Migrera förinställningar från tidigare versioner av Photoshop

Du kan flytta förinställningar från tidigare versioner av Photoshop till senare versioner. Med kommandot Migrera förinställningar kan du automatiskt flytta penslar, färgrutor, övertoningar, mönster och så vidare.

 1. Välj Redigera > Förinställningar > Migrera förinställningar.

 2. Klicka på Ja vid uppmaningen om att importera förinställningar från en tidigare version av Photoshop.

 3. Klicka på OK.

Arbeta med Förinställningshanteraren

Om Förinställningshanteraren

Med Förinställningshanteraren kan du spara eller läsa in förinställningar för konturer och verktyg. Varje uppsättning med förinställningar har sitt eget filtillägg och en standardmapp. Ytterligare förinställningsfiler finns i mappen Förinställningar i programmappen för Photoshop.

Öppna Förinställningshanteraren genom att välja Redigera > Förinställningar > Förinställningshanteraren. Välj en viss förinställningstyp på menyn Förinställningstyp.

Du kan ta bort en förinställning i Förinställningshanteraren genom att markera förinställningen och klicka på Ta bort. Använd kommandot Återställ om du vill återställa standardförinställningarna.

 

Du kan justera hur förinställningar visas genom att klicka på förinställningshanterarens kugghjulsikon och välja visningsläge i listan:

Endast text

Visar namnet på varje förinställningsobjekt.

Små miniatyrbilder eller Stora miniatyrbilder

Visar en miniatyrbild av varje förinställningsobjekt.

Liten lista eller Stor lista

Visar namnet på och en miniatyrbild av varje förinställningsobjekt.

Ändra ordning på förinställningar

Om du vill ändra ordning på de listade förinställningarna klickar du och drar ett objekt uppåt eller nedåt i listan.

Photoshop: Förinställningshanteraren
Omflyttning av verktygsförinställningar i Förinställningshanteraren

Läs in förinställningar

 1. Gör något av följande om du vill läsa in förinställningar i Förinställningshanteraren:

  • Klicka på Läs in ... markera den förinställningsfil som du vill lägga till och klicka på Öppna.
  • Om du vill ersätta den med en annan uppsättning förinställningar väljer du Ersätt [Förinställningstyp] på panelmenyn. Markera den förinställningsfil som du vill använda och klicka på Öppna.

Hantera förinställningar

Du kan byta namn på och ta bort förinställningar eller skapa och återställa uppsättningar med förinställningar.

Byta namn på förinställda objekt

 1. Markera ett förinställt objekt. Skift-klicka för att markera flera objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Döp om, och ange ett nytt namn för penseln, färgrutan o.s.v.
  • Om Förinställningshanteraren är inställd för att visa förinställningar som miniatyrbilder dubbelklickar du på en förinställning, anger ett nytt namn och klickar på OK.
  • Om Förinställningshanteraren är inställd för att visa förinställningar som en lista eller endast text dubbelklickar du på en förinställning, anger ett nytt namn och trycker på Retur.

Ta bort förinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Markera ett förinställt objekt och klicka på Ta bort.
  • Håll ned Alt och klicka på de objekt som du vill ta bort.

Skapa en ny uppsättning med förinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill spara alla förinställningar i listan kontrollerar du att alla objekt är markerade.
  • Om du vill spara en del av den aktuella listan håller du ned Skift och markerar de objekt du vill spara.
 2. Klicka på Spara uppsättning, välj en plats som du kan komma ihåg, ange ett filnamn och klicka på Spara.

  Du kan spara förinställningar var du vill. Men om du sparar i lämplig förinställningsmapp i standardmappen för förinställningar visas uppsättningen längst ned på panelmenyn när du startar om Photoshop.

Återställ standardförinställningar

 1. Välj Återställ på panelmenyn. Du kan antingen ersätta den aktuella listan eller lägga till standardförinställningarna i den aktuella listan.

Standardmappar för förinställningar

 1. Vilken mapp som används som standard för att spara, läsa in och ersätta förinställningar beror på vilket operativsystem du har.
  • Windows 10: [Enhet]:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Presets\[funktionsnamn]
  • Windows 7: [Enhet]:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versionsnummer]\Presets
  • Mac: <Användare>/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [versionsnummer]/Förinställningar.
 2. Förinställningar som medföljer Adobe Photoshop lagras i Photoshop-programmappen.

Visa dolda filer i Windows

De standardmappar som används för att spara, läsa in och ersätta förinställningar döljs som standard i Windows.

Mer information om hur du visar dolda objekt finns i Visa dolda filer och mappar.