Plassere med hjelpelinjer og rutenettet

Hjelpelinjer og rutenettet hjelper deg med å plassere bilder eller elementer nøyaktig. Hjelpelinjer vises som linjer som ikke kan skrives ut, og som flyter over bildet. Du kan flytte og fjerne hjelpelinjer. Du kan også låse dem slik at du ikke flytter dem ved et uhell.

Med Smarte hjelpelinjer kan du lettere plassere former, stykker og markeringer i forhold til hverandre. De vises automatisk når du drar en form eller oppretter en markering eller et stykke. Du kan skjule smarte hjelpelinjer hvis du må.

Rutenettet er nyttig når du skal plassere elementer symmetrisk. Rutenettet vises som standard som linjer som ikke kan skrives ut, men de kan også vises som punkter.

Hjelpelinjer og rutenett fungerer på lignende måte:

 • Markeringer, markeringsrammer og verktøy festes til en hjelpelinje eller til rutenettet når de dras innenfor åtte skjermpunkter (ikke bildepunkter). Hjelpelinjer festes også til rutenettet når de flyttes. Denne funksjonen kan du slå av og på.

 • Avstand mellom hjelpelinjer samt synlighet og festing av hjelpelinjer og rutenett gjelder spesifikt for et bilde.

 • Avstand for rutenett og stil og farge for hjelpelinjer og rutenett er det samme for alle bilder.

Vise eller skjule rutenett, hjelpelinjer eller smarte hjelpelinjer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis > Vis > Rutenett.

  • Velg Vis > Vis > Hjelpelinjer.

  • Velg Vis > Vis > Smarte hjelpelinjer.

  • Velg Vis > Tillegg. Denne kommandoen viser eller skjuler også lagkanter, markeringskanter, målbaner og stykker.

Plassere en hjelpelinje

 1. Hvis linjalene ikke vises, velger du Vis > Linjaler.

  Merk:

  Du får mest nøyaktig avlesning hvis du viser bildet ved 100 % forstørrelse eller bruker infopanelet.

 2. Gjør ett av følgende når du skal opprette en hjelpelinje:
  • Velg Vis > Ny hjelpelinje. I dialogboksen velger du Vannrett eller Loddrett retning, angir en posisjon og klikker OK.

  • Dra fra den vannrette linjalen for å opprette en vannrett hjelpelinje.

  Hjelpelinjer og rutenett i Photoshop
  Dra for å opprette en vannrett hjelpelinje

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dra fra den loddrette linjalen for å opprette en vannrett hjelpelinje.

  • Dra fra den loddrette linjalen for å opprette en loddrett hjelpelinje.

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dra fra den vannrette linjalen for å opprette en loddrett hjelpelinje.

  • Hold nede Skift, og dra fra den vannrette eller loddrette linjalen for å opprette en hjelpelinje som festes til linjalmerkene. Pekeren endres til en dobbeltpil når du drar en hjelpelinje.

 3. (Valgfritt) Hvis du vil låse alle hjelpelinjene, velger du Vis > Lås hjelpelinjer.

Flytte en hjelpelinje

 1. Velg Flytt-verktøyet , eller hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for å aktivere Flytt-verktøyet.

 2. Plasser pekeren over hjelpelinjen (pekeren endres til en dobbelthodet pil).
 3. Flytt hjelpelinjen på en av følgende måter:
  • Dra hjelpelinjen for å flytte den.

  • Endre hjelpelinjen fra vannrett til loddrett, eller omvendt, ved å holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker eller drar hjelpelinjen.

  • Juster hjelpelinjen etter linjalmerkene ved å holde nede Skift mens du drar hjelpelinjen. Hjelpelinjen festes til rutenettet hvis rutenettet er synlig og Vis > Fest til > Rutenett er valgt.

Fjerne hjelpelinjer fra et bilde

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil fjerne en enkelt hjelpelinje, drar du hjelpelinjen ut av bildevinduet.

  • Hvis du vil fjerne alle hjelpelinjene, velger du Vis > Fjern hjelpelinjer.

Angi innstillinger for hjelpelinjer og rutenett

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer, rutenett og stykker.

  • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger > Hjelpelinjer, rutenett og stykker.

 2. Under Farge velger du en farge for hjelpelinjene, rutenettet eller begge deler. Hvis du velger Egendefinert, klikker du fargeboksen, velger en farge og klikker OK.

 3. Under Stil velger du et visningsalternativ for hjelpelinjer, rutenettet eller begge deler.

 4. Under Linjeavstand i rutenett angir du en verdi for rutenettavstand. Under Underinndeling angir du en verdi som rutenettet skal underinndeles etter.

  Du kan endre enhetene for dette alternativet hvis du vil. Alternativet Prosent oppretter et rutenett som deler bildet i like deler. Hvis du for eksempel velger 25 for Prosent, opprettes det et jevnt oppdelt rutenett på 4 x 4.

 5. Klikk på OK.

Jobbe effektivt med smarte hjelpelinjer

Smarte hjelpelinjer er nyttige i flere situasjoner, som for eksempel:

 • Tilvalg (Mac) / Alt (Windows) + dra et lag: Når du drar et lag mens du holder inne Tilvalg (Mac) eller Alt (Windows), viser Photoshop referansemålelinjer som viser avstanden mellom det opprinnelige laget og duplikatet. Denne funksjonen fungerer både med Flytt- og Banemerking-verktøy.
Avstand mellom lagene: Opprinnelig og duplikat – i Photoshop
Avstand mellom lagene: Opprinnelig og duplikat

 • Banemål: Photoshop viser målelinjer mens du jobber med baner. Målelinjer vises også når du velger Banemerking-verktøyet og drar en bane innenfor samme lag.
Banemål i Photoshop
Banemål

 • Samsvarende avstand: Når du dupliserer eller flytter et objekt, viser Photoshop målelinjer for å visuelt indikere avstanden mellom objekter som samsvarer med avstanden mellom valgt objekt og umiddelbare naboer.
 • Kommando (Mac) / Ctrl (Windows) + hold pekeren over et lag: Du kan vise målelinjene mens du jobber med lag. Når du har valgt ett lag, holder du pekeren over et annet lag mens du trykker på Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows). Du kan bruke piltastene med denne funksjonen for å skyve det valgte laget.
Målelinjer mens du jobber med lag i Photoshop
Målelinjer mens du jobber med lag

 • Avstand fra lerretet: Når du holder nede Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) mens du holder pekeren utenfor en form, viser Photoshop avstanden fra lerretet.
Avstand fra en form til lerretet i Photoshop
Avstand fra en form til lerretet


Avstand mellom samsvarende objekter i Photoshop
Avstand mellom samsvarende objekter

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet