Du kan legge til en maske i et lag og bruke masken til å skjule deler av laget og vise lagene under. Maskering av lag er en nyttig sammensetningsteknikk for å kombinere flere bilder til ett enkelt bilde eller fjerne en person eller et objekt fra et bilde.

Opplæringsvideo: Maskere ut deler av et bilde

Opplæringsvideo: Maskere ut deler av et bilde
Matthew Pizzi

Opplæringsvideo: Fjerne en person fra bakgrunnen med maskering

Opplæringsvideo: Fjerne en person fra bakgrunnen med maskering
lynda.com

Lagmasker og vektormasker

Du kan bruke masker til å skjule deler av et lag og vise deler av laget under. Du kan opprette to typer masker:

 • Lagmasker er oppløsningsavhengige punktgrafikkbilder som redigeres med et male- eller markeringsverktøy.

 • Vektormasker er oppløsningsuavhengige og opprettes med et penn- eller formverktøy.

  Lag- og vektormasker er ikke-ødeleggende. Dette betyr at du kan gå tilbake senere og redigere maskene på nytt uten å miste bildepunktene de skjuler.

  I lagpanelet vises både lag- og vektormasker som tilleggsminiatyrer til høyre for lagminiatyren. Miniatyren for lagmasken representerer gråtonekanalen som opprettes når du legger til lagmasken. Miniatyren for vektormasken representerer en bane som klipper ut innholdet i laget.

Merk:

Hvis du vil opprette en lag- eller vektormaske på bakgrunnslaget, konverterer du det først til et vanlig lag (Lag > Ny > Lag fra bakgrunn).

Maskelag
Maskelag

A. Lagmaskeminiatyr B. Vektormaskeminiatyr C. Koblingsikon for vektormaske D. Legg til maske 

Du kan redigere en lagmaske for å legge til eller trekke fra i det maskerte området. En lagmaske er et gråtonebilde. Dette betyr at områder du maler med svart, vil skjules, og områder du maler med hvitt, vil vises, og områder du maler med gråtoner, vil vises i ulike nivåer av gjennomsiktighet.

Bakgrunn malt med svart, beskrivelseskort malt med grått, kurv malt med hvitt
Bakgrunn malt med svart, beskrivelseskort malt med grått, kurv malt med hvitt

En vektormaske oppretter en form med skarpe kanter på et lag og er nyttig hvis du vil legge til designelementer med rene, definerte kanter. Når du oppretter et lag med en vektormaske, kan du bruke én eller flere lagstiler, redigere dem etter behov og umiddelbart generere en nyttig knapp, et panel eller andre webdesignelementer.

Egenskapspanelet inneholder ytterligere kontroller for å justere en maske. Du kan endre masketettheten slik at mer eller mindre av det maskerte innholdet vises gjennom, invertere masken eller finjustere maskekantene, på samme måte som en markering.

Egenskapspanelet
Egenskapspanelet

A. Lagmaske B. Vektormaske 

Legge til lagmasker

Når du legger til en lagmaske, kan du vise eller skjule hele laget, eller basere masken på en markering eller på gjennomsiktighet. Senere maler du på masken for å skjule bestemte deler av laget, og vise underliggende lag.

Legge til en lagmaske som viser eller skjuler hele laget

 1. Kontroller at ingen del av bildet er markert. Velg Velg > Fjern markering.
 2. Velg laget eller gruppen i lagpanelet.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette en maske som viser hele laget, klikker du på Legg til lagmaske  i lagpanelet, eller du velger Lag > Lagmaske > Vis alle.
  • Hvis du vil opprette en maske som skjuler hele laget, Alt-klikker (Windows) eller Tilvalg-klikker (Mac OS) du knappen Legg til lagmaske, eller velger Lag > Lagmaske > Skjul alle.

Legge til en lagmaske som skjuler en del av et lag

 1. Velg laget eller gruppen i lagpanelet.
 2. Merk området i bildet, og gjør ett av følgende:
  • Klikk Ny lagmaske-knappen  i lagpanelet for å opprette en maske som viser markeringen.
  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) knappen Legg til lagmaske i lagpanelet for å opprette en maske som skjuler markeringen.
  • Velg Lag > Lagmaske > Vis markering eller Skjul markering.

Opprette en maske fra laggjennomsiktighet

Hvis du vil redigere laggjennomsiktigheten direkte, oppretter du en maske basert på disse dataene. Denne teknikken er nyttig når du arbeider med video eller 3D.

 1. Velg laget i lagpanelet.
 2. Gå til Lag > Lagmaske > Fra gjennomsiktighet.

Photoshop konverterer gjennomsiktighet til en ugjennomsiktig farge, som skjules av den nye masken. Den ugjennomsiktige fargen kan variere sterkt, avhengig av filtre og tidligere behandling av laget.

Bruke en lagmaske fra et annet lag

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte masken til et annet lag, drar du masken til det andre laget.
  • Hvis du vil duplisere masken, Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) du masken til det andre laget.

Løs opp lag og masker

Som standard er et lag eller en gruppe koblet til en lagmaske eller vektormaske, som angitt av koblingsikonet  mellom miniatyrene i lagpanelet. Laget og den tilhørende masken flyttes sammen i bildet når du flytter enten laget eller masken med flytteverktøyet . Når du løser opp koblingen mellom dem, kan de flyttes uavhengig av hverandre, og maskens rammer kan flyttes uavhengig av laget.

 • Hvis du vil koble et lag fra masken, klikker du koblingsikonet i lagpanelet.

 • Hvis du vil gjenopprette koblingen mellom et lag og den tilhørende masken, klikker du mellom lagminiatyren og maskebaneminiatyren i lagpanelet.

Deaktivere eller aktivere en lagmaske

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg laget som inneholder lagmasken du vil deaktivere eller aktivere, og klikk knappen Deaktiver/aktiver maske  i egenskapspanelet.
  • Skift-klikk lagmaskeminiatyren i lagpanelet.
  • Velg laget som inneholder lagmasken du vil deaktivere eller aktivere, og velg deretter Lag > Lagmaske > Deaktiver eller Lag > Lagmaske > Aktiver.

  En rød X vises over maskeminiatyren i lagpanelet når masken er deaktivert, og laginnholdet vises uten maskeeffekter.

Bruke eller slette en lagmaske

Du kan bruke en lagmaske for å slette permanent de skjulte delene av et lag. Ettersom lagmasker lagres som alfakanaler, kan du redusere filstørrelsen ved å bruke og slette lagmasker. Du kan også slette en lagmaske uten å bruke endringene.

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder lagmasken.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil fjerne lagmasken etter at du har brukt den permanent på laget, klikker du Bruk maske-ikonet nederst i Egenskaper-panelet.
  • Hvis du vil fjerne lagmasken uten å bruke den på laget, klikker du sletteknappen nederst i Egenskaper-panelet og klikker Slett.

  Du kan også bruke eller slette lagmasker ved hjelp av Lag-menyen.

  Merk:

  Du kan ikke bruke en lagmaske permanent på et smartobjektlag når du sletter lagmasken.

Velge og vise lagmaskekanalen

Du kan forenkle redigeringen av en lagmaske ved å vise gråtonemasken for seg eller som en rødmaskeoverlapping på laget.

 1. Gjør ett av følgende i Lag-panelet:

  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) på lagmaskeminiatyren for å vise bare gråtonemasken. Hvis du vil vise lagene på nytt, Alt-klikker eller Tilvalg-klikker du lagmaskeminiatyren. Alternativt kan du klikke øyeikonet  i Egenskaper-panelet.
  • Hold nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS), og klikk lagmaskeminiatyren for å vise masken oppå laget med en rødmaskefarge. Hold nede Alt+Skift eller Tilvalg+Skift, og klikk miniatyren igjen hvis du vil deaktivere fargevisningen.

Endre rødmaskefarge eller ugjennomsiktighet for lagmaske

 1. Dobbeltklikk lagmaskekanalen i kanalpanelet.

 2. Hvis du vil velge en ny maskefarge, klikker du fargekartet i dialogboksen Visningsalternativer for lagmaske og velger en ny farge.
 3. Angi en verdi mellom 0 % og 100 % hvis du vil endre tettheten.

  Både farge- og tetthetsinnstillingene påvirker bare utseendet til masken og har ingen innvirkning på måten underliggende områder beskyttes på. Du vil for eksempel kanskje endre disse innstillingene for å gjøre masken mer synlig mot fargene i bildet.

 4. Klikk OK.

Justere masketetthet og kanter

Bruk Egenskaper-panelet til å justere tettheten for en valgt lagmaske eller vektormaske. Du angir masketettheten med glidebryteren for tetthet. Du kan myke opp maskekantene med funksjonen Uttoning.

Ytterligere alternativer gjelder kun lagmasker. Med Inverter kan du bytte om på maskerte og umaskerte områder. Maskekant har flere kontroller for å endre maskekanter, for eksempel Glatt ut og Trekk sammen / Utvid. Hvis du vil ha informasjon om alternativet Fargeområde, kan du se Opprette og begrense justerings- og fyllag.

Endre masketetthet

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder masken du vil redigere.
 2. Klikk maskeminiatyren i lagpanelet. En ramme vises rundt miniatyren.

 3. Dra glidebryteren for tetthet for å justere masketettheten i Egenskaper-panelet.

  Med en tetthet på 100 % er masken helt ugjennomsiktig og blokkerer for et eventuelt underliggende lagområde. Jo lavere tetthet du velger, jo mer ser du av området under masken.

Kanter for uttoningsmaske

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder masken du vil redigere.
 2. Klikk maskeminiatyren i lagpanelet. En ramme vises rundt miniatyren.

 3. Dra glidebryteren Uttoning for å myke opp maskekantene.

  Uttoning gjør maskekantene uskarpe slik at overgangen mellom maskerte og umaskerte områder blir mykere. Uttoningen foretas fra maskekanten og utover, innenfor de bildepunktgrensene du angir med skyvekontrollen.

Finjustere maskekanter

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder masken du vil redigere.
 2. Klikk maskeminiatyren i lagpanelet. En ramme vises rundt miniatyren.

 3. Klikk Maskekant. Du kan endre maskekantene med alternativene i dialogboksen Finjuster maske, og vise masken mot forskjellige bakgrunner. Hvis du vil ha en beskrivelse av alternativene, kan du se Finjustere kantene i markeringer.

 4. Klikk OK for å lukke dialogboksen Finjuster maske og bruke endringene på lagmasken.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet