För uppgifter du gör ofta kan du enkelt spela in ett antal funktionsmakron så att du kan arbeta på ett effektivare sätt.

Riktlinjer för inspelning av funktionsmakron

Följ nedanstående riktlinjer när du spelar in funktionsmakron:

 • Du kan spela in de flesta, men inte alla, kommandon i ett funktionsmakro.

 • Du kan spela in åtgärder som du utför med verktygen Markeringsram, Flytta, Polygon, Lasso, Trollspö, Beskärning, Segment, Magiskt suddgummi, Övertoning, Färgpyts, Text, Form, Anteckningar, Pipett och Färgprov samt de åtgärder du utför på panelerna Händelser, Färgrutor, Färg, Banor, Kanaler, Lager, Stilar och Funktionsmakron.

 • Resultaten beror på inställningsvariabler i filerna och i programmet, till exempel för aktivt lager eller förgrundsfärg. En tre punkters gaussisk oskärpa får till exempel inte samma effekt på en fil med upplösningen 72 pixlar per tum som på en fil med upplösningen 144 pixlar per tum. Funktionen Färgbalans kan inte heller användas för gråskalebilder.

 • När du spelar upp funktionsmakron med de angivna inställningarna i dialogrutor och paneler, återspeglar funktionsmakrot de inställningar som användes vid tidpunkten för inspelningen. Om du ändrar en inställning i en dialogruta eller på en panel medan du spelar in ett funktionsmakro, spelas det värdet in.

Obs!

I de flesta dialogrutorna bevaras de inställningar som angavs förra gången makrot användes. Kontrollera att dessa värden är de värden du vill spela in.

 • För modala åtgärder och verktyg används, i likhet med verktyg för placering, de enheter som för tillfället används på linjalen. Modala åtgärder och verktyg är sådana åtgärder och verktyg för vilka du måste trycka på Retur innan ändringarna genomförs, till exempel omformningskommandon. Verktyg som spelar in placering är Markeringsram, Segment, Övertoning, Trollspö, Lasso, Form, Bana, Pipett och Anteckningar.

Obs!

Om du spelar in ett funktionsmakro som ska användas på filer med olika storlek bör du ange procent som enhet för linjalen. Det medför att funktionsmakrot alltid spelas upp med samma relativa placering på bilden.

 • Du kan även spela in kommandot Spela upp på menyn i panelen Funktionsmakron så att ett funktionsmakro spelas upp från ett annat.

Spela in ett funktionsmakro

När du skapar ett nytt funktionsmakro läggs de kommandon och verktyg som du använder till i funktionsmakrot tills du avbryter inspelningen.

Obs!

Du kan se till att det inte uppstår några problem när du gör misstag genom att arbeta i en kopia: I början av funktionsmakrot, innan du använder andra kommandon, spelar du in kommandot genom att välja Arkiv > Spara som > Som en kopia. Du kan också klicka på Ny fixering i panelen Historik för att skapa en fixering av bilden innan du spelar in funktionsmakrot.  

 1. Öppna en fil.
 2. Klicka på Nytt funktionsmakro () i panelen Funktionsmakron eller välj Nytt funktionsmakro på panelmenyn i panelen Funktionsmakron.
 3. Ange ett namn på funktionsmakrot, markera en funktionsmakrouppsättning och ange ytterligare alternativ:

  Funktionstangent

  Tilldelar funktionsmakrot ett kortkommando. Du kan välja valfri kombination av en funktionstangent, Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) och Skift (t.ex. Ctrl + Skift + F3), med följande undantag: Du kan inte använda F1, eller F4 eller F6 med Ctrl-tangenten i Windows.

  Obs!

  Om du tilldelar funktionsmakrot samma kortkommando som ett befintligt kommando kommer kortkommandot att starta funktionsmakrot i stället för kommandot.

  Färg

  Tilldelar den färg som visas i knappläget.

  ie-9-view
 4. Klicka på Påbörja inspelning. Knappen Påbörja inspelning på panelen Funktionsmakron blir röd .

  Obs!

  När du spelar in kommandot Spara som ska du inte ändra filnamnet. Om du anger ett nytt filnamn registreras det nya namnet och används varje gång du kör funktionsmakrot. Innan du sparar, om du går till en annan mapp, kan du ange en annan plats utan att behöva ange något filnamn.

 5. Utför de åtgärder och kommandon som du vill spela in.

  Vissa åtgärder kan inte spelas in direkt. Du kan emellertid infoga de flesta åtgärder som inte kan spelas in med hjälp av kommandona i menyn på panelen Funktionsmakron.

 6. Om du vill avbryta inspelningen klickar du på Stoppa uppspelning/inspelning, Avsluta inspelning på menyn i panelen Funktionsmakron eller trycker på Esc.

Obs!

Om du vill återuppta inspelning för samma funktionsmakro väljer du Påbörja inspelning på menyn i panelen Funktionsmakron.

Spela in en bana

Med kommandot Infoga bana kan du infoga en sammansatt bana (en bana som har skapats med ett ritstiftsverktyg eller klistrats in från Adobe Illustrator) i ett funktionsmakro. När funktionsmakrot spelas upp används den inspelade banan som arbetsbana. Du kan infoga en bana när du spelar in ett funktionsmakro eller efter att det har spelats in.

 1. Gör något av följande:
  • Börja spela in ett funktionsmakro.

  • Välj ett funktionsmakronamn för inspelning av en bana i slutet av funktionsmakrot.

  • Välj ett kommando för inspelning av en bana efter kommandot.

 2. Välj en befintlig bana på panelen Banor.
 3. Välj Infoga bana på panelmenyn Funktionsmakron.

Om du spelar in flera förekomster av kommandot Infoga bana i samma funktionsmakro, ersätts den tidigare banan i målfilen varje gång som kommandot utförs. Om du vill lägga till flera banor, spelar du in en förekomst av kommandot Spara bana med hjälp av panelen Banor efter varje förekomst av kommandot Infoga bana.

Obs!

Uppspelning av funktionsmakron som omfattar en infogad bana kan vara mycket minneskrävande. Om problem uppstår bör du öka det tillgängliga minnet för Photoshop.

Infoga stopp

Du kan lägga till stopp i ett funktionsmakro så att du kan utföra en åtgärd som inte kan spelas in (t.ex. använda ett målarverktyg). När du har slutfört uppgiften klickar du på knappen Spela upp på panelen Funktionsmakron så slutförs funktionsmakrot.

Du kan också visa ett kort meddelande när funktionsmakrot når stoppet som en påminnelse om vad som måste göras innan funktionsmakrot kan fortsätta. Du kan lägga till knappen Fortsätt i meddelanderutan om ingen annan åtgärd krävs.

 1. Välj var du vill lägga till stoppet genom att göra något av följande:
  • Välj ett funktionsmakronamn för att infoga ett stopp i slutet av funktionsmakrot.

  • Markera ett kommando för att infoga stoppet efter kommandot.

 2. Välj Infoga stopp på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 3. Skriv det meddelande du vill ska visas.
 4. Om du vill ha möjlighet att fortsätta funktionsmakrot utan att stoppa markerar du Tillåt Fortsätt.
 5. Klicka på OK.

Obs!

Du kan infoga ett stopp när du spelar in ett funktionsmakro eller efter att det har spelats in.

Ändra inställningar när du spelar upp ett funktionsmakro

Som standard körs funktionsmakron med de värden som definierades när de spelades in. Om du vill ändra inställningarna för ett kommando i ett funktionsmakro kan du infoga en spärrkontroll. En spärrkontroll, eller modal kontroll, pausar ett funktionsmakro så att du kan ange värden i en dialogruta eller använda ett modalt verktyg. (Du måste trycka på Enter för att använda ett modalt verktyg. När du trycker på Enter fortsätter körningen av funktionsmakrot.)

En spärrkontroll representeras av en dialogruteikon  som visas till vänster om ett kommando, ett funktionsmakro eller en uppsättning på panelen Funktionsmakron. En röd dialogruteikon  representerar ett funktionsmakro eller en funktionsmakrouppsättning där några, men inte alla, kommandon är modala. Du kan inte lägga till en spärrkontroll i knappläge.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill aktivera en spärrkontroll för ett kommando i ett funktionsmakro klickar du på rutan till vänster om kommandots namn. Klicka igen om du vill avaktivera spärrkontrollen.

  • Om du vill aktivera eller avaktivera spärrkontroller för alla kommandon i ett funktionsmakro klickar du på rutan till vänster om funktionsmakrots namn.

  • Om du vill aktivera eller avaktivera spärrkontroller för alla funktionsmakron i en uppsättning klickar du på rutan till vänster om uppsättningens namn.

Utesluta kommandon i ett funktionsmakro

Du kan utesluta kommandon som du inte vill spela upp i ett inspelat funktionsmakro. Du kan inte utesluta kommandon i knappläge.

 1. Om det behövs visar du kommandona i funktionsmakrot genom att klicka på triangeln till vänster om funktionsmakrots namn på panelen Funktionsmakron.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill utesluta ett enstaka kommando klickar du för att ta bort markeringen till vänster om kommandots namn. Klicka igen om du vill inkludera kommandot.

  • Om du vill utesluta eller inkludera alla kommandon eller funktionsmakron i ett funktionsmakro eller en funktionsmakrouppsättning klickar du på markeringen till vänster om funktionsmakrots eller uppsättningens namn.

  • Om du vill utesluta eller inkludera alla kommandon utom det markerade kommandot håller du ned Alt och klickar på markeringen för kommandot.

   Bockmarkeringen för det överordnade funktionsmakrot blir rött när vissa av kommandona i funktionsmakrot är exkluderade.

Infoga ett menykommando som inte kan spelas in

Du kan inte spela in målar- och toningsverktyg, verktygsalternativ, visningskommandon och fönsterkommandon. Många av de kommandon som inte kan spelas in kan emellertid infogas i ett funktionsmakro med hjälp av kommandot Infoga menyobjekt.

Du kan infoga ett kommando när du spelar in ett funktionsmakro eller efter att det har spelats in. Ett infogat kommando utförs inte förrän funktionsmakrot spelas upp. Filen ändras således inte när kommandot infogas. Inga värden för kommandot spelas in i funktionsmakrot. Om kommandot öppnar en dialogruta, visas dialogrutan vid uppspelning och en paus görs tills du klickar på OK eller Avbryt.

Obs!

När du använder kommandot Infoga menyobjekt för att infoga ett kommando som öppnar en dialogruta, kan du inte inaktivera den modala kontrollen i panelen Funktionsmakron.

 1. Välj var du vill infoga menyobjektet:
  • Markera ett funktionsmakronamn om du vill infoga objektet i slutet av funktionsmakrot.

  • Välj ett kommando för att infoga menyobjektet i slutet av kommandot.

 2. Välj Infoga menyobjekt i menyn på panelen Funktionsmakron.
 3. Öppna dialogrutan Infoga menyobjekt och välj ett kommando på menyn.
 4. Klicka på OK.

Redigera och spela in funktionsmakron igen

Du kan modifiera inställningarna för ett särskilt kommando i ett funktionsmakro, lägga till kommandon till ett befintligt funktionsmakro eller gå igenom ett helt funktionsmakro steg för steg och ändra några eller alla inställningar.

Skriva över ett enstaka kommando

 1. Dubbelklicka på kommandot på panelen Funktionsmakron.
 2. Ange de nya värdena och klicka på OK.

Lägga till kommandon i ett funktionsmakro

 1. Gör något av följande:
  • Välj ett funktionsmakronamn för att infoga ett nytt kommando i slutet av funktionsmakrot.

  • Välj ett kommando i funktionsmakrot för att infoga ett kommando efter det.

 2. Klicka på knappen Påbörja inspelning eller välj Påbörja inspelning på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 3. Spela in de nya kommandona.
 4. När du vill avbryta inspelningen klickar du på knappen Stoppa uppspelning/inspelning på panelen Funktionsmakron eller väljer Avsluta inspelning på panelmenyn.

Ändra ordning på kommandon i ett funktionsmakro

 1. Dra ett kommando på panelen Funktionsmakron till en annan plats i samma eller i ett annat funktionsmakro. När den markerade linjen visas vid den önskade placeringen släpper du musknappen.

Spela in ett funktionsmakro igen

 1. Markera ett funktionsmakro och välj Spela in igen på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 2. Om ett modalt verktyg visas använder du verktyget om du vill åstadkomma ett annat resultat och trycker på Retur, eller trycker bara på Retur om du vill behålla samma inställningar.
 3. Om en dialogruta visas ändrar du inställningarna och spelar in dem genom att klicka på OK. Om du vill behålla samma värden klickar du på Avbryt.