Forgrunns- og bakgrunnsfarger

Photoshop bruker forgrunnsfargen til å male eller legge til fyll eller strøk inne i markeringer, og bakgrunnsfargen til å lage graderingsfyll og fylle ut de utviskede områdene i et bilde. Forgrunns- og bakgrunnsfargene brukes også av enkelte filtre for spesialeffekter.

Du kan angi en ny forgrunns- eller bakgrunnsfarge ved hjelp av pipetteverktøyet, kontrollpanelet, fargekartpanelet eller Adobes fargevelger.

Standard bakgrunnsfarge er svart, og standard forgrunnsfarge er hvit. (I en alfakanal er standard forgrunnsfarge hvit, og bakgrunnen er svart.)

Videotips | Lage en snarvei for fargevelgeren

Videotips | Lage en snarvei for fargevelgeren
Scott Kelby

Velge farger i verktøykassen

Gjeldende forgrunnsfarge vises i den øvre fargevalgboksen i verktøykassen, mens gjeldende bakgrunnsfarge vises i den nedre boksen.

Forgrunns- og bakgrunnsfargebokser i verktøykasse
Forgrunns- og bakgrunnsfargebokser i verktøykasse

A. Ikon for standardfarger B. Ikon for fargebytte C. Forgrunnsfargeboks D. Bakgrunnsfargeboks 
 • Hvis du vil endre forgrunnsfargen, klikker du den øvre fargevalgboksen i verktøykassen, og deretter velger du en farge i Adobes fargevelger.
 • Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, klikker du den nedre fargevalgboksen i verktøykassen, og deretter velger du en farge i Adobes fargevelger.
 • Hvis du vil bytte rundt på forgrunns- og bakgrunnsfargene, klikker du ikonet for fargebytte i verktøykassen.
 • Hvis du vil gjenopprette forgrunns- og bakgrunnsfargene, klikker du ikonet for standardfarger i verktøykassen.

Velge farger med pipetteverktøyet

Pipetteverktøyet tar fargeprøver for å angi en ny forgrunns- eller bakgrunnsfarge. Du kan ta prøver fra det aktive bildet eller fra et hvilket som helst annet sted på skjermen.

 1. Velg pipetteverktøyet .
 2. Du kan endre prøvestørrelsen på pipetten på alternativlinjen, ved å velge et alternativ fra menyen Prøvestørrelse:

  Enkeltpunkt

  Leser av den nøyaktige verdien for bildepunktet du klikker.

  Gjennomsnitt 3 x 3 pkt., Gjennomsnitt 5 x 5 pkt., Gjennomsnitt 11 x 11 pkt., Gjennomsnitt 31 x 31 pkt., Gjennomsnitt 51 x 51 pkt., Gjennomsnitt 101 x 101 pkt

  Leser av gjennomsnittsverdien for det angitte antallet bildepunkter i området du klikker.

  Pipetteverktøy i Photoshop
  Velge en forgrunnsfarge med pipetteverktøyet

 3. Velg ett av følgende på Eksempel-menyen:

  Alle lag

  Tar fargeprøve fra alle lag i dokumentet.

  Gjeldende lag

  Tar fargeprøve fra det aktive laget.

 4. Du kan velge Vis prøvering hvis du vil omgi pipetten med en sirkel som forhåndsviser prøvefargen over den gjeldende forgrunnsfargen. (Dette alternativet krever OpenGL. Se Aktivere OpenGL og optimalisere GPU-innstillingene.)
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil velge en ny forgrunnsfarge, klikker du i bildet. Du kan også plassere pekeren over bildet, holde nede museknappen og dra hvor som helst på skjermen. Boksen for valg av forgrunnsfarge endres dynamisk mens du drar. Slipp museknappen for å velge den nye fargen.

  • Hvis du vil velge en ny bakgrunnsfarge, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker i bildet. Du kan også plassere pekeren over bildet, holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), trykke museknappen og dra hvor som helst på skjermen. Boksen for valg av bakgrunnsfarge endres dynamisk mens du drar. Slipp museknappen for å velge den nye fargen.

  Merk:

  Hvis du vil bruke pipetteverktøyet midlertidig til å velge en forgrunnsfarge mens du bruker et maleverktøy, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).

Oversikt over Adobes fargevelger

I Adobes fargevelger velger du farger ved hjelp av fire fargemodeller: HSB, RGB, Lab og CMYK. Bruk fargevelgeren til å angi forgrunnsfarge, bakgrunnsfarge og tekstfarge. Du kan også angi målfarger for ulike verktøy, kommandoer og alternativer.

Du kan konfigurere Adobes fargevelger til bare å la deg velge farger som er del av den websikre paletten, eller å velge fra bestemte fargesystemer. Du har også tilgang til en HDR-fargevelger (High Dynamic Range) der du kan velge farger til bruk i HDR-bilder.

Fargefeltet i Adobes fargevelger viser fargekomponenter i fargemodiene HSB, RGB og Lab. Hvis du kjenner den numeriske verdien for fargen du vil bruke, kan du taste den inn i tekstfeltene. Du kan også bruke skyvekontrollen for farge og fargefeltet til å forhåndsvise en farge du vil velge. Når du justerer fargen ved hjelp av fargefeltet og skyvekontrollen for farge, justeres de numeriske verdiene tilsvarende. Fargeboksen til høyre for skyvekontrollen for farge viser den justerte fargen i den øverste delen, og den opprinnelige fargen i den nederste delen. Hvis fargen ikke er websikker  eller ikke er trykkbar , vises varsler.

Photoshop fargevelger
Adobes fargevelger

A. Valgt farge B. Opprinnelig farge C. Justert farge D. Ikon for varsling av ikke-trykkbare farger E. Ikon for varsling om farger som ikke er websikre F. Viser bare websikre farger G. Fargefelt H. Skyvekontroll for farge I. Fargeverdier 

Merk:

Når du velger en farge i Adobes fargevelger, vises de numeriske verdiene for HSB, RGB, Lab og CMYK, samt den heksadesimale verdien, samtidig. Dette er nyttig hvis du vil se hvordan en farge beskrives i forskjellige fargemodeller.

Selv om Photoshop bruker Adobes fargevelger som standard, kan du velge en annen fargevelger ved å angi en innstilling. Du kan for eksempel bruke den innebygde fargevelgeren i datamaskinens operativsystem, eller en plugin-fargevelger fra en tredjepart.

Vise fargevelgeren

 • Klikk valgboksen for forgrunns- eller bakgrunnsfarge i verktøykassen.
 • Klikk valgboksen Angi forgrunnsfarge eller Angi bakgrunnsfarge i fargepanelet.

  Fargevelgeren er også tilgjengelig når funksjoner gir deg mulighet til å velge en farge. Dette gjelder for eksempel når du klikker i fargekartet i alternativlinjen for enkelte verktøy, eller pipetteverktøyene i enkelte dialogbokser for fargejustering.

Velge en farge med Adobes fargevelger

Du kan velge en farge ved å angi verdier for fargekomponenter i HSB-, RGB- og Lab-tekstbokser eller ved hjelp av skyvekontrollen for farge og fargefeltet.

Hvis du vil velge en farge ved hjelp av skyvekontrollen for farge og fargevelgeren, klikker du i skyvekontrollen for farge eller flytter trekanten i skyvekontrollen for farge for å angi én fargekomponent. Deretter flytter du den runde markøren eller klikker i fargefeltet. Da angis de to andre fargekomponentene.

Når du justerer fargen ved hjelp av fargefeltet og skyvekontrollen for farge, justeres de numeriske verdiene for de forskjellige fargemodellene tilsvarende. Rektangelet til høyre for skyvekontrollen for farge viser den nye fargen i øverste halvdel, og den opprinnelige fargen i nederste halvdel. Hvis fargen ikke er websikker  eller ikke er trykkbar , vises varsler.

Merk:

Du kan velge en farge utenfor Adobes fargevelger. Når du holder pekeren over dokumentvinduet, endres den til pipetteverktøyet, og du kan så velge en farge ved å klikke i bildet. Den valgte fargen vises i Adobes fargevelger. Du kan flytte pipetteverktøyet hvor som helst på skrivebordet ved å klikke i bildet og holde nede museknappen. Slipp museknappen for å velge en farge.

Velge en farge ved hjelp av HSB-modellen

Når du bruker HSB-fargemodellen, angis kuløren i fargefeltet, som en vinkel fra 0 til 360° som samsvarer med en plassering på fargehjulet. Metning og lysstyrke angis som prosentverdier. I fargefeltet øker metningen for kuløren fra venstre mot høyre, og lysstyrken øker fra bunnen mot toppen.

 1. I Adobes fargevelger velger du alternativet H, og deretter taster du inn en numerisk verdi i tekstboksen H eller velger en kulør i skyvekontrollen for farge.
 2. Juster metningen og lysstyrken ved å klikke i fargefeltet, flytte den runde markøren eller taste inn numeriske verdier i tekstboksene S og B.
 3. (Valgfritt) Velg enten alternativet S eller alternativet B for å vise fargens metning eller lysstyrke i fargefeltet, slik at du kan foreta flere justeringer.

Velge en farge ved hjelp av RGB-modellen

Velg en farge ved å angi rød, grønn og blå komponent.

 1. I Adobes fargevelger taster du inn numeriske verdier i tekstboksene R, G og B. Angi komponentverdier fra 0 til 255 (0 er ingen farge, og 255 er den rene fargen).
 2. Hvis du vil velge en farge visuelt ved hjelp av skyvekontrollen for farge og fargefeltet, klikker du enten R, G eller B, og deretter justerer du skyvekontrollen og fargefeltet.

  Fargen du klikker på, vises i skyvekontrollen for farge med 0 (ingen mengde av den fargen) nederst og 255 (maksimal mengde av den fargen) øverst. Fargefeltet viser området for de to andre komponentene, én på den vannrette aksen og én på den loddrette aksen.

Velge en farge ved hjelp av Lab-modellen

Når du velger en farge basert på Lab-fargemodellen, angir L-verdien fargens lystetthet. A-verdien angir hvor rød eller grønn en farge er. B-verdien angir hvor blå eller gul en farge er.

 1. I Adobes fargevelger angir du verdier for L (fra 0 til 100) og for A og B (fra -128 til +127).
 2. (Valgfritt) Bruk skyvekontrollen for farge eller et fargefelt til å justere fargen.

Velge en farge ved hjelp av CMYK-modellen

Du kan velge en farge ved å angi hver komponentverdi som en prosentandel av cyan, magenta, gult og svart.

 1. I Adobes fargevelger angir du prosentverdier for C, M, Y og K eller bruker skyvekontrollen for farge og fargefeltet til å velge en farge.

Velge en farge ved å angi en heksadesimal verdi

Du kan velge en farge ved å angi en heksadesimal verdi som definerer R-, G- og B-komponenten i en farge. De tre nummerparene uttrykkes i verdier fra 00 (minimal lystetthet) til ff (maksimal lystetthet). 000000 er for eksempel svart, ffffff er hvitt, og ff0000 er rødt.

 1. Angi en heksadesimal verdi i #-tekstboksen i Adobes fargevelger.

Velge farger mens du maler

Med HUD-fargevelgeren (heads-up-display) kan du raskt velge farger mens du maler i dokumentvinduet. Bildefargene er nyttige som kontekst.

Merk:

Du trenger OpenGL for å kunne bruke HUD-fargevelgeren. (Se Aktivere OpenGL og optimalisere GPU-innstillingene.)

Velge type HUD-fargevelger

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. Fra menyen HUD-fargevelger klikker du Kulørstripe for å se en loddrett velger, eller Kulørhjul for å se en sirkelformet fargevelger.

Velge en farge fra HUD-fargevelgeren

 1. Velg et maleverktøy.

 2. Trykk på Skift+Alt og høyreklikk (Windows) eller Ctrl+Tilvalg+Kommando (Mac).

 3. Klikk i dokumentvinduet for å vise fargevelgeren. Deretter drar du med markøren for å velge en kulør og skygge.

  Merk:

  Du kan slippe opp tastene når du har klikket i dokumentvinduet. Du kan beholde den valgte skyggen mens du velger en annen kulør, eller omvendt. Dette gjør du ved å holde nede mellomromstasten.

HUD-fargevelger i Photoshop
Velge farge med HUD-fargevelgeren

A. Skygge B. Kulør 

Merk:

Du kan også velge en farge fra bildet, ved å holde nede Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS) for å få tilgang til pipetten.

Velge websikre farger

De websikre fargene er de 216 fargene som brukes av weblesere, uansett plattform. Webleseren endrer alle fargene i bildet til disse fargene når bildet vises på en 8-biters skjerm. De 216 fargene er et delsett av 8-biters fargepalettene i Mac OS. Hvis du bare arbeider med disse fargene når du lager grafikk for en webside, kan du være sikker på at fargene i grafikken ikke spres når den vises på et 256-fargers system.

Velge websikre farger i Adobes fargevelger

 1. Merk av for Kun web-farger nederst til venstre i Adobes fargevelger. Alle farger du velger med dette alternativet valgt, er websikre.

Endre en ikke-websikker farge til en websikker farge

Hvis du velger en ikke-websikker farge, vises en advarselskube ved siden av fargerektangelet i Adobes fargevelger.

 1. Klikk advarselskuben for å velge den nærmeste webfargen. (Hvis det ikke vises noen advarselskube, er fargen websikker.)

Velge en websikker farge med fargepanelet

 1. Klikk panelkategorien Farge eller velg Vindu > Farge for å vise fargepanelet.
 2. Velg et alternativ for å angi en websikker farge:
  • Velg Gjør søyle websikker på fargepanelmenyen. Alle farger du velger med dette alternativet valgt, er websikre.

  • Velg Webfarge-kontroller på fargepanelmenyen. Som standard festes webfargekontroller til websikre farger (angitt med inndelingsmerker) når du drar dem. Hvis du vil overstyre valg av websikre farger, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og drar glidebryterne.

  Hvis du velger en ikke-websikker farge, vises en advarselskube  over fargesøylen til venstre i fargepanelet. Klikk advarselskuben for å velge den nærmeste webfargen.

Velge en CMYK-ekvivalent for en farge som ikke kan skrives ut

Noen av fargene i fargemodellene RGB, HSB og Lab kan ikke skrives ut fordi de er ikke-trykkbare og ikke har ekvivalenter i CMYK-modellen. Når du velger en farge som ikke kan skrives ut, enten i Adobes fargevelger eller i fargepanelet, vises en advarselstrekant. Et fargekart under trekanten viser den nærmeste CMYK-ekvivalenten.

Merk:

I fargepanelet er advarselstrekanten ikke tilgjengelig hvis du bruker Webfarge-kontroller.

 1. Når du skal velge den nærmeste CMYK-ekvivalenten, klikker du advarselstrekanten  i dialogboksen Fargevelger eller i fargepanelet.

  Hvilke farger som kan skrives ut, bestemmes av gjeldende CMYK-arbeidsområde slik det er definert i dialogboksen Fargeinnstillinger.

Velge en spotfarge

Med Adobes fargevelger kan du velge farger fra PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, Toyo Color Finder™ 1050-systemet, ANPA-Color™-systemet, HKS®-fargesystemet og DIC Color Guide.

Hvis du vil være sikker på at det trykte sluttproduktet er den fargen du ønsker, bør du rådføre deg med trykkeriet eller byrået og velge farge basert på et trykt fargekart. Produsenter anbefaler at du anskaffer et nytt fargekart hvert år, for å kompensere for falming av blekk og andre skader.

Merk:

Photoshop skriver ut spotfarger til CMYK-plater (prosessfarge) i alle bildemodi bortsett fra Dupleks. Hvis du vil skrive ut spotfargeplater, må du opprette spotfargekanaler.

 1. Åpne Adobes fargevelger, og velg Fargebiblioteker.

  Dialogboksen Spesialfarger viser fargen som ligger nærmest fargen som er valgt i Adobes fargevelger.

 2. Velg et fargebibliotek under Bok. Se nedenfor for beskrivelser av fargebibliotekene.
 3. Finn ønsket farge ved å skrive inn fargenummeret eller dra trekantene langs rullefeltet.
 4. Klikk ønsket fargefelt i listen.

Spotfargebiblioteker

Adobes fargevelger støtter følgende fargesystemer:

ANPA-COLOR

Brukes ofte i avisprogrammer. ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book inneholder prøver av ANPA-fargene.

DIC-fargeveiledning

Brukes ofte i trykkeriprosjekter i Japan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Dainippon Ink & Chemicals, Inc. i Tokyo, Japan.

FOCOLTONE

Består av 763 CMYK-farger. Focoltone-farger bidrar til å unngå problemer med overlapping og registrering ved å vise overtrykkene som utgjør fargene. En fargeprøvebok med spesifikasjoner for prosess- og spotfarger, overtrykkskart og en bok for markering av layout er tilgjengelig fra Focoltone. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Focoltone International, Ltd., i Stafford i Storbritannia.

HKS-fargekart

Brukes til trykkeprosjekter i Europa. Hver farge har en bestemt CMYK-ekvivalent. Du kan velge blant HKS E (for traktorpapir), HKS K (for glanset papir), HKS N (for naturlig papir) og HKS Z (for avispapir). Farge Det finnes fargeprøveverktøy for hver skala. HKS Process-bøker og -fargekart er lagt til i fargesystemmenyen.

PANTONE®

Farger som brukes til gjengivelse av spotfarger. PANTONE MATCHING-systemet kan gjengi 1114 farger. PANTONEs fargeveiledninger og fargeprøvebøker trykkes på bestrøket, ubestrøket og matt papir for å gi en nøyaktig visuell fremstilling av det ferdigtrykte resultatet og bedre kontroll ved trykking. Du kan skrive ut en heldekkende PANTONE-farge i CMYK. Hvis du vil sammenligne en heldekkende PANTONE-farge med den nærmeste tilsvarende prosessfargen, bruker du veiledningen PANTONE Solid To Process. Prosentandelen for CMYK-skjermnyanse er trykt under hver farge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Pantone, Inc. i Carlstadt, New Jersey, USA (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050

Består av mer enn 1 000 farger, basert på de vanligste trykkefargene som brukes i Japan. TOYO Process Color Finder-boken og -fargekartene er lagt til i fargesystemmenyen. TOYO Color Finder 1050 Book inneholder trykte eksempler på Toyo-farger og fås hos trykkerier og i butikker med utstyr for grafisk kunst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. i Tokyo, Japan.

TRUMATCH

Gir forutsigbar CMYK-fargetilpasning med mer enn 2 000 oppnåelige, datagenererte farger. Trumatch-farger dekker det synlige spektrum av CMYK-fargeområdet i jevne trinn. Trumatch Color viser opptil 40 nyanser og avskygninger av hver farge. Hver av disse lages opprinnelig i en firefargers reproduksjon, og hver av dem kan reproduseres med fire farger på elektroniske fotosettere. I tillegg til dette er også firefargers gråtoner i ulike nyanser inkludert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Trumatch Inc. i New York City, New York, USA.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet