Tilpasse farger

Tilpasse farger i ulike bilder

Kommandoen Tilpass farge tilpasser farger mellom flere bilder, lag eller markeringer. Du kan også bruke den til å justere farger i et bilde ved å endre lystettheten og fargeområdet samt nøytralisere fargeskjær. Kommandoen fungerer bare i RGB-modus.

Merk:

Når du bruker kommandoen Tilpass farge, endres pekeren til et pipetteverktøy. Bruk pipetteverktøyet mens du justerer bildet, for å vise verdiene for fargebildepunkter i infopanelet. På den måten får du tilbakemelding om endringer i fargeverdiene når du bruker kommandoen Tilpass farge. Se Vise fargeverdier i et bilde.

Kommandoen Tilpass farge tilpasser fargene i ett bilde (kildebildet) til fargene i et annet (målbildet). Dette kan være nyttig når du prøver å få fargene i ulike bilder til å se konsekvente ut, eller når enkelte farger (for eksempel hudtoner) i ett bilde må passe med fargene i et annet bilde.

I tillegg til å tilpasse fargen mellom to bilder, kan kommandoen Tilpass farge tilpasse fargen mellom forskjellige lag i samme bilde.

Tilpasse farger mellom to bilder

 1. (Valgfritt) Foreta en markering i kilde- og målbildet.

  Hvis du ikke lager en markering, tilpasser kommandoen Tilpass farge all bildestatistikk mellom bilder.

 2. Gjør bildet du vil endre, aktivt, og velg deretter Bilde > Justeringer > Tilpass farge.

  Hvis du bruker kommandoen Tilpass farge på et bestemt lag i målbildet, må du kontrollere at laget er aktivt når du velger kommandoen Tilpass farge.

 3. På Kilde-menyen under Bildestatistikk i dialogboksen Tilpass farge velger du kildebildet med fargene du skal tilpasse i målbildet. Velg Ingen når du ikke vil referere til et annet bilde for å beregne fargejusteringen. Når du har valgt Ingen, er målbildet og fargebildet det samme.

  Om nødvendig bruker du Lag-menyen til å velge kildebildelaget med fargene du vil tilpasse. Du kan også velge Slått sammen på Lag-menyen for å tilpasse fargene fra alle lagene i kildebildet.

 4. Hvis du laget en markering i bildet, gjør du ett eller flere av følgende:
  • Under Målbilde merker du av for Ignorer markering når du bruker Justering hvis du bruker justeringen på hele målbildet. Dette alternativet ignorerer markeringen i målbildet og bruker justeringen på hele målbildet.

  • Under Bildestatistikk merker du av for Bruk merket område i kilde til å beregne farger hvis du laget en markering i kildebildet og vil bruke fargene i markeringen til å beregne justeringen. Fjern merket for dette alternativet for å ignorere markeringen i kildebildet og bruke fargene fra hele kildebildet til å beregne justeringen.

  • Under Bildestatistikk merker du av for Bruk merket område i mål til å beregne justering hvis du laget en markering i målbildet og vil bruke fargene i markeringen til å beregne justeringen. Fjern merket for dette alternativet for å ignorere markeringen i målbildet og beregne justeringen ved hjelp av fargene i hele målbildet.

 5. Merk av for Nøytraliser for å fjerne et fargeskjær i målbildet automatisk. Kontroller at det er merket av for Forhåndsvisning, slik at bildet oppdateres etter hvert som du gjør justeringer.
 6. Flytt skyvekontrollen for lystetthet for å øke eller redusere lysstyrken i målbildet. Alternativt kan du skrive inn en verdi Lystetthet-boksen. Maksimumsverdien er 200, minimum er 1, og standarden er 100.
 7. Juster skyvekontrollen for Fargeintensitet for å justere fargemetningen i målbildet. Alternativt kan du skrive inn en verdi i Fargeintensitet-boksen. Maksimumsverdien er 200, minimum er 1 (gir et gråtonebilde), og standarden er 100.
 8. Flytt skyvekontrollen for Uttoning for å kontrollere mengden justering som brukes på bildet. Hvis du flytter glidebryteren til høyre, reduseres justeringen.
 9. Klikk OK.

Tilpasse farger på to lag i samme bilde

 1. (Valgfritt) Lag en markering i laget du vil tilpasse. Dette er nyttig når du tilpasser et fargeområde (for eksempel ansiktstoner) på ett lag med et område i et annet.

  Hvis du ikke lager en markering, tilpasser kommandoen Tilpass farge fargene i hele kildelaget.

 2. Kontroller at laget der du vil bruke fargejusteringen, er aktivt, og velg deretter Bilde > Justeringer > Tilpass farge.
 3. Kontroller at bildet på Kilde-menyen under Bildestatistikk i dialogboksen Tilpass farge er det samme som målbildet.
 4. Bruk Lag-menyen til å velge laget som har fargene du vil tilpasse. Du kan også velge Sammenslått på Lag-menyen for å tilpasse fargene på alle lagene.
 5. Hvis du laget en markering i bildet, gjør du ett eller flere av følgende:
  • Under Målbilde merker du av for Ignorer markering når du bruker Justering hvis du bruker justeringen på hele mållaget. Dette alternativet ignorerer markeringen i mållaget og bruker justeringen på hele mållaget.

  • Under Bildestatistikk merker du av for Bruk merket område i kilde til å beregne farger hvis du laget en markering i kildebildet og vil bruke fargen i markeringen til å beregne justeringen. Fjern merket for dette alternativet for å ignorere markeringen i kildelaget og bruke fargene fra hele kildelaget til å beregne justeringen.

  • Under Bildestatistikk merker du av for Bruk merket område i mål til å beregne justering hvis du hvis du vil bruke bare fargene i markeringen i mållaget til å beregne justeringen. Fjern merket for dette alternativet for å ignorere markeringen og bruke fargene fra hele mållaget til å beregne justeringen.

 6. Merk av for Nøytraliser for å fjerne et fargeskjær i mållaget automatisk. Kontroller at det er merket av for Forhåndsvisning, slik at bildet oppdateres etter hvert som du gjør justeringer.

 7. Flytt skyvekontrollen for lystetthet for å øke eller redusere lysstyrken i mållaget. Alternativt kan du skrive inn en verdi Lystetthet-boksen. Maksimumsverdien er 200, minimum er 1, og standarden er 100.
 8. Juster skyvekontrollen for Fargeintensitet for å justere området med fargebildepunktverdier i målbildet. Alternativt kan du skrive inn en verdi i Fargeintensitet-boksen. Maksimumsverdien er 200, minimum er 1 (gir et gråtonebilde), og standarden er 100.
 9. Juster skyvekontrollen for Uttoning for å kontrollere mengden justering som brukes på bildet. Hvis du flytter skyvekontrollen til høyre, reduseres mengden justering.
 10. Klikk OK.

Lagre og bruke innstillinger i kommandoen Tilpass farge

 • Under Bildestatistikk i dialogboksen Tilpass farge klikker du Lagre statistikk. Navngi og lagre innstillingene.
 • Under Bildestatistikk i dialogboksen Tilpass farge klikker du Last inn statistikk. Finn og last inn den lagrede innstillingsfilen.

Erstatte farger

Erstatte fargen på objekter i et bilde

Photoshop inneholder flere teknikker du kan bruke til å bytte ut farger på objekter. Du får optimal fleksibilitet og gode resultater ved å bruke en justering av kulør/fargemetning på et utvalg objekter. Dialogboksen Erstatt farge gir mindre fleksibilitet, men en hendig gruppering av alternativene. Prøv fargeerstatningsverktøyet dersom du er mer opptatt av hastighet enn presisjon.

Opplæringsvideo: Endre fargen på et objekt

Opplæringsvideo: Endre fargen på et objekt
Deke McClelland

Bruk en justering av kulør/fargemetning på merkede objekter

I de fleste tilfeller vil denne fleksible teknikken erstatte fargene på best måte. Siden masker og justeringslag er ikke-destruktive, kan du uten problemer finjustere resultatet på en senere tidspunkt. Det unike Fargelegg-alternativet utfører absolutte, heller enn relative, fargeendringer (dette unngår fargetoning fra de opprinnelige fargene).

 1. Merk objektet som skal endres. Hurtigvalgverktøyet gir ofte gode resultater. Hvis du vil ha flere teknikker, kan du se Velge et fargeområde og Finjustere kantene i markeringer.

 2. Klikk Kulør/metning-ikonet i justeringspanelet.

  Markeringen blir omgjort til en maske på justeringslaget.

 3. I egenskapspanelet endrer du innstillingene for kulør og metning som skal erstatte objektfargen. Dersom originalfargene påvirker den nye fargen, velger du Fargelegg og justerer innstillingene på nytt. (Se Justere kulør og metning.)

  Merk:

  La Lyshet-innstillingen stå på null, slik at kontrasten opprettholdes. Hvis du vil beholde både kontrast og metning, velger du overgangsmodusen Kulør for justeringslaget.

 4. Hvis nødvendig forstørrer eller forminsker du det aktuelle området ved å male på masken med hvitt eller svart. (Se Redigere en lagmaske.)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over justeringspanelet.

Bruke dialogboksen Erstatt farge

Dialogboksen Erstatt farge inneholder verktøy for valg av fargeområder. Den har også HSL-glidebrytere du bruker til å erstatte den aktuelle fargen. Du kan også velge erstatningsfarge i fargevelgeren.

Erstatt farge inneholder ikke alternativet Fargelegg fra justeringen av kulør/metning. Dette alternativet kan bli nødvendig for fullstendig fargeendring. Det kan også hende du vil synes at metoden med justeringslag er enklere når du skal endre på bestemte objekter. Erstatt farge-kommandoen er imidlertid nyttig ved globale fargeendringer, særlig når du vil endre ikke-trykkbare farger før utskrift.

 1. Velg Bilde > Justeringer > Erstatt farge.
 2. (Valgfritt) Hvis du skal velge lignende, sammenhengende farger i bildet, velger du Lokaliserte fargeklynger for å bygge en mer nøyaktig maske.
 3. Velg et forhåndsvisningsalternativ:

  Markering

  Viser masken i forhåndsvisningsboksen. Maskerte områder er svarte, og umaskerte områder er hvite. Delvis maskerte områder (områder dekket av en delvis gjennomsiktig maske) vises med forskjellig nyanser av grått i henhold til tettheten.

  Bilde

  Viser bildet i forhåndsvisningsboksen. Dette alternativet er nyttig når du arbeider med et forstørret bilde eller har begrenset plass på skjermen.

 4. Hvis du vil velge fargene som skal erstattes, bruker du pipetteverktøyet til å klikke i bildet eller i forhåndsvisningsboksen for å velge områdene som eksponeres av masken.
 5. Gjør ett av følgende for å begrense valget:
  • Skift-klikk eller bruk verktøyet for å legge til i prøvepipette for å legge til områder.

  • Alt-klikk (Windows), Tilvalg-klikk (Mac OS) eller bruk prøvepipetteverktøyet for å trekke fra for å fjerne områder.

  • Klikk på fargekartet for markeringsfarge for å åpne fargevelgeren. Bruk fargevelgeren til å finne fargen du vil erstatte. Når du velger en farge i fargevelgeren, oppdateres masken i forhåndsvisningsboksen.

 6. Dra glidebryteren for toleranse eller angi en toleranseverdi for å kontrollere i hvilken grad relaterte farger skal inkluderes i markeringen.
 7. Angi en erstatningsfarge ved å gjøre ett av følgende:
  • Dra glidebryteren for kulør, metning og lyshet (eller angi verdier i tekstboksene).

  • Klikk resultatfargeruten og bruk fargevelgeren til å velge erstatningsfargen.

  Merk:

  Du kan ikke erstatte rent grått, svart eller hvitt med en farge. Du kan imidlertid endre lyshetsinnstillingen. (Innstillingene for kulør og metning jobber i forhold til eksisterende farger, så de vil ikke fungere.)

 8. (Valgfritt) Klikk Lagre for å lagre innstillingene du vil laste inn senere for andre bilder.

Bruke fargeerstatningsverktøyet

Fargeerstatningsverktøyet maler over en bestemt farge med en erstatningsfarge. Verktøyet er hendig for små endringer, men det er ofte utilstrekkelig, særlig når det brukes på mørke farger og på svart. Dersom du ikke får gode resultater etter å ha eksperimentert med verktøyalternativene, kan du se Justere kulør og metning.

Fargeerstatningsverktøyet fungerer ikke i fargemodiene Punktgrafikk, Begrenset og Multikanal.

 1. Velg fargeerstatningsverktøyet . (Hvis dette verktøyet ikke er synlig, finner du det ved å klikke på penselverktøyet og holde museknappen nede.)
 2. Velg en penseltupp på alternativlinjen. Du bør vanligvis ha overgangsmodusen satt til Farge.
 3. Velg ett av følgende for alternativet Prøve:

  Kontinuerlig

  Tar fargeprøver kontinuerlig mens du drar.

  En gang

  Erstatter målfargen bare i områder som inneholder fargen du klikker først.

  Bakgrunnsfarge

  Erstatter bare områder som inneholder gjeldende bakgrunnsfarge.

 4. Fra menyen Grenser velger du ett av følgende:

  Ikke-sammenhengende

  Erstatter fargeprøven uansett hvor den forekommer under pekeren.

  Sammenhengende

  Erstatter farger som er sammenhengende med fargen rett under pekeren.

  Finn kanter

  Erstatter sammenkoblede områder som inneholder fargeprøven, samtidig som skarpheten i formkanter bevares bedre.

 5. Toleranse: Velg en lav prosent for å erstatte farger som er svært like bildepunktet du klikker, eller øk prosenten for å erstatte et bredere fargeområde.
 6. Hvis du vil ha en jevn kant i de korrigerte områdene, velger du Utjevnet.
 7. Velg en forgrunnsfarge som erstatter den uønskede fargen. (Se Velge farger i verktøykassen.)
 8. Klikk fargen du vil erstatte i bildet.
 9. Dra i bildet for å erstatte målfargen.

Merk:

Dersom området med erstattede farger er for lite, øker du toleranseinnstillingen på alternativlinjen.

Blande farger selektivt

Foreta selektive fargejusteringer

Selektiv fargekorrigering er en teknikk som brukes av avanserte skannere og separasjonsprogrammer for å endre mengden prosessfarger i hver av primærfargekomponentene i et bilde. Du kan endre mengden prosessfarge i en primærfarge selektivt, uten å påvirke de andre primærfargene. Du kan for eksempel bruke selektiv fargekorrigering til å dramatisk redusere cyan i den grønne komponenten i et bilde, mens du beholder cyan i den blå komponenten uendret.

Selv om Selektiv fargekorrigering bruker CMYK-farger til å korrigere et bilde, kan du bruke den på RGB-bilder.

 1. Kontroller at den sammensatte kanalen er valgt i kanalpanelet. Selektiv fargekorrigering er bare tilgjengelig når du viser den sammensatte kanalen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Selektiv farge-ikonet  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Selektiv fargekorrigering. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Selektiv fargekorrigering. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg fargen du vil justere, på Farger-menyen i egenskapspanelet. Du kan også velge en forhåndsinnstilling som du har lagret.

  • Velg en Selektiv fargekorrigering på forhåndsinnstillingsmenyen i egenskapspanelet.

 4. Velg en metode i egenskapspanelet:

  Relativ

  Endrer den eksisterende mengden cyan, magenta, gult eller svart med prosenten av det totale. Hvis du for eksempel starter med et bildepunkt som er 50 % magenta, og legger til 10 %, legges det til 5 % magenta (10 % av 50 % = 5 %), og du får totalt 55 % magenta. (Dette alternativet kan ikke justere ren, spektrisk hvit, som ikke inneholder fargekomponenter.)

  Absolutt

  Justerer fargen i absolutte verdier. Hvis du for eksempel begynner med et bildepunkt som er 50 % magenta, og legger til 10 %, blir magentatrykkfargen totalt 60 %.

  Merk:

  Justeringen baseres på hvor nært en farge er ett av alternativene på Farger-menyen. 50 % magenta er for eksempel midt mellom hvitt og ren magenta og får en forholdsmessig blanding av korrigeringer som er definert for de to fargene.  

 5. Dra skyvekontrollene for å øke eller redusere komponentene i den merkede fargen.

  Du kan også lagre innstillingene for den selektive fargejusteringen og bruke dem på andre bilder.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet