Skalere lag proporsjonalt

Oppdatert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (versjon 20.0)

Når du transformerer de fleste lagtyper, for eksempel piksellag, typelag, punktgrafikk og plasserte smarte objekter, kan du skalere disse lagtypene proporsjonalt ved å dra et hjørnehåndtak. Hvis du holder inne Skift-tasten mens du drar et hjørnehåndtak under transformering, skaleres disse lagtypene ikke-proporsjonalt.

Former og baner (som er vektorer) skaleres imidlertid ikke-proporsjonalt som standard når du drar et hjørnehåndtak under transformering.

Du finner detaljerte instruksjoner i Skalere, rotere, skråstille, fortegne, bruke perspektiv eller fordreie.

Hvordan slår jeg av den nye proporsjonale skaleringen som standard virkemåte under transformering av lag?

For å gå tilbake til den gamle transformeringsvirkemåten må du følge instruksjonene nedenfor ut fra hvilken versjon av Photoshop du har.

Instruksjoner for Photoshop-versjon 20.0.5 (juni 2019-versjonen)

Gjør følgende:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (macOS).
 2. Velg Bruk eldre fri transformering
 3. Start Photoshop på nytt.

Instruksjoner for Photoshop-versjoner 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 og 20.0.4

Gjør følgende:

 1. Bruk Notepad (Windows) eller et tekstredigeringsprogram på Mac OS til å opprette en vanlig tekstfil (.txt).
 2. Skriv inn teksten nedenfor i tekstfilen:

  TransformProportionalScale 0.

 3. (Windows) Lagre filen som PSUserConfig.txt i mappen for Photoshop-innstillinger. [stasjon]:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Slik gjør du det:
  1. Lagre filen som PSUserConfig.txt på skrivebordet.
  2. Ctrl-klikk på PSUserConfig.txt lagret på skrivebordet, og velg Kopier fra hurtigmenyen.
  3. I Finder velger du Gå > Gå til mappe. I dialogboksen Gå til mappe skriver du inn ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Lim inn den kopierte filen på denne plasseringen.
 4. Start Photoshop på nytt.

Bruke transformeringer

Transformering skalerer, roterer, skråstiller, strekker eller fordreier et bilde. Du kan bruke transformeringer på en markering, et helt lag, flere lag eller en lagmaske. Du kan også bruke transformeringer på en bane, vektorform, vektormaske, markeringsramme eller alfakanal. Transformering påvirker bildekvaliteten når du manipulerer bildepunktene. Bruk Smarte objekter hvis du vil bruke ikke-ødeleggende transformeringer på rasterbilder. (Se Arbeide med smarte objekter.) Transformering av en vektorform eller bane er alltid ikke-ødeleggende fordi du bare endrer de matematiske beregningene som genererer objektet.

Hvis du vil utføre en transformering, merker du først et element som skal transformeres, og velger deretter en transformeringskommando. Juster om nødvendig referansepunktet før du manipulerer transformeringen. Du kan foreta flere påfølgende manipuleringer før du bruker den samlede transformeringen. Du kan for eksempel velge Skaler og dra i et håndtak for å skalere, og deretter velge Forvrengning og dra i et håndtak for å forvrenge. Trykk deretter Enter eller Retur for å bruke begge transformeringene.

I Photoshop brukes interpoleringsmetoden som er valgt i området Generelt i dialogboksen Innstillinger, til å beregne fargeverdiene for bildepunkter som legges til eller slettes under transformeringer. Denne interpoleringsinnstillingen har direkte innvirkning på hastigheten og kvaliteten til transformeringen. Bikubisk interpolering, som er standard, er tregest, men gir de beste resultatene.

Merk:

Du kan også fordreie og forvrenge rasterbilder ved hjelp av Gjør flytende-filteret.

Transformere et bilde i Photoshop
Transformere et bilde

A. Opprinnelig bilde B. Vendt lag C. Rotert markeringsramme D. Del av objekt skalert 

Kommandoer på undermenyen Transformer

Skala

Forstørrer eller reduserer et element i forhold til referansepunktet, det faste punktet som transformeringer utføres rundt. Du kan skalere vannrett, loddrett eller både vannrett og loddrett.

Roter

Snur et element rundt et referansepunkt. Som standard er dette punktet midt i objektet, men du kan flytte det til et annet sted.

Skråstill

Skråstiller et element loddrett og vannrett.

Forvrengning

Strekker et element i alle retninger.

Perspektiv

Bruker ett-punkts perspektiv på et element.

Fordrei

Manipulerer formen på et element.

Roter 180, Roter 90 grader med urviseren, Roter 90 grader mot urviseren

Roterer elementet det angitte antallet grader med eller mot klokken.

Vend vannrett

Vender elementet loddrett eller vannrett.

Opplæringsvideo: Tips for å jobbe med vektorer i Photoshop

Opplæringsvideo: Tips for å jobbe med vektorer i Photoshop
I denne episoden av The Complete Picture demonstrerer Julieanne funksjonene for å jobbe med vektorer i Photoshop.
Julieanne Kost

Velge et element som skal transformeres

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil transformere et helt lag, gjør du laget aktivt og kontrollerer at ingenting er merket.

  Merk:

  Du kan ikke transformere bakgrunnslaget. Hvis du vil transformere det, må du først konvertere det til et vanlig lag.

  • Hvis du vil transformere en del av et lag, velger du laget i lagpanelet og merker den ønskede delen av bildet på laget.
  • Hvis du vil transformere flere lag, gjør du ett av følgende i lagpanelet: Koble lagene sammen, eller velg flere lag ved å Ctrl-klikke (Windows) eller Kommando-klikke (Mac OS) hvert ønsket lag. Du kan også bruke Skift+klikk i Lag-panelet for å velge flere sammenhengende lag. (Se Velge, gruppere og koble sammen lag.)
  • Hvis du vil transformere en lagmaske eller en vektormaske, kobler du fra masken og velger maskeminiatyren i lagpanelet.
  • Hvis du vil transformere en bane eller vektorform, bruker du banemerkingsverktøyet  til å merke hele banen eller segmentmarkøren  til å merke en del av banen. Hvis du merker ett eller flere punkter i en bane, transformeres bare de banesegmentene som er koblet til punktene. (Se Merke en bane.)
  • Hvis du vil transformere en markeringsramme, lager eller laster du inn en markering. Velg deretter Marker > Transformer markering.
  • Hvis du vil transformere en alfakanal, velger du kanalen i kanalpanelet.

Angi eller flytte referansepunktet for en transformering

Oppdatert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (20.0)

Alle transformeringer utføres rundt et fast punkt som kalles referansepunktet. Som standard er dette punktet midt i elementet som transformeres. Du kan imidlertid endre referansepunktet eller flytte senterpunktet til et annet sted ved hjelp av referansepunktlokatoren på alternativlinjen.

 1. Velg en transformeringskommando. En markeringsramme vises i bildet.
 2. Referansepunktet er skjult som standard. Hvis du vil se referansepunktet , merker du av i boksen ved siden av referansepunktlokatoren på alternativlinjen.   

  Vis referansepunkt under transformering av objekter.
  Vis avmerkingsboksen for referansepunkt på alternativlinjen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Klikk en firkant i referansepunktlokatoren på alternativlinjen. Hver enkelt firkant representerer et punkt i markeringsrammen. Hvis du for eksempel vil flytte referansepunktet til øverste venstre hjørne i markeringsrammen, klikker du firkanten øverst til venstre i referansepunktlokatoren.
  • I markeringsrammen for transformering som vises i bildet, drar du referansepunktet . Referansepunktet kan ligge utenfor elementet du vil transformere.

Skalere, rotere, skråstille, fortegne, bruke perspektiv eller fordreie

Du kan bruke ulike transformeringsoperasjoner, for eksempel skalering, rotering, skråstilling, forvrengning, perspektiv eller fordreining på det valgte bildet. 

 1. Merk det du vil transformere.
 2. Velg Rediger > Transformer > Skala, Roter, Skråstill, Forvrengning, Perspektiv eller Fordrei.

  Merk:

  Hvis du transformerer en form eller en hel bane, endres Transformer-menyen til Transformer bane-menyen. Hvis du transformerer flere banesegmenter (men ikke hele banen), endres Transformer-menyen til Transformer punkter-menyen.

 3. (Valgfritt) Klikk en firkant i referansepunktlokatoren på alternativlinjen.
 4. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Hvis du valgte Skaler, drar du et håndtak på markeringsrammen. Når pekeren er plassert over et håndtak, endres den til en dobbeltpil. 
   • Hvis du transformerer lagtyper som piksellag, typelag, punktgrafikk og plasserte smarte objekter, kan du dra et hjørnehåndtak for å skalere proporsjonalt. Trykk Skift mens du drar et hjørnehåndtak for å skalere ikke-proporsjonalt
   • Hvis du skalerer former og baner (som er vektorer), kan du dra et hjørnehåndtak for å skalere ikke-proporsjonalt. Trykk Skift mens du drar et hjørnehåndtak for å skalere proporsjonalt.
  • Hvis du valgte Roter, flytter du pekeren utenfor markeringsrammen (den endres til en buet, tosidig pil), og deretter drar du. Trykk Skift for å begrense roteringen til trinn på 15°.
  • Hvis du valgte Skråstill, drar du et sidehåndtak for å skråstille markeringsrammen.
  • Hvis du valgte Forvrengning, drar du et hjørnehåndtak for å strekke markeringsrammen.
  • Hvis du valgte Perspektiv, drar du et hjørnehåndtak for å bruke perspektiv på markeringsrammen.
  • Hvis du valgte Fordrei, velger du en fordreining på hurtigmenyen for fordreiningsstil på alternativlinjen. Hvis du vil utføre en egendefinert fordreining, drar du kontrollpunktene, en linje eller et området inni nettet for å endre formen på markeringsrammen og nettet.
  • Angi en verdi på alternativlinjen for alle typer transformeringer. Hvis du for eksempel vil rotere et element, angir du grader i tekstboksen for rotering .
 5. (Valgfritt) Hvis du vil, kan du bytte til en annen type transformering ved å velge en kommando på undermenyen Rediger > Transformer.

  Merk:

  Når du transformerer et punktgrafikkbilde (i motsetning til en form eller bane), blir bildet litt mindre skarpt hver gang du utfører en transformering. Derfor bør du utføre flere kommandoer før du bruker den samlede transformeringen i stedet for å bruke hver enkelt transformering separat.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil fordreie bildet, klikker du knappen Veksle mellom fri transformeringsmodus og fordreiningsmodus  på alternativlinjen.
 7. Når du er ferdig, gjør du ett av følgende for å bekrefte transformeringen:

  • Velg et nytt verktøy.
  • Klikk et lag i lagpanelet. (Denne handlingen bekrefter endringene automatisk og merker også laget.)
  • Klikk utenfor lerretområdet i dokumentvinduet.
  • Klikk utenfor markeringsrammen i lerretområdet.
  • Trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS), klikk utføringsknappen  på alternativlinjen eller dobbeltklikk inni transformeringsmarkeringen.

  Hvis du vil avbryte transformeringen, trykker du Esc eller klikker Avbryt-knappen  på alternativlinjen.

Vende eller rotere nøyaktig

 1. Merk det du vil transformere.

 2. Velg Rediger > Transformer, og velg en av følgende kommandoer på undermenyen:

  • Du angir grader på alternativlinjen ved å rotere

  • Roter 180° for å rotere en halv gang

  • Roter 90° med klokken for å rotere en kvart gang med klokken

  • Roter 90° mot klokken for å rotere en kvart gang mot klokken

  • Vend vannrett for å vende vannrett langs den loddrette aksen

  • Vend loddrett for å vende loddrett langs den vannrette aksen

  Merk:

  Hvis du transformerer en form eller en hel bane, endres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer bane. Hvis du transformerer flere banesegmenter (men ikke hele banen), endres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer punkter.

Gjenta en transformering

 1. Velg Rediger > Transformer > På nytt, Rediger > Transformer bane > På nytt, eller Rediger > Transformer punkter > På nytt.

Duplisere et element når du transformerer det

 1. Hold nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS) når du velger kommandoen Transformer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet