Skapa lager och grupper

Ett nytt lager visas antingen ovanpå det markerade lagret eller inom den markerade gruppen på panelen Lager.

Skapa ett lager eller en grupp

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett lager eller en grupp med standardalternativen klickar du på Skapa ett nytt lager () eller på Ny grupp () i panelen Lager.

  • Välj Lager > Nytt > Lager eller Lager > Ny > Grupp.

  • Välj Nytt lager eller Ny grupp på panelmenyn Lager.

  • Alt-klicka på Skapa ett nytt lager eller på Ny grupp i panelen Lager om du vill visa dialogrutan Nytt lager och ange lageralternativ.

  • Ctrl- (Windows) eller Kommando-klicka (OS X) på Skapa ett nytt lager eller på Ny grupp i panelen Lager om du vill lägga till ett lager under det markerade lagret.

 2. Ange lageralternativ och klicka på OK:

  Namn

  Anger ett namn på lagret eller gruppen.

  Använd föregående lager till att skapa urklippsmask

  Det här alternativet är inte tillgängligt för grupper. (Se Maskera lager med urklippsmasker.)

  Färg

  Tilldelar lagret eller gruppen en färg på panelen Lager.

  Läge

  Anger ett blandningsläge för lagret eller gruppen. (Se Blandningslägen.)

  Opacitet

  Anger opacitetsnivå för lagret eller gruppen.

  Fyll med neutralfärg Läge

  Fyller lagret med en förinställd neutral färg.

  Obs!

  Om du vill lägga till de markerade lagren i en ny grupp väljer du Lager > Gruppera lager eller Skift-klickar på Ny grupp längst ned i panelen Lager.

Skapa ett lager från en befintlig fil

 1. Dra ikonen från Windows eller Mac OS till en öppen bild i Photoshop.

 2. Flytta, skala eller rotera bilden som har importerats. (Se Montera en fil i Photoshop.)

 3. Tryck på Enter eller Retur.

  Som standard skapas ett smart objektslager. Om du vill skapa standardlager från filer som dragits till Photoshop avmarkerar du Placera eller dra rastrerade bilder som smart objekt i de allmänna inställningarna.

  Obs!

  Om det är en bild med flera lager som dragits visas en sammanlagd version på det nya lagret. För att istället kopiera separata lager kan du duplicera dem i en annan bild. (Se Duplicera lager.)

Skapa ett lager med effekter från ett annat lager

 1. Markera det befintliga lagret på panelen Lager.

 2. Dra lagret till Skapa ett nytt lager längst ned i panelen Lager. Det nya lagret innehåller samma effekter som det andra lagret.

Konvertera en markering till ett nytt lager

 1. Skapa en markering.

 2. Gör något av följande:

  • Kopiera markeringen till ett nytt lager genom att välja Lager > Nytt > Lager via Kopiera.

  • Klipp ut markeringen och klistra in den på ett nytt lager genom att välja Lager > Nytt > Lager via Klipp ut.

  Obs!

  Du måste rastrera smarta objekt eller formlager för att aktivera de här kommandona.

Visa lager och grupper i en grupp

 1. Gör något av följande för att öppna gruppen:
  • Klicka på triangeln till vänster om mappikonen .

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på triangeln till vänster om mappens ikon och välj Öppna den här lageruppsättningen.

  • Alt-klicka på triangeln om du vill öppna eller stänga en grupp och dess kapslade grupper.

Visa eller dölj ett lager, en grupp eller en stil

Genom att visa eller dölja lager, grupper eller stilar kan du isolera eller visa endast vissa delar av bilden, vilket gör redigeringen enklare.

 1. Gör något av följande i panelen Lager:
  • Dölj innehållet för ett lager, en grupp eller en lagereffekt i dokumentfönstret genom att klicka på ögonikonen . Klicka i kolumnen igen om du vill visa innehållet på nytt. Om du vill visa ögonikonen för stilar och effekter klickar du på Visa effekter under panelikonen .

  • Välj Visa lager eller Dölj lager från menyn Lager.

  • Håll ned Alt och klicka på en ögonikon om du bara vill visa innehållet i det lagret eller den gruppen. Synlighetslägena för alla lager registreras innan de döljs. Om du inte ändrar synlighet för något annat lager återställer du de ursprungliga synlighetsinställningarna genom att Alt-klicka på samma ögonikon.

  • Om du vill ändra synlighet för flera element på panelen Lager drar du muspekaren genom ögonkolumnen.

  Obs!

  Bara synliga lager skrivs ut.

Kopiera och klistra in lager

Du kan nu kopiera och klistra in lager i Photoshop - i ett dokument och mellan dokument. Beroende på inställningarna för färghantering och vilken färgprofil som är associerad med filen (eller med de importerade data) kan en fråga om hur du vill hantera färginformationen i filen (eller för de importerade data) visas.

Viktigt:

Alla redigeringar som du gör till ett smart objekt som kopierats och klistrats in uppdaterar inte det ursprungliga smarta objektet och vice versa. Det här är en känd begränsning. Som en tillfällig lösning kan du skapa länkade smarta objekt.

Kommandot Kopiera och klistra in

Kopiera

(Redigera> Kopiera eller Kommando+C/Ctrl+C) Kopiera de markerade lagren

Klistra in

(Redigera > Klistra in eller Kommando+V/Ctrl+V) Klistra in de kopierade lagren i mitten av det valda dokumentet. När du klistrar in skapas ett duplicerat lager, inklusive alla punktbaserade masker och vektormasker samt lagereffekter.

Klistra in på plats

(Redigera > Klistra in special > Klistra in på plats eller Kommando+Skift+V/Ctrl+Skift+V) Klistra in de kopierade lagren direkt i måldokumentet på en position som är relativ till dess position i det ursprungliga dokumentet. Exempel: Ett lager som har innehåll längst ned till höger i ett stort dokument klistras in längst ned till höger i det nya dokumentet. Försök utförs att det se till att en del av de inklistrade lagren visas i måldokumentet så att du kan flytta dem om det behövs.

Obs!

Om du kopierar ett lager och sedan skapar ett dokument kan du använda alternativet Urklipp i dialogrutan Nya dokument. Om du väljer det här alternativet skapas ett dokument med samma storlek som de lager du kopierade. Du kan sedan enkelt klistra in de kopierade lagren direkt i det nya dokumentet

Obs!

När det finns ett eller flera markerade lager avaktiveras Klipp ut. Ta bort lager direkt i panelen Lager.

Saker att tänka på när kopierar/klistrar in lager som innehåller banor

Kopieringsbeteenden

 • Om du kopierar ett lager som innehåller banor - dvs. ett formlager - men det inte finns några markerade banor kopieras lagret till Urklipp. När du klistrar in skapas ett duplicerat formlager, inklusive alla bitmapps- och vektormasker samt lagereffekter.
 • Om du kopierar ett lager som innehåller banor - dvs. ett formlager - och du har markerat banorna på arbetsytan kopieras banan till Urklipp. 
 • Om du kopierar ett lager med en vektormask men inte har markerat vektormasken kopieras alla lagerdata till Urklipp. När du klistrar in skapas ett duplicerat lager, inklusive alla punktbaserade masker och vektormasker samt lagereffekter.
 • Om du kopierar ett lager med en vektormask och har markerat vektormasken kopieras bandata till Urklipp. Inklistringsbeteendet beror på sammanhanget.

Inklistringsbeteenden

 • Om du klistrar in ett lager från ett dokument med en viss upplösning i en bild med en annan upplösning bevaras pixelmåtten för det inklistrade lagret. Det här beteendet kan göra att den inklistrade delen får andra proportioner i den nya bilden. Använd kommandot Bildstorlek om du vill ange samma upplösning för käll- och målbilden innan du kopierar och klistrar in, eller använd kommandot Omforma fritt till att ändra storlek på en bild du har klistrat in.
 • Om du markerar ett lager som inte innehåller några banor - t.ex. ett bitmappslager - skapas en ny vektormask när du klistrar in bandata.
 • Om du markerar ett lager som innehåller banor - t.ex. ett formlager - men inte har markerat några banor ersätts den aktuella formen på lagret när du klistrar in.
 • Om markerar ett formlager och har markerat banan ersätts bandata i det befintliga formlagret när du klistrar in och bandata kombineras med den befintliga banan.
 • Om du markerar ett lager med en vektormask men inte har markerat vektormasken ersätts vektormaskbanan när du klistrar in bandata.
 • Om du markerar ett lager med en vektormask och har markerat vektormasken klistras bandata in i vektormasken när du klistrar in, och bandata kombineras med den befintliga banan.

Kopiera sammanslagna

Skapa en sammanslagen kopia av alla lager som visas i det markerade området.