Farve- og tonejusteringer i Camera Raw

Lær, hvordan du justerer farver og toner i Adobe Camera Raw.

Histogram- og RGB-niveauer

Et histogram er en repræsentation af antallet af pixels for hver luminansværdi i et billede. Et histogram, som har værdier, der ikke er nul, for hver luminansværdi, angiver et billede, som udnytter hele toneskalaen. Et, der ikke bruger hele toneområdet, svarer til et mat billede, som mangler kontrast. Et histogram med en spids i venstre side angiver skyggeklipning, mens et histogram med en spids i højre side angiver højlysklipning.

Histogram i båndformat i Adobe Camera Raw
Histogram i båndformat i Adobe Camera Raw

Bemærk:
 • Vælg Skygger eller Højlys for at se et billedeksempel på, hvilke pixels der klippes ud. Yderligere oplysninger finder du under Skærmversion af højlys- og skyggeklipning.
 • Med udgangspunkt i Camera Raw-version 13.3 viser histogrammet en båndtype, der ligner det, der er i Lightroom.

En almindelig opgave er justering af et billede, hvor pixelværdierne spredes jævnere fra venstre mod højre i histogrammet, frem for at de stables i den ene eller anden ende.

Et histogram udgøres af tre farvebånd, som repræsenterer de røde, grønne og blå farvekanaler. Hvid vises, når alle tre kanaler overlapper. Gul, magenta og cyan vises, når to af RGB-kanalerne overlapper (gul er lig med de røde + grønne kanaler, magenta er lig med de røde + blå kanaler, og cyan er lig med de grønne + blå kanaler).

Histogrammet ændres automatisk, når du justerer indstillingerne i dialogboksen Camera Raw.

RGB-værdierne for pixelen under markøren (i eksempelbilledet) vises under histogrammet.

Bemærk:

Brug værktøjet Slå eksempeloverlejring til/fra i bunden af det højre panel for at placere op til ni farveprøvetagere i det forhåndsviste billede. RGB-værdierne vises over eksempelbilledet. Hvis du vil fjerne et farveeksempel, skal du bruge Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede og klikke på det.

Skærmversion af højlys- og skyggeklipning

Udklipning forekommer, når en pixels farveværdier er højere end den højeste værdi eller lavere end den laveste værdi, som kan repræsenteres i billedet. Farver, som er for lyse, klippes ud, så de giver hvidt output, mens for mørke værdier klippes ud, så de giver et sort output. Resultatet er tab af billeddetaljer.

Du kan få vist indikatorer for Højlys- og Skyggeklipning i de øverste hjørner af histogrammet. Dette er for at kontrollere områder på dit billede, der enten er for lyse eller mørke, mens du redigerer.

 • Hvis den øverste venstre klipningsindikator lyser (klipningsindikatoren er hvid), betyder det, at skygger klippes i fotoet. Klik på den oplyste indikator for at få vist skyggerne på dit foto. Skyggerne vises som en blå, overlejret maske.
 • Hvis den øverste højre klipningsindikator lyser (klipningsindikatoren er hvid), betyder det, at højlys klippes i fotoet. Klik på den oplyste indikator for at få vist højlys på dit foto. Højlys vises som en rød, overlejret maske.
Højlys klippet
Højlys klippet i det forhåndsviste billede

Kontrolelementer til hvidbalance

Hvis du vil justere hvidbalancen, skal du identificere, hvilke objekter i billedet der skal have en neutral farve (hvid eller grå) og derefter justere farverne, så disse objekter bliver neutrale. Et hvidt eller gråt objekt i en scene får den farve, det omgivende lys eller den blitz, der bruges til at tage billedet, afgiver. Når du bruger værktøjet Hvidbalance under panelet Grundlæggende i Rediger til at angive et objekt, som skal være hvidt eller gråt, kan Camera Raw bestemme farven på lyset, som scenen blev optaget med, og derefter automatisk justere for scenelys.

Farvetemperatur (i kelvin) bruges som et mål for scenelys. Naturlige og fluorescerende lyskilder afgiver lys, som er forudsigeligt fordelt, afhængigt af deres temperatur.

Et digitalkamera registrerer hvidbalancen på eksponeringstidspunktet som en metadatapost. Ekstramodulet Camera Raw læser denne værdi og bruger den som startindstillingen, når du åbner filen i dialogboksen Camera Raw. Denne indstilling giver normalt den korrekte farvetemperatur eller næsten. Du kan justere hvidbalancen, hvis den ikke er helt rigtig.

Bemærk:

Ikke alle farvetoner er et resultat af ukorrekt hvidbalance. Brug DNG-profilredigering til at korrigere en farvetone, som bliver tilbage, efter at hvidbalancen er justeret. Se Justere farvegengivelsen for dit kamera i Camera Raw.

Rullemenuen Hvidbalance i panelet Grundlæggende har tre hovedknapper til at korrigere en farvetone:

Hvidbalance

Camera Raw anvender indstillingen for hvidbalance og ændrer egenskaberne Temperatur og Farvetone under fanen Grundlæggende tilsvarende. Brug disse kontrolelementer til at finjustere farvebalancen.

Som taget

Bruger kameraets hvidbalanceindstillinger, hvis de er tilgængelige.

Automatisk

Beregner hvidbalancen ud fra billeddataene.

Camera raw- og DNG-filer har også følgende indstillinger for hvidbalance: Dagslys, Overskyet, Skygge, Tungsten, Fluorescerende og Blitz.

Bemærk:

Hvis Camera Raw ikke genkender kameraets hvidbalanceindstilling, skal du vælge Auto, hvis menuen Hvidbalance indstilles til Som taget.

Temperatur

Indstiller hvidbalancen til en brugerdefineret farvetemperatur. Sænk temperaturen for at korrigere et fotografi for en lavere lysfarvetemperatur. Ekstramodulet Camera Raw gør billedfarverne mere blå for at kompensere for det omgivende lys' lavere farvetemperatur (gullig). Omvendt kan du hæve temperaturen for at korrigere et fotografi, der er taget med en højere lysfarvetemperatur. Farverne i billedet bliver varmere (gullige) for at kompensere for den højere farvetemperatur (blålig) af det omgivende lys.

Bemærk:

Området og enhederne for kontrolenhederne for Temperatur og Farvetone er forskellige, når du justerer et TIFF- eller JPEG-billede. F.eks. giver Camera Raw en justeringsskydeknap til nøjagtig temperatur til Raw-filer fra 2.000 kelvin til 50.000 kelvin. For JPEG- eller TIFF-filer forsøger Camera Raw at tilnærme en anden farvetemperatur eller hvidbalance. Da den oprindelige værdi allerede var anvendt til at ændre pixeldataene i filen, giver Camera Raw ikke den nøjagtige kelvin-temperaturskala. I disse tilfælde anvendes en tilnærmet skala fra -100 til 100 i stedet for temperaturskalaen.

Farvetone

Indstiller hvidbalancen for at kompensere for en grøn eller magenta farvetone. Reducer farvetonen for at tilføje grøn i billedet. Øg farvetonen for at tilføje magenta.

Bemærk:

Hvis du vil justere hvidbalancen hurtigt, skal du vælge hvidbalanceværktøjet og derefter klikke i et område i billedet, som skal være en neutral grå eller hvid. Egenskaberne Temperatur og Farvetone justeres for at gøre den valgte farve 100 % neutral (hvis det er muligt). Hvis du klikker på hvide områder, skal du vælge et højlysområde, der indeholder væsentlige hvide detaljer, i stedet for genspejlende højlys. Du kan dobbeltklikke på værktøjet Hvidbalance for at nulstille Hvidbalance til Som taget.

Justering af tone

Når du klikker på Auto øverst i panelet Rediger, analyserer Camera Raw billedet og foretager automatiske justeringer af tonekontrolelementerne.

Du kan også anvende automatiske indstillinger separat til enkelte tonekontrolelementer. Hvis du vil anvende en automatisk justering til en enkelt skydeknap i panelet Grundlæggende, som f.eks. Belysning eller Kontrast, skal du trykke på Skift og dobbeltklikke på skydeknappen. Hvis du vil sætte et enkelt tonekontrolelement tilbage til dets oprindelige værdi, skal du dobbeltklikke på skydeknappen.

Når du justerer tone automatisk, ignorerer Camera Raw eventuelle justeringer, som tidligere er foretaget under andre faner (f.eks. finjustering af tone under fanen Tonekurver). Af denne grund skal du, hvis du anvender automatiske tonejusteringer, anvende dem først for som udgangspunkt at få en tilnærmelse af de bedste indstillinger til dit billede. Hvis du er meget omhyggelig, når du tager billeder, og med vilje har taget billeder med forskellige belysninger, ønsker du næppe at ændre dette ved at anvende automatiske tonejusteringer. På den anden side kan du altid prøve at klikke på Auto og derefter annullere justeringerne, hvis du ikke byder dig om dem.

Forhåndsvisninger i Adobe Bridge bruger standardbilledindstillingerne. Hvis du vil have standardbilledindstillingerne til at indeholde automatiske tonejusteringer, skal du vælge Anvend automatiske farvetonejusteringer i afsnittet Standardbilledindstillinger i Camera Raw-egenskaberne.

Bemærk:

Hvis du sammenligner billeder, som er baseret på deres skærmversioner i Adobe Bridge, skal du undlade at vælge Anvend automatiske farvetonejusteringer, hvilket er standard. Ellers vil du sammenligne billeder, som allerede er justeret.

Når du foretager justeringer, skal du holde øje med slutpunkterne i histogrammet eller bruge eksempelbillederne af skygge- og højlysklipning.

Bemærk:

Når du flytter skydeknapperne til tonekontrol, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at se, hvor højlys eller skygger klippes. Bevæg skydeknappen, indtil klipning begynder, og fjern derefter lidt af justeringen igen. Yderligere oplysninger finder du under Skærmversion af højlys- og skyggeklipning.

 • Du kan justere et tonekontrolelement manuelt ved at trække skydeknappen, skrive et tal i boksen eller vælge en værdi i boksen og derefter trykke på Pil op- eller Pil ned-tasten.
 • Hvis du vil stille en værdi tilbage til standardværdien, skal du dobbeltklikke på skydeknappen.

PV, der henvises til i parentes nedenfor, er Procesversion. Få flere oplysninger i Procesversioner.

Belysning (alle)

Justerer den samlede billedlysstyrke. Juster skydeknappen, indtil fotoet ser godt ud, og billedet har den ønskede lysstyrke. Belysningsværdier er i intervaller svarende til blændeværdier (f-stop) på et kamera. En justering på +1,00 svarer til at åbne blænden 1 stop. En justering på -1,00 svarer således til at lukke blænden 1 stop.

Kontrast (alle)

Øger eller mindsker billedkontrasten, hvilket hovedsageligt påvirker mellemtoner. Når du øger kontrasten, bliver områderne fra mellemtone til mørk mørkere, mens områderne fra mellemtone til lys bliver lysere. Billedtonerne påvirkes omvendt, når du reducerer kontrasten.

Højlys (PV2012)

Justerer lyse billedområder. Træk til venstre for at dæmpe højlys og genoprette detaljer fra "udbrændt" højlys. Træk til højre for at gøre højlys lysere og samtidig minimere klipning.

Skygger (PV2012)

Justerer mørke billedområder. Træk til venstre for at gøre skygger mørkere og samtidig minimere klipning. Træk til højre for at gøre skygger lysere og genoprette detaljer fra skygger.

Hvide (PV2012)

Justerer hvid klipning. Træk til venstre for at reducere klipning i højlys. Træk til højre for at forøge højlysklipning. (Forøget klipning kan være ønskværdigt for spejlende højlys, f.eks. metalliske overflader).

Sorte (PV2012)

Justerer sort klipning. Træk til venstre for at forøge sort klipning (markér mørke skygger med sort). Træk til højre for at reducere skyggeklipning.

Sorte (PV2010 og PV2003)

Angiver, hvilke billedniveauer der knyttes til sort. Når skydeknappen flyttes til højre, øges de områder, som bliver sorte, hvilket nogle gange giver indtryk af øget kontrast i billedet. Den største effekt ses på skyggerne, mens mellemtoner og lyse toner ændres langt mindre.

Genoprettelse (PV2010 og PV2003)

Forsøger at genoprette detaljer fra højlys. Camera Raw kan rekonstruere visse detaljer fra områder, hvor en eller to farvekanaler er klippet ud til hvid.

Udfyld lys (PV2010 og PV2003)

Forsøger at genoprette detaljer fra skygger uden at gøre sorte lysere. Camera Raw kan rekonstruere visse detaljer fra områder, hvor en eller to farvekanaler er klippet ud til sort. Når du bruger Udfyld lys, svarer det til at bruge skyggedelen af filteret for skygge/højlys i Photoshop eller skygge/højlys-effekten i After Effects.

Lysstyrke (PV2010 og PV2003)

Justerer billedets lysstyrke eller mørke, stort set som egenskaben Belysning gør. Men i stedet for at klippe billedet ud i højlys- eller skyggeområderne, trækker Lysstyrke højlysområderne sammen og udvider skyggeområderne, når skydeknappen flyttes mod højre. I mange tilfælde bruges denne kontrol bedst ved at indstille den generelle toneskala, og dette gøres ved først at indstille Belysning, Genoprettelse og Sorte og derefter indstille Lysstyrke. Store justeringer af lysstyrken kan påvirke skygge- eller højlysklipningen, så du skal evt. justere Belysning, Genoprettelse eller Sorte igen, når du har justeret Lysstyrke.

Få mere at vide: Se videoselvstudierne What's New in Camera Raw af Matt Kloskowski og Why You Should Set Photoshop to Open Your JPGs in Adobe Camera RAW af Terry White.

Finjustering af tonekurver

Brug kontrolelementerne i rullemenuen Kurve i panelet Rediger til at finjustere billeder, efter at du har foretaget tonejusteringer under i panelet Grundlæggende. Kurverne repræsenterer ændringer foretaget i toneskalaen i et billede. Den vandrette akse repræsenterer billedets oprindelige toneværdier (inputværdier), med sort til venstre og stadig lysere værdier mod højre. Den lodrette akse repræsenterer de ændrede toneværdier (outputværdier), med sort nederst, som langsomt går over i hvid øverst.

Hvis et punkt på kurven flyttes opad, får outputtet en lysere tone, og hvis det flyttes nedad, får outputtet en mørkere tone. En lige linje på 45 grader angiver, at der ikke er nogen ændringer af toneresponskurven: De oprindelige inputværdier svarer nøjagtigt til outputværdierne.

Parametrisk kurve hjælper med at justere værdier i specifikke toneområder i billedet. Hvilke områder af kurven, der påvirkes af områdeegenskaberne (Højlys, Lyse farver, Mørke farver eller Skygger), afhænger af, hvor du sætter opdelingskontrollerne nederst i diagrammet. Egenskaberne for mellemområdet (Mørke farver og Lyse farver) påvirker fortrinsvis det midterste område af kurven. Egenskaberne Højlys og Skygger påvirker primært toneområdets ender.

 1. Hvis du vil justere tonekurver, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk skydeknapperne for Højlys, Lyse farver, Mørke farver eller Skygger i Parametrisk kurve. Du kan udvide eller sammentrække de kurveområder, som skydeknappen påvirker, ved at trække områdets opdelingskontroller langs diagrammets vandrette akse.
  • Træk et punkt på kurven under i Punktkurve. Når du trækker punktet, vises værdierne for input og output under tonekurven.
  • Vælg måljusteringsværktøjet for parametrisk kurve  på værktøjslinjen, og træk i billedet. Måljusteringsværktøjet for parametrisk kurve justerer kurveområdet for højlys, lyse farver, mørke farver eller skygger baseret på værdierne i det billede, hvor du klikker.
  Bemærk:

  Måljusteringsværktøjet for parametrisk kurve påvirker ikke punktkurver.

Kontrolelementerne Klarhed, Vibrering og Mætning

Du kan ændre farvemætningen for alle farver ved at justere kontrolelementerne Klarhed, Vibrering og Farvemætning i panelet Grundlæggende. (Hvis du vil justere mætningen for et bestemt farveområde, skal du bruge kontrolelementerne i panelet Farvemixer).

Klarhed

Føjer dybde til et billede ved at forøge lokal kontrast, med størst effekt på mellemtonerne. Denne indstilling svarer til en uskarp maskning med stor radius. Når du bruger denne indstilling, er det bedst at zoome ind til 100 % eller mere. For at maksimere effekten skal du øge indstillingen, indtil du ser lysrande nær ved billedets kantdetaljer og derefter mindske indstillingen en smule.

Vibrering

Justerer mætningen, så udklipning minimeres, når farver nærmer sig fuld mætning. Denne indstilling ændrer mætningen af alle farver med lavere mætning og har mindre effekt på farver med højere mætning. Vibrering forhindrer også, at hudfarver bliver overmættede.

Farvemætning

Justerer farvemætningen af alle billedfarver ligeligt fra -100 (monokrom) til +100 (dobbelt så stor mætning).

HSL/S/H-kontrolelementer

Du kan bruge kontrolelementerne i panelet Farvemixer i Rediger til at justere individuelle farveområder. Hvis f.eks. et rødt objekt er for livligt og distraherende, kan du mindske de røde værdier i sektionen Farvemætning.

Følgende sektioner indeholder kontrolelementer til justering af en farvekomponent til et bestemt farveområde:

Farvetone

Ændrer farven. Du kan f.eks. ændre en blå himmel (og alle andre blå objekter) fra cyan til lilla.

Farvemætning

Ændrer farvens livlighed eller renhed. Du kan f.eks. ændre en himmel fra grålig til en meget mættet blå.

Luminans

Ændrer farveområdets lysstyrke.

Hvis du vælger S/H, vises kun S/H-mixer.

Justere farve eller tone med måljusteringsværktøjet

Med måljusteringsværktøjet kan du foretage tone- og farveredigering ved at trække direkte i et foto. Du kan f.eks. med måljusteringsværktøjet trække ned på en blå himmel for at dæmpe farvemætningen eller trække op på en rød jakke for at forstærke farvetonen.

 1. Åbn panelet Kurve under Rediger, og vælg Måljusteringsværktøjet.

  I det forhåndsviste billede skal du trække værktøjet op eller til højre for at øge værdierne. Hvis du trækker ned eller til venstre, reduceres værdierne. Skydeknapper til mere end én farve kan blive påvirket, når du trækker med måljusteringsværktøjet.

  Måljusteringsværktøj
  Vælg det Måljusteringsværktøjet. Parametrisk kurve (første ikon i øverste række) vælges som standard

 2. For at foretage justeringer af tonekurven ved hjælp af måljusteringsværktøjet skal du vælge Parametrisk kurve. Træk derefter værktøjet i det forhåndsviste billede.

  Måljusteringsværktøjet for parametrisk kurve justerer kurveområdet for højlys, lyse farver, mørke farver eller skygger baseret på værdierne i det billede, hvor du klikker.

  Bemærk:

  Tastaturgenvejen T skifter funktionalitet af det sidste måljusteringsværktøj, du har anvendt.

Ton et gråtone- eller sort/hvid-billede

Brug kontrolelementerne i panelet Farveskalering til at farvelægge et gråtonebillede. Du kan tilføje én farve i hele toneområdet eller oprette et opdelt toneresultat, hvor der er anvendt forskellige farver på skyggerne, mellemtonerne og højlysområderne. De ekstreme skygger og højlysområder forbliver sorte og hvide.

Du kan også anvende særlige behandlinger, f.eks. et krydsbehandlet look, på et farvebillede.

 1. Vælg et gråtone- eller sort/hvid-billede.

 2. Klik på Rediger i det højre panel, og åbn rullemenuen Farveskalering. Brug farvehjulene til skygger, mellemtoner og højlys til at justere farverne i dit billede.

  Farveskaleringsværktøj
  Panelet Farveskalering

 3. Juster skydeknapperne Blanding og Balance for at blande og afbalancere indflydelsen mellem skygger, mellemtoner og højlys. Positive værdier øger påvirkningen af højlyskontrolelementerne, mens negative værdier øger påvirkningen af skyggekontrolelementerne.

Rediger HDR-billeder i Camera Raw

I Camera Raw 7.1 eller nyere kan du arbejde med 16-, 24- og 32-bit decimaltal-billeder – der ofte betegnes HDR (high dynamic range images). Camera Raw kan åbne HDR-billeder i TIFF- og DNG-format. Kontrollér, at billederne er i procesversion 2012. Se Procesversioner i Camera Raw.

Du kan bruge elementerne på fanen Grundlæggende til at redigere HDR-billeder. Elementet Belysning på fanen Grundlæggende har et udvidet område, når der arbejdes med HDR-billeder (+10 til -10).

Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Udført eller Åbn billede for at åbne billedet i Photoshop. Billedet åbnes som et 16-bit eller 8-bit billede, afhængigt af hvilke indstillinger for arbejdsforløb der er valgt.

Sådan åbnes et HDR-billede i Camera Raw:

 1. I Bridge skal du markere billedet og vælge Fil > Åbn i Camera Raw. I mini-Bridge skal du højreklikke på billedet (Ctlr-klik på Mac) og vælge Åbn med > Camera Raw.

Du kan finde flere oplysninger om HDR-billeder i High dynamic range-billeder i.

Adobe-logo

Log ind på din konto