Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop.

Arbetsflöde för bildruteanimering

I Photoshop använder du panelen Tidslinje för att skapa animeringsbildrutor. Varje bildruta representerar en lagerkonfiguration.

Obs!

Du kan även skapa animeringar med hjälp av en tidslinje och nyckelrutor. Se Skapa tidslinjeanimeringar.

Photoshop: Arbetsflöde för bildruteanimering
Illustration av en animering. Enhjulingen på bilden ovan finns i ett eget lager. Det är bara lagrets position som ändras i bildrutorna.

Om du vill skapa bildrutebaserade animeringar i Photoshop använder du följande allmänna arbetsflöde.

Öppna ett nytt dokument.

Om de inte redan visas öppnar du panelerna Tidslinje och Lager. Kontrollera att bildruteanimeringsläget är aktiverat i panelen Tidslinje. Klicka på pilen som pekar nedåt i mitten av panelen Tidslinje, markera Skapa bildruteanimering och klickar på knappen bredvid pilen.

Lägg till ett lager eller konvertera bakgrundslagret.

Eftersom ett bakgrundslager inte kan animeras lägger du till ett nytt lager eller konverterar bakgrundslagret till ett vanligt lager. Se Konvertera bakgrund och lager.

Lägg till innehåll i animeringen.

Om animeringen innehåller flera objekt som är animerade oberoende av varandra, eller om du vill ändra färgen på ett objekt eller helt ändra innehållet i en bildruta, skapar du objekten i separata lager.

Lägg till en bildruta i panelen Tidslinje.

Markera en bildruta.

Redigera lagren för den markerade bildrutan.

Gör något av följande:

 • Aktivera eller inaktivera synligheten för olika lager.

 • Ändra objektens eller lagrens placering för att animera lagerinnehållet.

 • Ändra lageropaciteten så att innehållet tonar fram eller bort.

 • Ändra blandningsläget för lager.

 • Lägg till en lagerstil.

  Photoshop inkluderar verktyg som gör att samma lageregenskaper används i olika bildrutor. Se Göra lageregenskaper enhetliga i animeringsbildrutor.

Lägg till fler bildrutor och redigera lager efter behov.

Hur många bildrutor som du kan skapa begränsas bara av mängden systemminne som är tillgängligt för Photoshop.

Med kommandot Övergång kan du skapa nya bildrutor som utgör en övergång mellan två befintliga bildrutor på panelen. Det här är ett snabbt sätt att få ett objekt att röra sig över skärmen eller att tona fram eller bort. Se Skapa bildrutor med hjälp av övergångar.

Ange alternativ för fördröjning av bildrutor och upprepning.

Du kan tilldela varje bildruta en fördröjning och ange upprepningsalternativ så att animeringen körs en gång, ett visst antal gånger eller kontinuerligt. Se Ange en fördröjning i bildruteanimeringar och Ange upprepningsalternativ i bildruteanimeringar.

Förhandsvisa animeringen.

Använd kontrollerna i panelen Tidslinje om du vill spela upp animeringen när du skapar den. Med kommandot Spara för webben kan du sedan förhandsvisa animeringen i webbläsaren. Se Förhandsvisa optimerade bilder i en webbläsare.

Optimera animeringen för effektiv hämtning.

Spara animeringen.

Det finns olika alternativ för att spara en bildruteanimering:

 • Spara som en animerad GIF med kommandot Spara för webben.

 • Spara animeringen i Photoshop-format (PSD) så att du kan fortsätta arbeta med animeringen senare.

 • Spara som en bildsekvens, QuickTime-film eller separata filer. Se även Exportera videofiler eller bildsekvenser.

Lägga till bildrutor till en animering

Det första du gör när du ska skapa en animering är att lägga till bildrutor. Om du har öppnat en bild visas den bilden som den första bildrutan i en ny animering i panelen Tidslinje. Varje bildruta som du lägger till är från början en kopia av den föregående bildrutan. Därefter gör du dina ändringar med hjälp av panelen Lager.

 1. Kontrollera att bildruteanimeringsläget är aktiverat i panelen Tidslinje.

 2. Klicka på Duplicera valda bildrutor ().

Välja animeringsbildrutor

Innan du börja arbeta med en bildruta måste du markera den så att den blir den aktuella bildrutan. Innehållet i den aktuella bildrutan visas i dokumentfönstret.

Den aktuella bildrutan har en tunn kantlinje (inuti den skuggade konturmarkeringen) runt miniatyrbilden i panelen Tidslinje. Markerade bildrutor har en skuggad kontur runt miniatyrbilderna.

Välja en animeringsbildruta

 1. Gör något av följande i panelen Tidslinje:

  • Klicka på en bildruta.

  • Klicka på Markera nästa bildruta () för att markera nästa bildruta i serien som aktuell bildruta.

  • Klicka på Markera föregående bildruta () för att markera föregående bildruta i serien som aktuell bildruta.

  • Klicka på Markera första bildrutan () för att markera första bildrutan i serien som aktuell bildruta.

Välja flera animeringsbildrutor

 1. Gör något av följande i panelen Tidslinje:

  • Om du vill markera flera bildrutor intill varandra håller du ned Skift och klickar på ytterligare en bildruta. Den första och den andra bildrutan som du klickar på samt alla rutor däremellan läggs till i markeringen.

  • Om du vill markera bildrutor som inte är placerade intill varandra, håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på de bildrutor som du vill lägga till i markeringen.

  • Om du vill markera alla bildrutor väljer du Markera alla bildrutor på panelmenyn.

  • Du kan avmarkera en bildruta av flera markerade genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) samtidigt som du klickar på bildrutan.

Redigera animeringsbildrutor

 1. Markera en eller flera bildrutor i panelen Tidslinje.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill redigera innehållet i objekt i animeringsbildrutor använder du panelen Lager för att ändra lagren i bilden som påverkar bildrutan.
  • Om du vill byta plats på ett objekt i en animeringsbildruta markerar du lagret som innehåller objektet på panelen Lager och drar det till en annan plats.

  Obs!

  Du kan markera och flytta flera bildrutor. Om du drar ett antal bildrutor som inte kommer i en följd placeras de dock intill varandra på den nya platsen.

  • Om du vill ändra animeringsbildrutornas ordning väljer du Invertera bildrutor på panelmenyn.

  Obs!

  De bildrutor som du vill ändra ordning på behöver inte vara placerade i följd. Du kan byta ordning på vilka markerade bildrutor du vill.

  • Om du vill ta bort markerade bildrutor väljer du antingen Ta bort bildruta på panelmenyn i panelen Tidslinje eller klickar på ikonen Ta bort () och sedan klickar du på Ja för att bekräfta borttagningen. Du kan också dra den markerade bildrutan till ikonen Ta bort.

Göra lageregenskaper enhetliga i animeringsbildrutor

Enhetlighetsknapparna (Gör lagerposition enhetlig, Gör lagersynlighet enhetlig och Gör lagerstil enhetlig) i panelen Lager avgör hur de ändringar som du gör i attributen i den aktiva animeringsbildrutan tillämpas på andra bildrutor i samma lager. Om en enhetlighetsknapp är markerad ändras motsvarande attribut i alla bildrutor i det aktiva lagret. Om knappen är avmarkerad tillämpas ändringarna bara på den aktiva bildrutan.

Alternativet Sprid bildruta 1 på panelen Lager avgör också hur de ändringar som du gör i attribut i den första bildrutan tillämpas på de övriga bildrutorna i samma lager. När den är markerad kan du ändra ett attribut i den första bildrutan, så ändras alla efterföljande bildrutor i det aktiva lagret i relation till den första bildrutan (och animeringen som du redan har skapat bevaras).

Göra lageregenskaper enhetliga

 1. Ändra egenskapen till en bildruta i panelen Tidslinje.

 2. Klicka på Gör lagerposition enhetlig , Gör lagersynlighet enhetlig  eller Gör lagerstil enhetlig  i panelen Lager så att det ändrade attributet används på alla andra bildrutor i det aktiva lagret.

Sprid bildruta 1

 1. Markera kryssrutan Sprid bildruta 1 i panelen Lager.
 2. Ändra egenskapen för den första bildrutan i panelen Tidslinje.

  Det ändrade attributet tillämpas (i relation till) på alla efterföljande bildrutor i ett lager.

Obs!

Du kan också sprida bildrutor genom att hålla ned Skift och markera valfri angränsande grupp med bildrutor i lagret och ändra ett attribut i någon av de markerade bildrutorna.

Visa eller dölja knapparna för enhetliga lager

 1. Välj Animeringsalternativ på panelmenyn i panelen Lager och välj något av följande alternativ:

  Automatisk

  Visar knapparna för enhetliga lager när panelen Tidslinje är öppen.

  Visa alltid

  Visar knapparna för enhetliga lager oavsett om panelen Tidslinje är öppen eller stängd.

  Dölj alltid

  Döljer knapparna för enhetliga lager oavsett om panelen Tidslinje är öppen eller stängd.

Kopiera bildrutor med lageregenskaper

För att lättare förstå vad som händer när du kopierar och klistrar in bildrutor kan du föreställa dig en bildruta som en kopia av en bild med en viss lagerkonfiguration. När du kopierar en bildruta kopierar du lagerkonfigurationerna (inklusive varje lagers synlighetsinställningar, placering och andra egenskaper). När du klistrar in en bildruta använder du den lagerkonfigurationen på målbildrutan.

 1. Markera en eller flera bildrutor som du vill kopiera i panelen Tidslinje.

 2. Välj Kopiera bildruta på panelmenyn.
 3. Markera en eller flera målbildrutor i den aktuella animeringen eller någon annan animering.
 4. Välj Klistra in bildruta på panelmenyn.
 5. Markera en inklistringsmetod:

  Ersätt bildrutor

  Ersätter markerade bildrutor med de kopierade bildrutorna. Inga nya lager läggs till. Egenskaperna för varje befintligt lager i målbildrutorna ersätts med de för varje kopierat lager. När du kopierar och klistrar in bildrutor mellan bilder läggs nya lager till i bilden. Däremot är det bara de nya lagren som är synliga i målbildrutorna (de befintliga lagren är dolda).

  Klistra in över markering

  Lägger till innehållet i de inklistrade bildrutorna som nya lager i bilden. När du klistrar in bildrutor i samma bild fördubblas antalet lager i bilden med det här alternativet. I målbildrutorna blir de inklistrade lagren synliga och de ursprungliga lagren dolda. I de bildrutor som inte är målbildrutor är de inklistrade lagren dolda.

  Klistra in före markering eller Klistra in efter markering

  Lägger in de kopierade bildrutorna före eller efter målbildrutan. När du kopierar och klistrar in bildrutor mellan bilder läggs nya lager till i bilden. Däremot är det bara de nya lagren som är synliga i målbildrutorna (de befintliga lagren är dolda).

 6. (Valfritt) Markera kryssrutan Länka tillagda lager om du vill länka inklistrade lager i panelen Lager.

  Detta alternativ fungerar endast vid inklistring av bildrutor till ett annat dokument. Välj det när du planerar att ompositionera de inklistrade lagren som en enhet.

 7. Klicka på OK.

Skapa bildrutor med hjälp av övergångar

Den engelska termen för den här funktionen är tweening, en förkortning av ”in betweening”, som är den traditionella animeringstermen för den här processen. Den här typen av övergångar (även känt som interpolering) minskar väsentligt den tid som krävs för att skapa animeringseffekter som in- och uttoningar samt flyttning av ett objekt över en bildruta. Bildrutor som har försetts med övergångar kan redigeras separat när de har skapats.

Med kommandot Övergång kan du automatiskt lägga till eller ändra en serie bildrutor mellan två befintliga bildrutor. Du kan variera lageregenskaperna (placering, opacitet och effektparametrar) jämnt mellan de nya bildrutorna för att ge intryck av rörelse. Om du t.ex. vill låta ett lager tona ut, anger du 100 % opacitet för lagret i startbildrutan. Sedan anger du 0 % opacitet för samma lager i avslutningsbildrutan. När du skapar en övergång mellan de två bildrutorna skapas nya bildrutor där lagrets opacitet minskas jämnt.

Photoshop: Skapa bildrutor med hjälp av övergångar
Animera textplacering med övergångar

 1. Om du vill använda övergångsfunktionen på ett visst lager markerar du lagret i panelen Lager.
 2. Markera en enda bildruta eller flera bildrutor i en följd.
  • Om du markerar en enda bildruta måste du välja om övergången ska skapas med föregående eller nästa bildruta.

  • Om du markerar två bildrutor i en följd läggs nya bildrutor till mellan de två bildrutorna.

  • Om du markerar fler än två bildrutor förändras bildrutorna mellan den första och sista bildrutan under övergångsprocessen.

  • Om du markerar den första och den sista bildrutan i en animering tolkas detta som en kontinuerlig markering där även alla mellanliggande bilder ingår, och de nya bildrutorna läggs till efter den sista bildrutan. (Den här övergångsmetoden är praktisk när animeringen ska upprepas flera gånger.)

 3. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Övergångar  i panelen Tidslinje.

  • Välj Övergång på panelmenyn.

 4. Ange vilket eller vilka lager som ska varieras i de bildrutor som läggs till:

  Alla lager

  Varierar alla lager i de markerade bildrutorna.

  Markerat lager

  Varierar endast det markerade lagret i de markerade bildrutorna.

 5. Ange vilka lageregenskaper som ska varieras:

  Position

  Varierar lagerinnehållets position jämnt mellan den inledande och den avslutande bildrutan i den nya bildrutesekvensen.

  Opacitet

  Varierar opaciteten jämnt mellan den inledande och den avslutande bildrutan i den nya bildrutesekvensen.

  Effekter

  Varierar parameterinställningarna för lagereffekter jämnt mellan den inledande och den avslutande bildrutan.

 6. Om du har markerat en enskild bildruta i steg 2, väljer du nu var bildrutorna ska läggas till i listan Övergång mot:

  Nästa bildruta

  Lägger in bildrutor mellan den markerade bildrutan och nästa. Det här alternativet är inte tillgängligt om du har markerat den sista bildrutan i panelen Tidslinje.

  Första bildrutan

  Lägger in bildrutor mellan den sista och den första bildrutan. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har markerat den sista bildrutan i panelen Tidslinje.

  Föregående bildruta

  Lägger in bildrutor mellan den markerade bildrutan och den föregående. Det här alternativet är inte tillgängligt om du har markerat den första bildrutan i panelen Tidslinje.

  Sista bildrutan

  Lägger in bildrutor mellan den första och den sista bildrutan. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har markerat den första bildrutan i panelen Tidslinje.

 7. Ange ett värde i rutan Bildrutor att lägga till, eller använd tangenterna uppåtpil eller nedåtpil för att välja antalet bildrutor. (Det här alternativet är inte tillgängligt om du har markerat fler än två bildrutor.)
 8. Klicka på OK.

Lägga till ett nytt lager för varje ny bildruta

Kommandot Skapa nytt lager för varje ny bildruta lägger automatiskt till ett nytt lager som visas i den nya ramen men som är dolt i andra ramar. Det här alternativet sparar tid när du skapar en animering som kräver att du lägger till ett nytt grafiskt objekt i varje bildruta.

 1. Välj Skapa nytt lager för varje bildruta i panelen Tidslinje.

  En bock visar att alternativet är aktiverat.

Dölj lager i bildrutor för animering

När du skapar ett nytt lager är det som standard synligt i alla bildrutor i en animering.

 • Om du endast vill att nya lager ska visas i aktiva bildrutor avmarkerar du Nya lager synliga i alla bildrutor från panelen Tidslinje.

 • Om du vill dölja ett lager i en viss bildruta markerar du bildrutan och döljer sedan lagret på panelen Lager.

Ange en fördröjning i bildruteanimeringar

Du kan ange en fördröjning, dvs. hur länge en bild ska visas, för både enskilda bildrutor och flera bildrutor i en animering. Fördröjningstiden anges i sekunder. Bråkvärden anges med decimaler. Som exempel anges en kvarts sekund som 0,25. Om du anger en fördröjning för den aktuella bildrutan kommer fördröjningsvärdet att användas för varje bildruta som du skapar därefter.

 1. Markera en eller flera bildrutor i panelen Tidslinje.

 2. Klicka på fördröjningsvärdet under den markerade bildrutan för att se snabbmenyn.
 3. Ange fördröjningstid:
  • Välj ett värde i snabbmenyn. (Det värde som du har använt senast visas längst ned på menyn.)

  • Välj Annan, ange ett värde i dialogrutan Ställ in fördröjningen för bildrutorna och klicka på OK. Om du har markerat flera bildrutor används det fördröjningsvärde som du anger för alla de markerade bildrutorna.

Välja metod för borttagning av bildrutor

Borttagningsmetoden för bildrutor anger om den aktuella bildrutan ska kastas bort innan nästa bildruta visas. Du väljer en borttagningsmetod för animeringar som innehåller bakgrundsgenomskinlighet för att ange om den aktuella bildrutan ska vara synlig genom nästa bildrutas genomskinliga områden.

Photoshop: Borttagningsmetoder för bildrutor
Borttagningsmetoder för bildruta

A. Bildruta med bakgrundsgenomskinlighet med alternativet Återställ till bakgrund. B. Bildruta med bakgrundsgenomskinlighet med alternativet Ta inte bort. 

Ikonen för borttagningsmetod visar om bildrutan är angiven till Ta inte bort () eller Ta bort (). (Ingen ikon visas när borttagningsmetoden är Automatisk.)

 1. Markera en eller flera bildrutor som du vill välja borttagningsmetod för.
 2. Högerklicka (Windows) eller håll ned Control och klicka (Mac OS) på miniatyrbilden av bildrutan så att snabbmenyn för borttagningsmetod visas.
 3. Välj en borttagningsmetod:

  Automatisk

  Bestämmer automatiskt borttagningsmetod för den aktuella bildrutan, som kastas bort om nästa bildruta innehåller lagergenomskinlighet. För de flesta animeringar ger alternativet Automatisk (standardalternativet) önskat resultat.

  Obs!

  Välj borttagningsalternativet Automatisk när du använder optimeringsalternativet Ta bort överflödiga pixlar så att bildrutor som innehåller genomskinlighet bevaras.

  Ta inte bort

  Bevarar den aktuella bildrutan när den nya bildrutan läggs till i visningen. Den aktuella bildrutan (och de föregående bildrutorna) kan synas igenom genomskinliga områden i nästa bildruta. Använd en webbläsare för att förhandsvisa hur en animering ser ut med alternativet Ta inte bort.

  Ta bort

  Tar bort den aktuella bildrutan från visningen innan nästa bildruta visas. Bara en bildruta visas i taget (och den aktuella bildrutan syns inte igenom nästa bildrutas genomskinliga områden).

Ange upprepningar i bildruteanimeringar

Välj ett upprepningsalternativ som anger hur många gånger animeringssekvensen ska upprepas när den spelas.

 1. Klicka på rutan med upprepningsalternativ i det nedre vänstra hörnet i panelen Tidslinje.

 2. Markera ett upprepningsalternativ: En gång, 3 gånger, Oändlig eller Annan.
 3. Om du har valt Annan anger du nu ett värde i dialogrutan Ställ in antal loopar och klickar på OK.

  Obs!

  Du kan också ange upprepningsalternativ i dialogrutan Spara för webben. Mer information finns i avsnittet Spara för webben och enheter – översikt.

Ta bort en hel animering

 1. Välj Ta bort animering på menyn i panelen Tidslinje.