Du kan enkelt skapa en bild i ett färgläge i Photshop och konvertera den till ett annat, kanske för att göra den klar för ett visst utskriftsjobb.

Konvertera en bild till ett annat färgläge

Du kan ändra en bild från det ursprungliga läget (källäget) till ett annat läge (målläget). När du väljer ett annat färgläge för en bild ändras färgvärdena i bilden permanent. Om du t.ex. konverterar en RGB-bild till CMYK-läget så justeras RGB-färgvärden utanför CMYK-färgomfånget så att de hamnar innanför färgomfånget (CMYK-färgomfånget definieras av arbetsyteinställningen för CMYK i dialogrutan Färginställningar). Detta kan leda till att en del bildinformation går förlorad och inte kan återställas om du konverterar tillbaka bilden från CMYK till RGB.

Innan du konverterar bilder bör du göra följande:

 • Gör så mycket av redigeringen som möjligt i bildens ursprungliga läge (vanligen RGB för de flesta bildläsare och digitalkameror och CMYK för traditionella trumskannrar och importerade bilder från Scitex-system).

 • Spara en säkerhetskopia innan du konverterar bilden. Tänk på att spara en kopia av bilden som innehåller alla lager så att du kan redigera den ursprungliga versionen av bilden efter konverteringen.

 • Lägg samman filen till ett lager innan du konverterar den. Färgernas samverkan mellan lagerblandningslägen förändras när läget ändras.

Obs!

I de flesta fall kommer du att förenkla bildfilen innan du konverterar den. Det är dock inget krav och i vissa fall är det inte önskvärt (om du till exempel har vektortextlager i en fil).  

 1. Välj Bild > Läge och välj det läge som du vill använda på undermenyn. Lägen som inte är tillgängliga för den aktiva bilden är nedtonade på menyn.

  Bilder omvandlas till ett lager när de konverteras till flerkanals- eller bitmappsläge eller indexerat färgläge, eftersom de här lägena inte stöder lager.

Konvertera en bild till bitmappsläge

När du konverterar en bild till en bitmappsbild minskas antalet färger i bilden till två. Färginformationen i bilden förenklas alltså avsevärt och filstorleken minskar.

Om du vill konvertera en färgbild till bitmappsläge måste du först konvertera den till gråskaleläge. Då tas informationen om nyans och mättnad bort från pixlarna, så att bara intensitetsvärdena finns kvar. Det finns emellertid bara ett fåtal tillgängliga redigeringsalternativ för bilder i bitmappsläge, och därför är det vanligen bäst att redigera bilden i gråskaleläget och därefter konvertera den.

Obs!

Bilder i bitmappsläge innehåller 1 bit per kanal. En bild med 16 eller 32 bitar per kanal måste konverteras till 8-bitars gråskaleläge innan du kan konvertera den till bitmappsläge.

 1. Gör något av följande:
  • Om bilden är i färg väljer du Bild > Läge > Gråskala. Därefter väljer du Bild > Läge > Bitmapp.

  • Om bilden är i gråskala väljer du Bild > Läge > Bitmapp.

 2. Vid Utdata anger du ett värde för bitmappsbildens utdataupplösning och väljer en måttenhet. Som standard används den aktuella bildupplösningen som både indata- och utdataupplösning.
 3. Välj någon av följande metoder för bitmappskonvertering på snabbmenyn Använd:

  50 % tröskelvärde

  Konverterar pixlar med gråvärden ovanför mellangrånivån (128) till vitt och pixlar med gråvärden under mellangrånivån till svart. Resultatet blir en svartvit återgivning av bilden med mycket hög kontrast.

  Mönstergitter

  Konverterar en bild genom att ordna grånivåerna i geometriska konfigurationer av svarta och vita punkter.

  Diffusionsgitter

  Konverterar en bild med hjälp av en felspridningsprocess med början på pixeln i bildens övre vänstra hörn. Om pixelns värde ligger över medelgrått (128) ändras den till vitt, och om det ligger under medelgrått ändras den till svart. Eftersom de ursprungliga pixlarna sällan är rent vita eller svarta är det ofrånkomligt att det uppstår fel. Felet överförs till de omgivande pixlarna och sprids över bilden, vilket resulterar i en kornig, filmliknande textur.

  Raster

  Simulerar rasterpunkter i den konverterade bilden. Ange värden i dialogrutan Raster:

  • Vid Täthet anger du ett värde för rastertätheten och väljer en måttenhet. Värdena kan ligga mellan 1,000 och 999,999 linjer per tum eller mellan 0,400 och 400,00 linjer per centimeter. Du kan ange decimalvärden. Rastertätheten anger rastrets linjering i linjer per tum (lpi). Vilken täthet du ska välja beror på papperskvaliteten och typen av tryckpress. För dagstidningar används ofta ett raster med 85 linjer per tum. För tidskrifter används tätare raster, t.ex. 133 lpi eller 150 lpi. Fråga ditt tryckeri vilken rastertäthet du bör använda.

  • Ange ett värde för rastervinkeln i grader mellan -180 och +180. Rastervinkeln anger rastrets orientering. För raster för kontinuerliga färger och svartvitt används ofta en 45-gradig vinkel.

  • Välj den punktform du vill använda vid Form.

  Obs!

  Rastret blir en del av bilden. Om du skriver ut bilden på en rasterskrivare används både skrivarens eget raster och det raster som ingår i bilden. På vissa skrivare blir resultatet ett moaré-mönster.

  Eget mönster

  Simulerar ett anpassat raster i den konverterade bilden. Välj ett mönster som passar bra för olika tjocklekar, vanligen ett med många olika gråskalor.

  Om du vill använda det här alternativet börjar du med att definiera ett mönster och rastrerar sedan gråskalebilden för att lägga till strukturen. Om du vill täcka hela bilden måste mönstret vara lika stort som bilden. Annars upprepas mönstret i bilden. I Photoshop ingår många färdiga mönster som upprepas automatiskt och som kan användas som rastermönster.

  Obs!

  Om du vill använda ett svartvitt mönster konverterar du först bilden till gråskala och använder sedan filtret Mer oskärpa flera gånger. Oskärpetekniken ger tjocka linjer som gradvis övergår från mörkgrått till vitt.

  Photoshop: Konvertera en bild till bitmappsläge
  Ursprunglig gråskalebild och konverteringsmetoden 50 % tröskelvärde

  Photoshop: Konverteringsmetoden Mönstergitter
  Konverteringsmetoden Mönstergitter och konverteringsmetoden Diffusionsgitter

Konvertera ett färgfoto till läget Gråskala

 1. Öppna fotot som ska konverteras till svartvitt.
 2. Välj Bild > Läge > Gråskala.
 3. Klicka på Kasta bort. Färgerna i bilden konverteras till svart, vitt och gråtoner.

  Obs!

  Om tekniken ovan används minskas filstorleken drastiskt samtidigt som färginformation går förlorad och intilliggande färger kan få exakt samma grånyans. Om du använder ett svartvitt justeringslager blir filstorleken större samtidigt som färginformationen bevaras, vilket innebär att färger kan användas till grånyanser.

Konvertera en bitmappsbild till gråskaleläge

Om du vill redigera en bild i bitmappsläge kan du konvertera den till gråskaleläge. Tänk på att en bitmappsbild som redigeras i gråskaleläge kanske inte ser ut på samma sätt när den konverteras tillbaka till bitmappsläget. Föreställ dig t.ex. en pixel som är svart i en bitmappsbild och sedan redigeras till en gråton i gråskaleläget. När bilden sedan konverteras tillbaka till bitmappsläge visas pixeln som vit om dess gråvärde ligger ovanför det mittersta gråvärdet 128.

 1. Välj Bild > Läge > Gråskala.
 2. Ange ett värde mellan 1 och 16 för storleksförhållandet.

  Storleksförhållandet är faktorn som används för att minska bilden skalenligt. Om du t.ex. vill förminska en gråskalebild med 50 % anger du storleksförhållandet 2. Om du anger ett större tal än 1 beräknar programmet ett genomsnitt av flera pixlar i bitmappsbilden för att skapa en enda pixel i gråskalebilden. Med den här processen kan du skapa flera toner av grått från en bild som har lästs in i en 1-bitsbildläsare.

Konvertera en gråskale- eller RGB-bild till indexerad färg

När du konverterar en bild till indexerad färg minskas antalet färger i bilden till högst 256, dvs. standardantalet färger som stöds av GIF- och PNG-8-formaten och många multimedieprogram. Vid konverteringen minskas filstorleken genom att färginformation tas bort från bilden.

Om du vill konvertera en bild till indexerad färg måste du utgå från antingen en gråskale- eller en RGB-bild med 8 bitar per kanal.

 1. Välj Bild > Läge > Indexerad färg.

  Obs!

  Alla synliga lager läggs samman, och alla gömda lager raderas.

  För gråskalebilder utförs konverteringen automatiskt. För RGB-bilder visas dialogrutan Indexerad färg.

 2. Välj Förhandsvisa i dialogrutan Indexerad färg om du vill förhandsvisa ändringarna.
 3. Ange konverteringsalternativen.

Konverteringsalternativ för indexerade färgbilder

När du konverterar en RGB-bild till indexerad färg kan du ange ett antal konverteringsalternativ i dialogrutan Indexerad färg.

Palettyp

Det finns ett antal palettyper för konvertering av en bild till indexerad färg. För alternativen Perceptuell, Selektiv och Adaptiv kan du välja på en lokal palett som bygger på färgerna i den aktuella bilden. Följande palettyper finns att välja på:

Exakt

Skapar en palett med exakt de färger som förekommer i RGB-bilden. Det här alternativet är bara tillgängligt om 256 eller färre färger används i bilden. Inget gitter används, eftersom bildens palett innehåller alla färger i bilden.

System (Mac OS)

Använder 8-bitarsstandardpaletten i Mac OS, som bygger på en jämn fördelning av RGB-färgerna.

System (Windows)

Använder Windows-systemets 8-bitars standardpalett, som bygger på en jämn fördelning av RGB-färgerna.

Webb

Använder den palett med 216 färger som webbläsare för alla plattformar använder för att visa bilder på bildskärmar med högst 256 färger. Den här paletten utgör en del av 8-bitarspaletten i Mac OS. Använd det här alternativet om du vill undvika webbläsargitter när du visar bilder på en bildskärm för högst 256 färger.

Enhetlig

Skapar en palett genom en jämn fördelning av färgerna från RGB-färgkuben. Om Photoshop t.ex. använder sex jämnt fördelade färgnivåer av vardera rött, grönt och blått leder kombinationen till en enhetlig palett med 216 färger (6 i kubik = 6 x 6 x 6 = 216). Det sammanlagda antalet färger som visas i en bild motsvarar den närmaste perfekta kuben (8, 27, 64, 125 eller 216) som är mindre än värdet i textrutan Färger.

Lokal (perceptuell)

Skapar en anpassad palett genom att prioritera färger som det mänskliga ögat är mer känsligt för.

Lokal (selektiv)

Skapar en färgtabell som påminner om färgtabellen Perceptuell, men prioriterar stora färgområden och bevarande av webbfärger. Det här alternativet ger vanligen bilderna högst färgtrohet.

Lokal (adaptiv)

Skapar en palett genom en jämn fördelning av färgerna från det spektrum som är vanligast i bilden. En RGB-bild med bara grönt och blått ger t.ex. en palett som framför allt består av gröna och blå färger. I de flesta bilder är färgerna koncentrerade i vissa delar av spektrumet. Om du vill styra en palett mer exakt markerar du först en del av bilden som innehåller de färger som du vill framhäva. Photoshop betonar sedan de här färgerna vid konverteringen.

Master (Perceptuell)

Skapar en anpassad palett genom att prioritera färger som det mänskliga ögat är mer känsligt för. Används när du har flera dokument öppna. Räknar med alla öppna dokument.

Master (Selektiv)

Skapar en färgtabell som påminner om färgtabellen Perceptuell, men prioriterar stora färgområden och bevarande av webbfärger. Det här alternativet ger vanligen bilderna högst färgtrohet. Används när du har flera dokument öppna. Räknar med alla öppna dokument.

Master (Adaptiv)

Skapar en palett genom en jämn fördelning av färgerna från det spektrum som är vanligast i bilden. En RGB-bild med bara grönt och blått ger t.ex. en palett som framför allt består av gröna och blå färger. I de flesta bilder är färgerna koncentrerade i vissa delar av spektrumet. Om du vill styra en palett mer exakt markerar du först en del av bilden som innehåller de färger som du vill framhäva. Photoshop betonar sedan de här färgerna vid konverteringen. Används när du har flera dokument öppna. Räknar med alla öppna dokument.

Egen

Skapar en anpassad palett med hjälp av dialogrutan Färgtabell. Du kan antingen redigera färgtabellen och spara den för senare användning eller klicka på Läs in och öppna en färgtabell som har skapats tidigare. Det här alternativet visar också den aktuella Adaptiv-paletten, som är användbar om du vill förhandsvisa de färger som används mest i bilden.

Föregående

Använder den anpassade paletten från den förra konverteringen, vilket gör det enkelt att konvertera flera bilder med samma anpassade palett.

Antal färger

För paletterna Enhetlig, Perceptuell, Selektiv och Adaptiv kan du ange det exakta antalet färger som ska visas (upp till 256) genom att ange ett värde vid Färger. Textrutan Färger styr bara hur tabellen med indexerade färger skapas. I Adobe Photoshop behandlas bilden ändå som en 8-bitarsbild med 256 färger.

Färger i tabellen och genomskinlighet

Om du vill ange färger som ska ingå i tabellen med indexerad färg eller om du vill ange genomskinlighet i bilden väljer du bland följande alternativ:

Tvingad

Visar alternativ som du kan använda för att ange att vissa färger måste ingå i tabellen. Svart och Vit lägger till en rent svart och en rent vit färg i färgtabellen, Primärfärger lägger till rött, grönt, blått, cyan, magenta, gult, svart och vitt, Webb lägger till de 216 webbsäkra färgerna och med Egen kan du definiera egna färger som du vill lägga till.

Genomskinlighet

Anger om genomskinliga områden i bilden ska bevaras vid konverteringen. Om du markerar det här alternativet läggs en särskild indexpost för genomskinliga färger till i färgtabellen. Om du avmarkerar det här alternativet fylls genomskinliga områden med projektionsytefärgen eller med vitt om ingen sådan färg har valts.

Projektionsyta

Anger den bakgrundsfärg som ska användas för att fylla i utjämnade kanter intill genomskinliga områden i bilden. Om du markerar Genomskinlighet används projektionsytefärgen på kantområden för att hjälpa till att blanda kanterna med en webbakgrund i samma färg. Om du avmarkerar Genomskinlighet används projektionsytefärgen på genomskinliga områden. Om du väljer Ingen för projektionsytan skapas genomskinlighet med skarpa kanter om Genomskinlighet är markerat, annars fylls alla genomskinliga områden med 100 % vitt. Bilden måste innehålla genomskinlighet för att alternativen under Projektionsyta ska vara tillgängliga.

Gitter

Om du inte använder färgtabellalternativet Exakt kan vissa av färgerna som används i bilden saknas i färgtabellen. För att simulera färger som inte finns i färgtabellen kan du använda gitter. Gitter innebär att pixlarna i de tillgängliga färgerna blandas för att simulera de färger som saknas. Välj ett gitteralternativ på menyn och ange ett gittervärde i procent. Om du väljer ett högre värde används gitter för fler färger, men samtidigt kan filstorleken öka. Du kan välja mellan följande gitteralternativ:

Ingen

Gitter används inte, utan i stället används den färg som ligger närmast den färg som saknas. Det här kan leda till skarpa övergångar mellan färgerna i bilden och ge en färgreduktionseffekt.

Diffusion

Använder en felspridningsmetod som ger ett mindre strukturerat gitter än alternativet Mönster. Du kan förhindra att gitter används för de färger i bilden som har poster i färgtabellen genom att markera Bevara exakta färger. Det här är användbart om du vill bevara tunna linjer och text i webbilder.

Mönster

Använder ett rasterliknande fyrkantsmönster för att simulera alla färger som saknas i färgtabellen.

Brus

Kan minska skarvmönster längs kanterna på bildsegment. Välj det här alternativet om du tänker segmentera bilden och placera den i en HTML-tabell.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy