Läs om hur du använder kommandona Ångra/Gör om och panelen Händelser till att kontrollera bildernas läge i Adobe Photoshop.

Genom att använda kommandona Ångra/Gör om och panelen Händelser kan du enkelt kontrollera bildlägena.

Använda kommandona Ångra och Gör om

Uppdaterades i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-versionen)

Från och med oktober 2018-versionen av Photoshop CC (20.0) kan du ångra flera steg i ett Photoshop-dokument med hjälp av Ctrl+Z (Windows)/Kommando+Z (macOS). Det här nya läget för att ångra i flera steg är aktiverat som standard.

Så här ångrar du eller gör om en åtgärd:

 • Ångra: flytta ett steg bakåt i Ångra-kedjan. Välj Redigera > Ångra eller använd kortkommandot Ctrl+Z (Windows)/Kommando+Z (macOS).
 • Gör om: flytta ett steg framåt. Välj Redigera > Gör om eller använd kortkommandot Ctrl+Skift+Z (Windows)/Kommando+Skift+Z (macOS).

På menyn Redigera visas även namnet på det steg som kommer att ångras bredvid kommandot Ångra och Gör om. Exempel: Redigera > Ångra Redigera text.

(Photoshop)

Så här växlar du tillbaka till det äldre läget för att ångra i Photoshop:

 1. Välj Redigera > Kortkommandon på menyraden.
 2. Dialogrutan Kortkommandon och menyer visas. Välj Använd äldre kortkommandon för ångra och klicka på OK.
 3. Starta om Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Så här växlar du tillbaka till det äldre läget för att ångra i Adobe Camera Raw:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Filhantering.
 2. Klicka på Inställningar för Camera Raw i avsnittet Filkompatibilitet.
 3. Dialogrutan Inställningar för Camera Raw visas. Välj Använd äldre kortkommandon för att ångra och klicka på OK.
 4. Starta om Photoshop.

Återgå till den senast sparade versionen

 1. Välj Arkiv > Återställ.

  Obs!

  Återgå läggs till som en händelse i panelen Händelser och kan ångras.

Återställa en del av en bild till den senast sparade versionen

 1. Gör något av följande:
  • Använd verktyget Händelsepensel () till att måla med det valda läget eller fixeringen i panelen Händelser.

  • Använd verktyget Suddgummi () med alternativet Radera till händelse.

  • Markera det område som du vill återställa och välj Redigera > Fyllning. Välj Händelser under Använd och klicka på OK.

  Obs!

  Om du vill återställa en bild med en fixering av det ursprungliga dokumentet väljer du Händelsealternativ på menyn i panelen och kontrollerar att alternativet Skapa första fixeringen automatiskt är markerat.

Avbryta en åtgärd

 1. Håll ned Esc tills åtgärden avbryts. I macOS kan du också trycka på Kommando+. (punkt).

Få meddelanden när en åtgärd har slutförts

En förloppsindikator visar att en åtgärd håller på att utföras. Du kan avbryta åtgärden eller ange att du ska få ett meddelande när åtgärden är slutförd.

 1. Gör något av följande: Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänt (OS X).

 2. Markera Signal vid färdig uppgift.
 3. Klicka på OK.

Använda panelen Händelser

Med hjälp av panelen Händelser kan du växla till ett tidigare läge i bilden som har skapats under det aktuella arbetspasset. Varje gång du använder en ändring på en bilden läggs det nya bildläget till i panelen.

Om du till exempel markerar, målar och roterar delar av en bild visas de olika lägena separat i panelen. När du markerar ett läge, ändras bilden till hur den såg ut när den ändringen först användes. Du kan hela tiden arbeta utifrån valfritt läge.

Du kan också använda panelen Händelser när du vill ta bort bildlägen och, i Photoshop, skapa ett dokument av ett läge eller en fixering.

Öppna panelen Händelser genom att välja Fönster > Händelser eller klicka på fliken för panelen Händelser.

Photoshop: Panelen Händelser
Photoshop: Panelen Händelser

A. Anger källa för händelsepenseln B. Miniatyrbild av en fixering C. Händelseläge D. Skjutreglaget Händelseläge 

Tänk på följande när du använder panelen Händelser:

 • Ändringar i alla program, som ändringar i paneler, färginställningar, åtgärder och inställningar, visas inte i panelen Händelser eftersom de inte är ändringar i en viss bild.

 • Som standard visas de 20 senaste lägena i panelen Händelser. Du kan ändra antal sparade lägen genom att ange en inställning under Inställningar > Prestanda. Äldre lägen tas automatiskt bort för att frigöra minne för Photoshop. Om du vill att ett visst läge ska behållas i hela sessionen gör du en fixering av det läget (mer information finns i Skapa en fixering av en bild).

 • När du stänger dokumentet och sedan öppnar det igen är alla lägen och fixeringar från det senaste arbetspasset rensade i panelen.

 • Som standard visas en fixering av dokumentets första läge överst i panelen.

 • Lägen läggs till längst ned i listan. Det betyder att det äldsta läget ligger överst i listan och det senaste läget ligger längst ned.

 • Vid alla lägen står namnet på det verktyg eller kommando som använts för att ändra bilden.

 • Som standard är lägena nedanför nedtonade när du markerar ett läge. På så sätt kan du snabbt se vilka ändringar som kommer att försvinna om du fortsätter att arbeta i det markerade läget.

 • Som standard tas alla nyare lägen bort när du ändrar en bild i ett äldre läge.

 • Om du markerar ett läge och sedan ändrar bilden, och alla lägen som kommer efter tas bort, kan du använda kommandot Ångra för att ångra den senaste ändringen och återställa de borttagna lägena.

 • Som standard tas alla lägen, som kommer efter ett läge som du tar bort, också bort. Om du markerar alternativet Tillåt icke-linjära händelser tas endast det markerade läget bort.

Återgå till ett tidigare bildläge

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på lägets namn.

  • Välj Stega framåt eller Stega bakåt på menyn i panelen i panelen Händelser eller på menyn Redigera för att växla till nästa eller föregående läge.

Ta bort ett eller flera bildlägen

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på lägets namn och välj Ta bort på menyn i panelen Händelser för att ta bort ändringen och efterföljande ändringar.

  • Dra läget till ikonen Ta bort () för att ta bort ändringen och efterföljande ändringar.

  • Välj Radera händelser på menyn i panelen för att ta bort listan med lägen från panelen Händelser utan att ändra bilden. Det här alternativet minskar inte mängden minne som används av Photoshop.

  • Håll ned Alt och välj Rensa historik på menyn i panelen för att rensa listan med lägen utan att ändra bilden. Om du får ett meddelande om att det finns för lite minne för Photoshop bör du ta bort lägen från Ångra-bufferten för att frigöra minne. Det går inte att ångra kommandot Radera händelser.

  • Välj Redigera > Rensa > Händelser för att rensa listan med händelser i alla öppna dokument. Det går inte att ångra åtgärden.

Skapa eller ersätta ett dokument med ett bildläge

 1. Gör något av följande:
  • Dra ett läge eller en fixering till Skapa ett nytt dokument från det aktuella läget () i panelen Händelser. Händelselistan för det nyskapade dokumentet innehåller endast posten Duplicera läge.

  • Välj ett läge eller en fixering och klicka på Skapa ett nytt dokument från det aktuella läget (). Händelselistan för det nyskapade dokumentet innehåller endast posten Duplicera läge.

  • Markera ett läge eller en fixering och välj Nytt dokument på menyn i panelen Händelser. Händelselistan för det nyskapade dokumentet innehåller endast posten Duplicera läge.

  • Dra ett läge till ett befintligt dokument.

  Obs!

  Om du vill spara en eller flera fixeringar eller ett eller flera bildlägen så att du kan arbeta med dem vid ett senare tillfälle skapar du ett nytt dokument för varje läge som du vill spara och sparar dem. När du öppnar originaldokumentet igen bör du även öppna de andra sparade dokumenten. Du kan dra den första fixeringen i varje dokument till originalbilden och på så sätt få tillgång till fixeringarna igen från panelen Händelser i originalbilden.

Ange händelsealternativ

Du kan ange maximalt antal objekt som panelen Händelser får innehålla och ange alternativ för att anpassa panelen.

 1. Välj Händelsealternativ på menyn i panelen Händelser.
 2. Markera ett alternativ:

  Skapa första fixeringen automatiskt

  Skapar automatiskt en fixering av det ursprungliga läget för bilden när dokumentet öppnas.

  Skapa automatiskt ny fixering vid Spara

  Skapar en fixering varje gång du sparar.

  Tillåt icke-linjära händelser

  Ändrar ett markerat läge utan att ta bort de efterföljande lägena. Vanligtvis när du markerar ett läge och ändrar bilden tas alla lägen efter det markerade läget bort. På så sätt visas en kronologisk lista över redigeringsstegen i panelen Händelser. Genom att registrera lägen icke-linjärt kan du markera ett läge, göra ändringar i bilden och ta bort det markerade läget. Ändringen läggs till i slutet av listan.

  Visa dialogrutan Ny fixering som standard

  Du uppmanas att ange namn på fixeringarna, även när du använder knapparna i panelen.

  Gör så att ändringar i lagersynlighet inte kan ångras

  Alternativet är markerat som standard. Aktivering och avaktivering av lagersynlighet registreras som ett historiksteg. Avmarkera det här alternativet om du inte vill kunna ångra ändring av lagersynlighet.

Ange alternativ för redigeringshändelseloggen

Du kan behöva hålla reda på vad som har gjorts i en fil i Photoshop, antingen för din egen eller kundernas skull eller för att lagen kräver det. Med hjälp av redigeringshändelseloggen kan du hålla reda på vilka ändringar som har gjorts i en bild. Du kan visa loggens metadata med hjälp av Adobe Bridge eller dialogrutan Filinformation.

Du kan välja att exportera texten till en extern loggfil eller också kan du lagra informationen i metadata över redigerade filer. Om du sparar många redigeringshändelser som metadata ökas filstorleken och filen kan ta längre tid än normalt att öppna och använda.

Obs!

Om du måste bevisa att loggfilen inte har ändrats på otillbörligt vis ska du spara redigeringsloggen i filens metadata och sedan signera loggfilen digitalt med Adobe Acrobat.

Som standard sparas data om alla sessioner i händelseloggen som metadata inbäddade i bildfilen. Du kan ange var händelseloggdata ska sparas, och vilken detaljnivå som ska sparas.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänt (Mac OS).
 2. Klicka på händelseloggsinställningen när du vill aktivera och avaktivera.
 3. Välj något av följande för alternativet Spara loggposter i:

  Metadata

  Sparar händelseloggen som metadata inbäddade i varje fil.

  Textfil

  Exporterar händelseloggen till en textfil. Du uppmanas att ange ett namn för textfilen och välja var den ska sparas.

  Båda

  Sparar metadata i filen och skapar en textfil.

  Obs!

  Om du vill spara textfilen på en annan plats eller spara en annan textfil klickar du på Välj, anger var den ska sparas, ger filen ett namn och klickar på Spara.

 4. Välj ett av följande alternativ på menyn Redigera loggobjekt:

  Enbart sessioner

  Registrerar varje gång du startar eller avslutar Photoshop och varje gång du öppnar och stänger filer (bildernas filnamn inkluderas). Tar inte med någon information om redigeringar i filen.

  Koncis

  Inkluderar texten som visas i panelen Händelser förutom sessionsinformationen.

  Detaljerad

  Innefattar texten som visas i panelen Funktionsmakron förutom den koncisa informationen. Välj Detaljerad om du behöver ett fullständigt register över alla ändringar i filerna.

Skapa en fixering av en bild

Med kommandot Ny fixering kan du göra en tillfällig kopia (eller fixering) av valfritt läge av bilden. Den nya fixeringen läggs till i listan över fixeringar överst i panelen Händelser. Markera en fixering om du vill arbeta i den versionen av bilden.

Fixeringar liknar de lägen som finns i panelen Händelser, men de har ytterligare fördelar:

 • Du kan namnge en fixering för att den ska bli lättare att identifiera.

 • Fixeringar kan lagras under ett helt arbetspass.

 • Du kan enkelt jämföra effekterna. Du kan t.ex. göra en fixering före och en efter att du använder ett filter. Sedan markerar du den första fixeringen och provar samma filter med flera inställningar. Växla mellan fixeringarna tills du hittar de inställningar du gillar bäst.

 • Du kan enkelt återställa ditt arbete med fixeringar. Gör först en fixering innan du experimenterar med avancerade tekniker eller använder ett funktionsmakro. Om du inte är nöjd med resultatet kan du markera fixeringen och ångra alla steg.

Obs!

Fixeringar sparas inte med bilden - när du stänger en bild tas fixeringarna bort. Om du inte markerar alternativet Tillåt icke-linjära händelser och markerar en fixering och ändrar bilden tas alla lägen i panelen Händelser bort.

Skapa en fixering

 1. Markera ett läge och gör något av följande:
  • Om du vill skapa en fixering automatiskt klickar du på Skapa ny fixering () i panelen Händelser eller, om händelsealternativet Skapa automatiskt ny fixering vid Spara är markerat, väljer Ny fixering på menyn i panelen Händelser.

  • Om du vill ange alternativ när du skapar en fixering väljer du Ny fixering på menyn i panelen Händelser eller håller ned Alt och klickar på Skapa ny fixering.

 2. Skriv ett namn för fixeringen i rutan Namn.

 3. Välj fixeringsinnehållet på menyn Från:

  Hela dokumentet

  Gör en fixering av alla lager i bilden i läget.

  Sammanslagna lager

  Gör en fixering som slår samman alla lager i bilden i läget.

  Aktuellt lager

  Gör en fixering av det markerade lagret i läget.

Arbeta med fixeringar

 1. Gör något av följande:
  • Markera en fixering genom att klicka på fixeringens namn eller dra skjutreglaget till vänster om fixeringen uppåt eller nedåt till en annan fixering.

  • Om du vill ändra namn på en fixering dubbelklickar du på den och anger ett namn.

  • Om du vill ta bort en fixering markerar du fixeringen och väljer Ta bort på menyn i panelen, klickar på ikonen Ta bort () eller drar fixeringen till ikonen Ta bort.

Måla med ett läge eller en fixering av en bild

Du kan använda verktyget Händelsepensel () till att måla en kopia av ett bildläge eller en fixering i det aktuella bildfönstret. Med det här verktyget kan du göra en kopia eller ett prov av bilden och sedan måla med det.

Du kan t.ex. göra en fixering av en ändring som du gjort med ett målarverktyg eller filter (med alternativet Hela dokumentet markerat när fixeringen skapas). När du har ångrat ändringarna i bilden kan du använda verktyget Händelsepensel till att använda ändringen selektivt på olika områden i bilden. Om du inte markerar en sammanslagen bild målar verktyget Händelsepensel från ett lager i det markerade läget på samma lager i ett annat läge.

Verktyget Händelsepensel kopierar från ett läge eller en fixering till en annan, men bara på samma plats. I Photoshop kan du också måla med verktyget Konsthändelsepensel för att skapa specialeffekter.

 1. Välj verktyget Händelsepensel ().
 2. Gör något av följande i alternativfältet:
  • Ange opacitet och blandningsläge.

  • Välj en pensel och ange penselalternativ.

 3. Klicka på lägets eller fixeringens vänstra kolumn i panelen Händelser för att ange att den ska användas som källa för verktyget Händelsepensel.
 4. Måla genom att dra med verktyget Händelsepensel.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy