Matcha färger

Matcha färgen i olika bilder

Med kommandot Matcha färg kan du matcha färger mellan flera bilder, mellan flera lager eller mellan flera markeringar. Du kan också använda det för att justera färgerna i en bild genom att ändra luminiscensen, ändra färgområdet och neutralisera en färgskiftning. Kommandot Matcha färg fungerar bara i RGB-läget.

Obs!

När du använder kommandot Matcha färg ändras pekaren till en pipett. Använd pipetten i bilden när du gör justeringar om du vill visa färgers pixelvärden på panelen Information. Panelen innehåller information om förändringar i färgvärdena medan du använder kommandot Matcha färg. Se Visa färgvärden i en bild.

Kommandot Matcha färg matchar färgerna i en bild (källbilden) med färgerna i en annan bild (målbilden). Matcha färg är användbart när du försöker göra färgerna i olika foton enhetliga eller när vissa färger, till exempel hudtoner, i en bild måste matcha färgerna i en annan bild.

Förutom att matcha färgen mellan två bilder kan du med detta kommando matcha färgen mellan olika lager i samma bild.

Matcha färgen i två bilder

 1. (Valfritt) Gör en markering i käll- och målbilderna.

  Om du inte gör en markering kommer kommandot Matcha färg att matcha bildernas övergripande bildstatistik.

 2. Aktivera den bild som du vill ändra och välj sedan Bild > Justeringar > Matcha färg.

  Om du använder kommandot Matcha färg på ett specifikt lager i målbilden måste du se till att det lagret är aktivt när du väljer kommandot Matcha färg.

 3. På menyn Källa i området Bildstatistik i dialogrutan Matcha färg väljer du den källbild vars färger du vill matcha med målbilden. Välj Ingen om du inte vill använda en annan bild som referens för att beräkna färgjusteringen. Om du väljer Ingen används samma bild som både målbild och källbild.

  Vid behov kan du använda menyn Lager för att välja det lager i källbilden vars färger du vill matcha. Du kan även välja Sammanslagna på menyn Lager om du vill matcha färgerna från samtliga lager i källbilden.

 4. Om du har gjort en markering i bilden gör du något eller några av följande:
  • I området Målbild markerar du Ignorera markering när justering används om du vill använda justeringen på hela målbilden. Detta alternativ ignorerar markeringen i målbilden och använder justeringen på hela målbilden.

  • I området Bildstatistik markerar du Använd valet i källan till att beräkna färger om du har gjort en markering i källbilden och vill använda färgerna i markeringen för att beräkna justeringen. Avmarkera detta alternativ om du vill ignorera markeringen i källbilden och använda färgerna från hela källbilden för att beräkna justeringen.

  • I området Bildstatistik väljer du Använd valet i målet till att beräkna justering om du har gjort en markering i målbilden och vill använda färgerna i markeringen för att beräkna justeringen. Avmarkera alternativet om du vill ignorera markeringen i målbilden och vill beräkna justeringen genom att använda färgerna i hela målbilden.

 5. Markera alternativet Neutralisera om du vill ta bort en färgskiftning i målbilden automatiskt. Kontrollera att alternativet Förhandsvisa är markerat så att bilden uppdateras efter hand som du gör justeringarna.
 6. Dra reglaget Luminiscens när du vill öka eller minska målbildens intensitet. Du kan också ange ett värde i rutan Luminiscens. Det högsta värdet är 200 och det lägsta värdet är 1. Standardvärdet är 100.
 7. Justera reglaget Färgintensitet när du vill justera målbildens färgmättnad. Du kan också ange ett värde i rutan Färgintensitet. Det högsta värdet är 200 och det lägsta värdet är 1, vilket ger en gråskalebild. Standardvärdet är 100.
 8. Dra reglaget Tona när du vill ange mängden justering för bilden. Om du flyttar reglaget till höger minskar du justeringsmängden.
 9. Klicka på OK.

Matcha färgen i två lager i samma bild

 1. (Valfritt) Gör en markering i det lager som du vill matcha. Använd den här metoden när du vill matcha ett färgområde (till exempel hudfärgtonerna i ansiktet) i ett lager med ett område i ett annat lager.

  Om du inte gör en markering kommer kommandot Matcha färg att matcha färgerna i hela källagret.

 2. Kontrollera att det lager som du vill ha som mål (använda färgjusteringen på) är aktivt och välj sedan Bild > Justeringar > Matcha färg.
 3. På menyn Källa i området Bildstatistik i dialogrutan Matcha färg kontrollerar du att bilden på menyn Källa är densamma som målbilden.
 4. Använd menyn Lager för att välja det lager vars färger du vill matcha. Du kan även välja Sammanslagna på menyn Lager om du vill matcha färgerna från samtliga lager.
 5. Om du har gjort en markering i bilden gör du något eller några av följande:
  • I området Målbild markerar du Ignorera markering när justering används om du vill använda justeringen i hela mållagret. Detta alternativ ignorerar markeringen i mållagret och använder justeringen på hela mållagret.

  • I området Bildstatistik markerar du Använd valet i källan till att beräkna färger om du har gjort en markering i källbilden och vill använda färgen i markeringen för att beräkna justeringen. Avmarkera alternativet om du vill ignorera markeringen i källagret och använda färgerna från hela källagret för att beräkna justeringen.

  • I området Bildstatistik väljer du Använd valet i målet till att beräkna justering om du endast vill använda färgerna i det markerade området i mållagret för att beräkna justeringen. Avmarkera detta alternativ om du vill ignorera markeringen och använda färgerna i hela mållagret för att beräkna justeringen.

 6. Markera alternativet Neutralisera om du vill ta bort en färgskiftning i mållagret automatiskt. Kontrollera att alternativet Förhandsvisa är markerat så att bilden uppdateras efter hand som du gör justeringarna.

 7. Dra reglaget Luminiscens när du vill öka eller minska mållagrets intensitet. Du kan också ange ett värde i rutan Luminiscens. Det högsta värdet är 200 och det lägsta värdet är 1. Standardvärdet är 100.
 8. Justera reglaget Färgintensitet när du vill justera pixelvärdena för ett färgområde i mållagret. Du kan också ange ett värde i rutan Färgintensitet. Det högsta värdet är 200 och det lägsta värdet är 1, vilket ger en gråskalebild. Standardvärdet är 100.
 9. Justera reglaget Tona när du vill ange mängden justering för bilden. Om du flyttar reglaget till höger minskar du justeringsmängden.
 10. Klicka på OK.

Spara och använda inställningar i kommandot Matcha färg

 • Klicka på knappen Spara statistik i området Bildstatistik i dialogrutan Matcha färg. Namnge och spara inställningarna.
 • Klicka på knappen Ladda statistik i området Bildstatistik i dialogrutan Matcha färg. Leta reda på och läs in filen med de sparade inställningarna.

Ersätta färger

Ersätta färgen på objekt i en bild

Det finns flera sätt att byta färg på objekt i Photoshop. Ett flexibelt alternativ som ger goda resultat är att justera vissa objekts nyans/mättnad. Dialogrutan Ersätt färg är ett mindre flexibelt men ändå praktiskt alternativ. Om du vill kunna arbeta snabbt på bekostnad av precision väljer du verktyget Färgersättning.

Justera nyans/mättnad på vissa objekt

Det här är oftast det bästa sättet att ersätta färger. Masker och justeringslager är icke-förstörande, vilket innebär att det är fritt fram att finjustera resultaten senare. Det unika alternativet Färga gör absoluta, inte relativa, färgändringar (utan att de ursprungliga färgerna tonas).

 1. Markera det objekt som du vill ändra. Verktyget Snabbval  ger ofta goda resultat. Se Välja ett färgområde och Förfina markeringskanter för mer information.

 2. Klicka på ikonen Nyans/mättnad på panelen Justeringar.

  Urvalet blir en mask på justeringslagret.

 3. Byt färg på objektet genom att ändra inställningarna för nyans och mättnad i panelen Egenskaper. Om den ursprungliga färgen inverkar på den nya färgen väljer du Färga och justerar inställningarna igen. (Se Justera nyans och mättnad.)

  Obs!

  Lämna inställningen Ljushet på noll om du vill ha kvar bildens kontrast. Om du vill ha kvar på både kontrast och mättnad markerar du blandningsläget Nyans för justeringslagret.

 4. Vid behov kan du förstora eller minska området du arbetar med genom att måla på masken med vitt eller svart. (Se Redigera en lagermask.)

Mer information finns i översikten i panelen Justeringar.

Använda dialogrutan Ersätt färg

I dialogrutan Ersätt färg kombineras verktyg som används för att markera ett färgområde med HSL-reglage som används för att ersätta färgen. Du kan även välja ersättningsfärg i Färgväljaren.

I Ersätt färg saknas det alternativ som justerar Nyans/mättnad (finns i Färga), och som kan behövas för att fullständigt byta färg. Om du vill byta färg på specifika objekt kan det vara enklare att använda justeringslagertekniken. Kommandot Ersätt färg är dock att rekommendera för globala färgändringar, särskilt om du ska ändra ej tryckbara färger.

 1. Välj Bild > Justeringar > Ersätt färg.
 2. (Valfritt) Om du vill markera likartade, sammanhängande färger i bilden kan du skapa en bättre mask genom att välja Lokaliserade färgkluster.
 3. Välj ett förhandsvisningsalternativ:

  Markering

  Visar masken i rutan för förhandsvisning. Maskerade områden är svarta och omaskerade områden är vita. Delvis maskerade områden (områden täckta med en halvgenomskinlig mask) visas som olika gråtoner i enlighet med deras opacitet.

  Bild

  Visar bilden i rutan för förhandsvisning. Det här alternativet är användbart när du arbetar med en förstorad bild eller har begränsat utrymme på skärmen.

 4. Välj de färger du vill ersätta med Pipetten genom att klicka i bilden, eller i förhandsvisningsrutan för att välja områden som exponeras för masken.
 5. Förfina markeringen genom att göra följande:
  • Skift-klicka eller använd verktyget för att lägga till Färgprov för att lägga till områden.

  • Alt-klicka eller använd verktyget för att ta bort från Färgprov för att ta bort områden.

  • Klicka på markeringens färgruta för att öppna färgväljaren. Använd Färgväljaren för att välja färgen som ska ersättas. När du väljer en färg i Färgväljaren uppdateras masken i förhandsvisningsrutan.

 6. Dra i överstrålningsreglaget eller ange ett värde när du vill reglera i vilken grad närliggande färger tas med i markeringen.
 7. Ange en ersättningsfärg genom att göra något av följande:
  • Flytta reglagen för Nyans, Mättnad och Ljushet (eller ange värden i textrutorna).

  • Dubbelklicka på resultatfärgrutan och använd Färgväljaren för att välja ersättningsfärgen.

  Obs!

  Det går inte att ersätta grått, svart eller vitt med en färg. Du kan dock ändra inställningen Ljushet. (Inställningarna Nyans och Mättnad beror på den nuvarande färgen och har ingen effekt.)

 8. (Valfritt) Klicka på Spara för att spara inställningarna om du vill använda dem för andra bilder senare.

Använda verktyget Färgersättning

Med verktyget Färgersättning kan du måla över en utvald färg med en ny färg. Det här verktyget rekommenderas vid snabbredigering men räcker inte alltid till, särskilt med mörka färger och svart. Om du inte får bra resultat efter att ha experimenterat med verktygsalternativ kan du läsa mer i Justera nyans och mättnad.

Färgersättningsverktyget fungerar inte i bitmappsläget, läget för indexerad färg eller flerkanalsläget.

 1. Välj verktyget Färgersättning (). (Om verktyget inte visas kan du komma åt det genom att hålla ned knappen för verktyget Pensel.)
 2. Välj en penselspets i alternativfältet. Normalt ska du behålla blandningsläget som anges under Färg.
 3. Välj något av följande alternativ vid Prov:

  Kontinuerligt 

  Tar prov på färgerna kontinuerligt medan du drar.

  En gång 

  Ersätter målfärgen i områden som innehåller färgen som du klickar på först.

  Bakgrundsruta 

  Ersätter bara områden som innehåller den aktuella bakgrundsfärgen.

 4. Välj något av följande i menyn Gränser:

  Åtskilda

  Ersätter provfärgen varje gång den förekommer under pekaren.

  Angränsande

  Ersätter intilliggande färger vid färgen omedelbart under pekaren.

  Hitta konturer

  Ersätter anslutna områden som innehåller provfärgen medan formkanters skärpa bevaras bättre.

 5. För Tolerans ska du välja ett lågt procentvärde om du vill ersätta färger som är mycket lika den pixel som du klickar på, eller ett högre procentvärde om du vill ersätta ett bredare område av färger.
 6. Du kan jämna ut kanten i de korrigerade områdena med alternativet Kantutjämning.
 7. Välj en förgrundsfärg som ersätter den oönskade färgen. (Se Välja färger i verktygslådan.)
 8. Klicka på den färg som du vill ersätta i bilden.
 9. Dra i bilden för att ersätta målfärgen.

Obs!

Om området med ersättningsfärger är för litet kan du öka inställningen Tolerans i alternativfältet.

Blanda färger selektivt

Selektiv färgjustering

Selektiv färgkorrigering är en teknik som används i avancerade bildläsare och färgsepareringsprogram för att ändra mängden processfärger i var och en av de primära färgkomponenterna i en bild. Du kan selektivt ändra mängden processfärger i vilken primärfärg som helst – utan att övriga primärfärger påverkas. Du kan till exempel använda selektiv färgkorrigering om du vill minska mängden cyan i en bilds gröna komponent utan att påverka mängden cyan i den blå komponenten.

Även om selektiv färgändring använder CMYK-färger för att korrigera bilder, kan du använda dig av metoden för RGB-bilder.

 1. Se till att den sammansatta kanalen är vald på panelen Kanaler. Justeringen Selektiv färgändring är endast tillgängligt när du visar den sammansatta kanalen.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Selektiv färg  på panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Selektiv färgändring. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Selektiv färgändring. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 3. Gör något av följande:
  • Välj den färg du vill justera på menyn Färger i panelen Egenskaper. Du kan också välja en förinställning som du har sparat.

  • Välj en förinställning för Selektiv färgändring i förinställningsmenyn på panelen Egenskaper.

 4. Välj en metod i panelen Egenskaper:

  Relativ

  Ändrar den befintliga mängden cyan, magenta, gult eller svart i procent av den totala mängden. Om du till exempel utgår från en bildpunkt med 50 % magenta och lägger till 10 %, läggs 5 % magenta till (10 % av 50 % = 5 %) så att den totala mängden magenta blir 55 %. (Det här alternativet kan inte användas för justering av rent, speglande vitt, som inte innehåller några färgkomponenter.)

  Absolut

  Justerar färgen i absoluta värden. Om du till exempel utgår från en bildpunkt med 50 % magenta och lägger till 10 %, blir den totala mängden magenta 60 %.

  Obs!

  Ändringen baseras på hur en färg är placerad i förhållande till något av alternativen på menyn Färger. 50 % magenta är till exempel placerad mitt emellan vitt och ren magenta och korrigeras proportionellt med utgångspunkt i dessa två färger.  

 5. Öka och minska komponenterna för den valda färgen genom att dra i reglagen.

  Du kan också spara inställningarna för justeringen Selektiv färgändring och använda dem på andra bilder.