prøvepunktet ved å plassere pekeren over et område i bildet og Alt-klikke (Windows) eller Tilvalg-klikke (Mac OS).

  Merk:

  Hvis du tar prøver fra ett bilde og bruker dem i et annet, må begge bildene være i samme fargemodus, med mindre ett av bildene er i gråtonemodus.

 4. (Valgfritt) Klikk et kloningskildeikon  i kloningskildepanelet, og angi et ekstra prøvepunkt.

  Du kan angi opptil fem forskjellige prøvekilder. Kloningskildepanelet husker prøvekildene til du lukker dokumentet du redigerer.

 5. (Valgfritt) Klikk et kloningskildeikon i kloningskildepanelet for å velge ønsket prøvekilde.
 6. (Valgfritt) Gjør følgende i kloningskildepanelet:
  • Hvis du vil skalere eller rotere kilden du kloner, angir du en verdi for B (bredde) eller H (høyde) eller en rotasjonsgrad .
  • Hvis du vil vise en overlapping av kilden du kloner, velger du Vis overlapping og angir overlappingsalternativer.
 7. Dra i bildet.

  Prøvebildepunktene blandes med de eksisterende bildepunktene hver gang du slipper museknappen.

Merk:

Hvis det er sterk kontrast langs kantene i området som skal repareres, lager du en markering før du bruker reparasjonspenselverktøyet. Markeringen må være større enn området som skal repareres og må følge grensene til kontrastbildepunktene nøyaktig. Når du maler med reparasjonspenselverktøyet, vil markeringen hindre at det renner inn farger fra utsiden.

Retusjere med flekkreparasjonspenselen

Med flekkreparasjonspenselen kan du raskt fjerne feil og andre defekter i bildene. Flekkreparasjonspenselen fungerer på samme måte som reparasjonspenselen: Den maler med prøvebildepunkter fra et bilde eller mønster og tilpasser teksturen, lyset, gjennomsiktigheten og skyggen i prøvebildepunktene til bildepunktene som repareres. I motsetning til reparasjonspenselen, krever ikke flekkreparasjonspenselen at du angir et prøvepunkt. Flekkreparasjonspenselen tar automatisk prøver rundt det retusjerte området.

Flekkreparasjonspensel i Photoshop
Bruk flekkreparasjonspenselen til å fjerne en feil

Merk:

Hvis du retusjerer et stort område eller trenger bedre kontroll over kildeprøven, kan du bruke reparasjonspenselen i stedet for flekkreparasjonspenselen.

 1. Velg flekkreparasjonspenselen  i verktøykassen. Klikk om nødvendig reparasjonspenselen, lappeverktøyet eller røde øyne-verktøyet for å vise de skjulte verktøyene, og lag en markering.
 2. Velg en penselstørrelse på alternativlinjen. En pensel som er litt større en området du vil rette opp, fungerer best slik at du kan dekke hele området med ett klikk.
 3. (Valgfritt) Velg en overgangsmodus på hurtigmenyen Modus på alternativlinjen. Velg Erstatt for å beholde støy, filmkorn og tekstur langs kantene av penselstrøket når du bruker en pensel med myk kant.
 4. Velg et alternativ for Type på alternativlinjen:

  Nærhetstilpasning

  Du kan bruke bildepunkter rundt kanten på markeringen til å finne et område som egner seg til en lapp.

  Opprett tekstur

  Bruker bildepunkter i markeringen til å lage en tekstur. Hvis teksturen ikke fungerer, kan du prøve å dra gjennom området enda en gang.

  Innholdstilpasset

  Sammenlikner nærliggende bildeinnhold for å fylle markeringen. Viktige detaljer som skygger og objektkanter, beholdes.

  Merk:

  Du oppretter en større eller mer nøyaktig markering for innholdstilpasningen ved å gå til Rediger > Fyll. (Se Innholdstilpasset mønster- eller historikkfyll.)

 5. Merk av for Fargeprøve av alle lag på alternativlinjen for å hente prøvedata fra alle synlige lag. Fjern merket for Fargeprøve av alle lag for å ta prøver bare fra det aktive laget.
 6. Klikk området du vil rette opp, eller klikk og dra for å glatte over defekter i et større område.

Video | Retusjering av biler i Photoshop

Video | Retusjering av biler i Photoshop
Lær deg hvordan du retusjerer bilder av biler i Photoshop
Scott Kelby

Lappe et område

Ved hjelp av lappeverktøyet kan du reparere et merket område med bildepunkter fra et annet område eller et mønster. I likhet med reparasjonspenselen samsvarer lappeverktøyet tekstur, lyssetting og skygge i prøvebildepunktene med kildebildepunktene. Du kan også bruke lappeverktøyet til å klone isolerte områder i et bilde. Lappeverktøyet fungerer på bilder med 8 eller 16 biter per kanal.

Merk:

Når du reparerer med bildepunkter fra bildet, merker du et lite område for å få best mulig resultat.

Se Innholdstilpasset lapping og flytting hvis du vil ha mer informasjon om bruk av alternativene for Innholdstilpasset lappeverktøy.

Lappeverktøy i Photoshop
Bruke lappeverktøyet til å erstatte bildepunkter

Lappet bilde i Photoshop
Lappet bilde

Reparere et område ved hjelp av prøvebildepunkter

 1. Velg lappeverktøyet .
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra i bildet for å merke området du vil reparere, og velg Kilde på alternativlinjen.
  • Dra i bildet for å merke området du vil ta en prøve fra, og velg Mål på alternativlinjen.

  Merk:

  Du kan også lage en markering før du velger lappeverktøyet.

 3. Hvis du vil justere markeringen, gjør du følgende:
  • Hold nede Skift, og dra i bildet for å legge til i den eksisterende markeringen.
  • Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) i bildet for å krympe den eksisterende markeringen.
  • Alt+Skift-dra (Windows) eller Tilvalg-Skift-dra (Mac OS) i bildet for å merke et område i snitt med den eksisterende markeringen.
 4. Velg Gjennomsiktig hvis du vil trekke ut en tekstur med gjennomsiktig bakgrunn fra prøveområdet. Fjern markeringen for dette alternativet dersom du vil erstatte målområdet med prøveområdet helt og holdent.

  Merk:

  Alternativet Gjennomsiktig fungerer best for ensfargede eller graderte bakgrunner med tydelige teksturer (f.eks. en fugl mot en blå himmel).

 5. Juster skyvekontrollen for tilfeldig spredning for å styre hvor raskt det innlimte området tilpasser seg til omkringliggende bildet, . Velg en lavere verdi for bilder med korn eller fine detaljer, eller en høyere verdi for jevne bilder.

 6. Plasser pekeren i markeringen, og gjør ett av følgende:
  • Hvis Kilde er valgt på alternativlinjen, drar du markeringsrammen til området du vil ta prøve fra. Når du slipper museknappen, lappes det opprinnelig merkede området med prøvebildepunktene.
  • Hvis Mål er valgt på alternativlinjen, drar du markeringsrammen til området du vil lappe. Når du slipper museknappen, lappes det nylig merkede området med prøvebildepunktene.

Reparere et område ved hjelp av et mønster

 1. Velg lappeverktøyet .
 2. Dra i bildet for å merke området du vil reparere.

  Merk:

  Du kan også lage en markering før du velger lappeverktøyet.

 3. Hvis ønskelig gjentar du trinn 3 og 4 ovenfor for å justere markeringen og bruke mønsterteksturer med en gjennomsiktig bakgrunn.
 4. Velg et mønster i mønsterpanelet på alternativlinjen, og klikk Bruk mønster.

Fjerne røde øyne

Video | Fjerning av røde øyne og bleking av tenner

Video | Fjerning av røde øyne og bleking av tenner
I denne episoden av Photoshop Playbook viser produktsjef for Photoshop, Bryan O'Neil Hughes, hvordan man fjerner røde øyne og bleker tenner ved hjelp av Photoshop.
Bryan O'Neil Hughes

Verktøyet for røde øyne fjerner røde øyne hos dyr og mennesker på bilder tatt med blits.

 1. I RGB-fargemodus velger du Røde øyne-verktøyet . (Røde øyne-verktøyet er i samme gruppe som flekkreparasjonspenselen . Klikk og hold nede museknappen på et verktøy for å se flere verktøy i gruppen.)
 2. Klikk i det røde øyet. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, kan du angre korrigeringen, angi ett eller flere av følgende alternativer på alternativlinjen og klikke det røde øyet på nytt:

  Pupillstørrelse

  Øker eller reduserer området som påvirkes av Røde øyne-verktøyet.

  Mørkhetsmengde

  Angir mørkhetsgraden i korrigeringen.

Merk:

Røde øyne skyldes at kamerablitsen reflekteres av motivets netthinne. Du ser det oftere hvis du tar bilder i et mørkt rom, fordi motivets iris er helt utvidet. Hvis du vil unngå røde øyne, bruker du kameraets funksjon for reduksjon av røde øyne. Du kan også bruke en egen blitsenhet som du kan montere på kameraet, lenger borte fra objektivet, noe som er enda bedre.

Video | Lyskorrigering og fjerning av uønskede objekter

Video | Lyskorrigering og fjerning av uønskede objekter
Produktsjef for Photoshop, Bryan O'Neil Hughes, forklarer hvordan man fjerner uønskede objekter og bruker penselbasert lysning for å utjevne lystetthet og fargetemperatur for motiver.
Adobe Photoshop

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet