Justeringslag og fyllag

Et justeringslag bruker farge- og tonejusteringer på et bilde uten å endre bildepunktene permanent. I stedet for å endre for eksempel nivåer eller kurver direkte i bildet kan du opprette et nivåjusterings- eller kurvejusteringslag. Justeringer av farge og tone lagres i justeringslaget, og gjelder for alle lag under dette laget. Du kan dermed korrigere flere lag på én gang ved å gjøre én enkelt endring, i stedet for å måtte justere hvert lag hver for seg. Du kan når som helst forkaste endringene og gjenopprette det opprinnelige bildet.

Med fyllag kan du fylle et lag med en heldekkende farge, en gradering eller et mønster. I motsetning til justeringslag påvirker ikke fyllag lagene under seg.

Justeringslag har følgende fordeler:

 • Redigeringer ødelegger ikke noe. Du kan prøve forskjellige innstillinger og redigere justeringslaget på nytt når som helst. Du kan også minske effekten av justeringen ved å redusere tettheten for laget.

 • Selektiv redigering. Mal på justeringslagets bildemaske for å bruke en justering på en del av et bilde. Senere kan du redigere lagmasken på nytt for å justere bestemte deler av bildet. Du kan variere justeringen ved å male på masken med ulike gråtoner.

 • Mulighet til å bruke justeringer på flere bilder. Kopier og lim inn justeringslag mellom bilder for å bruke de samme farge- og tonejusteringene.

Justeringslag har mange av de samme kjennetegnene som andre lag. Du kan justere lagenes tetthet og overgangsmodus, og du kan gruppere lagene slik at justeringen brukes på bestemte lag. Du kan på samme måte vise eller skjule lagene for å bruke eller forhåndsvise effekten.

Justeringslag og fyllag i Photoshop
Original (venstre), justeringslag brukt bare på låven (midten), noe som får frem detaljene i låven, og justeringslag brukt på hele bildet (høyre), noe som gjør hele bildet lysere og fjerner kontrasten i skyene

Merk:

Justeringslag inneholder justeringsdata, ikke bildepunkter, og øker dermed filstørrelsen i mye mindre grad enn standard bildepunktlag. Hvis du jobber med en ekstra stor fil, kan det imidlertid være lurt å minske filstørrelsen ved å slå sammen flere justeringslag til bildepunktlag.

Opprette og begrense justerings- og fyllag

Justeringslag og fyllag har samme alternativer for tetthet og overgangsmodi som bildelag. Du kan omorganisere, slette, skjule og duplisere dem på samme måte som med bildelag.

Justeringslag og fyllag i Photoshop
Justeringslag og fyllag

A. Justeringslag som er begrenset til laget Tømmerhus B. Lagminiatyr C. Fyllag D. Lagmaske 

Opprette et justeringslag

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk knappen Nytt justeringslag  nederst i lagpanelet, og velg en type justeringslag.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag, og velg et alternativ. Gi laget et navn, angi lagalternativer, og klikk OK.

  Merk:

  Du kan begrense effektene på et justeringslag til bestemte bildelag. Dette gjør du ved å velge bildelagene, og deretter gå til Lag > Ny > Gruppe fra lag og endre Modus fra Gjennomgang til en annen overgangsmodus. Deretter plasserer du justeringslaget øverst i laggruppen.

Opprette et fyllag

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Lag > Nytt fyllag, og velg et alternativ. Gi laget et navn, angi lagalternativer, og klikk OK.

  • Klikk knappen Nytt justeringslag  nederst i lagpanelet, og velg en type fyllag.

   Heldekkende farge

   Fyller justeringslaget med gjeldende forgrunnsfarge. Bruk fargevelgeren til å velge en annen fyllfarge.

   Gradering

   Klikk graderingen for å åpne dialogboksen Rediger gradering, eller klikk den omvendte pilen og velg en gradering fra hurtigpanelet. Angi flere alternativer om ønskelig.

   • Stil angir formen på graderingen.
   • Vinkel angir vinkelen for graderingen.
   • Skala endrer størrelsen på graderingen.
   • Omvendt vender retningen for graderingen.
   • Spre reduserer båndeffekten ved å bruke spredning på graderingen.
   • Juster etter lag bruker markeringsrammen for laget til å beregne graderingsfyllet. Du kan dra i bildevinduet for å flytte midten av graderingen.

   Mønster

   Klikk mønsteret, og velg et mønster fra hurtigpanelet. Klikk Skala, og skriv inn en verdi eller dra skyvekontrollen. Klikk Fest til utgangspunkt for å gi mønsteret det samme utgangspunktet som dokumentet. Merk av for Koble med lag hvis du vil at mønsteret skal flyttes samtidig med laget. Når det er merket av for Koble med lag, kan du dra i bildet for å plassere mønsteret mens dialogboksen Mønsterfyll er åpen.

Begrense justerings- og fyllag til bestemte områder

Du bruker lagmasker til å begrense justeringslag og fyllag til bestemte områder. Som standard har justeringslag og fyllag lagmasker, som angitt av maskeikonet til høyre for lagminiatyren. (Hvis du vil opprette justeringslag uten masker, fjerner du merket for Legg til maske som standard på justeringspanelmenyen.)

Hvis du vil endre formen på en maske på et eksisterende lag, kan du se Redigere en lagmaske. Følg en av disse fremgangsmåtene for å opprette et nytt justerings- eller fyllag med en maske med en bestemt form.

Opprette en maske for justerings- eller fyllag ved hjelp av en markering eller bane

 1. Velg det laget i lagpanelet som justerings- eller fyllaget skal brukes på.

 2. Opprett en bildepunktmarkering på bildet, eller opprett og velg en lukket bane.

  En markering begrenser det nye justerings- eller fyllaget med en lagmaske. En bane begrenser det nye justerings- eller fyllaget med en vektormaske.

 3. Opprett et justerings- eller fyllag.

Opprette en justeringslagmaske ved hjelp av et fargeområde

Funksjonen Fargeområde er nyttig når du skal opprette et markeringsområde basert på valgte farger i et bilde, men den kan også brukes til å opprette en justeringslagmaske. Du finner mer informasjon i Merke et fargeområde.

 1. Velg det laget i lagpanelet som justeringslaget skal brukes på.

 2. Velg Lag > Nytt justeringslag, og velg en justeringstype.

 3. Klikk Fargeområde i Masker-delen av Egenskaper-panelet.

 4. I dialogboksen Fargeområde velger du Valgte fager på Markering-menyen.

 5. Velg Lokaliserte fargeklynger for å opprette en maske basert på forskjellige fargeområder i bildet.

 6. Sett visningsalternativet til Markering og Visning til Ingen.

 7. Klikk et fargeområdet i bildet.

  Merk:

  Hvis du vil ta prøver fra flere områder, holder du nede Skift-tasten for å aktivere plusspipetten. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å aktivere minuspipetten.

  Når du klikker i bildeområdene, kan du forhåndsvise masken i dialogboksen Fargeområde. Hvite områder er umaskerte bildepunkter, svarte områder er maskerte bildepunkter, og grå områder er delvis maskerte bildepunkter.

 8. Bruk skyvekontrollen for toleranse til å øke eller redusere fargeområdet rundt fargeprøvene i det maskerte området. Bruk skyvekontrollen for område til å angi hvor langt eller nær en farge må være fra prøvepunktene for at den skal inkluderes i masken. Når du er ferdig med å justere masken, klikker du OK for å lukke dialogboksen Fargeområde.

 9. Endre justeringen etter behov i Egenskaper-panelet.

  Justeringen brukes bare på umaskerte (eller delvis maskerte) områder av bildet. Klikk om nødvendig Fargeområdet igjen for å justere lagmasken ytterligere.

Redigere eller slå sammen justeringslag og fyllag

Redigere justeringslag og fyllag

Du kan redigere innstillingene for justeringslag og fyllag. Du kan også redigere masken for et justerings- eller fyllag for å kontrollere effekten laget har på bildet. Som standard er alle områder av et justerings- eller fyllag umaskerte, og dermed synlige. (Se Lag- og vektormasker.)

Endre alternativer for justerings- og fyllag

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk miniatyren for justerings- eller fyllaget i lagpanelet.

  • Velg Lag > Alternativer for laginnhold.

 2. Gjør de nødvendige endringene i Egenskaper-panelet.

  Merk:

  Inverterte justeringslag har ingen redigerbare innstillinger.

Slå sammen justerings- eller fyllag

Du kan slå sammen et justerings- eller fyllag på flere måter: Med laget som ligger under, med lagene i dets eget grupperte lag, med andre markerte lag og med alle andre synlige lag. Du kan imidlertid ikke bruke et justeringslag eller fyllag som mållag for en sammenslåing. Når du slår sammen et justerings- eller fyllag med laget under, rastreres justeringene og brukes permanent på det sammenslåtte laget. Du kan også rastrere et fyllag uten å slå det sammen. (Se Rastrere lag.)

Justeringslag og fyllag som har masker med bare hvite verdier, gjør ikke filstørrelsen vesentlig større, og det er derfor ikke nødvendig å slå sammen disse justeringslagene for å spare filplass.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet