Merk:

Photoshop har en oppdatert Bildestørrelse-dialogboks. Se Endre størrelsen på bilder for mer informasjon.

Bildepunktdimensjoner og oppløsning på papirbilder

Bildepunktdimensjonene måler det totale antallet bildepunkter langs bredden og høyden på et bilde. Oppløsning er et mål på hvor detaljert et punktgrafikkbilde er, og måles i bildepunkter per tomme (ppi). Jo flere bildepunkter per tomme, desto større er oppløsningen. Generelt sett vil et bilde med høyere oppløsning gi bedre bildekvalitet på utskrifter.

Bildepunktdimensjoner og oppløsning på papirbilder i Photoshop
Samme bilde ved 72 ppi og 300 ppi; innfelt zoom 200 %

Med mindre et bilde er blitt omsamplet (se Omsampling), forblir datamengden konstant selv om du endrer utskriftsstørrelsen eller oppløsningen. Hvis du f.eks. endrer oppløsningen for en fil, endres bredden og høyden tilsvarende for å opprettholde samme mengde bildedata.

I Photoshop kan du se forholdet mellom bildestørrelse og oppløsning i dialogboksen Bildestørrelse (velg Bilde > Bildestørrelse). Fjern merket for Oppdater bilde, ettersom du ikke vil endre mengden bildedata i bildet. Deretter endrer du bredde, høyde eller oppløsning. Når du endrer en verdi, endres de andre to verdiene tilsvarende. Når du velger alternativet for Oppdater bilde, kan du endre oppløsning, bredde og høyde på bildet, slik at det passer ditt behov ved utskrift eller på skjermen.

Bildepunktdimensjoner i Photoshop
Bildepunktdimensjoner er lik dokumentstørrelse (utskrift) ganger oppløsning.

A. Opprinnelig(e) dimensjoner og oppløsning B. Reduksjon av oppløsning uten å endre bildepunktdimensjoner (ingen omsampling) C. Reduksjon av oppløsning ved samme dokumentstørrelse reduserer bildepunktdimensjoner (omsampling). 

Hurtigvisning av gjeldende bildestørrelse

Hvis du raskt vil vise gjeldende bildestørrelse for et dokument, bruker du informasjonsboksen nederst i dokumentvinduet.

 1. Plasser pekeren over filinformasjonsboksen, og hold museknappen nede.

Filstørrelse

Filstørrelsen for et bilde er den digitale størrelsen på bildefilen målt i kilobyte (kB), megabyte (MB) eller gigabyte (GB). Filstørrelsen er proporsjonal med bildepunktdimensjonene til et bilde. Bilder med mange bildepunkter kan produsere flere detaljer ved en gitt utskriftsstørrelse, men de krever mer diskplass for lagring og kan være tregere å redigere og skrive ut. Bildeoppløsningen blir dermed et kompromiss mellom bildekvalitet (å få med alle dataene du trenger) og filstørrelse.

En annen faktor som påvirker filstørrelsen, er filformatet. Ettersom filformatene GIF, JPEG, PNG og TIFF bruker forskjellige komprimeringsmetoder, kan filstørrelsene variere betraktelig for de samme bildepunktdimensjonene. På samme måte påvirkes filstørrelsen av fargebitdybden, antallet lag og antallet kanaler i et bilde.

Photoshop støtter bildepunktdimensjoner på opptil 300 000 ganger 300 000 bildepunkter per bilde. Dette begrenser tilgjengelig utskriftsstørrelse og oppløsning for et bilde.

Skjermoppløsning

Skjermens oppløsning er beskrevet i bildepunktdimensjoner. Hvis for eksempel skjermoppløsningen og bildets bildepunktdimensjoner er i samme størrelse, vil fotografiet fylle skjermen når det vises ved 100 %. Hvor stort et bilde vises på skjermen, avhenger av en kombinasjon av faktorer – bildepunktdimensjonene for bildet, skjermstørrelsen og innstillingen for skjermoppløsning. I Photoshop kan du endre bildeforstørrelsen på skjermen, slik at du enkelt kan arbeide med bilder uansett bildepunktdimensjoner.

Skjermoppløsning i Photoshop
Et bilde på 620 x 400 bildepunkter som vises på skjermer i ulike størrelser med ulike oppløsninger.

Når du klargjør bilder for visning på skjermen, bør du vurdere den laveste skjermoppløsningen som det er sannsynlig at fotografiet blir vist i.

Skriveroppløsning

Skriveroppløsningen måles i antall fargepunkter per tomme, også kalt dpi. Generelt sett vil flere punkter per tomme gi en finere utskriftskvalitet. De fleste blekkfotoskrivere har en oppløsning på omtrent 720 til 2880 dpi. (Teknisk forklart produserer blekkfotoskrivere mikroskopiske blekkdråper, og ikke punkter, i motsetning til imagesettere eller laserskrivere.)

Skriveroppløsning er forskjellig fra, men knyttet til, bildeoppløsning. Ved utskrift av et høykvalitets fotografi på en blekkfotoskriver bør en bildeoppløsning på minst 220 ppi gi gode resultater.

Rasterfrekvens er antall skriverpunkter eller rasterceller per tomme som brukes for å skrive ut gråtonebilder eller fargeseparasjoner. Rasterfrekvens, også kalt rastertetthet eller linjeraster, måles i linjer per tomme (lpi) – eller linjer med celler per tomme i en raster. Jo høyere oppløsningen for en utdataenhet er, jo finere (høyere) rastertetthet kan du bruke.

Forholdet mellom bildeoppløsning og rasterfrekvens avgjør kvaliteten i detaljene på det utskrevne bildet. Når du skal produsere et rastrert bilde av høyeste kvalitet, må du i utgangspunktet bruke en bildeoppløsning fra 1,5 til i høyden 2 ganger rasterfrekvensen. Men for noen bilder og utdataenheter kan en lavere oppløsning gi gode resultater. Se i skriverdokumentasjonen eller ta kontakt med forhandleren for å finne ut rasterfrekvensen for din skriver.

Merk:

Noen fotosettere og 600 dpi-laserskrivere bruker andre rastreringsmetoder enn halvtonerastrering. Hvis du skriver ut et bilde på en skriver som ikke bruker halvtonerastrering, bør du ta kontakt med forhandleren eller se i skriverdokumentasjonen for å få informasjon om anbefalte bildeoppløsninger.

Eksempler på rasterfrekvenser i Photoshop
Eksempler på rasterfrekvenser

A. 65 lpi: Grovt raster som vanligvis brukes til å trykke nyhetsbrev og rabattkuponger B. 85 lpi: Gjennomsnittlig raster som vanligvis brukes til å trykke aviser C. 133 lpi: Raster av høy kvalitet som vanligvis brukes til å trykke tidsskrifter i fire farger D. 177 lpi: Svært fint raster som vanligvis brukes for årsrapporter og bilder i kunstbøker 

Bestemme en foreslått oppløsning for et bilde

Hvis du vil skrive ut et bilde med raster, er passende bildeoppløsninger avhengig av rasterfrekvensen for utdataenheten. Du kan la Photoshop bestemme en anbefalt bildeoppløsning på grunnlag av utdataenhetens rasterfrekvens.

Merk:

Hvis bildeoppløsningen er høyere enn 2,5 ganger rastertettheten, vises en advarsel når du prøver å skrive ut bildet. Dette betyr at bildeoppløsningen er høyere enn det som er nødvendig for skriveren. Lagre en kopi av filen, og reduser deretter oppløsningen.

 1. Velg Bilde > Bildestørrelse.
 2. Klikk Auto.
 3. Under Raster angir du rasterfrekvensen for utdataenheten. Velg om nødvendig en annen målenhet. Vær oppmerksom på at rasterverdien bare brukes til å beregne bildeoppløsningen, ikke til å angi raster for utskrift.
 4. Velg et alternativ under Kvalitet:

  Kladd

  Gir en oppløsning som er den samme som rasterfrekvensen (ikke lavere enn 72 bildepunkter per tomme).

  God

  Gir en oppløsning på 1.5 ganger rasterfrekvensen.

  Beste

  Gir en oppløsning på 2 ganger rasterfrekvensen.

Vise utskriftsstørrelsen på skjermen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis > Utskriftsstørrelse.

  • Velg håndverktøyet eller zoomverktøyet, og klikk Utskriftsstørrelse på alternativlinjen.

  Bildet vises på nytt i omtrentlig utskriftsstørrelse, slik denne er angitt under Dokumentstørrelse i dialogboksen Bildestørrelse. Skjermens størrelse og oppløsning påvirker utskriftsstørrelsen på skjermen.

  Merk:

  Kommandoen Utskriftsstørrelse er ikke tilgjengelig i Creative Cloud-versjonen.

Omsampling

Omsampling betyr å endre mengden bildedata etter hvert som du endrer enten bildepunktdimensjonene eller oppløsningen for et bilde. Når du utfører en samplingsreduksjon (reduserer antallet bildepunkter), slettes informasjon fra bildet. Når du utfører en samplingsøkning (øker antallet bildepunkter, eller sampler opp), legges det til nye bildepunkter. Du angir en interpoleringsmetode for å avgjøre hvordan bildepunkter legges til eller slettes.

Omsampling av bildepunkter i Photoshop
Omsampling av bildepunkter

A. Redusert sampling B. Original C. Økt sampling (merkede bildepunkter vist for hvert bildesett) 

Husk at omsampling kan resultere i dårligere bildekvalitet. Når du for eksempel omsampler et bilde til større bildepunktdimensjoner, mister bildet noen detaljer og noe skarphet. Ved å bruke Uskarp maske-filteret på et omsamplet bilde kan du bringe bildedetaljene i fokus igjen.

Ved å skanne eller opprette bildet med en tilstrekkelig høy oppløsning kan du unngå behovet for omsampling. Hvis du vil forhåndsvise (på skjermen) virkningene av å endre bildepunktdimensjoner, eller hvis du vil skrive ut prøver av ulike oppløsninger, kan du oppdatere en kopi av filen.

Photoshop oppdaterer bilder ved hjelp av en interpoleringsmetode for å tilordne fargeverdier til nye bildepunkter basert på fargeverdiene til eksisterende bildepunkter. Du kan velge hvilken metode som skal brukes, i dialogboksen Bildestørrelse.

Nærmeste nabo

En rask, men mindre nøyaktig metode som reproduserer bildepunktene i et bilde. Denne metoden brukes for illustrasjoner som inneholder ikke-utjevnede kanter, for å bevare harde kanter og lage en mindre fil. Metoden kan imidlertid gi en takkete effekt, som blir synlig når du fortegner eller skalerer et bilde eller utfører flere manipuleringer på et merket område.

Bilineært

En metode som legger til bildepunkter ved å beregne den gjennomsnittlige fargeverdien for omkringliggende bildepunkter. Denne metoden gir resultater av middels kvalitet.

Bikubisk

En langsom, men mer nøyaktig metode basert på en undersøkelse av verdiene til omkringliggende bildepunkter. Bikubisk bruker mer komplekse beregninger og gir jevnere tonegraderinger enn Nærmeste nabo og Bilineært.

Bikubisk glattere

En god metode for å forstørre et bilde. Denne metoden er basert på bikubisk interpolering, men er utformet for å gi jevnere resultater.

Bikubisk skarpere

En god metode for å redusere størrelsen på et bilde. Denne metoden er basert på bikubisk interpolering, men gir større skarphet. Detaljene i et omsamplet bilde beholdes med denne metoden. Hvis Bikubisk skarpere gjør noen områder av bildet for skarpe, kan du prøve å bruke Bikubisk.

Merk:

Du kan angi en standard interpoleringsmetode som skal brukes når Photoshop oppdaterer bildedata. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS), og velg deretter en metode på menyen for bildeinterpoleringsmetode.

Endre bildepunktdimensjoner for et bilde

Når du endrer bildepunktdimensjonene for et bilde, påvirkes ikke bare størrelsen på skjermen, men også bildekvaliteten og egenskapene når det skrives ut – enten dimensjonene eller bildeoppløsningen til utskriften.

 1. Velg Bilde > Bildestørrelse.
 2. Hvis du vil beholde gjeldende forhold mellom bredde og høyde for bildepunkter, merker du av for Behold proporsjoner. Da oppdateres bredden automatisk når du endrer høyden, og omvendt.
 3. Under Dimensjoner for bildepunkt angir du verdier for Bredde og Høyde. Hvis du vil angi verdiene som prosentandeler av de gjeldende dimensjonene, velger du Prosent som målenhet. Den nye filstørrelsen for bildet vises øverst i dialogboksen Bildestørrelse, med den gamle filstørrelsen i parentes.
 4. Kontroller at det er merket av for Oppdater bilde, og velg en interpoleringsmetode.
 5. Hvis bildet har lag som inneholder stiler, velger du Skaler stiler for å skalere effektene i bildet som har fått endret størrelse. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har valgt Behold proporsjoner.
 6. Når du er ferdig med å angi innstillinger, klikker du på OK.

  Merk:

  For å få best mulig resultat når du lager et mindre bilde, bør du redusere samplingen og bruke Uskarp maske-filteret. Hvis du vil lage et større bilde, skanner du bildet på nytt med en høyere oppløsning.

Endre utskriftsdimensjoner og -oppløsning

Når du lager et bilde for utskriftsmedier, er det hensiktsmessig å angi bildestørrelsen i utskriftsdimensjoner og bildeoppløsning. Disse to målene, også kalt dokumentstørrelse, bestemmer det totale antallet bildepunkter, og derfor også bildets filstørrelse. Dokumentstørrelsen bestemmer også grunnstørrelsen som brukes når et bilde plasseres inn i et annet program. Du kan endre skaleringen for utskriftsbildet ytterligere med kommandoen Skriv ut. Endringer du gjør med denne kommandoen, har imidlertid bare innvirkning på det utskrevne bildet, ikke på dokumentstørrelsen for bildefilen.

Hvis du slår på oppdatering for bildet, kan du endre utskriftsdimensjonene og oppløsningen uavhengig av hverandre (og endre det totale antallet bildepunkter i bildet). Hvis du slår av oppdatering, kan du endre enten dimensjonene eller oppløsningen – Photoshop justerer den andre verdien automatisk for å beholde det totale antallet bildepunkter. Hvis du vil oppnå høyeste utskriftskvalitet, er det i utgangspunktet best å endre dimensjonene og oppløsningen først, uten å oppdatere. Deretter kan du oppdatere etter behov.

 1. Velg Bilde > Bildestørrelse.
 2. Endre utskriftsdimensjonene, bildeoppløsningen eller begge deler:
  • Hvis du vil endre bare utskriftsdimensjonene eller bare oppløsningen og justere det totale antallet bildepunkter i bildet proporsjonalt, merker du av for Oppdater bilde. Deretter velger du en interpoleringsmetode.

  • Hvis du vil endre utskriftsdimensjonene og oppløsningen uten å endre det totale antallet bildepunkter i bildet, fjerner du merket for Oppdater bilde.

 3. Hvis du vil beholde gjeldende forhold mellom bredde og høyde for bildet, merker du av for Behold proporsjoner. Da endres bredden automatisk når du endrer høyden, og omvendt.
 4. Under Dokumentstørrelse taster du inn nye verdier for høyden og bredden. Velg om nødvendig en annen målenhet. Merk at alternativet Kolonner for Bredde bruker bredden og avstandene som er angitt under innstillingene for Målenheter og linjaler.
 5. Tast inn en ny verdi for Oppløsning. Velg om nødvendig en annen målenhet.

  Merk:

  Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige verdiene i dialogboksen Bildestørrelse, holder du nede Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS), og klikker Tilbakestill.

Hva påvirker filstørrelsen?

Filstørrelsen avhenger av bildepunktdimensjonene i et bilde og antallet lag i bildet. Bilder med mange bildepunkter kan produsere flere detaljer ved utskrift, men de krever mer diskplass for lagring og kan være tregere å redigere og skrive ut. Du bør holde øye med filstørrelsene for å være sikker på at filene ikke blir for store for ditt formål. Hvis filen blir for stor, må du redusere antallet lag i bildet eller endre bildestørrelsen.

Du kan se filstørrelsen for et bilde nederst i programvinduet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet