Lær, hvordan du justerer farver og toner i Adobe Camera Raw.

Histogram- og RGB-niveauer

Et histogram er en repræsentation af antallet af pixel for hver luminansværdi i et billede. Et histogram, som har værdier, der ikke er nul, for hver luminansværdi, angiver et billede, som udnytter hele toneskalaen. Et histogram, der ikke bruger hele toneområdet, svarer til et mat billede, som mangler kontrast. Et histogram med en spids i venstre side angiver afskæring af skygger, mens et histogram med en spids i højre side angiver afskæring af højlys.

Bemærk:

Vælg Skygger eller Højlys for at se et billedeksempel på, hvilke pixel der klippes ud. Yderligere oplysninger finder du under Skærmversion af højlys- og skyggeklipning.

En almindelig opgave er justering af et billede, hvor pixelværdierne spredes jævnere fra venstre mod højre i histogrammet, frem for at de stables i den ene eller anden ende.

Et histogram udgøres af tre farvelag, som repræsenterer de røde, grønne og blå farvekanaler. Hvid vises, når alle tre kanaler overlapper. Gul, magenta og cyan vises, når to af RGB-kanalerne overlapper (gul er lig med de røde + grønne kanaler, magenta er lig med de røde + blå kanaler, og cyan er lig med de grønne + blå kanaler).

Histogrammet ændres automatisk, når du justerer indstillingerne i dialogboksen Camera Raw.

RGB-værdierne for pixelen under markøren (i eksempelbilledet) vises under histogrammet.

Bemærk:

Du kan også bruge farveeksempelværktøjet  til at placere op til ni farveeksempler i eksempelbilledet. RGB-værdierne vises over eksempelbilledet. Hvis du vil fjerne et farveeksempel, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på det. Klik på Ryd farveeksempler for at rydde farveeksemplerne.

Vis RGB-værdier
I dialogboksen Camera Raw vises RGB-værdierne for pixelen under markøren.

Skærmversion af højlys- og skyggeklipning

Udklipning forekommer, når en pixels farveværdier er højere end den højeste værdi eller lavere end den laveste værdi, som kan repræsenteres i billedet. Farver, som er for lyse, klippes ud, så de giver hvidt output, mens for mørke værdier klippes ud, så de giver et sort output. Resultatet er tab af billeddetaljer.

 • Hvis du vil se, hvilke pixel der klippes ud sammen med resten af eksemplet, skal du vælge indstillingerne Skygger eller Højlys øverst i histogrammet. Eller tryk på U for at få vist udklipning af skygge eller O for udklipning af højlys.
 • Hvis du kun vil se pixel, som klippes ud, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens du trækker skydeknapperne Belysning, Genoprettelse eller Sort.

Til skydeknapperne Belysning og Genoprettelse bliver billedet sort, og de udklippede områder ser hvide ud. Til skydeknappen for sorte farver bliver billedet hvidt, og udklippede områder ser sorte ud. Farvelagte områder angiver udklipning i én farvekanal (rød, grøn, blå) eller to farvekanaler (cyan, magenta, gul).

Bemærk:

I nogle tilfælde forekommer klipning, fordi det farverum, du arbejder i, har en skala, som er for lille. Hvis farverne klippes ud, kan du overveje at arbejde i et farverum med en stor farveskala, f.eks. ProPhoto RGB.

Kontrolelementer til hvidbalance

Hvis du vil justere hvidbalancen, skal du identificere, hvilke objekter i billedet der skal have en neutral farve (hvid eller grå) og derefter justere farverne, så disse objekter bliver neutrale. Et hvidt eller gråt objekt i en scene får den farve, det omgivende lys eller den blitz, der bruges til at tage billedet, afgiver. Når du bruger værktøjet Hvidbalance til at angive et objekt, som skal være hvidt eller gråt, kan Camera Raw bestemme farven på lyset, som scenen blev optaget med, og derefter automatisk justere for scenelys.

Farvetemperatur (i kelvin) bruges som et mål for scenelys. Naturlige og fluorescerende lyskilder afgiver lys, som er forudsigeligt fordelt, afhængigt af deres temperatur.

Et digitalkamera registrerer hvidbalancen på eksponeringstidspunktet som en metadatapost. Ekstramodulet Camera Raw læser denne værdi og bruger den som startindstillingen, når du åbner filen i dialogboksen Camera Raw. Denne indstilling giver normalt den korrekte farvetemperatur eller næsten. Du kan justere hvidbalancen, hvis den ikke er helt rigtig.

Bemærk:

Ikke alle farvetoner er et resultat af ukorrekt hvidbalance. Brug DNG-profilredigering til at korrigere en farvetone, som bliver tilbage, efter at hvidbalancen er justeret. Se Justere farvegengivelsen for dit kamera i Camera Raw.

Fanen Grundlæggende i dialogboksen Camera Raw indeholder tre kontrolelementer til at korrigere en farvetone i et billede:

Hvidbalance-

Camera Raw anvender indstillingen for hvidbalance og ændrer egenskaberne Temperatur og Farvetone under fanen Grundlæggende tilsvarende. Brug disse kontrolelementer til at finjustere farvebalancen.

Som taget

Bruger kameraets hvidbalanceindstillinger, hvis de er tilgængelige.

Automatisk

Beregner hvidbalancen ud fra billeddataene.

Camera raw- og DNG-filer har også følgende indstillinger for hvidbalance: Dagslys, Overskyet, Skygge, Tungsten, Fluorescerende og Blitz.

Bemærk:

Hvis Camera Raw ikke genkender kameraets hvidbalanceindstilling, skal du vælge Auto, hvis menuen Hvidbalance indstilles til Som taget.

Temperatur

Indstiller hvidbalancen til en brugerdefineret farvetemperatur. Sænk temperaturen for at korrigere et fotografi for en lavere lysfarvetemperatur. Ekstramodulet Camera Raw gør billedfarverne mere blå for at kompensere for det omgivende lys' lavere farvetemperatur (gullig). Omvendt kan du hæve temperaturen for at korrigere et fotografi, der er taget med en højere lysfarvetemperatur. Farverne i billedet bliver varmere (gullige) for at kompensere for den højere farvetemperatur (blålig) af det omgivende lys.

Bemærk:

Området og enhederne for kontrolenhederne for Temperatur og Farvetone er forskellige, når du justerer et TIFF- eller JPEG-billede. F.eks. giver Camera Raw en justeringsskydeknap til nøjagtig temperatur til Raw-filer fra 2.000 kelvin til 50.000 kelvin. For JPEG- eller TIFF-filer forsøger Camera Raw at tilnærme en anden farvetemperatur eller hvidbalance. Da den oprindelige værdi allerede var anvendt til at ændre pixeldataene i filen, giver Camera Raw ikke den nøjagtige kelvin-temperaturskala. I disse tilfælde anvendes en tilnærmet skala fra -100 til 100 i stedet for temperaturskalaen.

Korrektion af hvidbalance
Korrektion af hvidbalance

A. Når skydeknappen Temperatur flyttes til højre, korrigeres et fotografi taget med en højere lysfarvetemperatur B. Når skydeknappen Temperatur flyttes til venstre, korrigeres et fotografi taget med en lavere lysfarvetemperatur C. Foto efter justering af farvetemperatur 

Farvetone

Indstiller hvidbalancen for at kompensere for en grøn eller magenta farvetone. Reducer farvetonen for at tilføje grøn i billedet. Øg farvetonen for at tilføje magenta.

Bemærk:

Hvis du vil justere hvidbalancen hurtigt, skal du vælge hvidbalanceværktøjet og derefter klikke i et område i billedet, som skal være en neutral grå eller hvid. Egenskaberne Temperatur og Farvetone justeres for at gøre den valgte farve 100 % neutral (hvis det er muligt). Hvis du klikker på hvide områder, skal du vælge et højlysområde, der indeholder væsentlige hvide detaljer, i stedet for genspejlende højlys. Du kan dobbeltklikke på værktøjet Hvidbalance for at nulstille Hvidbalance til Som taget.

Justering af tone

Du justerer et billedes toneskala ved hjælp af tonekontrolelementerne under fanen Grundlæggende.

Når du klikker på Auto øverst i tonekontrolelementafsnittet under fanen Grundlæggende, analyserer Camera Raw billedet og foretager automatiske justeringer af tonekontrolelementerne.

Du kan også anvende automatiske indstillinger separat til enkelte tonekontrolelementer. Hvis du vil anvende en automatisk justering til et enkelt tonekontrolelement, som f.eks. Belysning eller Kontrast, skal du trykke på Skift og dobbeltklikke på skydeknappen. Hvis du vil sætte et enkelt tonekontrolelement tilbage til dets oprindelige værdi, skal du dobbeltklikke på skydeknappen.

Når du justerer tone automatisk, ignorerer Camera Raw eventuelle justeringer, som tidligere er foretaget under andre faner (f.eks. finjustering af tone under fanen Tonekurver). Af denne grund skal du, hvis du anvender automatiske tonejusteringer, anvende dem først for som udgangspunkt at få en tilnærmelse af de bedste indstillinger til dit billede. Hvis du er meget omhyggelig, når du tager billeder, og med vilje har taget billeder med forskellige belysninger, ønsker du næppe at ændre dette ved at anvende automatiske tonejusteringer. På den anden side kan du altid prøve at klikke på Auto og derefter annullere justeringerne, hvis du ikke byder dig om dem.

Forhåndsvisninger i Adobe Bridge bruger standardbilledindstillingerne. Hvis du vil have standardbilledindstillingerne til at indeholde automatiske tonejusteringer, skal du vælge Anvend automatiske farvetonejusteringer i afsnittet Standardbilledindstillinger i Camera Raw-egenskaberne.

Bemærk:

Hvis du sammenligner billeder, som er baseret på deres skærmversioner i Adobe Bridge, skal du undlade at vælge Anvend automatiske farvetonejusteringer, hvilket er standard. Ellers vil du sammenligne billeder, som allerede er justeret.

Når du foretager justeringer, skal du holde øje med slutpunkterne i histogrammet eller bruge eksempelbillederne af skygge- og højlysklipning.

Bemærk:

Når du flytter skydeknapperne til tonekontrol, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at se, hvor højlys eller skygger klippes. Bevæg skydeknappen, indtil klipning begynder, og fjern derefter lidt af justeringen igen. Yderligere oplysninger finder du under Skærmversion af højlys- og skyggeklipning.

 • Du kan justere et tonekontrolelement manuelt ved at trække skydeknappen, skrive et tal i boksen eller vælge en værdi i boksen og derefter trykke på Pil op- eller Pil ned-tasten.
 • Hvis du vil stille en værdi tilbage til standardværdien, skal du dobbeltklikke på skydeknappen.

Bemærk:

De tonekontrolelementer, der vises i panelet Grundlæggende, afhænger af, om du arbejder i procesversion PV2012, PV2010, eller PV2003, som angivet.

Belysning (alle)

Justerer den samlede billedlysstyrke. Juster skydeknappen, indtil fotoet ser godt ud, og billedet har den ønskede lysstyrke. Belysningsværdier er i intervaller svarende til blændeværdier (f-stop) på et kamera. En justering på +1,00 svarer til at åbne blænden 1 stop. En justering på -1,00 svarer således til at lukke blænden 1 stop.

Kontrast (alle)

Øger eller mindsker billedkontrasten, hvilket hovedsageligt påvirker mellemtoner. Når du øger kontrasten, bliver områderne fra mellemtone til mørk mørkere, mens områderne fra mellemtone til lys bliver lysere. Billedtonerne påvirkes omvendt, når du reducerer kontrasten.

Højlys (PV2012)

Justerer lyse billedområder. Træk til venstre for at dæmpe højlys og genoprette detaljer fra "udbrændt" højlys. Træk til højre for at gøre højlys lysere og samtidig minimere klipning.

Skygger (PV2012)

Justerer mørke billedområder. Træk til venstre for at gøre skygger mørkere og samtidig minimere klipning. Træk til højre for at gøre skygger lysere og genoprette detaljer fra skygger.

Hvide (PV2012)

Justerer hvid klipning. Træk til venstre for at reducere klipning i højlys. Træk til højre for at forøge højlysklipning. (Forøget klipning kan være ønskværdigt for spejlende højlys, f.eks. metalliske overflader).

Sorte (PV2012)

Justerer sort klipning. Træk til venstre for at forøge sort klipning (markér mørke skygger med sort). Træk til højre for at reducere skyggeklipning.

Sorte (PV2010 og PV2003)

Angiver, hvilke billedniveauer der knyttes til sort. Når skydeknappen flyttes til højre, øges de områder, som bliver sorte, hvilket nogle gange giver indtryk af øget kontrast i billedet. Den største effekt ses på skyggerne, mens mellemtoner og lyse toner ændres langt mindre.

Genoprettelse (PV2010 og PV2003)

Forsøger at genoprette detaljer fra højlys. Camera Raw kan rekonstruere visse detaljer fra områder, hvor en eller to farvekanaler er klippet ud til hvid.

Udfyld lys (PV2010 og PV2003)

Forsøger at genoprette detaljer fra skygger uden at gøre sorte lysere. Camera Raw kan rekonstruere visse detaljer fra områder, hvor en eller to farvekanaler er klippet ud til sort. Når du bruger Udfyld lys, svarer det til at bruge skyggedelen af filteret for skygge/højlys i Photoshop eller skygge/højlys-effekten i After Effects.

Lysstyrke (PV2010 og PV2003)

Justerer billedets lysstyrke eller mørke, stort set som egenskaben Belysning gør. Men i stedet for at klippe billedet ud i højlys- eller skyggeområderne, trækker Lysstyrke højlysområderne sammen og udvider skyggeområderne, når skydeknappen flyttes mod højre. I mange tilfælde bruges denne kontrol bedst ved at indstille den generelle toneskala, og dette gøres ved først at indstille Belysning, Genoprettelse og Sorte og derefter indstille Lysstyrke. Store justeringer af lysstyrken kan påvirke skygge- eller højlysafskæringen, så du skal evt. justere Belysning, Genoprettelse eller Sorte igen, når du har justeret Lysstyrke.

Få mere at vide: Se videoselvstudierne What's New in Camera Raw af Matt Kloskowski og Why You Should Set Photoshop to Open Your JPGs in Adobe Camera RAW af Terry White.

Finjustering af tonekurver

Brug indstillingerne under fanen Tonekurve til at finjustere billeder, efter at du har foretaget tonejusteringer under fanen Grundlæggende. Tonekurverne viser ændringer foretaget i toneskalaen i et billede. Den vandrette akse repræsenterer billedets oprindelige toneværdier (inputværdier), med sort til venstre og stadig lysere værdier mod højre. Den lodrette akse repræsenterer de ændrede toneværdier (outputværdier), med sort nederst, som langsomt går over i hvid øverst.

Hvis et punkt på kurven flyttes opad, får outputtet en lysere tone, og hvis det flyttes nedad, får outputtet en mørkere tone. En lige linje på 45 grader angiver, at der ikke er nogen ændringer af toneresponskurven: De oprindelige inputværdier svarer nøjagtigt til outputværdierne.

Brug tonekurven under fanen Parametrisk til at justere værdierne i bestemte toneområder i billedet. Hvilke områder af kurven, der påvirkes af områdeegenskaberne (Højlys, Lyse farver, Mørke farver eller Skygger), afhænger af, hvor du sætter opdelingskontrollerne nederst i diagrammet. Egenskaberne for mellemområdet (Mørke farver og Lyse farver) påvirker fortrinsvis det midterste område af kurven. Egenskaberne Højlys og Skygger påvirker primært toneområdets ender.

 1. Hvis du vil justere tonekurver, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk skydeknappen for Højlys, Lyse farver, Mørke farver eller Skygger under fanen Parametrisk. Du kan udvide eller sammentrække de kurveområder, som skydeknappen påvirker, ved at trække områdets opdelingskontroller langs diagrammets vandrette akse.
  • Træk et punkt på kurven under fanen Punkt. Når du trækker punktet, vises toneværdierne for input og output under tonekurven.
  • Vælg en indstilling i menuen Kurve under fanen Punkt. Den indstilling, du vælger, afspejles under fanen Punkt, men ikke i indstillingerne under fanen Parametrisk. Mellemkontrast er standardindstillingen.
  • Vælg måljusteringsværktøjet for parametrisk kurve  på værktøjslinjen, og træk i billedet. Måljusteringsværktøjet for parametrisk kurve justerer kurveområdet for højlys, lyse farver, mørke farver eller skygger baseret på værdierne i det billede, hvor du klikker.

  Bemærk:

  Måljusteringsværktøjet påvirker ikke punktkurver.

Kontrolelementerne Klarhed, Vibrering og Mætning

Du kan ændre farvemætningen for alle farver ved at justere kontrolelementerne Klarhed, Vibrering og Farvemætning under fanen Grundlæggende. (Hvis du vil justere mætningen for et bestemt farveområde, skal du bruge kontrolelementerne under fanen HSL/gråtoner).

Klarhed

Føjer dybde til et billede ved at forøge lokal kontrast, med størst effekt på mellemtonerne. Denne indstilling svarer til en uskarp maskning med stor radius. Når du bruger denne indstilling, er det bedst at zoome ind til 100 % eller mere. For at maksimere effekten skal du øge indstillingen, indtil du ser lysrande nær ved billedets kantdetaljer og derefter mindske indstillingen en smule.

Vibrering

Justerer mætningen, så udklipning minimeres, når farver nærmer sig fuld mætning. Denne indstilling ændrer mætningen af alle farver med lavere mætning og har mindre effekt på farver med højere mætning. Vibrering forhindrer også, at hudfarver bliver overmættede.

Farvemætning

Justerer farvemætningen af alle billedfarver ligeligt fra -100 (monokrom) til +100 (dobbelt så stor mætning).

Kontrolelementerne HSL/gråtone

Du kan bruge kontrolelementerne under fanen HSL/gråtone til at justere individuelle farveområder. Hvis f.eks. et rødt objekt er for livligt og distraherende, kan du mindske de røde værdier under den indlejrede fane Farvemætning.

Følgende indlejrede faner indeholder kontrolelementer til justering af en farvekomponent til et bestemt farveområde:

Farvetone

Ændrer farven. Du kan f.eks. ændre en blå himmel (og alle andre blå objekter) fra cyan til lilla.

Farvemætning

Ændrer farvens livlighed eller renhed. Du kan f.eks. ændre en himmel fra grålig til en meget mættet blå.

Luminans

Ændrer farveområdets lysstyrke.

Hvis du vælger Konverter til gråtoner, vises der kun én indlejret fane:

Gråtoneblanding

Brug kontrolelementer under denne fane til at angive hvert farveområdes bidrag til gråtoneversionen af billedet.

Justere farve eller tone med måljusteringsværktøjet

Med måljusteringsværktøjet kan du foretage tone- og farveredigering ved at trække direkte i et foto. Du kan f.eks. med måljusteringsværktøjet trække ned på en blå himmel for at dæmpe farvemætningen eller trække op på en rød jakke for at forstærke farvetonen.

 1. Hvis du vil foretage farvejusteringer med måljusteringsværktøjet , skal du klikke på det på værktøjslinjen og vælge den type korrektion, du vil foretage: Nuance, Farvemætning, Luminans eller Gråtoneblanding. Træk derefter i billedet.

  Værdierne forøges ved at trække op eller til højre, og de formindskes ved at trække ned eller til venstre. Skydeknapper til mere end én farve kan blive påvirket, når du trækker med måljusteringsværktøjet. Hvis du vælger Gråtoneblanding, konverteres billedet til gråtoner.

 2. Hvis du vil foretage tonekurvejusteringer med måljusteringsværktøjet , skal du klikke på det på værktøjslinjen og vælge Parametrisk kurve. Træk derefter i billedet.

  Måljusteringsværktøjet for parametrisk kurve justerer kurveområdet for højlys, lyse farver, mørke farver eller skygger baseret på værdierne i det billede, hvor du klikker.

  Bemærk:

  Tastaturgenvejen T skifter funktionalitet af det sidste måljusteringsværktøj, du har anvendt.

Toning af et gråtonebillede

Brug kontrolelementerne under fanen Del toning til at farvelægge et gråtonebillede. Du kan tilføje én farve i hele toneområdet, f.eks. en sepiatone, eller oprette et opdelt toneresultat, hvor der er anvendt en anden farve på skyggerne og højlysområderne. De ekstreme skygger og højlysområder forbliver sorte og hvide.

Du kan også anvende særlige behandlinger, f.eks. et krydsbehandlet look, på et farvebillede.

 1. Vælg et gråtonebillede. (Dette kan være et billede, som du har konverteret til gråtone ved at vælge Konverter til gråtone under fanen HSL/gråtone).

 2. Juster egenskaberne Farvetoning og Farvemætning under fanen Del toning for højlys og skygger. Farvetone angiver tonens farve, mens Farvemætning angiver højden af resultatet.
 3. Juster kontrolelementet Balance for at afbalancere påvirkningen mellem kontrolelementerne Højlys og Skygger. Positive værdier øger påvirkningen af højlyskontrolelementerne, mens negative værdier øger påvirkningen af skyggekontrolelementerne.

Rediger HDR-billeder i Camera Raw

I Camera Raw 7.1 eller nyere kan du arbejde med 16-, 24- og 32-bit decimaltal-billeder – der ofte betegnes HDR (high dynamic range images). Camera Raw kan åbne HDR-billeder i TIFF- og DNG-format. Kontrollér, at billederne er i procesversion 2012. (Se Procesversioner i Camera Raw.)

Du kan bruge elementerne på fanen Grundlæggende til at redigere HDR-billeder. Elementet Belysning på fanen Grundlæggende har et udvidet område, når der arbejdes med HDR-billeder (+10 til -10).

Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Udført eller Åbn billede for at åbne billedet i Photoshop. Billedet åbnes som et 16-bit eller 8-bit billede, afhængigt af hvilke indstillinger for arbejdsforløb der er valgt.

Sådan åbnes et HDR-billede i Camera Raw:

 1. I Bridge skal du markere billedet og vælge Fil > Åbn i Camera Raw. I mini-Bridge skal du højreklikke på billedet (Ctlr-klik på Mac) og vælge Åbn med > Camera Raw.

Lav og rediger HDR-billeder i Photoshop og Lightroom 4.1

Lav og rediger HDR-billeder i Photoshop og Lightroom 4.1
Julieanne Kost viser, hvordan man laver en 32-bit fil fra flere forskellige eksponeringer i Photoshop og derefter finjustere billedets farve og tonalitet i Lightroom 4.1.
Julieanne Kost

Du kan finde flere oplysninger om HDR-billeder i high dynamic range-billeder i Hjælp til Photoshop.