Om Photoshop-lag

Photoshop-lag er som ark i bunker med acetat. Gjennom gjennomsiktige områder på et lag kan du se de underliggende lagene. Du flytter et lag for å plassere innholdet i laget, som å skyve et acetatark inn i en bunke. Du kan også endre tettheten i et lag for å gjøre innholdet delvis gjennomsiktig.

Lagrepresentasjon i Photoshop
I gjennomsiktige områder på et lag kan du se lagene under.

Du bruker lag til å utføre oppgaver, for eksempel sette sammen flere bilder, legge til tekst i et bilde eller legge til vektorgrafikkformer. Du kan bruke en lagstil til å legge til en spesialeffekt, for eksempel en skygge eller en glød.

Introduksjon til lag

Introduksjon til lag
Train Simple

Håndtere Photoshop-lag

Et nytt bilde har ett enkelt lag. Hvor mange tilleggslag, lageffekter og lagsett du kan legge til i et bilde, begrenses bare av minnet på datamaskinen.

Du arbeider med lag i lagpanelet. Laggrupper brukes til å organisere og håndtere lag. Du kan bruke grupper til å ordne lag i en logisk rekkefølge og gjøre lagpanelet ryddigere. Du kan neste grupper i andre grupper. Du kan også bruke grupper hvis du vil bruke attributter og masker på flere lag samtidig.

Hvis du ønsker å få gode tips om å arbeide med lag, kan du se opplæringsvideoen Organisere med lag og laggrupper.

Photoshop-lag for ikke-ødeleggende redigering

Av og til inneholder ikke lag synlig innhold. Et justeringslag, for eksempel, inneholder farge- eller tonejusteringer som påvirker lagene under. I stedet for å redigere bildepunkter direkte kan du redigere et justeringslag og la de underliggende bildepunktene være uendret.

En spesiell type lag, kalt smart objekt, har ett eller flere lag med innhold. Du kan transformere (skalere, skråstille eller endre form) et smart objekt uten å redigere bildepunktene direkte. Eventuelt kan du redigere det smarte objektet som et eget bilde, selv etter å ha satt det inn i et Photoshop-bilde. Smarte objekter kan også inneholde smartfiltereffekter. Med disse kan du bruke filtre på bilder uten å ødelegge, slik at du senere kan tilpasse eller fjerne filtereffekten. Se Ikke-ødeleggende redigering og Arbeide med smarte objekter.

Videolag

Du kan bruke videolag til å legge til video i et bilde. Når du har importert et videoklipp til et bilde som et videolag, kan du maskere laget, transformere det, bruke lageffekter, male på enkeltbilder eller rastrere et enkeltbilde og konvertere det til et standardlag. Bruk tidslinjepanelet til å spille av videoen i bildet eller få tilgang til enkeltbilder. Se Video- og bildesekvensformater som støttes.

Oversikt over lagpanelet i Photoshop

Lagpanelet i Photoshop viser en oversikt over alle lag, laggrupper og lageffekter i et bilde. Du kan bruke lagpanelet til å vise og skjule lag, opprette nye lag og arbeide med laggrupper. Fra lagpanelmenyen har du tilgang til ytterligere kommandoer og alternativer.

Lagpanelet i Photoshop
Lagpanelet i Photoshop

A. Lagpanelmenyen B. Filter C. Laggruppe D. Lag E. Vis/skjul lageffekter F. Lageffekt G. Lagminiatyr 

Vise lagpanelet i Photoshop

 1. Velg Vindu > Lag.

Velge en kommando på lagpanelmenyen i Photoshop

 1. Klikk trekanten øverst til høyre i panelet.

Endre størrelsen på lagminiatyrer i Photoshop

 1. Velg Panelvalg på lagpanelmenyen, og velg deretter en miniatyrstørrelse.

Endre miniatyrinnhold

 1. Velg Panelvalg på lagpanelmenyen, og velg deretter Hele dokumentet for å se alt innholdet i dokumentet. Velg Laggrenser for å begrense miniatyren til objektets bildepunkter på laget.

  Merk:

  Deaktiver miniatyrer for å forbedre ytelsen og få mer plass på skjermen.

Vise og skjule grupper

 1. Klikk trekanten til venstre for en gruppemappe. Se Vise lag og grupper i en gruppe.

Filtrere Photoshop-lag

Øverst i Lag-panelet finner du filtreringsverktøyene som hjelper deg med å kjapt finne fram til viktige lag i komplekse dokumenter. Du kan vise et delsett av lag basert på navn, type, effekt, modus, attributt eller fargeetikett.

Filterlagalternativer i lagpanelet i Photoshop
Filterlagalternativer i lagpanelet

 1. Velg en filtertype fra hurtigmenyen.

 2. Velg eller skriv inn filterkriteriet.

 3. Klikk av/på-bryteren for å slå lagfiltrering av eller på.

Konvertere bakgrunn og Photoshop-lag

Når du oppretter et nytt bilde med hvit eller farget bakgrunn, er Bakgrunn det nederste bildet i lagpanelet. Et bilde kan bare ha ett bakgrunnslag. Du kan ikke endre stablingsrekkefølgen for et bakgrunnslag, og heller ikke overgangsmodusen eller tettheten. Du kan imidlertid konvertere en bakgrunn til et vanlig lag og deretter endre disse attributtene.

Når du oppretter et nytt bilde med gjennomsiktig innhold, har ikke bildet noe bakgrunnslag. Det nederste laget er ikke begrenset på samme måte som bakgrunnslaget, og du kan flytte det hvor som helst i lagpanelet og endre lagets tetthet og overgangsmodus.

Konvertere en bakgrunn til et Photoshop-lag

 1. Dobbeltklikk Bakgrunn i lagpanelet, eller velg Lag > Ny > Lag fra bakgrunn.

 2. Angi lagalternativer. (Se Opprette lag og grupper.)

 3. Klikk OK.

Konvertere et Photoshop-lag til en bakgrunn

 1. Velg et Photoshop-lag i lagpanelet.

 2. Velg Lag > Ny > Bakgrunn fra lag.

  Alle gjennomsiktige bildepunkter i laget konverteres til bakgrunnsfargen, og laget flyttes til bunnen av lagstabelen.

  Merk:

  Du kan ikke opprette en bakgrunn ved å gi et vanlig lag navnet Bakgrunn. Du må bruke kommandoen Bakgrunn fra lag.

Opplæringsvideo: Gjøre bakgrunnslaget om til et vanlig lag

Opplæringsvideo: Gjøre bakgrunnslaget om til et vanlig lag
Scott Kelby

Duplisere Photoshop-lag

Du kan duplisere lag innenfor et bilde eller til et annet eller et nytt bilde.

Duplisere et Photoshop-lag eller en gruppe innenfor et bilde

 1. Velg et lag eller en gruppe i lagpanelet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Dra laget eller gruppen til knappen Opprett nytt lag .

  • Velg Dupliser lag eller Dupliser gruppe på Lag-menyen eller lagpanelmenyen. Skriv inn et navn for laget eller gruppen, og klikk OK.

Duplisere et Photoshop-lag eller en gruppe i et annet bilde

 1. Åpne kildebildet og målbildet.

 2. Velg ett eller flere lag eller en laggruppe i lagpanelet for kildebildet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Dra laget eller gruppen fra lagpanelet til målbildet.

  • Velg flytteverktøyet , og dra fra kildebildet til målbildet. Det dupliserte laget eller den dupliserte gruppen vises over det aktive laget i lagpanelet for målbildet. Skift-dra for å flytte bildeinnholdet til samme sted som i kildebildet (hvis kildebildet og målbildet har samme bildepunktdimensjoner), eller til midten av dokumentvinduet (hvis kildebildet og målbildet har ulike bildepunktdimensjoner).

  • Velg Dupliser lag eller Dupliser gruppe på Lag-menyen eller lagpanelmenyen. Velg måldokumentet på hurtigmenyen Dokument, og klikk OK.

  • Velg Velg > Alt for å merke alle bildepunktene på laget, og velg Rediger > Kopier. Deretter velger du Rediger > Lim inn i målbildet. (Med denne metoden kopieres kun bildepunkter, ikke lagegenskaper som overgangsmodus.)

Opprette et nytt dokument fra et Photoshop-lag eller en gruppe

 1. Velg et lag eller en gruppe i lagpanelet.

 2. Velg Dupliser lag eller Dupliser gruppe på Lag-menyen eller lagpanelmenyen.

 3. Velg Ny på hurtigmenyen Dokument, og klikk OK.

Velge fra alle synlige Photoshop-lag

Standard virkemåte for verktøyene Blandepensel, Tryllestav, Finger, Gjør uskarpt, Gjør skarpere, Malingsspann, Klonestempel og Reparasjonspensel er at farger velges ut bare fra bildepunkter på det aktive laget. Dette betyr at du kan gni ut eller velge ut bildepunkter på et enkeltlag.

 1. Merk av for Fargeprøve av alle lag på alternativlinjen hvis du vil gni ut eller ta prøve av bildepunkter fra alle synlige lag med disse verktøyene.

Endre innstillinger for gjennomsiktighet

 1. I Windows velger du Rediger > Innstillinger > Gjennomsiktighet og ikke-trykkbare farger. I Mac OS velger du > Innstillinger > Gjennomsiktighet og ikke-trykkbare farger.
 2. Velg størrelse og farge for den sjakkbrettmønstrede ruten for gjennomsiktighet, eller velg Ingen under Rutenettstørrelse hvis du vil skjule sjakkbrettmønsteret i ruten.
 3. Klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet