Merk:

Formverktøyene gjør det enkelt å lage knapper, navigasjonslinjer og andre elementer som brukes på websider. Se Om tegning dersom du ønsker en fullstendig oversikt over tegnefunksjonene i Photoshop.

Tegne former i Photoshop

Tegne former i Photoshop
Julieanne Kost

Opprette en form på et formlag

 1. Velg et form- eller pennverktøy. Se til at Form er valgt i menyen på alternativlinjen.

 2. Hvis du vil velge farge til formen, klikker du fargeruten på alternativlinjen, og velger deretter en farge fra fargevelgeren.
 3. (Valgfritt) Angi verktøyalternativer på alternativlinjen. Klikk den inverterte pilen ved siden av formknappene for å vise flere alternativer for hvert verktøy. (Se Alternativer for formverktøy.)

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bruke en stil på formen, velger du en forhåndsinnstilt stil på hurtigmenyen Stil på alternativlinjen. (Se Bruke forhåndsinnstilte stiler.)

 5. Dra i bildet for å tegne en form:
  • Hold nede Skift for å begrense et rektangel eller avrundet rektangel til et kvadrat, en ellipse til en sirkel eller linjevinkelen til multiplum av 45°.
  • Hvis du vil tegne fra midten og utover, plasserer du pekeren der du vil at midtpunktet på formen skal være, trykker Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og deretter drar du diagonalt til ønsket hjørne eller kant til formen har ønsket størrelse.
  Tegne fra hjørnet (til venstre) og fra midten (til høyre) i Photoshop
  Tegne fra hjørnet (til venstre) og fra midten (til høyre)

  Merk:

  Standardvirkemåten for Stjerne-verktøyet i Illustrator og Mangekant-verktøyet i Illustrator og Photoshop, er å tegne fra midten og utover.

Videoer | Opprette, redigere og arbeide

Photoshop-medarbeider Jeanne Rubbo viser deg hvordan du oppretter, redigerer og arbeider med formag i en serie informative videoer. Lær deg følgende:

Se Galleri for tegne- og typeverktøy for mer informasjon.

Tegne flere former på et lag

Du kan tegne separate former på et lag eller bruke alternativene Legg til, Trekk fra, Snitt eller Utelat for å endre gjeldende form på et lag.

 1. Merk laget du vil legge til former i.
 2. Velg et tegneverktøy, og angi verktøyspesifikke alternativer (se Alternativer for formverktøy).

 3. Velg ett av følgende på alternativlinjen:

  Legg til i formområde

  Legger til det nye området i de eksisterende formene eller den eksisterende banen.

  Trekk fra formområde

  Fjerner det overlappende området fra de eksisterende formene eller den eksisterende banen.

  Snitt formområder

  Begrenser området til snittet mellom det nye området og de eksisterende formene eller den eksisterende banen.

  Utelat områder med overlappende former

  Utelater det overlappende området i de samlede nye og eksisterende områdene.

 4. Tegn i bildet. Det er enkelt å bytte mellom tegneverktøy ved å klikke en verktøyknapp på alternativlinjen.

Tegne en hjulform

Du kan klippe ut en form fra en eksisterende form, slik at lagene under viser gjennom. Denne fremgangsmåten viser deg hvordan du oppretter en smultringform, men du kan bruke denne teknikken med alle kombinasjoner av formverktøy, inkludert egendefinerte former.

 1. Velg ellipseverktøyet  i verktøykassen. Det kan være skjult av et av de andre formverktøyene eller linjeverktøyet .

 2. Se til at Form er valgt i menyen på alternativlinjen.

 3. Dra i dokumentvinduet for å tegne formen. Hold nede SKIFT-tasten mens du drar for å begrense ellipsen til en sirkel.
 4. På alternativlinjen klikker du knappen Trekk fra formområde .

 5. Dra innenfor den nye formen for å lage utskjæringen. Når du slipper museknappen, vises bildet under den nye formen gjennom.
 6. Du kan flytte en av formene ved å klikke banemerkingsverktøyet  i verktøykassen (det kan være skjult av segmentmarkøren ) og merke banen. Dra den til den nye plasseringen, eller bruk piltastene på tastaturet til å flytte den ett bildepunkt om gangen.

  Merk:

  Skift-klikk for å velge mer enn én bane.

Tegne en egendefinert form

Du kan tegne egendefinerte former ved å bruke former fra hurtigpanelet Egendefinert form, eller ved å lagre en form eller bane for bruk som egendefinert form.

 1. Velg verktøyet for egendefinerte former . (Hvis verktøyet ikke vises, holder du nede rektangelverktøyet nesten nederst i verktøykassen.)

 2. Velg en form fra hurtigpanelet Egendefinert form på alternativlinjen.

  Hvis du ikke finner en egnet form i panelet, klikker du pilen øverst til høyre i panelet og velger en annen formkategori. Når du blir spurt om å erstatte gjeldende former, klikker du OK for å vise bare formene i den nye kategorien, eller Tilføy for å legge formene til de som allerede vises.

 3. Dra i bildet for å tegne formen.

Lagre en form eller bane som en egendefinert form

 1. Velg en bane i banepanelet, enten en vektormaske for et formlag, en midlertidig bane eller en lagret bane.
 2. Velg Rediger > Definer egendefinert form, og skriv inn et navn på den nye egendefinerte formen i dialogboksen Navn på form. Den nye formen vises i popup-panelet Form på alternativlinjen.
 3. Hvis du vil lagre den nye egendefinerte formen som en del av et nytt bibliotek, velger du Lagre former på menyen i hurtigpanelet.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med forhåndsinnstillingsbehandling.

Opprette en rastrert form

Når du lager en rastrert form, tegner og rastrerer du en form og fyller den med forgrunnsfargen. Du kan ikke redigere en rastrert form som et vektorobjekt. Rasterformer opprettes med gjeldende forgrunnsfarge.

 1. Velg et lag. Du kan ikke opprette en rastrert form på et vektorbasert lag (for eksempel et tekstlag).
 2. Velg et formverktøy, og klikk Fyll bildepunkter-knappen  på alternativlinjen.
 3. Angi følgende alternativer på alternativlinjen:

  Modus

  Kontrollerer hvordan formen vil påvirke de eksisterende bildepunktene i bildet. (Se Overgangsmodi.)

  Tetthet

  Bestemmer i hvilken grad formen vil gjøre bildepunktene under den uklare eller klare. En form med en tetthet på 1 % vises nesten gjennomsiktig, mens en form med en tetthet på 100 % vises fullstendig ugjennomsiktig.

  Utjevnet

  Jevner ut kantbildepunktene og blander dem med de omkringliggende bildepunktene.

 4. Angi ytterligere verktøyspesifikke alternativer. Se Alternativer for formverktøy.

 5. Tegn formen.

Alternativer for formverktøy

Hvert av formverktøyene inneholder en egen sammensetning av alternativene nedenfor. Du finner disse alternativene ved å klikke pilen til høyre for raden med formknapper på alternativlinjen.

Åpne alternativene for formverktøy på alternativlinjen i Photoshop
Åpne alternativene for formverktøy på alternativlinjen (linjealternativer vises)

Start og slutt pilhode

Legger til pilhoder på en linje. Velg linjeverktøyet, og merk av for Start for å legge til en pil på begynnelsen av linjen. Merk av for Slutt for å legge til en pil på slutten av linjen. Merk av for begge alternativene for å legge til piler i begge endene. Formalternativene vises i hurtigdialogboksen. Angi verdier for Bredde og Lengde for å angi proporsjonene til pilhodet som en prosent av linjebredden (10 % til 1000 % for Bredde, og 10 % til 5000 % for Lengde). Angi en verdi for konkaviteten til pilhodet (fra –50 % til +50 %). Konkavitetsverdien definerer kurvegraden for den bredeste delen av pilhodet, der pilhodet møter linjen.

Merk:

Du kan også redigere et pilhode direkte ved hjelp av vektorvalget og tegneverktøyene.

Sirkel

Begrenser en ellipse til en sirkel.

Definerte proporsjoner

Gjengir en egendefinert form basert på proporsjonene den ble opprettet med.

Definert størrelse

Gjengir en egendefinert form basert på størrelsen den ble opprettet med.

Fast størrelse

Gjengir et rektangel, et avrundet rektangel, en ellipse eller en egendefinert form som en fast form basert på verdiene du skrev inn i tekstboksene Bredde og Høyde.

Fra sentrum

Gjengir et rektangel, et avrundet rektangel, en ellipse eller en egendefinert form fra sentrum.

Rykk inn sider med

Gjengir en mangekant som en stjerne. Skriv inn en prosentdel i tekstboksen for å angi delen av stjernens radius som tas opp av armene. Hvis du angir 50 %, lages det armer som er halvparten så lange som stjernens radius. En høyere verdi lager skarpere, tynnere armer, mens en lavere verdi lager fyldigere armer.

Proporsjonal

Gjengir et rektangel, et avrundet rektangel eller en ellipse som en proporsjonal form basert på verdiene du skrev inn i tekstboksene Bredde og Høyde.

Radius

Angir hjørneradiusen for avrundede rektangler. For mangekanter angir dette alternativet avstanden fra sentrum i en mangekant til de ytre punktene.

Sider

Angir antallet sider i en mangekant.

Utglattede hjørner eller Utglattede innrykk

Gjengir en mangekant med utglattede hjørner eller innrykk.

Fest til bildepunkter

Fester kantene på et rektangel eller avrundet rektangel til bildepunktrammene.

Firkantet

Begrenser et rektangel eller avrundet rektangel til et kvadrat.

Ingen begrensninger

Lar deg angi bredden og høyden for et rektangel, et avrundet rektangel, en ellipse eller en egendefinert form ved å dra.

Tykkelse

Avgjør bredden på linjeverktøyet (målt i bildepunkter).

Merk:

Hvis du vil endre strøkbredden for et annet formverktøy, velger du Lag > Lagstil > Strøk. (Se Bruke eller redigere en egendefinert lagstil.)

Redigere former

En form er et fyllag som er koblet til en vektormaske. Du kan enkelt endre fyllet til en annen farge, gradering eller et annet mønster ved å redigere formens fyllag. Du kan også redigere formens vektormaske for å endre omrisset, og du kan bruke en stil på laget.

 • Du kan endre fargen på en form ved å dobbeltklikke miniatyren av formlaget i lagpanelet og velge en annen farge ved hjelp av fargevelgeren.
 • Du kan fylle en form med et mønster eller en gradering ved å velge formlaget i lagpanelet og velge Lag > Lagstil > Graderingsoverlapping.
 • Du endrer bredden på et strøk ved å velge formlaget i lagpanelet og velge Lag > Lagstil > Strøk.
 • Klikk formlagets vektormaskeminiatyr i lag- eller banepanelet for å endre omrisset av en form. Endre deretter formen ved hjelp av segmentmarkør- og pennverktøyene.
 • Bruk flytteverktøyet dersom du vil bevege på en form uten å endre størrelsen eller proposjonene dens.

Du finner mer informasjon under Justere banekomponenter og Transformere fritt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet